پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: ارزيابي وانتخاب يکپارچه تامين کنندگان در دو لايه از زنجيره تامين و تعيين اندازه سفارش کالاها به آنان

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دانشکده مهندسی صنایع

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع

گرایش صنایع

عنوان:

ارزيابي وانتخاب يکپارچه تامين کنندگان در دو لايه از زنجيره تامين و تعيين اندازه سفارش کالاها به آنان

استاد راهنما:

دکتر مصطفي ستاک

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول : كليات تحقيق 1
       1-1 انتخاب حوزه تحقيق 2
     1-2 بيان خلاصه اي از مسئله و پرسش آغازين 2
       1-3 ضرورت انجام تحقيق 4
       1-4 نوآوري هاي تحقيق 5
       1-5 اهداف تحقيق 6
       1-6 نحوه بررسي ادبيات موضوع 7
     1-7 کليد واژگان جستجو 7
فصل دوم : مروري بر ادبيات موضوع 8
       2-1 مديريت زنجيره تامين 9
       2-2 تاريخچه و روند تکامل مديريت زنجيره تامين 10
 

2-2-1 دهه 1950 و 1960

10
 

2-2-2 دهه 1970

11
             2-2-3 دهه 1980 11
             2-2-4 دهه 1990 11
       2-3 عمليات اصلي زنجيره تامين 12
             2-3-1 عمليات تامين منابع و تدارکات 13
                 2-3-1-1 خريد 14
                   2-3-1-2 مديريت مصرف 15
                   2-3-1-3 انتخاب فروشنده 15
                   2-3-1-4 مذاکره قرارداد 16
                   2-3-1-5 مديريت قرارداد 17
       2-4 تاريخچه مساله انتخاب تامين کنندگان 18
       2-5 روش هاي حل مسئله انتخاب تامين کنندگان 22
             2-5-1 روش هاي تحليلي 22
             2-5-2 تکنيک هاي هوش مصنوعي 22
 

2-5-3 تکنيک هاي MADM

24
 

2-5-4 مدل هاي رياضي

25
             2-5-5 مدل هاي آماري 27
             2-5-6 تئوري مجموعه هاي فازي 27
       2-6 بررسي ويژگي هاي مختلف مساله انتخاب تامين کنندگان 29
             2-6-1 تعين اندازه سفارشات به تامين کننده ها 29
             2-6-2 مدل هاي چند دوره اي 30
             2-6-3 مدل هاي موجودي 30
       2-7 جمع بندي 31
فصل سوم : شرح مسائل مختلف و پيش فرض هاي آن 32
       3-1 مقدمه 33
       3-2 مدل سفارش يك محصول خاص 33
       3-3 معيارهاي مهم به کار گرفته شده در انتخاب تامين کنندگان 35
       3-4 مدل سفارش همزمان چند محصول 37
     3-5 مدل انتخاب ترکيب بهينه وسائل حمل و نقل 40
 
 

3-6 مدل انتخاب تامين كنندگان با حداقل کردن هزينه هاي موجودي و نگهداري کالا

41
       3-7 جمع بندي 42
فصل چهارم: معرفي مدل هاي ارائه شده        43
       4-1 مقدمه 44
       4-2 معرفي مدل پيشنهادي تک محصولي     44
             4-2-1 پارامترهاي مدل تک محصولي 44
             4-2-2 فرمولسازي رياضي 45
             4-3 مدل سفارش همزمان چند محصول 47
             4-3-1 پارامترهاي مدل سفارش همزمان چند محصول 47
             4-4 مدل انتخاب تامين کنندگان به همراه انتخاب وسايل حمل و نقل 50
             4-4-1 پارامترهاي مدل 51
             4-4-2 فرمولسازي رياضي 52
             4-5 پارامترهاي مدل انتخاب تامين کنندگان با در نظر گرفتن هزينه هاي موجودي 54
             4-5-1 فرمولسازي رياضي 55
       4-6 جمع بندي 57
 

فصل پنجم : نتايج عددي

58
     5-1 مقدمه 59
     5-2 تکنيک هاي تصميم گيري چند هدفه و برنامه ريزي آرماني 59
     5-3 تبديل مدل غير خطي چند هدفه به مدل غير خطي تک هدفه 63
     5-4 نتايج عددي براي مدل سفارش تک محصولي 67
     5-5 مثال هاي عددي مدل سفارش همزمان چند محصول 71
     5-6 نتايج عددي براي مدل انتخاب ترکيب بهينه وسايل حمل و نقل 77
     5-7 نتايج عددي براي مدل انتخاب تامين کنندگان با احتساب هزينه موجودي و نگهداري 81
فصل ششم: نتيجه گيري 84
     6-1 نتايج کسب شده 85
     

 

فهرست جداول

عنوان جدول صفحات
جدول2-1 دسته بندي مقالات مختلف 21
جدول 5-1 تعداد متغير ها،محدوديت ها و محدوديت هاي غير خطي 65
جدول 5-2 تعداد متغير ها، محدوديت هاي مسئله با ابعاد مختلف 66
جدول 5-3 شبکه تامين بهينه برای مدل تک محصولي 67
جدول 5-4 مثال عددي براي مدل تک محصولي 70
جدول 5-5 ضريب مصرف مواد اوليه مختلف در محصولات 71
جدول 5-6 پاسخ هاي بهينه بدست آمده براي مسائل مختلف 74
جدول 5-7 پاسخ هاي بهينه بدست آمده براي مدل با ابعاد بزرگتر 76
جدول 5-8 پاسخ هاي بدست آمده براي مسائل حمل و نقل 77
جدول 5-9 پاسخ هاي بدست آمده براي مسائل حمل و نقل با سايز بزرگ 79
جدول 5-10 محصولات و مواد اوليه توليدي به وسيله هر تامين کننده 81
جدول 5-11 ضريب مصرف هر يک از مواد اوليه در محصولات 81
جدول 5-12 پاسخ هاي بهينه حاصل از حل مدل 81
فهرست شکل ها و نمودار ها

عنوان شكل و نمودار

 

صفحات

شکل 2-1 زنجيره تامين ساده 9
شکل 2-2 زنجيره تامين توسعه يافته 10
شکل 2-3 سير تکاملي زنجيره تامين 12
شکل 2-4 عمليات زنجيره تامين 13
نمودار 2-5 توزيع مقالات هوش مصنوعي 23
نمودار 2-6 توزيع مقالات MADM 25
نمودار 2-7 توزيع مقالات مربوط به مدل هاي رياضي 26
نمودار 2-8 تعداد مقالات فازي منتشر شده در هر سال 27
شکل 2-9 مقالات تركيبي روش AHP با ساير روش ها 28
نمودار 2-10 نسبت تعداد مقالات تکي و ترکيبي در 10 سال اخير 29
شکل 3-1 شبکه تامين قطعه مورد نظر خريدار و مواد اوليه 35
شکل 3-2 شبکه تامين مربوط به سفارش همزمان چند محصول 39
شکل 5-1 روش هاي تصميم گيري با اهداف چندگانه 60
شکل 5-2 شبکه تامين بهينه براي مدل تک محصولي 67
شکل 5-3 شبکه تامين بهينه براي سفارش همزمان چند محصول 73
 

چکيده

زنجيره تامين، مجموعه اي از فعاليتها و فرآيندهاي متنوع تجاري (همچون تأمين كننندگان، كارخانجات، توزيع كنندگان و خرده فروشان) مي باشد، كه با يكديگر درجهت بدست آوردن مواد خام، تبديل مواد خام به محصولات نهايي و تحويل اين محصولات نهايي به خرده فروشان همكاري مي كنند. امروزه شرکت هاي توليدي براي حفظ جايگاه رقابتي خود بايد هزينه هاي اضافي فرآيندهاي مختلف زنجيره تامين را با استفاده از اصلاح فرآيندها کاهش دهند. از جمله اصلاح اين فرآيندها، برون سپاري قطعات و خدماتي است که جزء کالاهاي استراتژيک سازمان به حساب نمي آيند و با برونسپاري آن ها علاوه بر کاهش قيمت محصولات نهايي، هزينه هاي نيروي انساني و تکنولوژي نيز كاهش مي يابند و به اين ترتيب امکان تمرکز بيشتر بر روي شايستگي هاي محوري سازمان فراهم مي آيد. در اين ميان انتخاب تامين کنندگان مناسب، به شکل معناداري منجر به کاهش هزينه هاي خريد مواد و بهبود شرايط رقابتي مي گردد .به همين دليل، متخصصين باور دارند که انتخاب تامين کننده، مهمترين فعاليت دپارتمان خريد است.

 

تاکنون مدلهاي متفاوتي براي حل اين مسئله به کار گرفته شده اند که همواره به انتخاب تامين کنندگان سطح اول که مستقيما با خريدار در ارتباطند مي پردازند و توجهي به تامين کنندگان سطح دوم ندارند. اين در حالي است که اغلب کارخانجات براي موضوع تامين کنندگان لايه دوم اهميت ويژه اي قايل هستند و اگرچه در مطالعات آکادميک توجهي به اين موضوع نشده، اما نوع مواد و قطعات مورد استفاده مي تواند تاثير بسزايي در کيفيت و قيمت قطعات نهايي داشته باشد. به همين دليل در اين پژوهش تلاش بر اين است تا علاوه بر تامين کنندگاني که به طور مستقيم با شرکت درارتباطند، تامين کنندگان تامين کنندگان نيز به عنوان سطح دوم تامين مورد بررسي قرار گيرند و تامين کنندگان بهينه در هر دو لايه انتخاب شوند. به اين ترتيب با در نظر گرفتن خصوصيات تامين کنندگان سطح دوم نظير قيمت، کيفيت و حمل و نقل به موقع، تاثير ويژگي هاي مختلف آنان درانتخاب تامين کنندگان سطح اول بررسي مي شود. در نهايت اعتبار مدل هاي ارائه شده با استفاده از نمونه هاي عددي متعدد سنجيده شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 127

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :       

        [email protected]