پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی: استفاده از روش تجزیه بندرز در طراحی شبکه توزیع در زنجیره تامین دو سطحی با تابع تقاضای تصادفی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی

عنوان:

استفاده از روش تجزیه بندرز در طراحی شبکه توزیع در زنجیره تامین دو سطحی با تابع تقاضای تصادفی

استاد راهنما :

دکتر رضا توکلی مقدم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل 1- مقدمه و کلیات تحقیق.. 1

1- 1 مقدمه. 2

1-2 بيان مسأله. 3

1-3 مفروضات تحقيق. 4

1-4 اهداف تحقيق. 4

1-5 جمع بندی. 5

فصل 2- مرور ادبیات و پیشینه تحقیق.. 6

2-1 مقدمه. 7

2-2 طراحي شبکه زنجيره تامين : پيش زمينه و تعاريف.. 7

2-2-1 مديريت زنجيره تامين. 7

2-2-2 طراحي شبکه زنجيره تامين در موضوع مديريت زنجيره تامين. 9

2-2-3 برنامه ريزي تصادفي  12

2-2-4 کمينه کردن ارزش در ريسک شرطي. 14

2-3 مدل­های برنامه ریزی ریاضی در طراحی شبکه زنجیره تامین. 15

2-4 مدل­هاي طراحي شبکه زنجيره تامين. 17

2-4-1 مدل­های قطعی طراحی شبکه زنجیره تامین. 17

2-4-2 مدل­های تصادفی طراحی شبکه زنجیره تامین. 21

2-4-3 مدل­هاي زنجیره تامین عملیاتی و تاکتیکی. 28

2-5 جمع بندی. 31

فصل 3- مدل ریاضی پیشنهادی.. 32

3-1 مقدمه. 33

3-2 تعريف مسأله. 33

3-3 مدلسازي رياضي. 34

3-4 طراحي شبکه در شرايط عدم قطعيت.. 36

3-4-1 مجموعه­ها…….. 39

3-4-2 پارامترها…………………………………………………………………39

3-4-3 متغيرها………………    40

3-4-4 مدل برنامه ريزي تصادفي. 40

3-5 جمع بندی. 41

فصل 4- روش حل پیشنهادی و نتایج محاسباتی.. 42

4-1 مقدمه. 43

4-2 مثال عددی. 43

4-3 روش تجزيه بندرز 45

4-3-1 زيرمسأله بندرز……………… 47

4-3-2 زير مسأله دوگان .. 47

4-3-3 مسأله اصلي بندرز………………………………………….………………48

4-3-4 روند کلي الگوريتم تجزيه بندرز 50

4-4 نتايج عددي. 52

4-4-1 حالت تک محصولي  53

4-4-2 حالت چند محصولي. 58

4-5 جمع بندی. 66

فصل 5- نتیجه گیری و پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 68

5-1 جمع بندي. 69

5-2 پيشنهاد براي تحقيقات آتي. 70

مراجع. 72

 

فهرست جداول
جدول‏3‑1 پارامترها ومتغيرهاي به­کارگرفته شده براي مدل رياضي. 34

جدول4‑1 نتايج محاسبه شده براي مدل قطعي. 45

جدول4‑2 نتايج محاسبه شده براي مدل احتمالي. 45

جدول‏4‑3 نتايج حاصل از حل مثال عددي توسط روش تجزيه بندرز 51

جدول‏4‑4 سناريوهاي ممکنه براي تقاضاي خرده­فروش­ها 53

جدول‏4‑5 هزينه­هاي حمل ونقل بين انبارهاي توزيع وخرده­فروش­ها 54

جدول‏4‑6 هزينه­هاي حمل ونقل بين کارخانه­ها و انبارهاي توزيع. 54

جدول‏4‑7 سناريوهاي ممکنه براي تقاضاي خرده­فروش­ها براي محصول اول. 58

جدول‏4‑8 سناريوهاي ممکنه براي تقاضاي خرده­فروش­ها براي محصول دوم. 59

جدول‏4‑9 هزينه­هاي حمل ونقل بين انبارهاي توزيع وخرده­فروش­ها براي محصول اول. 59

جدول‏4‑10 هزينه­هاي حمل ونقل بين انبارهاي توزيع وخرده­فروش­ها براي محصول دوم. 60

جدول‏4‑11 هزينه­هاي حمل ونقل بين کارخانه­ها و انبارهاي توزيع. 60

جدول‏4‑12 هزينه­هاي حمل ونقل بين کارخانه­ها و انبارهاي توزيع. 61
فهرست تصاویر و نمودار
شکل ‏2‑1 يک زنجيره تامين معمولي (Shapiro, 2007) 8

شکل ‏4‑1 موقعيت نسبي خرده فروش­ها و مکان­هاي بالقوه براي انبارها و کارخانه­ها 44

شکل ‏4‑2 همگرايي روش تجزيه بندرز 52

شکل ‏4‑3 مکان نسبي خرده فروش­ها و مکان­هاي کانديد براي انبارهاي توزيع و کارخانه­ها 53

شکل ‏4‑4 نحوه همگرايي روش تجزيه بندرز براي مثال مورد بررسي. 55

شکل ‏4‑5 شبکه توزيع طراحي شده 55

شکل ‏4‑6 نحوه برآورده شدن تقاضاي خرده فروش­ها براي سناريوي اول. 56

شکل ‏4‑7 نحوه برآورده شدن تقاضاي خرده فروش­ها براي سناريوي دوم. 56

شکل ‏4‑8 نحوه برآورده شدن تقاضاي خرده فروش­ها براي سناريوي سوم. 57

شکل ‏4‑9 نحوه برآورده شدن تقاضاي خرده فروش­ها براي سناريوي چهارم. 57

شکل ‏4‑10 نحوه همگرايي روش تجزيه بندرز براي مثال مورد بررسي. 61

شکل ‏4‑11 شبکه توزيع طراحي شده 62

شکل ‏4‑12 نحوه برآورده شدن تقاضاي محصول اول خرده فروش­ها براي سناريوي اول. 62

شکل ‏4‑13 نحوه برآورده شدن تقاضاي محصول اول خرده فروش­ها براي سناريوي دوم. 63

شکل ‏4‑14 نحوه برآورده شدن تقاضاي محصول اول خرده فروش­ها براي سناريوي سوم. 63

شکل ‏4‑15 نحوه برآورده شدن تقاضاي محصول اول خرده فروش­ها براي سناريوي چهارم. 64

شکل ‏4‑16 نحوه برآورده شدن تقاضاي محصول دوم خرده فروش­ها براي سناريوي اول. 64

شکل ‏4‑17 نحوه برآورده شدن تقاضاي محصول دوم خرده فروش­ها براي سناريوي دوم. 65

شکل ‏4‑18 نحوه برآورده شدن تقاضاي محصول دوم خرده فروش­ها براي سناريوي سوم. 65

شکل ‏4‑19 نحوه برآورده شدن تقاضاي محصول دوم خرده فروش­ها براي سناريوي چهارم. 66

چکیده

در این پایان نامه، به بررسی مسأله طراحی شبکه زنجیره تامین پرداخته می­شود. زنجیره تامین، زنجیره­ای است که همه فعالیت­های مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد، از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کالای نهایی به مصرف کننده را شامل می­شود. یک زنجیره تامین شامل سطوح مختلفی از تسهیلات (مانند تامین­کننده­ها، کارخانه­ها، مراکز توزیع، مشتری­ها، مراکز جمع­آوری و کارخانه بازیافت) است و مسأله طراحی شبکه توزیع شامل مکان­یابی تسهیلات مختلف در شبکه و تعیین نحوه توزیع کالا از طریق تسهیلات مختلف به مشتری­ها است.

در این پایان نامه، یک زنجیره تامین دو سطحی تک دوره­ای چند محصولی در نظر گرفته می­شود. به عبارت دیگر یک شبکه توزیع شامل کارخانه­ها و انبارهای توزیع در نظر گرفته می­شود. این مسأله شامل تصمیمات استراتژیک و عملیاتی مانند مکان­یابی و تعیین ظرفیت برای کارخانه­ها و انبارهای توزیع، تخصیص دادن تقاضای خرده فروش به انبارها، تخصیص دادن تقاضای انبارهای توزیع به کارخانه­ها و انتخاب روش حمل و نقل است. همچنین، تقاضا به شکل احتمالی در نظر گرفته ­شده و مسأله با استفاده از برنامه­ ریزی احتمالی مدل می­شود. برای این مسأله یک مدل برنامه­ ریزی اعداد صحیح مختلط با هدف کمینه کردن متوسط هزینه کل ارائه می­شود. سپس برای حل مدل پیشنهادی به شکل کارا یک روش تجزیه بندرز پیشنهاد می­شود و در نهایت کارایی الگوریتم پیشنهادی در ابعاد کوچک با مثال عددی به اثبات می‌رسد.

مقدمه
برای پاسخ دادن به شرایط در حال تغییر در عرصه اقتصاد و تجارت، و نیز تاثیر مسایل مربوط به جغرافیای سیاسی[1] و فناوری­های مخرب، شرکت­های تولیدکننده محصولات صنعتی مجبور شدند تا مبادرت به انجام برنامه­ ریزی استراتژیک، که شامل طراحی شبکه زنجیر تامین[2] (SCND) می­شود، نمایند. بویژه در صنعت خودروسازی، عوامل فراوانی چون بازارهای آسیایی، معرفی فرآورده­های جدید مثل خودروهای هیبریدی[3] و برقی، ادغام شرکت­ها در یکدیگر و به تملک درآمدن شرکت­ها توسط شرکت­های دیگر، نرخ برابری ارزهای در حال نوسان، هزینه­های مربوط به سوخت که به طور فزاینده بر نوسانات آن افزوده می­شود، شرکت­ها را بر آن داشت تا اقدام به تجزیه و تحلیل و بهبود استراتژی­های مربوط به زنجیره تامین خود نمایند. بعلاوه، زنجیره­های عرضه تولید صنعتی مدرن با مشتریانی روبه­رو است که خواهان افزایش در تنوع فرآورده­ها، چرخه حیات محصول کوتاه مدت­تر، هزینه پایین­تر، کیفیت بهتر و واکنش سریع­تر هستند. برای موفقیت در بازارهایی که به شکل فزاینده­ای جهانی گردیده و رقابتی است، شرکت­ها باید پیوسته تلاش کنند تا در حالی که برای رویارویی با این شرایط غیره منتظره برنامه­ ریزی می­کنند، از هزینه­های زنجیره تامین بکاهند و خدمات مشتریان را بهبود دهند] 1[.

طراحی شبکه زنجیره تامین، عبارت است از برنامه­ ریزی استراتژیک زنجیره­های تامین، که به تعداد، موقعیت مکانی، و ظرفیت تاسیسات و مراکز توزیع، فناوری تولیدی که در هر یک از تاسیسات بکار گرفته می­شود، انتخاب عرضه­کننده، تصمیمات در خصوص مسأله ساختن یا خریدن[4]، و طراحی شبکه حمل و نقل مربوط می­شود] 2[. طراحی شبکه زنجیره تامین، فناوری، فرآیند و دارایی­های تولیدی یک شرکت ظرف سال­های آینده را مشخص می­کند، سال­هایی که طی آن شرکت باید دارای توان رقابت با شرکت­های دیگر را داشته باشد و همچنین بتواند تقاضاهای مشتریان را به بهترین نحو برآورده نماید.

علاوه بر این، معمولا تصمیمات استراتژیک مستلزم هزینه­های سرمایه­گذاری بالا هستند، هزینه­هایی که به راحتی قابل بازگشت نیستند. بنابراین، برای موفقیت بلند مدت هر شرکت تولیدی، طراحی شبکه زنجیره تامین بسیار ضروری است. چهار جنبه اصلی این مساله عبارتند از (1) توپولوژی یا مکان­شناسی[5] زنجیره تامین، (2) زمان­بندی تصمیمات، (3) لحاظ کردن عدم قطعیت به دلیل تصادفی بودن[6] داده­های ورودی، و (4) هدف حداکثر کردن سود] 3[. برای پشتیبانی از مدیران هنگام اتخاذ تصمیمات در مورد این مسأله به شدت پیچیده، به مدل­های کمی، مبتنی بر داده[7] نیاز است] 2[. در این پایان نامه، سعی می­شود در راستای مدل­کردن واقعی­تر شبکه توزیع در سیستم­های زنجیره تامین، این شبکه با در نظر گرفتن تقاضاهای تصادفی و با استفاده از روش برنامه­ ریزی تصادفی دو مرحله­ای فرموله ­شود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 85

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :       

        [email protected]