پایان نامه : مطالعه ساختارهای هنجاری و تاثیر آن در رقابت منطقه ای بین ایران و عربستان از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا سال 2013

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل

عنوان : مطالعه ساختارهای هنجاری و تاثیر آن در رقابت منطقه ای بین ایران و عربستان از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا سال 2013

دانشگاه علامه طباطبایی

پردیس آموزشهای نیمه حضوری

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل

 

عنوان پایان نامه :

مطالعه ساختارهای هنجاری و تاثیر آن در رقابت منطقه ای بین ایران و عربستان از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا سال 2013

 

استاد راهنما :  دکتر حسین سلیمی

 

استاد مشاور :  دکتر اصغر جعفری ولدانی

 

شهریور1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

در نظم نوین جهانی که از نیمه دوم قرن بیستم شکل گرفته است، ایران و عربستان نقش مهم و تاثیر گذاری در منطقه خاورمیانه داشته اند. این تاثیر گذاری دلایل متعددی داشته است از جمله موقعیت ژئو پلیتیکی ویژه دو کشور و مجاورت در مسیر تنگه های بزرگ بین المللی و برخورداری از ذخایر بزرگ نفت و گازمی باشد. موضوع مهم دیگر ” هویت” دو کشور می باشد که از یکسو قدمتی دیرینه دارد و از سوی دیگر به عنوان مساله ای جدید در منطقه سر باز کرده است .

در این رقابت از یکسو ایران را مشاهده می کنیم با تمدنی با سابقه در مشرق زمین که در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود حوادث و لطمات مختلفی را از سر گذرانده است اما با این وجود توانسته است که هویت از جمله زبان خود را حفظ کند وبا ورود اسلام به ایران برداشت مطلوب خود را از این دین یعنی تشیع داشته باشد و از سوی دیگر عربستان را نظاره گر هستیم ، کشوری که از لحاظ سیاسی جدید محسوب می گردد اما با این وجود خود را مامن اصلی قوم عرب و دین اسلام می داند و همین امر سبب شده است که گروههای ممتاز و حتی مردم عادی این کشور احساس کنند که حقوق و تکالیفی راجع به رهبری اعراب دیگر و دیگر مسلمانان جهان دارند و برای انجام آن باید گامهای عملی بردارند. این احساس پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تشدید شد و قوت گرفت چرا که روی سخن این انقلاب با همه مسلمانان جهان بود و این موضوع عربستان را خوش نیامد. مطالعه ساختارهای هنجاری دو کشور، توجه به رقابتی دارد که انعکاسهای گسترده ای داشته است . شاهد آن منازعات گسترده فرقه ای می باشد که در حال حاضر در منطقه خاورمیانه ایجاد شده است. اگر چه در نهایت هر نوع رقابتی نه تنها برای حفظ خود بلکه برای کسب قدرت و نفوذ بیشتر هم است.

فهرست مطالب                                                                                                                                                صفحه

بخش اول،  کلیات تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………..     1

 بیان مساله   …………………………………………………………………………………………………………………………………..     211

1 سوال اصلی تحقیق و فرضیه اصلی  ………………………………………………………………………………………………..     312

3-1 سوال فرعی و فرضیه فرعی  …………………………………………………………………………………………………………     3

1 متغیر مستقل و شاخصهای مربوط  …………………………………………………………………………………………………     44

 1 متغیر وابسته و شاخصهای مربوط  …………………………………………………………………………………………………      4 15

1 اهمیت و ضرورت تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………..      4 6

1 سوابق مربوط به این تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………    6- 5   7

1 اهداف تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………………..   8 – 78

1 روش تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………………..   89

1  تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی این تحقیق  ………………………………………………………………………………   11 -810

11-1 سازماندهی این تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. 12-11

بخش دوم، مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………………..  13      

1- 2  چگونگی ظهور و تشریح سازه انگاری ……………………………………………………………………………………….  14     

 2- 2 تاثیر تئوری سازه انگاری بر سیاست خارجی و روابط بین الملل  ………………………………………………  16 – 15

 1 –  2 – 2   سازه انگاری و فرهنگ و هویت  …………………………………………………………………………………… 17-16  

 2 –  2 – 2  رویکرد سازه انگاری با پدیده جهانی شدن و رابطه آن  …………………………………………………..  18-17 

  با فرهنگ و سیاست در ساختار نظام بین الملل

 3 – 2- 2  جهانی شدن و فرهنگ  ……………………………………………………………………………………………….    19    

4 – 2- 2  رابطه فرهنگ و سیاست  ……………………………………………………………………………………………..    20

5 – 2 – 2    چهره جدید زندگی انسان  ………………………………………………………………………………………… 20

 3 – 2 محور اصلی موضوع مورد بحث در چارچوب سازه انگاری  ………………………………………………………. 21

 1- 3 -2   تنش های تئوریک میان دین ودمکراسی  …………………………………………………………………. 24 – 22

 2- 3-2   فرقه گرایی در اسلام  ………………………………………………………………………………………………   24

 4 – 3 – 2  کاربرد مشروعیت مذهبی در سیاست خارجی  ……………………………………………………….   26

   5 – 3 – 2  هویت ودین از منظر سازه انگاری  ……………………………………………………………………….  27- 26

  4- 2 جایگاه هویت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران  ……………………………………………………….  28- 27

  5 – 2   نقش عوامل هنجاری درروابط بین الملل و در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران  …………….  28             

 6  – 2 مروری بر رویکردهای نظری تاثیر گذار برسیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران  ………………  37- 29

  7- 2 بررسی ماهیت روابط ایران و اعضای شورای همکاری خلیج فارس بویژه عربستان سعودی ……… 39-37

   پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون

   8- 2 جمع بندی بخش …………………………………………………………………………………………………………….. 40- 39

   بخش سوم   ،  ساختارها ی هنجاری ایران و عربستان…………………………………………………………………………41

3  فصل اول ، ساختار اجتماعی دو کشور ………………………………………………………………………………………  42 1-

1 – 1 –  3  گفتاراول، پیشینه تاریخی وموقعیت و وضعیت فرهنگی و اجتماعی ایران …………………..  44-42     

1- 1 –  1 – 3  مفهوم جامعه مدنی و سابقه و تحولات آن در ایران ………………………………………………..  47-44

2 –  1 –  1 – 3 نهاد های دینی مدنی پس از انقلاب اسلامی  ………………………………………………………. 51-48

 3 –  1  –  1  –  3  کیفیت زندگی در ایران  …………………………………………………………………………………..52 – 51

4 –  1  –  1  –  3   گزارش توسعه انسانی سازمان ملل و جایگاه ایران ……………………………………………….   59

 5  – 1  –  1 –  3 در آمد ناخالص ملی و وضعیت شاخصهای اقتصادی ……………………………………………..   54

  6 –  1 –  1  –  3   شاخصهای مربوط به زنان …………………………………………………………………………………. 56- 55

  7 – 1 – 1  – 3   وضعیت اقوام و اقلیتها در ایران ……………………………………………………………………………   57

  8-  8 –  1 – 3  امنیت ملی کشور ومرز نشینی ……………………………………………………………………………. 58 – 57

   9 – 1  –  1  – 3 دخالت بیگانگان ………………………………………………………………………………………………..  59-58

   2 – 1  –  3    گفتار دوم ،پیشینه تاریخی و وضعیت فرهنگی و اجتماعی عربستان ………………………….   59

   1- 2 –  1 –  3 سابقه تاریخی  …………………………………………………………………………………………………….   60-59

   2  –  2 –  1 3 موقعیت سرزمینی  ……………………………………………………………………………………………   60

   3 –  2 – 1 3  تشریح جغرافیایی وحدت ملی …………………………………………………………………………….   61

   4 – 2 – 1 3  وضعیت اجتماعی و مدنی عربستان ………………………………………………………………………. 64-62

   5 – 2- 1 – 3 حادثه 11 سپتامبر و تنگنای عربستان از سوی آمریکا برای انجام اصلاحات داخلی ……..65-64  

   6 – 2 – 1 – 3  وضعیت زنان عربستان  ………………………………………………………………………………………..  66-65

   2 – 3 –  فصل  دوم، مقایسه ارزشهای مذهبی دو کشور ایران و عربستان ……………………………………….   66

   1 – 2 – 3  گفتار اول ، هویت مذهبی ایران …………………………………………………………………………………..   67-66

   1 –  1 – 2 – 3   سابقه تاریخی مذهب در ایران …………………………………………………………………………….   67

   2 – 1-  2 – 3  تاثیر اندیشه های سیاسی شیعه بر فرهنگ سیاسی ایران ………………………………………   70-68

   3 –  1 –  2 – 3   ا نقلاب اسلامی ایران و مذهب …………………………………………………………………………..   71

    2 – 2- 3    گفتار  دوم ، وهابیسم ایدئو لوژی سلطه بر عربستان …………………………………………………. 74 – 73

    1 –  2 – 2 – 3   وهابیت و حکومت سعودی ………………………………………………………………………………..   83

خلافت و حکومت دینی  در ایدئولوژی القاعده  ورابطه وهابیت و حکومت عربستان     76-75           2- 2 – 2 – 3 

    3 – 2 – 2 – 3  اندیشه سیاسی القاعده نسبت به حکومت دین …………………………………………………..   77-76

    4 – 2 – 2 – 3   شیعیان عربستان …………………………………………………………………………………………..     79-78

    5 – 2 – 2 – 3  چگونگی کاربرد مذهب از سوی سعودیها برای مقابله شیعیان ومخالفان ……………..      80

    6 – 2- 2- 3  عناصر هویتی شیعیان عربستان  …………………………………………………………………………     81

    7-  2 – 2 – 3   تاثیر عوامل منطقه ای بر احساس هویتی شیعیان عربستان ……………………………..    82

   8 – 3 – 2- 3  نظام سعودی و موضوع همبستگی ملی ……………………………………………………………..    83-82

   9 – 2 – 2 3 گروههای مخالف شیعه در عربستان  …………………………………………………………………     85-83

   3 – 3 –  فصل سوم ، چگونگی تعامل ایدئولوژی ایران وعربستان در منطقه خاور میانه و ……………….      86

    نظام بین الملل

    1 – 3 – 3  گفتار اول ،پیروزی انقلاب اسلامی ایران سر آغازی برای ایفای نقش جدید ایران به ………      87-86

     عنوان یک بازیگر اسلامی

 1- 1 – 3- 3 تاثیر انقلاب اسلامی ایران در خاور میانه  …………………………………………………………………     88- 87

 2- 1- 3- 3  رویکرد ایران در نظم جهانی نوین ………………………………………………………………………….     89- 88

 2 – 3- 3  گفتار دوم ، عربستان ، تناقض از ادعا تا عمل( رهبری جهان اسلام ، تبعیت از آمریکا)…..    90 – 89

 1  – 2- 3 – 3   تاثیر تحولات کنونی کشورهای عربی بر سیاست خارجی عربستان …………………….    92 – 91

 4 – 3   جمع بندی بخش…………………………………………………………………………………………………………………92    

بخش  چهارم ،  رقابت ایران و عربستان  …………………………………………………………………………………..      93

 1 – 4 فصل اول ، نظری بر وضعیت اقتصادی ،علمی و نظامی ایران وعربستان و  ………………………     94

نقش این عوامل در رقابت میان دو کشور

1 – 1 –  4 گفتار اول ، ایران  …………………………………………………………………………………………………..     94

1- 1-  1 – 4 رتبه ایران در رقابت پذیری اقتصادی  ……………………………………………………………………    95-94

 2 – 1 – 1- 4  بهترین و بدترین شاخصهای رقابت اقتصادی در ایران ………………………………………….     95

3 – 1 – 1 – 4 پانزده  مانع  بلند پیش روی بخش خصوصی ………………………………………………………..   96-95 

4 – 1  – 1 –  4  توان علمی ایران ……………………………………………………………………………………………..     98-97

5  –  1 – 1 – 4   رشد کمی و کیفی مقالات علمی ………………………………………………………………………     98

6 – 1 – 1 – 4 جایگاه متزلزل علوم انسانی …………………………………………………………………………………    99

 7 – 1 – 1 – 4  توان نظامی ایران  …………………………………………………………………………………………….    100

8 – 1 – 1 – 4  ارزیابی پنتاگون از توان نظامی ایران در خلیج فارس به روایت واشنگتن پست ……..  102- 101  

9 – 1 – 1 – 4  برنامه انرژی هسته ای ایران  …………………………………………………………………………….    102

10 – 1 – 1 – 4 -اهداف ایران از انجام مذاکرات  ………………………………………………………………………….  103

11- 1 – 1 – 4  اهداف اتحادیه اروپا از انجام مذاکرات  ………………………………………………………………   104-103

  2-  1 4 گفتار دوم ،عربستان  ……………………………………………………………………………………………   104

  1 – 2 –  1 4 توان اقتصادی (نفت زیر بنای قدرت عربستان)  ……………………………………………….   105-104

2 – 2 –  1 4   وضعیت صنایع در عربستان  ……………………………………………………………………………..   106-105

3- 2 – 1 – 4   توان علمی  ……………………………………………………………………………………………………..  106

4 – 2 –  1 – 4  توان نظامی  …………………………………………………………………………………………………..  107                                                                                                                       

2-4 فصل دوم، رقابت سیاسی دو کشور در منطقه خاورمیانه  …………………………………………………. 108

   مقدمه، ایران فعال در رقابت سیاسی منطقه  …………………………………………………………………………… 109-108

1- 2 4 گفتار اول ،افغانستان و پاکستان  ……………………………………………………………………………..  109 

1-1- 2- 4  نقش ایران در افغانستان  ………………………………………………………………………………………  109

  2 – 1 – 2 4  منافع موازی ایران و آمریکا در حذف طالبان  ………………………………………………….. 111-109

 3 –  1 – 2 – 4   نقش عربستان درافغانستان و رابطه عربستان با طالبان  …………………………………  111 

 4 – 1-  2 4  اهداف عربستان از حضور فزاینده در افغانستان ……………………………………………… 112- 111

 5 – 1 – 2 – 4   چشم انداز حضور عربستان در افغانستان  ……………………………………………………   113- 112

 6- 1 – 2 – 4  نقش عربستان در پاکستان  …………………………………………………………………………    113-111

 7 – 1 – 2- 4  عوامل موثر در رشد طالبان پاکستان  ……………………………………………………………    115-114

4     گفتار دوم  عراق  ……………………………………………………………………………………………………    1116 2  -2

  1-  2- 2 – 4   نقش ایران در عراق  ………………………………………………………………………………….    116

  2-  2 – 2 – 4  رویکرد سنی های عراق به ایران  ………………………………………………………………..   117

  3 – 2- 2 – 4  رویکرد شیعیان عراق به ایران  ……………………………………………………………………   117

  4 – 2- 2- 4  رویکرد کردهای عراق به ایران  …………………………………………………………………  118-117

5- 2 – 2 – 4   دورنمای روابط ایران و عراق  ………………………………………………………………………..   118 

 6 – 2- 2 – 4   نقش عربستان در عراق ………………………………………………………………………………   119

2- 2 – 4   نارضایتی عربستان از نفوذ ایران در عراق  ……………………………………………………….   1197

2 – 4    نگرانی های منطقه ای عربستان  ……………………………………………………………………..   1202-8

 9-2- 2 – 4  یارگیری سیاسی عربستان در صحنه داخلی عراق  …………………………………………… 121 – 120

10- 2- 2- 4  چشم انداز پیش رو در عراق  …………………………………………………………………………..   121 

3-2-4  گفتار سوم ، بحرین   …………………………………………………………………………………              121

    1 – 3 – 2 –  4 تاثیر انقلاب اسلامی ایران در بحرین ………………………………………………………….. 122- 121

    2 – 3 – 2 –  4  نقش بحرین درتاسیس شورای همکاری خلیج فارس  …………………………………   122 

    3  – 3 – 2 –  4  موضع بحرین در قبال جنگ ایران و عراق  ……………………………………………….   122

    4- 3 – 2 –  4  حضور نظامی آمریکا در بحرین و خلیج فارس  …………………………………………… 123 – 122

    5 – 3 – 2 –  4  اعتراضهای مردمی و جنبش14 فوریه بحرین  …………………………………………… 124- 123

    6 – 3 – 2 –  4  موضع ایران نسبت به تحولات اخیر بحرین  ……………………………………………….  125-124

    7 – 3 – 2 –  4 نقش کنونی عربستان در بحرین ………………………………………………………………..   125

    8 – 3 – 2 –  4  نگرانیهای امنیتی عربستان ازماهیت تحولات بحرین؛   ………………………………  126- 125

     چالش در نظامهای پادشاهی- قدرت گیری شیعیان

    9 – 3 – 2 –  4 سیاستهای تبعیض آمیز حکومت بحرین و شکاف میان دولت و جامعه ………….   126

   10- 3 – 2 –  4  دورنمای اوضاع بحرین  ……………………………………………………………………………..   127

   11- 3 – 2 –  4  طرح اتحاد عربستان با بحرین ، زمینه سلطه  ……………………………………………… 128 – 127

   12– 3 – 2 – 4 عدم تمایل دیگر کشورهای شورای همکاری برای تشکیل اتحادیه خلیج فارس..   129-128

4   گفتار چهارم ، لبنان          ………………………………………………………………………………………..        129   2-4  

  1- 4 – 2 – 4  ویژگی های جامعه لبنان  ……………………………………………………………………………….   129

   2 – 4- 2 – 4 وضعیت شیعیان لبنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نقش ایران در لبنان ……..   130-129

   3- 4- 2 – 4  حزب الله لبنان   ………………………………………………………………………………………….  131- 130

    4 – 4 – 2 4 نقش عربستان در لبنان  …………………………………………………………………………….   132-131

    5 – 4 – 2- 4 موقعیت کنونی عربستان در لبنان  ……………………………………………………………… 133-132 

    5 –  2 – 4  گفتار پنجم ، سوریه  ……………………………………………………………………………………….   133

     1- 5-  2  –  4   نقش ایران درسوریه  ………………………………………………………………………………  134-133

     2- 5 – 2  –  4   سیر روابط ایران و سوریه از انقلاب اسلامی تا کنون ……………………………..   134

     3 – 5 –  2  – 4  نظری اجمالی به دو دید گاه در مورد دلایل وقوع آشوب در سوریه ………..   137-135

     4- 5 –  2  –  4   دلایل حمایت ایران از حکومت سوریه …………………………………………………   137

     5- 5 –  2  –  4  نقش عربستان در سوریه  ………………………………………………………………….. 138- 137

     6- 5 –  2  –  4   ابعاد تقابل عربستان با حکومت سوریه-  ………………………………………………  140-138

      مقابله با سیاستهای حکومت سوریه- تلاش برای توسعه سلفی گری در سوریه

     7- 5 – 2- 4   دور نمای اهداف عربستان در سوریه  ……………………………………………………….   140

  6 – 2 4 گفتار ششم ،عملکرد تشکیلاتی جنبش القاعده و    …………………………………………….   141

    نقش مهم آن در تحرکات اخیر خاورمیانه

      1 –  6 – 2- 4  فرایند تشكیل سازمان القاعده  ……………………………………………………………   141

      2 –  6 –  2 – 4  اهداف امریكا، پاكستان و عربستان از تشكیل القاعده ………………………….   142

     1  – 2- 6 – 2- 4 اهداف و منافع امریكا  …………………………………………………………………….   143-142

     2-2- 6 – 2- 4  اهداف و منافع پاكستان  ………………………………………………………………….   144

    3- 2- 6 – 2- 4  اهداف و منافع عربستان ………………………………………………………………….   145

   3-  6 – 2- 4 پایان جنگ باشوروی و آغاز دورانی جدید فراروی مجاهدان عرب ـ افغان ……   147-146

   4-  6 – 2- 4  فعالیت‌های القاعده طی سال‌های دهه 1990  ………………………………………………  150-147

  5-  6 – 2- 4 راهبردهای القاعده در راه رسیدن به آرمانهای خود …………………………………….  152- 151

  6-6 – 2- 4 ارتباط عربستان با تحرکات کنونی القاعده  …………………………………………………..  152

  7 – 6 – 2- 4 ریشه های اصلی مبانی فکری القاعده  ………………………………………………………..  153

7  – 2- 4 جمع بندی بخش      …………………………………………………………………………………….. 154-153               

بخش پنجم ، روابط ایران و عربستان  ………………………………………………………………………………….  155

5  – بررسی روابط ایران و عربستان در طول سه دهه پس از وقوع انقلاب ………………………………. 158- 156

1 5 فصل اول، نگرشهای متفاوت فکری در مورد ماهیت روابط ایران و عربستان ……………….  159-158

1 – 1 – 5   دهه اول انقلاب و حاکمیت نگرش اول در روابط ایران و عربستان  ………………….160-159

(اهمیت به جنبه های ایدئولوژیک و آرمانگرایانه )

2 -1 – 5  دولت هاشمی و حاکمیت نگرش دوم در روابط ایران و عربستان(اعتماد سازی) …..161  –  160

 3 -1 – 5   دولت اصلاحات ، ادامه اعتماد سازی در روابط ایران و عربستان-   …………………….  161

و تقویت جایگاه ایران در منطقه

 4 – 1 – 5  دولت احمدی نژاد و توجه دوباره به جنبه های ایدئولوژیک و آرمانگرایانه …………… 62-161

 5- 1- 5 مهمترین ابزارهای مورد استفاده در دولت نهم برای صدور گفتمان انقلاب اسلامی ….  162

 1- 5- 1 –  5   دیپلماسی عمومی  ………………………………………………………………………………….  163-16

 2 – 5 -1 – 5  سازمان‌های بین‌المللی  ……………………………………………………………………………. 163

3- 5 – 1 5 حمایت از گروه‌های اسلامی  …………………………………………………………………… 164 

 6 – 1- 5  عوامل تعیین‌کننده الگوی صدور انقلاب در دولت نهم  ……………………………………… 164

 7 – 1 – 5   موضوع  فلسطین و احمدی نژاد ……………………………………………………………………. 164

2- 5 فصل  دوم ، نگاهی اجمالی به مهمترین موارد تنش در روابط ایران-   ………………………..   167-165

  و کشورهای خلیج فارس

 

3- 5  فصل سوم، ابعاد نوین رقابت ایران  و عربستان و نظری بر نقش آمریکا در  این رقابت با توجه به تحولات اخیر درمنطقه خاورمیانه   ………………………………………………………………………………………………………… 168-167 

  1 – 3 – 5   رقابت رسانه ای ایران و عربستان  ……………………………………………………………….    169-168

  1 – 1 – 3 – 5  سیاستهای شبکه العربیه در قبال ایران  ………………………………………………..    170-169

   2 – 1 – 3 – 5 دلیل رویکرد ضد ایرانی العربیه  ……………………………………………………………    170

   3 – 1 – 3 – 5  العالم و مقابله با جنگ روانی سعودیها  …………………………………………………    172-170  

  4 – 1 – 3 – 5  نقش شبکه العربیه و شبکه های ایرانی در قبال تحولات-  ………………………  173-172

   و جنبشهای اخیر خاورمیانه

  5 – 1 -3 – 5  شبکه های بین المللی خبری ایرانی  ………………………………………………………  175-174

  2- 3 –  5   موضع آمریکا در قبال ایران  ……………………………………………………………………….   176-175

  3 – 3 –  5  چالشهای عربستان برای ایفای نقش مهم منطقه ای …………………………………….   177-176

  4 – 3 – 5   موضع عربستان و دیگر کشورهای عربی در مورد رابطه ایران و آمریکا …………..   179-178

  5 – 3 5  واکنش عربستان در مواجه با بهار عربی  چالشهای داخلی ، روابط خارجی ………..   182-179

  6- 3 –  5  دیدگاه ایران در مورد انقلابهای عربی  …………………………………………………………..   183-182

  7 – 3 5  موضع آمریکا در قبال تحولات خاور میانه  ……………………………………………………..   185-183

  8 – 3 – 5   نقش مذهب در دیپلماسی ایران  …………………………………………………………………   186-185

  9 –  3 –  5  نگاه ویژه به شیعیان پس از انقلاب ایران ……………………………………………………..  187-186

 10 –  3 – 5  نقش مذهب در دیپلماسی عربستان  …………………………………………………………..   189-188

4 – 5   فصل  چهارم

1- 4 –  5  ظرفیتهای همکاری مشترک بین ایران و عربستان  …………………………………………..   190-189

1 – 1- 4 – 5   ظرفیت سیاسی  …………………………………………………………………………………….   191

2 – 1-  4 – 5   ظرفیت اقتصادی و ارتباطی  ……………………………………………………………………   191

 3- 1- 4 – 5  ظرفیت تاریخی و مذهبی  ………………………………………………………………………..   192-191

 2 – 4 – 5  تاثیرات همگرایی در روابط ایران و عربستان  ………………………………………………..   193-192

3  – 4- 5  ضرورت توجه به راهکار منافع ملی مشترک و موازی با همسایگان  ……………….   193

5 – 5   نتیجه گیری  …………………………………………………………………………………………………….   195-194

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………….   206-196

بیان مسا له :

موضوع روابط میان ایران وعربستان ،اهمیت خاصی دارد زیرا همواره از یک رقابت پنهانی میان این دو کشور متاثر بوده است. وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 وطرح موضوع صدور انقلاب اسلامی از سوی ایران شیعی مذهب موجب نگرانی وحتی واکنش نظام سلطنتی عربستان شدکه برپایه وهابی گری بنیاد نهاد شده بود چنانکه خاندان آل سعود، خود را  در به قدرت رسیدن،وامدار این گروه می دانستند. این گروه قرائتی سخت گیرانه از دین دارند ومذهب شیعه را بدعتی در دین می دانند . واکنش عربستان به انقلاب ایران، تشکیل شورای همکاری خلیج فارس با همکاری پنج کشور دیگر حاشیه خلیج فارس، شامل کویت، قطر،امارات،بحرین ،عمان وهمچنین خود عربستان بود. در حقیقت از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران،این دو کشور وارد دوره هایی از خصومتهای سیاسی و ایدئولوژیک شدند که دامنه این خصومتها بسیار فراتر از مرزهای هر دو کشور بوده است. با آغار جنگ ایران وعراق،عربستان سعودی به حمایت صریح واز تهاجم عراق علیه ایران پرداخت.پس از پایان این جنگ واشغال کویت توسط عراق، ایران و عربستان همکاریهای دوستانه ای را با هم آغاز کردندکه شروع واوج آن را در دوره های ریاست جمهوری آقایان هاشمی وخاتمی می بینیم که منجر به انعقاد یک توافقنامه ی امنیتی میان دو کشوردر سال 2001 شد. حملات تروریستی 11سپتامبر وسپس اشغال افغانستان توسط آمریکا ومتحدانش وسرکوب نیروهای طالبان درآنجاوسپس اشغال عراق وسرکوب صدام حسین توسط آمریکا ونیروهای ناتو به نوعی منجر به احیای قدرت ایران واز سویی مانور بیشترایران در منطقه، موجب نگرانی عربستان ودیگر کشورهای منطقه شد.پس از سال 2003و اوج گیری مساله ی هسته ای ایران ،این دو کشور وارد یک رقابت استراتژیک شدند به گونه ای که دامنه این رقابت را در عراق ،لبنان،افغانستان،پاکستان واخیرا در تونس،مصر، یمن و سوریه وبحرین و کشورهایی که اصطلاحا” با بهار عربی مواجه شده اند ،شاهد هستیم.  عربستان پس از سال 2003سیاست رقابت وتحدید و تضعیف ایران را به عنوان یک قدرت منطقه ای در پیش گرفته است و برای پیشبرد مقاصدش به آمریکا واسرائیل نزدیک شده است. همچنین در 26 اردیبهشت سال 91 در اجلاسی در ریاض، پیشنهاد تشکیل اتحادیه کشوهای حاشیه خلیج فارس را داد.هدف این کشور ایفای نقش کلیدی ومحوری ودر نهایت رهبری کشورهای این منطقه می باشد اگرچه اختلافات مهم ومتعددی با برخی از کشورهای منطقه نظیر قطر دارد .از جمله موضوعات ارضی  و اقتصادی با این کشورها وهمچنین سوء ظن نسبت به دخالت در امورداخلی یکدیگر از جمله این موارد می باشد. اما عربستان در رقابت با ایران برای خود نقش و جایگاه ویژه ای قائل است و امیدوار است که بتواند بر موانع پیش رویش در مقابل ایران فائق آید . رفتار عربستان پس از ادامه و تسری حرکتهای انقلابی در کشورهای شمال آفریقا و خاور میانه که آغاز آن سال 2011بود در مواجهه با سایر قدرتهای منطقه حالت تهاجمی به خود گرفته است .این کشور نگران تسری این بحران به درون مرزهای خود می باشد. ساختار بسته ووراثتی قدرت در عربستان وسرکوب ابتدایی ترین آزادیهای سیاسی اجتماعی، این کشور را مستعد هر نوع اعتراض در داخل کرده است. پیش از این تحولات،نظم سیاسی بیشتر کشورهای خاورمیانه وشمال آفریقا شباهت به الگوی عربستان داشت اما با آغاز این حرکات ، در داخل مرزهای این کشور ودر درون کشورهایی که همپیمان عربستان محسوب می شدند،اعتراضات گسترده ای صورت گرفت که منجر به تضعیف جایگاه عربستان در منطقه شد. تحولات یمن از همان آغاز خواب را از چشم سعودیها ربود اعتراضات در بحرین منجر به ورود نیروهای سعودی به این کشور گردید تا از سقوط یک متحد مهم در منطقه خلیج فارس جلو گیری به عمل آید.                                                                                 از سوی دیگر قرائت ایران از تحولات دمکراسی خواهانه در منطقه خاور میانه به عنوان بیداری اسلامی که آن را حاصل انقلاب اسلامی ایران می داند ،موید این امر است که ایران تلاش دارد مشروعیت اهداف وارزشهای خود را در سه دهه گذشته به اثبات برساند. بنظر می رسد که در روزهای بعد از بهار عرب،رقابت امنیتی ایدئولوژیکی بین ایران و عربستان تشدید شده است. در چنین شرایطی ،زمینه برای افزایش مداخلات منطقه ای آمریکا نیز فراهم شده و ادامه این روند منجر به گسترش بحران در منطقه می شود . بحران سوریه و پرونده هسته ای ایران دو رویدادی هستند که عربستان بر علیه افزایش سطح تاثیر گذاری ایران در منطقه خلیج فارس از آن بهره برداری می کند. جمهوری اسلامی ایران نیز از ابزارهایی چون بحران بحرین ، تشدید اعتراضات داخلی در شرق عربستان ،آسیب پذیری این کشور به عنوان الگوی نظامهای سیاسی غیر دمکراتیک در منطقه و مساله یمن ، برای پاسخ دهی به اقدامات عربستان استفاده می نماید. بنظر می رسد این سطح از تنشها در آینده نیز ادامه داشته باشد و منجر به بی ثباتی فزاینده در خاور میانه گردد. در این میان نقش وعملکرد آمریکا ودیگر قدرتهای بزرگ واز سوی دیگر تغییر دیدگاههای هر کشور در امور داخلی و خارجی خود می تواند نقش بسزایی در آینده روابط دو کشور و ایجاد ثبات در منطقه داشته باشد. این تحقیق به ابعاد مختلف روابط دو کشور خصوصا ماهیت ساختارهای هنجاری  دو کشور در طول سه دهه ی گذشته  می پردازد.

تعداد صفحه : 222

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --