پایان نامه علوم ارتباطات: بررسی وضعیت سواد رسانه¬ای کارکنان ادارات روابط عمومی سطح شهر کرمانشاه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی

با عنوان : بررسی وضعیت سواد رسانه­ای کارکنان ادارات روابط عمومی سطح شهر کرمانشاه

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکدة علوم اجتماعی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی

عنوان:

بررسی وضعیت سواد رسانه ­ای کارکنان ادارات روابط عمومی سطح شهر کرمانشاه

استاد راهنما:

دکتر علی­ اصغر کیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

1-1- مقدمه………………………………………… 2

1-2- بیان مسأله…………………………………….. 3

1-3- اهداف تحقیق……………………………………. 5

1-3-1. اهدف كلي ……………………………………. 5

1-3-2. اهداف جزيي ………………………………….. 5

1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………. 6

1-5- فایده پژوهش……………………………………. 6

فصل دوم: ادبیات موضوع

1-2- مقدمه…………………………………………. 8

2-2- تاریخچۀ سواد رسانه­ای در برخی از کشورهای جهان……… 8

2-2-1- مفهوم سواد رسانه­ای………………………….. 11

2-2-2- عناصر سواد رسانه­ای…………………………… 12

2-2-1-1- دسترسی……………………………………. 12

2-2-1-2- تحلیل…………………………………….. 12

2-2-1-3- ارزیابی……………………………………………………………………………………………. 12

2-2-1-4- ایجاد محتوا……………………………….. 12

2-2-3- هدف سواد رسانه­ای…………………………….. 12

2-2-4- اهميت و ضرورت سواد رسانه­اي…………………… 13

2-2-5- اصول سواد رسانه­ای…………………………… 14

3-2- جايگاه سواد رسانه­اي در نظام آموزش کشور  ………….. 15

3-2-1- عناصر کلیدی در سواد رسانه­ای…………………… 16

3-2-2- لزوم آموزش سواد رسانه­ای……………………… 17

3-2-3- سیاستگذاری برای آموزش سواد رسانه‌ای در ایران…….. 20

3-2-4-مزیت­های آموزش سواد رسانه­ای برای مخاطبان…………. 21

3-2-5- مفاهیم کلیدی در سواد رسانه­ای………………….. 21

3-2-5- 1- همۀ رسانه ها «ساخت» هستند…………………. 21

3-2-5- 2- رسانه­ها به واقعیت ساخت می­دهند………………. 22

3-2-5- 3- مخاطبان با معانی رسانه ای مذاکره می­کنند…….. 22

3-2-5- 4- رسانه­ها ملاحضات تجاری دارند…………………. 22

3-2-5- 5- پیام­های رسانه­ای متضمن ارزش و ایدئولوژی است…… 22

3-2-5- 6- رسانه­ها ملاحضات اجتماعی و سیاسی دارند………… 23

3-2-5- 7- شکل و محتوا در رسانه­ها رابطه نزدیک دارند…….. 23

3-2-5- 8- شکل و محتوا در رسانه­ها رابطۀ نزدیک دارند…….. 23

3-2-6- ویژگی­های اصلی سواد رسانه­ای……………………. 23

3-2-7- اصول و رویکردهای نظری سواد رسانه­ای…………….. 24

3-2-8- گونه شناسی سواد رسانه­ای………………………. 30

3-2-9- ویژگی­های پروژه‌های سواد رسانه‌ای………………… 32

3-2-10-فرایند چند بعدی سواد رسانه­ای………………….. 40

3-2-11- توانایی­های مرتبط با سواد رسانه­ای……………… 41

3-2-12- سواد رسانه­ای در جامعه ………………………. 41

3-2-13- جنبه­ های سواد رسانه­ای……………………….. 43

3-2-14- مراحل کسب سواد رسانه­ای………………………. 43

3-2-14-1- داشتن آگاهی کامل در خصوص استفاده از رسانه­ها….. 43

3-2-14- 2- برخورد منتقدانه با محتوای رسانه­ها………….. 44

3-2-14- 3- تحلیل زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محیط رسانه  44

3-2-14- 4- جانبداری از رسانه و استفاده از آن برای تغییرات اجتماعی  44

3-2-15- دلایل فراگیری سواد رسانه­ای……………………. 45

3-2-16-توسعه سواد رسانه­ای ………………………….. 45

3-2-17- سواد رسانه­ای به عنوان یک نوآوری تکنولوژیکی ……. 46

3-2-18- مهم­ترین مراحل تکامل سواد رسانه­ای……………… 47

3-2-19-رسانه متعامل و کارکرد های آن………………….. 47

3-2-20- نیاز به سواد رسانه­ای در فضای رسانه­ای امروز…….. 48

3-2-21- ارتباطات اجتماعی سالم بوسیلۀ اطلاعات و دانش…….. 49

3-2-22-پیامد­های رسانه………………………………. 50

3-2-23- سواد رسانه­ای از نظر هابز…………………….. 53

4-2- 1- تلفیق نظر لاسول و هابز در زمینۀ سواد رسانه­ای ….. 54

4-2- 2- الگوی سواد رسانه­ای جیمز پاتر ……………….. 57

4-2- 3- ساختارهای دانش رسانه ای از نظر پاتر…………… 58

4-2- 4- مفهوم سواد رسانه­ای و ارتباط آن با رسانه جمعی ….. 59

4-2- 5- تعریف سواد رسانه ای و وسایل ارتباط جمعی……….. 60

4-2- 6-سطوح سواد رسانه­ای در رسانه­های جمعی ……………. 64

4-2- 7- فرایندهای شناختی آموزش سواد رسانه‌ای در رسانه­های جمعی 65

4-2-8- موافقان سواد رسانه­ای ………………………… 66

4-2- 9-مخالفان سواد رسانه­ای…………………………. 67

4-2- 10- جایگاه تفکر انتقادی در سواد رسانه­ای………….. 67

4-2- 11-تولید متن رسانه­ای در رسانه­های جمعی……………. 68

4-2- 12-ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی رسانه­های جمعی و سواد رسانه­ای 69

4-2- 13-رهنمودهایی برای برنامه­های جامع سواد رسانه­ای……. 69

4-2- 14- نظریه­های رسانه در تعامل با سواد رسانه­ای……… 70

4-2- 15- نظریۀ برجسته سازی………………………….. 71

4-2- 16- نظریۀ یادگیری اجتماعی………………………. 71

4-2- 17- نظریۀ استفاده و خشنودی……………………… 71

4-2- 18- نظریه گلوله جادویی…………………………. 72

4-2- 19- نظریۀ انتقادی……………………………… 73

4-2- 20-نظریۀ مارپیچ سکوت…………………………… 73

4-2- 21- نظریۀ کاشت یا پرورش………………………… 73

4-2- 22-نظریۀ امپریالیسم فرهنگی……………………… 74

4-2- 23- نظریۀ نشر نوآوری…………………………… 75

4-2- 24- نظریۀ شکاف آگاهی…………………………… 75

4-2- 25- نظریه استحکام یا تأثیر محدود………………… 76

4-2- 26-نظریه اجتماعی سواد رسانه­ای و رسانه­های جمعی…….. 76

 

بخش دوم: پیشینۀ تحقیق

5-2- سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته در ایران …….. 77

5-2-1- سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته در خارج ……. 80

6-2- چارچوب نظری تحقیق……………………………… 82

7-2- سوالات تحقیق………………………………….. 85

7-2-1-فرضیه های تحقیق ……………………………… 85

7-2-1- -1- فرضیه اصلی………………………………. 86

7-2-1- -2- فرضیات فرعی……………………………… 86

8-2- الگوی نظری پژوهش………………………………. 87

فصل سوم: روش تحقیق

1-3- مقدمه. ………………………………………. 89

2-3- روش پژوهش…………………………………….. 89

3-3. جامعه و نمونه آماری……………………………. 90

4-3-روش نمونه­گیری………………………………….. 91

5-4- ابزار پژوهش و اعتبار و روایی……………………. 91

6-3- روش جمع­آوری اطلاعات…………………………….. 93

7-3- روش تجزیه و تحلیل داده­ها……………………….. 94

8-3- تعریف مفاهیم………………………………….. 94

8-4- ویژگی­های فردی پاسخگویان………………………… 97

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

1-4- مقدمه……………………………………….. 102

2-4-1-سيماي جامعة آماري……………………………. 102

2-4-1توزيع فراواني جنس پاسخگويان………………….. 103

2-4-2- توزيع فراوانی سن پاسخگويان………………….. 104

2-4-3- توزيع فراواني سطح تحصیلات پاسخگويان…………… 105

2-4-4-توصيف فراوانی گروه های تحصیلی پاسخگویان………… 107

2-4-5- توزیع فراوانی سابقه خدمت پاسخگویان……………. 108

2-4-6- توزیع فراوانی میزان استفاده پاسخگویان از رسانه…. 110

2-4-7- توزیع فراوانی میزان تسلط به زبان خارجی و کامپیوتر در میان پاسخگویان………………………………………………… 111

2-4-8- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های مربوط به رژیم مصرفی  112

2-4-9- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های مربوط به ویژگی­های پیام    113

2-4-10- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های مربوط به نقد پیام   114

2-4-11- میانگین، انحراف معیار، حداقل­نمره، حداکثرنمره و رتبه آزمودنی­ها در متغیرهای تحقیق……………………………………. 116

2-4-12- توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب جنس و سابقه خدمت…. 118

2-4-13- توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب جنس و تحصیلات…….. 119

2-4-14- توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب جنس و گروه­های تحصیلی 120

2-4-15-آزمون تی برای مقایسه میانگین سواد رسانه­ای در کارکنان دارای جنس متفاوت…………………………………………… 121

2-4-15- 1- آزمون مقایسه میانگین ابعاد سواد رسانه­ای در کارکنان دارای جنسیت متفاوت…………………………………………… 121

2-4-16- نتایج تحلیل واریانس مربوط به گروه­های سنی در زمینۀ سواد رسانه­ای 122

2-4-17- نتایج تحلیل واریانس مربوط به گروه­های تحصیلی در زمینۀ سواد رسانه­ای………………………………………………… 123

2-4-18- نتایج تحلیل واریانس مربوط به سابقه خدمت در زمینۀ سواد رسانه­ای   124

2-4-19- نتایج تحلیل واریانس مربوط به گروه های تحصیلی در زمینۀ سواد رسانه­ای………………………………………………. 125

2-4-20- نتایج تحلیل واریانس مربوط به میزان استفاده از رسانه­ها در زمینۀ سواد رسانه­ای……………………………………… 126

2-4-21- نتایج تحلیل رگرسیون در خصوص متغیرهای مستقل مورد نظر و میزان سواد رسانه­ای………………………………………….. 128

3-4- محدودیت­های تحقیق ……………………………. 128

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5- مقدمه………………………………………. 130

2-5- نتیجه­گیری……………………………………. 131

3-5- پیشنهادات……………………………………. 135

4-5- موضوعات پیشنهادی برای پژوهش­های آتی……………… 135

منابع و ضمائم

منابع فارسی و لاتین………………………………… 137

پرسشنامه…………………………………………. 142

 

فهرست جداول

جدول شماره (2-1): عناصر کلیدی در سواد رسانه­ای……………….. 18

جدول شماره(2-3): گونه شناسی سواد رسانه­ای……………… 31

جدول شماره(2-4): مهم­ترین مراحل تکامل سواد رسانه­ای……… 47

جدول شماره(3-1): ضريب آلفای کرونباخ برای تخمین پایایی طیف­ها………………………………………………………………. 93

جدول شماره(3-2): عملياتي كردن مشخصات فردي…………….. 98

جدول شماره (4-1): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس …. 102

جدول شماره (4-2): توزيع فرا واني پاسخگویان برحسب سن…. 104

جدول شماره (4-3): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات 105

جدول شماره (4-4): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه های تحصیلی   107

جدول شماره (4-5): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت 108

جدول شماره (4-6): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از رسانه در روز……………………………………………… 109

جدول شماره (4-7):توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تسلط به زبان خارجی و کامپیوتر…………………………………………. 110

جدول شماره (4-8):توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های مربوط به رژیم مصرفی……………………………………………. 111

جدول شماره (4-9):توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های مربوط به ویژگی­های پیام…………………………………………….. 112

جدول شماره (4-10):توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های مربوط به نقد پیام………………………………………………… 114

جدول شماره (4-11): توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب جنس و سابقه خدمت   116

جدول شماره (4-12): توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب جنس و تحصیلات 118

جدول شماره (4-13): توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب جنس و گروه­های تحصیلی………………………………………………… 119

جدول شماره (4-14): آزمون تی برای مقایسه میانگین سواد رسانه­ای در کارکنان دارای جنس متفاوت………………………………….. 120

جدول شماره (4-15): نتایج تحلیل واریانس مربوط به گروه­های سنی در زمینۀ سواد رسانه­ای………………………………………….. 121

جدول شماره (4-16): نتایج تحلیل واریانس مربوط به گروه­های تحصیلی در زمینۀ سواد رسانه­ای……………………………………… 122

جدول شماره(4-17): نتایج تحلیل واریانس مربوط به سابقه خدمت در زمینۀ سواد رسانه­ای………………………………………….. 123

جدول شماره (4-18): نتایج تحلیل واریانس مربوط به گروه­های تحصیلی در زمینۀ سواد رسانه­ای……………………………………… 124

جدول شماره (4-19): نتایج تحلیل واریانس مربوط به میزان استفاده از رسانه­ها در زمینۀ سواد رسانه­ای……………………………… 125

جدول شماره (4-20): نتایج تحلیل رگرسیون در خصوص متغیرهای مستقل مورد نظر و میزان سواد رسانه­ای………….. 126

جدول شماره (4-21): نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره در خصوص متغیرهای مستقل با میزان سواد رسانه­ای…………. 127

فهرست اشکال

شکل شماره (2-1): مدل سواد رسانه­ای از نظر هابز………… 54

شکل شماره (2-2): تلفیق نظر لاسول و هابز در زمینه سواد رسانه­ای 55

شکل شماره (2-3): سواد رسانه­ای از نظر پاتر…………….. 58

شکل شماره (2-4): مدل ساختارهای دانش رسانه­ای از نظر پاتر   59

شکل شماره (2-5): سواد رسانه­ای از دیدگاه تامن…………. 84

 

فهرست نمودار

نمودار شماره (4-1): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس    103

نمودار شماره (4-2): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن…. 104

نمودار شماره (4-3): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات 106

نمودار شماره (4-4): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشتۀ تحصیلی    107

نمودار شماره (4-5): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت 108

نمودار شماره (4-6): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از رسانه در روز……… 109

نمودار شماره (4-7): رتبه بندی میانگین شاخص های سواد رسانه ای 117

چکیده:

زمینه و هدف: سواد رسانه­ای از دیدگاه کارشناسان، آمیزه­ای از تکنیک­های استفادۀ مؤثر از رسانه­ها و کسب دانش و بینش برای تشخیص اهداف و برنامه­های رسانه­ها از یکدیگر است. هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت سواد رسانه­ای کارکنان ادارات روابط عمومی در سطح شهر کرمانشاه است. جهت تبیین وضعیت سواد رسانه ای از تئوری الیزابت تامن استفاده شده است.

روش ­شناسی تحقیق: پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی و پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، 322 نفر از پرسنل شاغل در در ادارات روابط عمومی سطح شهر کرمانشاه صورت گرفت. حجم نمونه به صورت تمام شماری، روش نمونه­گیری طبقه­ای متناسب بود. داده­ها با استفاده از پرسشنامه خود ساخته که دارای سه بعد (رژیم مصرفی، ویژگی های پیام و نقد پیام)، سنجیده شده و به وسیلۀ آزمون آمار توصیفی (جدول­های توزیع فراوانی و درصد فراوانی) و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه­های تحقیق (آزمون تی­تست، آنوا و رگرسیون چند متغیره) با استفاده   از نرم افزار SPSS18 تحلیل گردید.

یافته­ ها: نتایج رگرسیون خطی چند متغیره متغیر­های (جنس، سن، تحصیلات، گروه­های تحصیلی، محل تولد، سابقه خدمت، میزان استفاده از رسانه) با متغیر وابسته میزان سواد رسانه­ای کارکنان نشان می­دهد از بین متغیرهای وارد شده در مدل رگرسیونی اولیه، تنها متغیر میزان تحصیلات در مدل نهایی باقی مانده است. با توجه به ضرایب 120/0 Beta= معلوم می­شود که متغیرهای پیشین، متغیر میزان تحصیلات (120/0) به شکل معناداری میزان سواد رسانه­ای کارکنان را تبیین می­کند. از سوی دیگر متغیر میزان تحصیلات به عنوان متغیر مستقل توانسته است میزان 4/1 درصد از تغییرات متغیر وابسته میزان سواد رسانه­ای کارکنان را تبیین ­کند.

نتیجه­ گیری: می­توان نتیجه گرفت که جامعه آماری مورد نظر به طور متوسط به هدف اصلی سواد رسانه­ای یعنی داشتن مخاطبانی با سطح آگاهی متوسط، نزدیک است.

مقدمه

هم اکنون انقلاب اطلاعات و ارتباطات، مرزهای ملی را درنوردیده و تحولات شگرفی را در عرصۀ جهانی شدن خلق کرده است. از این رو حجم بالای اطلاعات و دانش های تازه، به راحتی از طریق شبکه های اطلاعاتی در دسترس همگان قرار می گیرد، دیگر جای هیچ گونه تردیدی در شکل گیری «دهکدۀ جهانی» وجود ندارد. موضوعی که در این عصر دارای اهمیت است، نحوۀ برخورد و استفاده ما از پیشرفت های پرشتاب و خیره کننده تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در شئون مختلف زندگی است. در این میان رسانه ها می توانند همچون ابزاری مفید به انسان معاصر کمک کنند تا با استفاده از آخرین پدید های علمی، زندگی دلخواه، آرمانی، پربار و پرتلاشی داشته باشد. ضمن اینکه اگر این ابزار، غلط، نادرست و یا با سوء نیت به کار گرفته شود، می تواند به صورت نیرویی ویران کننده ومصیبت بار عمل نماید. بنابراین داشتن اطلاعات و آگاهی های لازم در زمینۀ بهره مندی از پیام های رسانه ای می تواند استفادۀ ما را از رسانه ها مؤثرتر، پویاتر و لذتبخش تر نماید، تا به راحتی تحت تأثیر ارزش ها و ایدئولوژی های خاص رسانه ای قرار نگیریم. امروزه رسانه­های جدید تمامی جهات و ابعاد انسانی را متأثر ساخته و امواج این وسایل به همۀ روزنه ها و حریم های امن رسوخ کرده است و باعث شده که انسان فعال و متفکر به تماشاچی منفعل و راکد تبدیل شود. مادامی که شکاف میان اقلیت های کنترل کننده ارتباط و عامه مردم که در معرض تأثیر آن قرار دارند، رو به افزایش است نیاز به مبادله دانش و بالا بردن سطح آگاهی در خصوص استفاده از پیام های رسانه ای، نیاز ضروری است؛ زیرا اغلب شاهد هستیم که مواجهه با پیام های رسانه ای، سنجیده و هدفمند صورت نمی گیرد، بلکه بیشتر از روی عادت است و تنها تعداد محدودی از افراد، آنچه را که در رسانه ها می بینند، می خوانند یا می شنوند را کنترل می کنند. در نتیجه افراد می توانند از حالت مخاطب منفعل، بیننده صرف و تحت کنترل رسانه ها خارج شوند و فعالانه با پیام ها برخورد نمایند و به صورت مخاطب انتخاب گر و گزینش گر درآیند. در اینجا است که «سواد رسانه ای» به عنوان یکی از مهم ترین پدیده های عصر اطلاعات ظهور می کند تا به مخاطب کمک کند سطح اطلاعات و دانش خود را بالا برده و سعی کند از سر عادت و صرفاً برای سرگرمی و تفریح از رسانه ها استفاده نکند بلکه با بینش و آگاهی لازم به تولید و تفسیر پیام ها بپردازد.

تعداد صفحه : 175

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com