پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: شناسايي ورتبه بندي عوامل موثر بر انتخاب تكنولوژي هاي نوين در صنعت قطعات پليمري خودرو با استفاده از الگوريتم ديماتل فازي FUZZY DEMATEL

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم‌و تحقيقات و فناوري

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پايان نامه دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع

گرايش صنايع

موضوع:

شناسايي ورتبه بندي عوامل موثر بر انتخاب تكنولوژي هاي نوين در صنعت قطعات پليمري خودرو بااستفاده ازالگوريتم ديماتل فازي FUZZY DEMATEL

استاد راهنما:

آقاي دكتر نيكبخش جواديان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

تقدیم به:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

سپاسگذاری:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

فصل اول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

1-2- بيان مسأله اساسي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………. 13

1-3- اهميت و ضرورت انجام تحقيق……………………………………………………………………………………………………………….. 16

1-4- سوالات تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

1-5- اهداف تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

1-6- روش شناسي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………… 18

1-7- تعريف واژه ها و اصطلاحات فني و نخصصي……………………………………………………………………………………………… 19

فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

2-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

2-2- تكنولوژي……………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

2-2-1-تعريف…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-3-انتقال تكنولوژي…………………………………………………………………………………………. 27

2-3-1-ماهيت انتقال تكنولوژي………………………………………………………………………………… 29

2-3-2-چالش هاي موجود…………………………………………………………………………………….. 30

2-3-3-لزوم انتقال و انتخاب تكنولوژي نوين…………………………………………………………………. 31

2-4-فرايند انتقال تكنولوژي………………………………………………………………………………… 32

2-4-1-انتخاب و كسب تكنولوژي………………………………………………………………………….. 32

2-4-1-1-ارزيابي و تعيين تكنولوژي هاي مورد نياز كشور/بنگاه……………………………………………….. 32

2-4-1-2-بررسي و انتخاب تكنولوژي هاي مناسب براي انتقال ………………………………………………… 33

2-4-1-3-بررسي و شناخت صاحبان تكنولوژي بنگاه/فرد و شناخت روش هاي انتقال آن…………………………….. 33

2-4-1-4-اولويت بندي روش هاي ممكن انتقال تكنولوژي……………………………………………………. 33

2-4-1-5-ارتباط با دارندگان تكنولوژي،متقاعد كردن آنها به همكاري و دريافت پيشنهاد………………………….. 34

2-4-1-6-مذاكره براي كسب بهترين شرايط ممكن……………………………………………………………. 34

2-4-1-7-تهيه پيش نويس و انعقاد قرارداد…………………………………………………………………… 35

2-4-1-8-اجراي قرارداد…………………………………………………………………………………… 35

2-4-1-9-خاتمه و مستند سازي نتايج……………………………………………………………………….. 35

2-4-2-انطباق،كاربرد و جذب تكنولوژي…………………………………………………………………….. 35

2-4-2-1-كاربرد تكنولوژي……………………………………………………………………………………. 36

2-4-2-2-جذب تكنولوژي……………………………………………………………………………………. 37

2-4-3-توسعه و انتشار تكنولوژي………………………………………………………………………………. 38

2-5-روش هاي انتقال تكنولوژي……………………………………………………………………………….. 38

2-5-1- قرارداد تحويل كامل………………………………………………………………………………….. 39

2-5-2-كسب پروانه……………………………………………………………………………………….. 39

2-5-3-حق استفاده از اسم تجاري………………………………………………………………………….. 40

2-5-4-تبادل و استخدام نيروي انساني………………………………………………………………………. 40

2-5-5-آموزش و تعليم……………………………………………………………………………………. 40

2-5-6-برون سپاري…………………………………………………………………………………………… 41

2-5-7-قرار داد باي بك………………………………………………………………………………………. 41

2-5-8- اتحاد استراتژيك…………………………………………………………………………………….. 41

2-5-9- قراردادهاي بيع متقابل…………………………………………………………………………………. 42

2-5-10-همكاري فني………………………………………………………………………………………… 42

2-5-11- قرارداد توسعه و تحقيق………………………………………………………………………………. 42

2-5-12- تحقيق و توسعه مشترك………………………………………………………………………………. 42

2-5-13- سرمايه گذاري در پروژه……………………………………………………………………………………………………………… 42

2-5-14- قرارداد خدمات فني…………………………………………………………………………………. 43

2-6-عوامل موثر بر اتنخاب و انتقال تكنولوژي…………………………………………………………………… 45

2-6-1- مدل دسته بندي چان………………………………………………………………………………….. 45

2-6-1-1- عوامل سازماني……………………………………………………………………………………………………………………… 45

2-6-1-2- عوامل بازار-محيط تجاري………………………………………………………………………….. 46

2-6-1-3- هزينه……………………………………………………………………………………………… 46

2-6-2- مدل پاستور………………………………………………………………………………………….. 46

2-6-2-1- عوامل سازماني راهبردي……………………………………………………………………………. 46

2-6-2-2- عوامل سازماني تاكتيكي……………………………………………………………………………. 47

2-6-2-3- عوامل تكنولوژي راهبردي…………………………………………………………………………………………………………. 47

2-6-2-4- عوامل تكنولوژي تاكتيكي…………………………………………………………………………………………………………. 47

2-6-3- مدل ماركوس و تانيس………………………………………………………………………………… 47

2-6-3-1- فاز قرارداد………………………………………………………………………………………… 48

2-6-3-2- فاز اجرا…………………………………………………………………………………………… 48

2-6-3-3- فاز دوره آزمايشي…………………………………………………………………………………………………………………… 48

2-6-3-4- فاز پشتيباني……………………………………………………………………………………….. 48

2-6-4- انتقال تكنولوژي در صنعت خودروسازي………………………………………………………………… 49

2-7- روش هاي ارزيابي و بررسي فرآيند انتقال تكنولوژي…………………………………………………………………………………. 49

2-7-1- روش ديماتل فازي……………………………………………………………………………………. 52

2-7-2-مزاياي روش ديماتل فازي……………………………………………………………………………… 52

2-7-2-1- درنظر گرفتن ارتباط متقابل………………………………………………………………………………………………………… 53

2-7-2-2- ساختاردهي به عوامل پيچيده در قالب گروه هاي علت و معلولي……………………………………………………………. 53

2-7-3- مراحل روش ديماتل فازي…………………………………………………………………………………………………………………….. 53

2-7-3-1- گام اول…………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

2-7-3-2- گام دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

2-7-3-3- گام سوم………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54

2-7-3-4- گام چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

2-7-3-5- ماتريس روابط فازي…………………………………………………………………………………………………………………….. 56

2-8- مروري به مطالعات پيشين……………………………………………………………………………………………………………………… 56

2-8-1- تكنولوژي و انتقال تكنولوژي……………………………………………………………………………………………………………… 57

2-8-1-1- مديريت تكنولوژي و انتقال تكنولوژي……………………………………………………………………………………………….. 57

2-8-1-2- عوامل موثر بر موفقيت انتقال تكنولوژي…………………………………………………………………………………………. 57

2-8-2- انتقال تكنولوژي در صنعت خودروسازي……………………………………………………………………………………………………. 58

2-8-3- استفاده از روش هاي تصميم گيري چند معياره در مساله انتقال تكنولوژي………………………………………………………… 59

2-8-3-1- روشهاي تصميم گيري چندمعياره و مدل هاي رياضي…………………………………………………………………………….. 59

2-8-3-2- روش ديماتل فازي ………………………………………………………………………………………………………………… 60

فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 63

3-2- روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………… 63

3-3- فرآيند پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………… 64

3-4- روش و ابزار گردآوري اطلاعات………………………………………………………………………………………………………… 65

3-5- اعتبار و روايي ابزار نحقيق……………………………………………………………………………………………………………………. 66

3-6- مقياس اندازه گيري………………………………………………………………………………………………………………………… 69

3-7- جامعه، نمونه آماري و روش نمونه گيري……………………………………………………………………………………………….. 69

3-8- روش ها و ابزار تجزيه و تحليل اطلاعات……………………………………………………………………………………………… 70

3-8-1- روش ديماتل……………………………………………………………………………………………………………………………. 71

فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………… 74

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 75

4-2- توصيف جامعه آماري………………………………………………………………………………………………………………………………. 75

4-2-1- توصيف جامعه آماري بر حسب جنسيت………………………………………………………………………………………………… 75

4-2-2- توصيف جامعه آماري بر حسب تحصيلات……………………………………………………………………………………………… 76

4-2-3- توصيف جامعه آماري بر حسب سابقه كار……………………………………………………………………………………………… 77

4-3- شناسايي عوامل موثر بر انتخاب تكنولوژي هاي نوين در شركت هاي قطعه سازي خودرو…………………………………………. 79

4-4- تعيين شبكه علي و معلولي مساله با استفاده از روش ديماتل…………………………………………………………………………….. 83

فصل پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 97

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 98

5-2- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………. 98

5-2-1- نتیجه 1……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 98

5-2-2- نتیجه 2……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 99

5-2-3- نتیجه 3…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 101

5-3- محدوديت هاي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………. 102

5-4- پيشنهاد كاربردي……………………………………………………………………………………………………………………………… 103

5-5- پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي…………………………………………………………………………………………………………………. 105

فهرست منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 106

 

فهرست نمودارها و شكل ها

شكل 3-1-مراحل اصلي فرايند تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………… 64

شكل 3-2- فرآيند تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

نمودار 4-1- تركيب جامعه آماري بر حسب جنسيت…………………………………………………………………………………………………… 76

نمودار 4-2- تركيب جامعه آماري بر حسب ميزان تحصيلات…………………………………………………………………………………………. 77

نمودار 4-3- تركيب جامعه آماري بر حسب سابقه كار…………………………………………………………………………………………………. 78

نمودار 4-4- شماي گرافيكي از شاخص ها………………………………………………………………………………………………………………. 94

 

فهرست جداول

جدول شماره 2-1 – تعاريف ارائه شده براي تكنولوژي در تحقيقات پيشين…………………………………………………………………………. 25

جدول شماره 2- 2- مقايسه مفهوم و هزينه انتقال تكنولوژي در سطوح توانايي تكنولوژي…………………………………………………………. 29

جدول 2-3- روش هاي ارزيابي تكنولوژي هاي پيشرفته توليد………………………………………………………………………………………… 50

جدول 2-4- تناظر عبارات كلامي و مقادير كلامي………………………………………………………………………………………………………. 54

جدول 4-1-تركيب جامعه آماري بر حسب جنسيت………………………………………………………………………………………………….. 75

جدول 4-2- تركيب جامعه آماري بر حسب ميزان تحصيلات…………………………………………………………………………………………. 77

جدول  4-3- تركيب جامعه آماري بر حسب سابقه كار…………………………………………………………………………………………………. 78

جدول 4-4- خلاصه نتايج پرسشنامه تعيين شاخص ها…………………………………………………………………………………………………… 79

جدول 4-5- عوامل موثر بر انتخاب تكنولوژي هاي نوين……………………………………………………………………………………………… 82

جدول 4-6- عبارات كلامي بكار رفته در تحقيق………………………………………………………………………………………………………… 83

جدول 4-7- ميزان تاثير گذاري عوامل موثر بر انتخاب تكنولوژي…………………………………………………………………………………….. 85

جدول 4-8- ماتريس نرمال شده…………………………………………………………………………………………………………………………… 86

جدول 4-10- ماتريس روابط كلي………………………………………………………………………………………………………………………… 89

جدول  4-11- جداول محاسبات………………………………………………………………………………………………………………………….. 91

جدول 4-12- عواملي كه علت هستند……………………………………………………………………………………………………………………. 92

جدول 4-13- عواملي كه معلول هستند………………………………………………………………………………………………………………….. 93

جدول 4-14- جدول روابط علي و معلولي حاكم بر عوامل مساله تحقيق…………………………………………………………………………….. 95

جدول 4-15- رتبه بندي عوامل موثر بر انتخاب تكنولوژي هاي نوين………………………………………………………………………………… 96

جدول 5-1- روابط علي و معلولي حاكم بر مساله…………………………………………………………………………………………………….. 100

جدول 5-2- رتبه بندي هر يك از عوامل موثر بر انتقال تكنولوژي نوين……………………………………………………………………………. 101

 

چکیده

با توجه به سرعت جهانی شدن و نیاز شرکت ها و کشورها به رقابت تنگاتنگ در عرصه بازار جهانی، تکنولوژی های جدید و برتر به عنوان یک مزیت رقابتی برای حضور در بازار جهانی مطرح شده اند. مدیران بایستی از فاکتورهای مهم و اساسی مورد نیاز برای انتقال تکنولوژی آگاهی کافی داشته باشند. میزان اهمیت و درجه تاثیرپذیری هر یک از عوامل موثر بر انتقال تکنولوژی به عواملی چون ماهیت تکنولوژی مورد نیاز و توانایی ظرفیت کشور گیرنده تکنولوژی برای یادگیری و جذب دانش فنی و تکنولوژیک بستگی دارد. شناسایی و رتبه­بندی عوامل موثر بر انتقال تکنولوژی، بستگی به تمایل دهنده تکنولوژی به عرضه آن به شکل مخصوص و نیز تمایل و توانایی گیرنده تکنولوژی در اکتساب و جذب آن دارد. در مورد تکنولوژی­های نوین، مواردی نظیر هزینه بالای تامین تکنولوژی جدید،‌ هزینه‌ی بالای نصب و راه اندازی و تعمیرات و نگهداری و آموزش این تکنولوژی­ها تنها گوشه ای از موارد بی شماری است که در انتقال تکنولوژی های نوین می بایست مورد توجه قرار گیرند. در این تحقیق، ابتدا معیارهای موثر در انتقال تکنولوژی های نوین در صنعت قطعات پلیمری خودرو شناسایی می شود.  برای رتبه بندی این معیارها از یکی از مدل­های تصمیم گیری چند معیاره، Dematel، استفاده خواهد شد. روش ديماتل، تكتيك گرافيك تحليلي است كه طي آن روابط بين متغيرهاي وابسته يا شاخص هاي تاثير گذار بر يك متغير مستقل تعيين وتحليل مي شوند. اولین عامل  تاثیرگذار شناسایی شده در این تحقیق، سطوح پیچیدگی تکنولوژی می باشد. دومین عامل شناسایی شده عامل کیفیت می باشد. سهولت در پیاده‌سازی عامل حائز اهمیت دیگری است که باید بدان توجه اساسی داشت. با توجه به شرایط رکود و تحریم­ها و وضعیت اقتصادی نابسامانی که تقریبا بسیاری از شرکت ها و مشاغل کشور را در برگرفته، شاید نگاه واقع بینانه­تر این است که در شرایط حساس کنونی امکان ایجاد یا تولید ظرفیت­های جدید تولیدی اعم از فضای لازم و تجهیزات لازم وجود ندارد.

کلمات کلیدی: تکنولوژی­های نوین، انتخاب تکنولوژی، قطعات پلیمری، الگوریتم فازی، روش دیماتل فازی

 

  مقدمه

در محیط پویای تجاری امروز، انتقال تکنولوژی می تواند نقشی مهم و حیاتی در استراتژی های تجاری یک شرکت ایفا کند. شرکت­ها برای روبرو شدن با پیچیدگی های فزاینده تولید، مشتریان بیشتر، کیفیت مطلوب مورد نیاز برای خدمات خاص و بهتر و افرایش فشار رقابتی به انتخاب و انتقال تکنولوژی وابسته هستند]18[.  سیاست گزاران و برنامه ریزان باید به تکنولوژی به عنوان متغیری مهم در توسعه ملی نگاه کنند که برای بهبود برآورده سازی نیازهای ملی به آن نیاز است.

در واقع تنها راه عملي جبران عقب ماندگي يك كشور يا يك بنگاه اقتصادي استفاده از تجارب موفق ديگران در عرصه هاي جديد است. به عبارت ديگر آنقدر منابع انساني، سرمايه و زمان وجود ندارد تا بتوان راهي را كه ديگران در مدت يك يا دو قرن و با سعي و خطاهاي بسيار و صرف منابع زيادي طي كرده اند همانگونه پيمود. انتقال تكنولوژي راه كوتاهتر دستيابي به ثمره تحقيقات ديگر كشورها در حل مشكلات صنايع كشور است]5[  تجربه موفقيت آميز کشورهای توسعه یافته نشان داده است كه فراگيري و استفاده گسترده از تكنولوژي هاي مناسب و مدرن در اين كشورها، آنها را قادر ساخته تا بر بهره وري خود بيفزايند و در نتيجه منجر به توسعه سريع صنعتي اين كشورها شده است.

انتخاب هر یک  از تکنولوژی های نوین به فاکتورهای بسیاری از جمله وضعیت تکنولوژی در صنعت مربوطه، نیازمندی ها، توانایی ها، امکانات و نقاط ضعف تکنولوژی، وضعیت تکنولوژی در کشورهای دیگر،  استراتژی های ملی و مانند این بستگی دارد. انتخاب یک روش مناسب، اصلی مهم در انتخاب تکنولوژی و نیاز اصلی برای دستیابی به هدف نهایی فرآیند است

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 113

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :       

        serderehi@gmail.com