پایان نامه كارشناسي ارشد عمران مهندسی خاک و پی :تسلیح خاک با ظرفیت باربری کم با استفاده از المان¬های قائم فولادی

دانلود پایان نامهكارشناسي ارشد در رشته مهندسي عمرانگرايش مهندسی خاک و پی

با عنوان:تسلیح خاک با ظرفیت باربری کم با استفاده از المان¬های قائم فولادی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

دانشكده مهندسي عمران

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی عمران گرایش خاک و پی

 

عنوان پایان نامه :

تسلیح خاک با ظرفیت باربری کم با استفاده از المان­های قائم فولادی

 

 

شهریور ماه 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

 

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده :

خاک به عنوان مهم­ترين مصالح ساختماني و اصلي­ترين تکيه­گاه سازه، از ديرباز در ساخت و ساز مورد توجه بشر بوده است، اما به سبب ضعف مقاومت برشي و عدم توان باربري لازم در برابر نيروهاي وارده، پژوهشگران پيوسته درصدد افزايش ظرفيت باربري و بهبود خواص آن بوده­اند. تکنیک­های متعددی جهت افزایش توان باربری خاک­ها وجود دارد. سال­های اخیر محققین تحقيقات گسترده­اي در مورد استفاده از المان­های افقی و غیرافقی به عنوان تسلیح خاک به کار گرفتند. در نتایج به دست آمده از تحقيق­هاي صورت گرفته مشخص شد که علاوه بر المان­های افقی، استفاده از المان­های تقویتی غیرافقی نیز در بهبود ظرفیت باربری خاک، برای پی­های سطحی کاربردی و سودمند می­باشد. در این پژوهش، تکنیک استفاده از المان­های قائم فولادی در بهبود خصوصیات مقاومتی خاک ماسه­ای سست، مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور مجموعه تحليل­هایی براساس روش عددي با استفاده از يك نرم­افزار المان محدود، بر روی مدل پی واقع بر روی خاک ماسه­ای مسلح شده با المان­های قائم فولادی با كمك مدل­سازي الاستوپلاستيك انجام شد. از طرف دیگر جهت تدقیق نتایج تحلیل عددی، آزمون­های بارگذاری در مقياس آزمايشگاهي بر روی پی واقع بر خاک ماسه­ای مسلح صورت گرفت. هم­چنین جهت اعتبار­سنجی، نتایج تحلیل نرم­افزاری با نتایج به دست آمده از فرمول­های تئوری و نتایج آزمایشگاهی مقایسه شد. ملاحظه گردید تطابق خوب و قابل قبولي بين نتايج برقرار است. پس از كاليبره و اطمينان از صحت عملكرد نرم­افزار، آنالیز حساسیتی با تغییر پارامترهای قطر(D)، طول(L) و فاصله مرکز به مرکز المان­های فولادی (S)، ميزان فاصله المان­های کوبیده شده از بر پی (R) انجام و تأثیر پارامترهای مذکور بر ظرفیت باربری و نشست زیر پی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده ملاحظه گردید که افزایش پارامترهای طول، قطر، کاهش فاصله بین المان­ها و تغيير ميزان فاصله المان ها از بر پي، تا حد مشخصی موجب بهبود قابل ملاحظه در ظرفیت باربری و کاهش نشست می­گردد و از یک حدی به بعد با تشکیل بلوک متراکم در زیر پی، میزان تأثیر تغییرات این پارامترها کاهش        می یابد. از این جهت در چنین شرایطی، استفاده از المان­های با طول و قطر بیشتر و کاهش فاصله بین المان­ها، از جهت ریالی برای طرح غیر اقتصادی می­باشد. در نهايت بر اساس نتایج به دست آمده، مقادیر بهینه براي هر یک از پارامترهای مذکور ارائه گردید.

كلمات كليدي: اصلاح خاک، مسلح کننده، ظرفیت باربری، المان های قائم

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

فصل اول : مقدمه  
1-1 كليات…..…………….………………………………………….…………………………….…. 1
1-2 بیان مسئله ………………………………….………………………..….………………………… 2
1-3  هدف از پژوهش …………………………………………………….………………………… 2
1-4  چگونگي دستيابي به اهداف پژوهش………………………..……….………………………… 3
1-5  ساختار پایان نامه …………………………………………….……….………………………… 4
فصل دوم : كليات و مروری بر ادبیات فنی  
2-1 مقدمه….……………………………………………………………………………………………… 7
2-2 فلسفه بهسازي ……..………………….………………………………………………….……… 7
2-2- 1 تعريف بهسازي ……..……………………..….….…………………………… 8
2-2- 2 دامنه كاربرد …………………….…………….…………..……………………… 9
2-2- 3 روش هاي بهسازي ……………………………………………………….……… 10
2-3 شمع و کاربرد آن در بهسازی خاک ……………………………………………………………… 13
2-3-1 موارد استفاده از شمع …………………………..………………………………… 13
2-3-2 انواع شمع از لحاظ مکانیسم عمل .………………………………………..…… 15
2-3-3 اثرات بهسازی تراکمی ….……………………………………………………… 16
2-4مروری بر مطالعات گذشتگان …………………………………………..……….…………….. 19
2-4-1 مطالعات انجام شده در خصوص استفاده از المان هاي تقويتي افقي 20
2-4-2 مطالعات انجام شده در خصوص استفاده از المان هاي تقويتي غير افقي 24
فصل سوم : مدل سازی نرم افزاري و آزمايشگاهي  
  3-1 مقدمه …………….……………………….……………………..………………………………… 34
3-2 تعریف مدل رفتار…………….….………………………………………………………………… 35
3-3 مشخصات یک مدل رفتاری مطلوب …….……………………………………………………… 35
3-4- روش اجزاء محدود …..…..….………………………………………………………………… 36
3-4-1 تاریخچه روش اجزاء محدود…………………………………………….………… 37
3-4-2 روش مدل نمودن فضای بینهایت توسط المان محدود…………………….….…. 38
3-4-3   معرفی نرم افزار Geostudio-Sigma و هدف از انتخاب آن ……….…..…… 40
3-4-4-1   معرفی برنامۀ SIGMA/W …………………………….….……… 42
3-4-4-2 کاربرد برنامۀ SIGMA/W ……….………………….……….…… 42
3-4-4-3 امکانات و قابلیت های برنامۀ SIGMA/W .……..……………… 43
3-4-4   روند ساخت مدل ….……………………………………………………………… 54
3-4-4-1     انتخاب سیستم واحد …….…………………………….…………… 54
عنوان                                                                                                    صفحه
3-4-4-2     انتخاب المانهای مورد استفاده ….….…………………..……..…… 56
3-4-4-3     خواص مواد ……………………………………………..…………… 56
3-4-4-4     مدل سازی هندسی …..………………………………..…….……… 57
3-4-4-5   مش بندی …….……………………………….…………….………… 58
3-4-4-6     اعمال شرایط مرزی و بارگذاری.….………………..………..…… 58
3-4-5   تحلیل مدل اجزاء محدود …….……………………………………….…………… 59
3-5 جزئیات مدل سازی در نرم افزار SIGMA/W ..………………………………………………… 60
3-5-1 انتخاب المان ………………………………………………………………………… 60
3-5-2 مدل سازی هندسی و مش بندي …….……………………………………………… 61
3-5-3 پارامترهاي هندسي ……………………………………….……….………………… 62
3-5-4   پارامترهاي مقاومتي …………………………………………….…………..……… 63
3-5-5 اعمال شرایط مرزی و بارگذاری .………………………………..….…….……… 64
3-5-6 نوع تحليل ..….…………………………………………………….………..……… 64
3-6 تحقيق آزمايشگاهي ………….…………………………………………….………………….…… 65
3-6-1 جزئیات مدل آزمایشگاهی …………………………………………………….…… 65
3-6-2 روند کلی انجام آزمایش ………………………………………….………………… 67
3-7 مشخصات مدل مورد استفاده جهت اعتبار یابی …..…………….…………………….…………… 68
فصل چهارم : نتایج تحلیل­ها ( نرم­افزاري و آزمايشگاهي)  
4-1 مقدمه ……….……..……………………….……………………..………………………………… 70
4-2 اعتبار سنجی مدل …………….……………………………………………………………………… 70
4-2-1 استفاده از فرمول تئوری جهت اعتبارسنجی نرم افزار .……………………….…… 71
4-2-1-1   مقايسه نشست خاك حاصل از تحليل دستي و نرم افزاري ………… 71
4-2-1-2 مقايسه تنش در خاك حاصل از تحليل دستي و نرم افزاري ….…… 75
4-2-2   استفاده از نتایج تحقیق آزمایشگاهی جهت اعتبار سنجی….….……………….… 76
4-2-2-1     شرح آزمایش و نتایج بدست آمده از آن ….………………..…… 77
4-2-2-2     شرح تحلیل کامپیوتری و مقايسه با نتايج آزمايشگاهي ………….. 78
4-3 بررسی اثرات استفاده از المان های قائم فولادی با استفاده از نرم افزار SIGMA/W …..…..… 80
4-3-1 تأثیر فاصلۀ المان هاي فولادي (S) …..………………………………..…….…… 88
4-3-2 تأثیر ميزان پراكندگي المان ها از بر فونداسيون (R) .….………………………… 95
4-3-3 تأثیر طول المان هاي فولادي (L) ….…………………………..………………… 101
4-3-4 تأثیر قطر المان ها (D) .…………………………………….……………………… 107
4-4 بررسی آزمایشگاهی اثر المان های قائم فولادی بر ظرفيت باربري خاك ماسه اي ………..…… 113
4-4-1   شرح جزئيات انجام آزمايش ……….…………………………………….……… 113
عنوان                                                                                                    صفحه
4-4-2   نتايج انجام آزمايش ها …………………………………….…….………………… 116
فصل پنجم :   نتیجه­گیری و پیشنهادات  
4-1 مقدمه ……….……..……………………….……………………..………………………………… 120
6-2- نتیجه گیری…………………………………………………..………….…………………………… 120
6-3- پیشنهاداتی جهت تحقیقات آینده….……………………………………………..………………… 122
منابع و مآخذ…………………….………………………………………………………………..………. 124
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
فهرست شکل ها  
شکل 2- 1: تقسیم بندی کاربرد روش­های بهسازی خاک 9
شکل 2- 2: انواع روش های بهسازی خاک 10
شکل 2-3: کاربرد روش های بهسازی بر حسب نوع خاک 12
شکل 2-4: اثر بهسازی تراکمی بر خاک های ریزدانه و درشت دانه 17
شکل 2-5: اثر افزایش تراکم بر چسبندگی 18
شکل 2-6: اثر افزایش تراکم بر زاویه برشی ماسه 18
شکل 2- 7: دایره مور برای خاک های غیر مسلح و مسلح 20
شکل 2-8: (a)-پوش های گسیختگی برای خاک غیر مسلح و مسلح، (b)- دیاگرام نیرو برای   خاک مسلح 21
شکل 2-9: استفاده ازعناصر تسلیح عمودی و افقی (a)-نمای سه بعدی، (b)- نمای برش از روبرو 31
شکل 2-10 :تأثیر مسلح کننده ها بر تعادل (a)-مسلح کننده های افقی، (b)- نمای برش روبرو 31
شکل 3-1 :روند همگرایی تغییرمکان ها با تکرار تحلیل 43
شکل 3-2 :نمونه ای از نتایج گرافیکی تغییرمکان گره 44
شکل 3-3 :جعبه تنظيمات انواع آناليز ها (Type Analaysis Setting ) 49
شکل 3-4 : نمودار تنش-كرنش مدل مصالح از نوع الاستیک خطی 50
شکل 3-5 : نمودار تنش-كرنش مدل مصالح از نوع الاستیک خطی غیر همگن 50
شکل 3-6 : نمودار تنش-كرنش مدل مصالح از نوع الاستیک غیر خطی 51
شکل 3-7 : نمودار تنش-كرنش از مدل مصالح از نوع الاستو پلاستیک 51
شکل 3-8 : نمودار تنش-كرنش از مدل مصالح از نوع نرم شوندگی کرنش 52
شکل 3-9 : نمودار تنش-كرنش از مدل مصالح از نوع Cam Clay, modified Cam Clay 52
شکل 3-10 :جعبه تنظيمات مقياس(Scale)در نرم افزار Sigma 55
شکل 3-11 : استفاده از المان سازه اي Bar Element در روند تحليل 61
شکل 3-12 : جزئیات ترسيم هندسي و تغيير در ابعاد مش بندی مدل اجزاء محدود 62
شکل 3-13 : جزیئات دستگاه بارگذاری استفاده شده در تحقیق حاضر 66
شکل 3- 14 : دستگاه بارگذاری در حال انجام آزمایش 66
شکل 4- 1 : شكل شماتيك مدل مورد استفاده در اعتبار سنجي نرم افزار 71
شکل 4- 2 : نمودار تعيين مقادير α با توجه به نسبت ابعاد پي 72
شکل 4- 3 : نمونه اي از كانتور نشست حاصل از تحليل كامپيوتري 74
شکل 4- 4 :كانتور تنش حاصل از تحليل كامپيوتري 76
شکل 4- 5 : دانه بندي خاك ماسه اي مورد استفاده در آزمون هاي آزمايشگاهي 77
شکل 4- 6 : دستگاه در حين انجام آزمون بارگذاري بر روی خاک بکر 78
شکل 4- 7: نمودار هاي بار- نشست حاصل از نتايج آزمون آزمايشگاهي و تحليل كامپيوتري 79
فهرست شکل ها  
شكل 4- 8: فلوچارت تحليل­هاي كامپيوتري 81
شكل 4- 9: نمايي از آرايش المان هاي فولادي در سيستم خاك- پي 82
شكل 4- 10: منحني تغييرات توان باربري بر حسب نشست براي پي به عرض B=1.0m و L=2B, R=2B. 89
شكل 4- 11: منحني تغييرات توان باربري بر حسب نشست براي پي به عرض B=1.5m و L=2B, R=2B. 89
شكل 4- 12: منحني تغييرات توان باربري بر حسب نشست براي پي به عرض B=2.0m و L=2B, R=2B. 90
شكل 4- 13: منحني تغييرات توان باربري بر حسب نشست براي پي به عرض B=3.0m و L=2B, R=2B. 90
شكل 4- 14 : منحنی تغـییرات BCR بر حسب (S/B) براي پي به عرض B=1.0m 91
شكل 4- 15 : منحنی تغـییرات BCR بر حسب (S/B) براي پي به عرض B=1.5m 91
شكل 4- 16 : منحنی تغـییرات BCR بر حسب (S/B) براي پي به عرض B=2.0m 92
شكل 4- 17 : منحنی تغـییرات BCR بر حسب (S/B) براي پي به عرض B=3.0m 92
شکل 4- 18 : نحوه توزيع تنش در خاك و عملكرد بلوك در زير پي در حضور المان هاي فولادي نزديك به هم 94
شكل 4- 19: منحني تغييرات توان باربري بر حسب نشست براي پي به عرض B=1.0m و L=2.0B, S=0.2B. 96
شكل 4- 20: منحني تغييرات توان باربري بر حسب نشست براي پي به عرض B=1.5m و L=2.0B, S=0.17B. 96
شكل 4- 21: منحني تغييرات توان باربري بر حسب نشست براي پي به عرض B=2.0m و L=2.0B, S=0.12B. 97
شكل 4- 22: منحني تغييرات توان باربري بر حسب نشست براي پي به عرض B=3.0m و L=2.0B, S=0.08B. 97
شکل 4- 23 : منحنی تغـییرات BCR بر حسب (R/B) براي پي به عرض B=1.0 m 98
شکل 4- 24 : منحنی تغـییرات BCR بر حسب (R/B) براي پي به عرض B=1.5 m 98
شکل 4- 25 : منحنی تغـییرات BCR بر حسب (R/B) براي پي به عرض B=2.0 m 99
شکل 4- 26 : منحنی تغـییرات BCR بر حسب (R/B) براي پي به عرض B=3.0 m 99
شکل 4-27 : شكل شماتيك چگونگي تأثير المان هاي فولادي در عدم فرار دانه هاي خاك در هنگام تشكيل گوه گسيختگي 101
شكل 4- 28: منحني تغييرات توان باربري بر حسب نشست براي پي به عرض B=1.0m و R=1.0B, S=0.2B. 102
شكل 4- 29: منحني تغييرات توان باربري بر حسب نشست براي پي به عرض B=1.5m و R=1.0B, S=0.17B.

 

102
فهرست شکل ها  
شكل 4- 30: منحني تغييرات توان باربري بر حسب نشست براي پي به عرض B=2.0m و R=1.0B, S=0.12B. 103
شكل 4- 31: منحني تغييرات توان باربري بر حسب نشست براي پي به عرض B=3.0m و R=1.0B, S=0.08B. 103
شكل 4- 32: منحنی تغـییرات BCR بر حسب (L/B) براي پي به عرض B=1.0 m 104
شكل 4- 33: منحنی تغـییرات BCR بر حسب (L/B) براي پي به عرض B=1.5 m 104
شكل 4- 34: منحنی تغـییرات BCR بر حسب (L/B) براي پي به عرض B=2.0 m 105
شكل 4- 35: منحنی تغـییرات BCR بر حسب (L/B) براي پي به عرض B=3.0 m 105
شکل 4- 36 : قرارگيري المان هاي فولادي در محدوده حباب تنش تأثير در زير پي 107
شكل 4- 37: منحني تغييرات توان باربري بر حسب نشست براي پي به عرض B=1.0m و R=1.0B, S=0.2B و L=2.0B. 108
شكل 4- 38: منحني تغييرات توان باربري بر حسب نشست براي پي به عرض B=1.5m وR=1.0B, S=0.17B وL=2.0B 108
شكل 4- 39: منحني تغييرات توان باربري بر حسب نشست براي پي به عرض B=2.0m وR=1.0B, S=0.12B و L=2.0B 109
شكل 4- 40: منحني تغييرات توان باربري بر حسب نشست براي پي به عرض B=3.0m وR=1.0B, S=0.08B وL=2.0B 109
شكل 4- 41: منحنی تغـییرات BCR بر حسب (D/B) براي پي به عرض B=1.0 m 110
شكل 4- 42: منحنی تغـییرات BCR بر حسب (D/B) براي پي به عرض B=1.5 m 110
شكل 4- 43: منحنی تغـییرات BCR بر حسب (D/B) براي پي به عرض B=2.0 m 111
شكل 4- 44: منحنی تغـییرات BCR بر حسب (D/B) براي پي به عرض B=3.0 m 111
شکل 4- 45 : تقسيم بندي 10 سانتيمتري ارتفاع جعبه برش جهت انجام تراكم يكنواخت          خاك ماسه اي 114
شکل 4- 46 : نمايي از خاك مسلح شده با استفاده از المان هاي قائم فولادي 114
شکل 4- 47: تنظيمات اوليه جهت انجام آزمايش- الف: هم تراز نمودن سطح المان ها، ب:كنترل تراز بودن 115
شکل 4- 8 4: نمودار بار- نشست براي مدل آزمايشگاهي خاك مسلح شده به وسيله المان هاي فولادي با قطر هاي مختلف 116
شكل 4- 49: منحنی تغـییرات BCR در مـقابل قطر نـرمـالایــزه شـده (D/B) براي آزمون هاي آزمايشگاهي 117
 

 

 

 
فهرست جدول ها  
جدول 3- 1 : نمونه ای از مجموعه واحد هایی که می توان 55
جدول 3- 2 : پارامترهای هندسی در نظر گرفته شده براي المان فولادي و پي 63
جدول 3- 3 : مشخصات مقاومتی مصالح خاک 63
جدول 3- 4 : مشخصات مقاومتی مصالح المان هاي قائم 64
جدول 4- 1 : نتايج نشست خاك حاصل از تحليل دستي و نرم افزاري 73
جدول 4- 2 : نتايج تنش در خاك حاصل از تحليل دستي و نرم افزاري 75
جدول 4- 3 : مشخصات هندسی و مقاومتی مدل آزمايشگاهي 77
جدول 4- 4 : نشست خاك حاصل از نتايج آزمون آزمايشگاهي و تحليل نرم افزاري 79
جدول 4- 5 : پارامترهاي متغير در تحليل كامپيوتري 82
جدول 4- 6 : نتايج آناليز نرم افزاري براي پي با بعد B=1.0m 84
جدول 4- 7 : نتايج آناليز نرم افزاري براي پي با بعد B=1.5m 85
جدول 4- 8 : نتايج آناليز نرم افزاري براي پي با بعد B=2.0m 86
جدول 4- 9 : نتايج آناليز نرم افزاري براي پي با بعد B=3.0m 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

مقدمه

 

1-1 كليات

خاک به عنوان مهم­ترين مصالح ساختماني و اصلي­ترين تکيه­گاه سازه، از ديرباز در ساخت و ساز مورد توجه بشر بوده است. اما در برخي موارد به سبب ضعف مقاومت، توان تحمل نيروهاي وارده را ندارد. از اين­رو پژوهشگران پيوسته درصدد افزايش ظرفيت باربري، مقاومت و بهبود خواص آن بر­آمدند. بر همين اساس روش­هاي مختلفي از جمله اصلاح مکانيکي مانند تراکم، اصلاح شيميايي مانند تثبيت با آهک يا سيمان و استفاده از ايده خاک مسلح يا به کارگيري عناصر کمکي را در اين زمينه به کار گرفته­اند.

بدون تردید یکی از مقدماتی­ترین و مهم­ترین اصول در اجرای طرح­های عمرانی، داشتن زمینی با ظرفیت باربری مناسب می­باشد. در سال­های اخیر با توجه به رشد روز افزون جمعیت دنیا، مساحت      زمین­های مناسب برای ساخت و ساز و احداث بنا به تدریج در حال کاهش می­باشد. در چنین شرایطی نیاز به دست­یابی به روش­های جدید و اصولی برای بهبود و اصلاح زمین­های نامناسب رقابت شدیدی را بین مهندسين عمران کشورهای توسعه یافته ایجاد کرده است. روش­های متعددی برای بهبود مشخصات زمین وجود دارد که با توجه به شرایط پروژه و کارآمدی روش بهسازی، مورد استفاده قرار می­گیرند. در این بین آنچه باعث می شود یک روش بر روش دیگری برتری داشته باشد، پارامترهای اقتصادی، شرایط و مشکلات اجرایی، امکانات موجود، محدودیت­های مکانی و زمانی و … می­­باشد.

 

 

 

 

 

1-2 بیان مسئله

به­طور كلي در مواجهه با خاك­هاي مسئله­دار نظير خاك­هاي سست با قابليت باربري كم، نشست‌پذيري زياد، روان­گرا و … دو راه پيش روي مهندسين ژئوتكنيك قرار دارد:

الف: استفاده از المان­هاي باربر در خاك

ب: بهسازي و اصلاح خواص فيزيكي- مكانيكی توده خاک

هر يك از راه­حل‌هاي فوق داراي روش­ها و مشخصات مربوط به خود مي‌باشند كه طي ساليان متمادي توسعه فراواني يافته‌‌اند. برخي از تكنيك­هاي ابداعي مانند استفاده از المان­های قائم فولادی (موضوع پژوهش حاضر) ماهيتي تركيبي از دو دسته فوق داشته و مزاياي هر دو دسته را تا حدودي به همراه دارند. در استفاده از المان­هاي فائم فولادي، هم تأثير باربري المان­ها و هم تأثير تراكمي آن (بهسازي و اصلاح خواص فيزيكي- مكانيكی خاک) حائز اهميت مي­باشد. چراكه قسمت عمده­ای از روش­های اصلاح درجای خاک­ها بر پایه تراکم خاک و در واقع افزایش چگالی خاک می­باشند ]1[ . استفاده از شمع­های تراکمی یکی از راه­های موثر تراکم می­باشد. شمع­های تراکمی که در فواصل نزدیک به هم کوبیده می­شوند می­توانند باعث افزایش وزن مخصوص خاک­ها گردند]2[.

در این پژوهش، تکنیک استفاده از المان­های قائم فولادی در بهبود خصوصیات مقاومتی خاک سست با توان باربری کم، مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت و اثرات ناشی از کوبیدن المان­های قائم فولادی در فضای زیر و اطراف فونداسيون در افزایش ظرفیت باربری، مورد تحقیق واقع شد.

 

1-3  هدف از پژوهش

هدف از این تحقیق ارزیابی اثرات استفاده از المان­های قائم فولادی در خاک زیر و اطراف    فونداسيون­هاي سطحی، تحت بارگذاری­های محوری، به عنوان المان تسلیح کننده خاک در بهبود خصوصیات مقاومتی آن از لحاظ افزایش ظرفیت باربری و کاهش نشست و هم­چنین بررسی نقش هر یک از پارامترهای قطر (D)، طول (L) و فاصله مرکز به مرکز المان­های فولادی (S)، ميزان فاصله المان­های اطراف از بر پی (R)، ابعاد پی (B) و بزرگی بار اعمالی (P) در به کارگیری تکنیک مذکور در بهسازی خاک می­باشد.

 

1-4  چگونگي دستيابي به اهداف پژوهش

روند کلی تحقیق شامل دو قسمت زير مي­باشد:

الف: تحلیل­های عددی

ب: آزمون­های آزمایشگاهی

در تحلیل­های عددی، مجموعه آنالیزهایی با استفاده از نرم­افزار GeoStudio-Sigma بر روی مدل پي واقع بر روي خاك ماسه­اي مسلح با المان­های فولادی، تحت بارگذاری قائم با کمک مدل­سازی الاستوپلاستیک صورت گرفت. اساس کلی کار با نرم­افزار در این تحقیق به این ترتیب است که بعد از تعریف المان­های مربوط به خاک، فولاد و پی، محیط هندسی مورد نظر مدل گردید و پس از اختصاص پارامترها به قسمت­های مربوطه، بارگذاری بر روی مدل ساخته شده اعمال گردید. در روش عددی آنالیز حساسیتی با تغییر پارامترهای قطر (D)، طول (L) و فاصله مرکز به مرکز المان­های فولادی (S)، ميزان فاصله المان­های اطراف از بر پی (R)، ابعاد پی (B) و بزرگی بار اعمالی (P) انجام شد و تأثیر پارامترهای مذکور بر ظرفیت باربری و نشست زیر پی مورد بررسی قرار گرفت.

روند کلی روش بخش آزمایشگاهی به این ترتیب بوده است که میلگردهای فولادی با طول، قطر و مقاومت مشخص در محفظه پر از ماسه (با تراکم مشخص) دستگاه بارگذاري کوبیده شد. سپس مدل پی بر روی آن قرار گرفت و پس از آن با استفاده از جك بارگذاري به پی نیرو وارد کرده و در نهایت نشست­های انجام شده ثبت گردید و مورد ارزیابی و مقایسه با نتایج تحلیل عددی قرار گرفت.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :152

14700 تومان

پشتیبانی سایت :       

        serderehi@gmail.com