پایان نامه مهندسی شیمی: تعیین تجربی پارامترهای موثر بر عملکرد خشک کن پاششی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

با عنوان : تعیین تجربی پارامترهای موثر بر عملکرد خشک کن پاششی در تولید پروبیوتیک ها

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تھران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجھ کارشناسی ارشد
مھندسي شیمی – مھندسی فرآیند
عنوان :
تعیین تجربی پارامترھای موثر بر عملکرد خشک کن پاششی در تولید پروبیوتیک ھا

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

خشک کردن پاششی به عنوان گزینه اي مناسب براي خشک کردن پروبیوتیک ها و تبدیل آنها به محصول پودري شکل جامد پیشنهاد شده است. هر چند دماهاي بالا باعث کاهش رطوبت محصول و در نتیجه پایداري و ماندگاري بیشتر آن خواهند شد، اما از طرفی این امر به کاهش درصد زنده ماندن باکتري ها نیز منجر می شود.

هدف از این تحقیق، تعیین شرایط بهینه اي براي خشک کردن پاششی سوسپانسیون Bifidobacterium bifidum است. به این منظور سوسپانسیون هایی حاوي پودر آب پنیر، سوکروز، عصاره ذرت و مالتودکسترین تهیه و پس از استرلیزاسیون، 1664 B.bifidum PTCC به آن تلقیح شده و به مدت 48 ساعت در انکوباتور 37 درجه سانتیگراد و در شرایط بی هوازي قرار گرفت؛ سپس توسط خشک کن پاششی مدل (Buchi, Flawil, Switzerland) Buchi B-191، و تحت شرایط از پیش تعیین شده براي هر آزمایش خشک شد.

روش پاسخ سطحی یا Response Surface Methodology(RSM براي طراحی و تحلیل آزمایشات، مدلسازي فرآیند و بهینه سازي مورداستفاده قرار گرفت. فاکتورها ي اصلی دماي هواي ورودي، فشار هوا و مقدار مالتودکسترین مورد استفاده در سوسپانسیون در نظر گرفته شدند و درصد زنده ماندن B.bifidum و رطوبت پودر حاصله به عنوان پاسخهاي موردنظر به منظور بهینه سازي انتخاب شدند.

از نقطه نظر آماري، در شرایط بهینه براي رسیدن به حداکثر درصد زنده ماندن و حداقل مقدار رطوبت در پودر محصول، مقادیر فاکتورهاي اصلی به صورت زیر گزارش شدند:

.15/00gr = 4/00 ؛ مقدار مالتودکسترین bar = 103/15° ؛ فشار هوا C = دماي هواي ورودي

براساس مدل هاي پیش بینی شده براي پاسخها، دماي هواي ورودي موثرترین فاکتور بر هر دو پاسخ می باشد. همچنین می توان گفت رطوبت پودر محصول پس از دما بیشتر به مقدار مالتودکسترین بستگی دارد تا به فشار، اما در مورد درصد زنده ماندن فشار عامل موثرتري نسبت به مالتودکسترین می باشد.

مقدمه

پروبیوتیکها، باکتريهاي زنده اي هستند که به عنوان مکملهاي غذایی-دارویی به کار می روند و با تنظیم تعادل میکروبی روده، اثرات مفیدي بر سلامت میزبان خود میگذارند؛ به همین دلیل تولید و مصرف آنها در طی دو دهه اخیر افزایش زیادي یافته است.

گونه پروبیوتیکی مورد بررسی در این تحقیق 1644 B.bifidum PTCC می باشد. معمولا تولید غذاهاي پروبیوتیکی محتوي B.bifidum در سطح 106–107 CFU به ازاي هر گرم یا هر میلی لیتر توصیه می شود. اخیرا تکنولوژي خشک کردن پاششی به منظور تولید پودر پروبیوتیک پیشنهاد شده است. این روش به علت مزایاي زیادي که نسبت به روش خشک کردن انجمادي دارد، می تواند به عنوان جایگزین مناسبی براي آن به کار رود. از طرفی بکارگیري دماهاي مورد نیاز براي تولید پودري با محتواي رطوبت حدود 4% که پایداري و ماندگاري آنرا تضمین می کند، منجر به کاهش درصد زنده ماندن پروبیوتیک می شود. به نظر می رسد حساسیت ذاتی این گونه نسبت به استرس هاي ناشی از خشک کردن پاششی امري غیر قابل اجتناب باشد، اما لازم است تا با تعیین مناسب ترین شرایط، این تاثیرات نامطلوب را به حداقل رساند. متاسفانه اطلاعات در زمینه بهینه سازي شرایط خشک کردن پاششی گونه B.bifidum بسیار ناچیز است. در این تحقیق سعی شده است تا با وجود محدودیت هاي پیش رو، بهینه سازي سه فاکتور از مهم تری ن فاکتورهاي موثر بر خشک کردن پاششی گونه B.bifidum با هدف تولید پودري با کیفیت بالا، حداکثر سولهاي پروبیوتیک زنده و حداقل رطوبت انجام شود. همچنین میزان تاثیر هر یک از این سه پارامترها بر درصد زنده ماندن B.bifidum در پی خشک کردن پاششی و رطوبت پودر محصول مورد ارزیابی قرار گرفت.

فصل اول

روش هاي خشک کردن و دسته بندي انواع خشک کن ها

1-1- مقدمه

در بین کلیه واحدهاي صنعتی شاید بتوان گفت که عملیات خشک کردن بیشترین کاربرد را داشته باشد؛ زیرا که در اکثر مراحل تولید لااقل یک مرحله خشک کردن به چشم می خور د. اگر بخواهیم تعریف جامعی از خشک کردن داشته باشیم باید گفت خشک کردن گرفتن رطوبت مواد تا رسیدن به یک محصول جامد است که به طرق مختلفی مانند حرارت دادن و تبخیر کردن آب درون مواد، کار مکانیکی یعنی فشرده کردن مواد و خارج کردن آب درون آن، جذب آب از درون مواد از طریق مواد شیمیایی جاذب الرطوبه, انجماد آب درون مواد و تصعید آن می تواند صورت گیرد که مهمترین آنها تبخیر رطوبت از طریق حرارت دهی می باشد که بیشتر مد نظر است. در این تحقیق نیز خشک کردن از طریق تبخیر صورت می گیرد و گاز داغ مورد استفاده در خشک کن هوا می باشد.

2-1- روش های خشک کردن

تعداد بسیار متنوع موادي که لازم است خشک شوند از نظر خواص شیمیایی و فیزیکی با هم کاملاً متفاوتند و همچنین طرق مختلف حرارت دهی براي فرآیند خشک کردن وجود دارد بنابراین بسیار مشکل است که بتوان همه روشهاي ممکن براي خشک کردن را دسته بندي کرد. تعدادي از روشهاي معمول خشک کردن که در صنایع به کار می رود را می توان به صورت زیر دسته بندي کرد:

1-2-1- خشک کردن از طریق جابجایی

در این روش حرارت محسوس محیط گازي از طریق انتقال حرارت جابه جایی به سطح ماده تر داده می شود. عامل خشک کننده (هوا) از روي ماده تر یا از درون آن عبور داده می شود تا رطوبت ماده را تبخیر کند. براي صرفه جویی در انرژي مقداري از هواي خروجی به سیستم برگشت داده می شود. معمولاً از هواي داغ به عنوان عامل خشک کردن استفاده می شود ولی از مواد دیگري مانند گازهاي خروجی از دستگاهها یا بخار داغ و … نیز می توان به عنوان خشک کننده استفاده کرد. براي خشک کردن مواد قابل انفجار یا مواد اشباع از حلالهاي آلی، از گاز بی اثري مانند نیتروژن یا مخلوط نیتروژن – بخار آب به عنوان عامل خشک کردن در یک سیستم کاملاً بسته استفاده می شود. در چنین سیستمی رطوبت تبخیر شده از طریق میعان از سیستم جدا می شود.

1-2-2- خشک کردن هدایتی

در این روش, حرارت لازم به طریق هدایتی از یک سطح داغ سوز ي، صفحه اي استوانه اي یا دیواره خشک کن تأمین می شود. در این روش خشک کردن مقدار انتقال حرارت به بدنه مواد، نه فقط به هدایت حرارتی سطح داغ بلکه همچنین به ضریب حرارت بین منبع گرم کننده و سطح داغ بستگی دارد.

منبع گرم کننده سطح داغ معمولاً بخار داغ، مایعات آلی، فلزات گداخته یا ذوب شده یا حاملهاي دیگر انرژي اند که ضریب انتقال حرارت بالایی دارند. از آنجایی که همه حرا رت لازم براي تبخیر رطوبت ماده از میان لایه هاي مواد عبور می کند، راندمان حرارتی این روش خشک کردن بیشتر از راندمان روش جابه جایی است زیرا در روش جابه جایی بیشتر حرارت عامل خشک کننده از بالاي مواد به بیرون از خشک کن هدایت می شود.

تعداد صفحه : 159

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :              [email protected]

214 فکر می‌کنند “پایان نامه مهندسی شیمی: تعیین تجربی پارامترهای موثر بر عملکرد خشک کن پاششی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *