پایان نامه علوم ارتباطات: بررسی‌رابطةفضای‌مجازی‌ وعامگرایی‌کاربران‌اینترنت درسـازمـان‌اسـنـادوکـتـابـخـانه‌ملـی‌ایـران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم‌ارتباطات‌اجتماعی

با عنوان : بررسی‌رابطةفضای‌مجازی‌ وعامگرایی‌کاربران‌اینترنت درسـازمـان‌اسـنـادوکـتـابـخـانه‌ملـی‌ایـران

دانشگاه علامه طباطبایی

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشدعلوم‌ارتباطات‌اجتماعی

عنوان:

بررسی‌رابطةفضای‌مجازی‌ وعامگرایی‌کاربران‌اینترنت درسـازمـان‌اسـنـادوکـتـابـخـانه‌ملـی‌ایـران

استاد راهنما:

دکتر‌هادی‌خانیکی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

     1     چکیده

3          فصل یکم: کلیات پژوهش

3              1.1ـ مقدمه

4              1.2ـ طرح مسئله

5              1.3ـ موضوع پژوهش

6              1.4ـ ضرورت و اهمیت پژوهش

7              1.5ـ اهداف پژوهش

8              1.6ـ پرسش‌های پژوهش

8              1.7ـ تعریف مفاهیم اولیه

10           1.8ـ فرضیه‌های تحقیق

 

12        فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

12           مقدمه

13           2.1ـ فضای مجازی

13                           2.1.1ـ مجاز

13                           2.1.2ـ واقعیت

17                           2.1.3ـ واقعیت مجازی

17                           2.1.4ـ مجاز واقعی

19                           2.1.5ـ فضای مجازی

20                           2.1.6ـ فضای مجازی و افسون‌زدگی

20                           2.1.7ـ مکان، فضا و زمان

20                           2.1.8ـ مکان و فضا

26                           2.1.9ـ زمان و فضا

29                           2.1.10ـ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

31           2.2ـ هویت

31                           2.2.1ـ شخصیت

32                           2.2.2ـ خود

33                           2.2.3ـ دیدگاه تکامل‌گرایان نمادین

34                           2.2.4ـ نظریة گفتمانی

38                           2.2.5ـ نظریة هویت اجتماعی

40                           2.2.6ـ نظریة دسته‌بندی خود

41                           2.2.7ـ هویت، تفاوت و معنا

42                           2.2.8ـ تحول تاریخی هویت

46                           2.2.9ـ عناصر ساخت هویت

46                                           2.2.9.1ـ مکان و فضا

48                                           2.2.9.2ـ زمان

50                                           2.2.9.3ـ فرهنگ

51                           2.2.10ـ بحران هویت

51                           2.2.11ـ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

53           2.3ـ فضای مجازی و خاص‌گرایی و عام‌گرایی هویت

54                           2.3.1ـ کی‌یرکگور و قدرت هم‌سطح‌سازی مطبوعات

64                           2.3.2ـ مک‌لوهان و اثر هویتی رسانه

64                                           2.3.2.1ـ رسانه‌ها و غلبة حس بینایی

65                                                           2.3.2.2ـ تأثیر شکل رسانه بر ادراک مخاطب

67                           2.3.3ـ ریزوم و ساختار ریشه‌ای ـ درختی

74                           2.3.4ـ مجازی‌سازی

75                                           2.3.4.1ـ ویژگی‌های مجازی‌سازی

79                           2.3.5ـ انسان‌ جهش‌یافته و مهاجر سیار

82                           2.3.6ـ عام‌گرایی ـ خاص‌گرایی/ جهانی شدن ـ جهانی‌سازی

83                                           2.3.6.1ـ جهانی شدن

85                           2.3.7ـ نظریه‌های جهانی شدن

99                           2.3.8ـ چیستیِ فرهنگ

99                           2.3.9ـ عام‌گرایی و خاص‌گرایی فرهنگی

105                         2.3.10ـ ویژگی‌های خاص‌گرایان و عام‌گرایان فرهنگی

105                                         2.3.10.1ـ انواع خاص‌گرایی

111                         2.3.11ـ ستیز بر سر فرهنگ

113                         2.3.12ـ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

119         2.4ـ مدلی برای تحلیل خاص‌گرایی و عام‌گرایی فرهنگی

119                         2.4.1ـ مروری بر ادبیات تحقیق

122                         2.4.2ـ مدلی برای سنجش میزان خاص‌گرایی و عام‌گرایی

124                                         2.4.2.1ـ ریخت‌شناسی مدل قیاسی

125                                         2.4.2.2ـ ریخت‌شناسی مدل استقرایی

127                                         2.4.2.3ـ ریخت‌شناسی مدل شبکه‌ای

 

134      فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

134         3.1ـ مقدمه

134         3.2ـ روش تحقیق

135         3.3. تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

135                         3.3.1ـ متغیرهای وابستة تحقیق

135                         3.3.2ـ متغیرهای مستقل تحقیق

138         3.4ـ مقیاس‌سازی برای پرسشنامه

138         3.5ـ پرسشنامه

144         3.6ـ جامعة آماری

144                         3.6.1ـ حجم نمونه

 

145      فصل چهارم: یافته‌های تحقیق

145         مقدمه

145         4.1ـ تحلیل تک‌متغیره

145                         4.1.1ـ ویژگی‌های جمعیتی

148                         4.1.2ـ توصیف داده‌ها

151                         4.1.3ـ عام‌گرایی و خاص‌گرایی پرسش‌شوندگان

156         4.2ـ تحلیل دو متغیره

157                         4.2.1ـ سابقة حضور در فضای مجازی و خاص‌گرایی ـ عام‌گرایی

158                         4.2.2ـ میزان حضور در فضای مجازی و خاص‌گرایی ـ عام‌گرایی

158                         4.2.3ـ نوع حضور در فضای مجازی و خاص‌گرایی ـ عام‌گرایی

159                         4.2.4ـ میزان مشارکت در فضای مجازی و خاص‌گرایی ـ عام‌گرایی

160                         4.2.5ـ سطح تحصیلات و خاص‌گرایی و عام‌گرایی

161                         4.2.6ـ جایگاه شغلی و خاص‌گرایی ـ عام‌گرایی

162         4.3ـ تحلیل چندمتغیرة رگرسیونی

 

164      فصل پنجم: نتیجه‌گیری

164         مقدمه

164         5.1ـ نتایج پژوهش

164                         5.1.1ـ نتایج کلی تحقیق

164                         5.1.2ـ جزئیات نتایج تحقیق

172         5.2ـ محدودیت‌های تحقیق

173         5.3ـ پیشنهادهایی برای آینده

 

فهرست جداول

131         جدول شماره 1-2: مقایسه ویژگی‌های نظام‌های ذهنی

138         جدول شماره 1-3: شاخص‌ها و گویه‌های سنجش متغیر خاص‌گرایی و عام‌گرایی (پرسشنامه)

143         جدول شماره 2-3: گویه‌های متغیر سابقه، میزان و نوع حضور در فضای مجازی

143         جدول شماره 3-3: گویه‌های متغیر انگیزه و هدف پرسش‌شوندگان از حضور در فضای مجازی

144         جدول شماره 4-3: گویه‌های سنجش متغیر مشارکت در فضای مجازی

145         جدول شماره 1-4: توزیع سن پرسش‌شوندگان

146         جدول شماره 2-4: توزیع جنسیت پرسش‌شوندگان

146         جدول شماره 3-4: توزیع پرسش‌شوندگان بر اساس وضعیت تأهل

147         جدول شماره 4-4: توزیع پست‌های شغلی پرسش‌شوندگان

147         جدول شماره 5-4: توزیع میزان تحصیلات پرسش‌شوندگان

148         جدول شماره 6-4: توزیع سابقه حضور پرسش‌شوندگان در فضای مجازی

148         جدول شماره 7-4: توزیع میزان حضور پرسش‌شوندگان در فضای مجازی

149         جدول شماره 8-4: نوع حضور پرسش‌شوندگان در فضای مجازی

149         جدول شماره 9-4: انگیزه و هدف پرسش‌شوندگان از حضور در فضای مجازی

150         جدول شماره 10-4: مشارکت فعالانة پرسش‌شوندگان در فضای مجازی

150         جدول شماره 11-4: توزیع پرسش‌شوندگان بر حسب میزان مشارکت فعالانه در فضای مجازی

151         جدول شماره 12-4: عام‌گرایی و خاص‌گرایی پرسش‌شوندگان

156         جدول شماره 13-4: توزیع پرسش‌شوندگان بر حسب عام‌گرایی و خاص‌گرایی

157         جدول شماره 14-4: عام‌گرایی ـ خاص‌گرایی پرسش‌شوندگان بر حسب سابقة حضور در فضای مجازی

158         جدول شماره 15-4: عام‌گرایی ـ خاص‌گرایی پرسش‌شوندگان بر حسب حضور روزانه در فضای مجازی

159         جدول شماره 16-4: عام‌گرایی ـ خاص‌گرایی پرسش‌شوندگان بر حسب نوع حضور در فضای مجازی

160         جدول شماره 17-4: عام‌گرایی ـ خاص‌گرایی پرسش‌شوندگان بر حسب میزان مشارکت در فضای مجازی

161         جدول شماره 18-4: عام‌گرایی ـ خاص‌گرایی پرسش‌شوندگان بر حسب سطح تحصیلات

161         جدول شماره 19-4: عام‌گر ایی ـ خاص‌گرایی پرسش‌شوندگان بر حسب جایگاه شغلی

162         جدول شماره 20-4: مدل رگرسیونی چندمتغیره عام‌گرایی ـ خاص‌گرایی پرسش‌شوندگان

 

فهرست نمودارها

124         نمودار شماره 1: مدل قیاسی

126         نمودار شماره 2: مدل استقرایی

129         نمودار شماره 3: مدل شبکه‌ای

چکیده

هدف: این پژوهش مدلی برای درک تأثیرات فضای شبکه‌ای بر عام‌گرایی مخاطبان و کاهش گرایش‌های خاص‌گرایانه در میان آنها پیشنهاد می‌کند تا زمینه‌ای برای مطالعات آینده‌نگرانه در مورد خاص‌گرایی و عام‌گرایی شهروندان فراهم آورد.

روش/ رویکرد پژوهش: به این منظور، با مطالعه و بررسی آراء مارشال مک‌لوهان، سورن کی‌یرکگور، ژیل دولوز، مانوئل کاستلز، هربرت دریفوس و سایر اندیشمندان حوزه‌های فلسفه، علوم اجتماعی و علوم ارتباطات، مدلی مفهومی بر اساس سه نوع ساختار تاریخی ذهن و توصیف ویژگی‌های هر یک و نقش فناوری‌های نوین شبکه‌ای در تغییر ماهوی ذهن انسان ارائه شده و بر آن مبنا پرسشنامه‌ای برای سنجش نگرش کارکنان سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران در مواجهة طولانی با اینترنت طراحی گردیده است.

یافته‌ها: تحلیل آمارهای به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که میزان و شدت قرارگیری در معرض شبکة جهانی اطلاعات، بر رشد عام‌گرایی در مقابل خاص‌گرایی اثرگذار است، گرچه این اثرگذاری شدت قابل توجهی را نشان نمی‌دهد.

نتیجه‌گیری: عوامل متعددی بر عام‌گرایی و خاص‌گرایی افراد اثرگذارند و رشد فضای شبکه‌ای، یکی از مهم‌ترین آنهاست که علاوه بر آثاری که محتوای اطلاعاتی این شبکه‌ها دارند، بخشی از این اثر به ماهیت و ساختار بنیادینِ شبکه برمی‌گردد و پژواک نظریة معروف مک‌لوهان را که «رسانه، همان پیام است»، در مورد شبکه‌های اطلاعاتی جدید طنین‌ می‌افکند

 

  • مقدمه

اثر رسانه بر هویت، از موضوعات دامنه‌دار حوزة علوم ارتباطات است. این اثر از دو طریق بر مخاطب خود اعمال می‌شود: از طریق محتوا و از طریق شکل (فُرم). خنثی نبودن رسانه و تأثیر قالب رسانه بر هویت کاربران آن، یکی از دستاوردهای مهم مارشال مک‌لوهان است. به نظر مک‌لوهان مهم‌ترین اثر رسانه‌ها این است که بر عادات درک و تفکر ما اثر می‌گذارند و لذا، آثار پراهمیت رسانه‌ها، از شکل آنها ناشی می‌شود، نه از محتوای آنها (سورین و تانکارد به نقل از دوران 1388: 96). زمانی که مک‌لوهان تخیل خلاق خود را به کار گرفته بود تا همپایی تحول رسانه‌ها را با تحول در عادات ذهنی مخاطبان آن نشان بدهد، هنوز رایانه و شبکة جهانی اطلاعات به وجود نیامده بودند و رادیو و تلویزیون در عرصة رسانه‌های الکترونی یکه‌تازی می‌کردند. از سوی دیگر، تحولات عمیق نظری در طرز فکر رایج انسان غربی و تحولات عظیم سیاسی از حدود دهة نود میلادی و پس از فروپاشی شوروی و نظام کمونیستی، تغییراتی پیچیده و بطیء را در نگاه مدرن به وجود آورد که از آن به پست‌مدرنیسم یاد می‌شود. تصادفی نیست که ویژگی‌های بنیادین پست‌مدرنیسم با ساختار شبکه‌ای رسانه‌ها و از جمله اینترنت در سازگاری کامل به سر می‌برد. از این رو، به نظر می‌رسد اینترنت یکی از حاملان نگاه پست‌مدرن به جهان باشد و بتواند کاربران خود را ــ آگاهانه یا ناآگاهانه ــ به طرز فکر و عادات ذهنی پست‌مدرن سوق بدهد. ویژگی‌هایی مثل بی‌مرکزی، افقی بودن ارزش‌ها و فقدان مبدأ و معاد، نگاه تفسیری به جهان، اعتقاد به بی‌کفایتی عقل در کشف حقیقت و توصیف یکپارچة واقعیت، پوچگرایی، لذت‌جویی بی‌پایان و…

این پژوهش مدعی بررسی همه‌جانبة موضوعی بدین پیچیدگی نیست، بلکه در حد وسع خود می‌کوشد اثر حضور زیاد و طولانی‌مدت در فضای مجازی را بر عام‌گرایی و خاص‌گرایی کارکنان سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران با توجه به ویژگی‌های ذهن پست‌مدرن (که در بالا برخی مصادیق آن ذکر شد) بسنجد. عام‌گرایی و خاص‌گرایی که بعدتر تعریف آن از نظر گذرانده خواهد شد، از موضوعاتی است که به شکلی برجسته در جریان درگرفتن بحث جهانی شدن در نوشته‌های جامعه‌شناسان مطرح شده است. گرچه مباحث زیادی در خصوص «خاص‌گرایی اخلاقی»[1] و «عام‌گرایی اخلاقی»[2] از دهه هفتاد به این سو در میان فیلسوفان اخلاق درگرفته و به شاخه‌های دیگر دانش نیز نفوذ کرده است، اما این موضوع در مرکز توجه پایان‌نامه حاضر قرار ندارد، گرچه در بررسیِ پیش‌ِ رو، جنبه‌های اخلاقی عام‌گرایی و خاص‌گرایی در نظر گرفته شده است. از آنجا که این پژوهش بین‌رشته‌ای است و ترکیبی از آموزه‌های جامعه‌شناسی و علوم ارتباطات را در خود جای داده است و نتایج آن را باید در حوزه فلسفه ذهن بسط داد، مباحث مربوط به فلسفه اخلاق در آن فرو گذاشته شده است.

در تعریف برخی از جامعه‌شناسان، عام‌گرایی به جریان مورد حمایت سرمایه‌داری جهانی اشاره دارد که می‌کوشد فرهنگ‌های مقاوم را از سر راه خود بردارد و وارثان آن فرهنگ‌ها را در دل یک فرهنگ مصرفی و لذتجو و بی‌تعصب حل کند تا راه برای گسترش بازار سرمایه‌داری باز شود و خطراتی که از سوی فرهنگ و مذاهب، سرمایه‌های آنها را به خطر می‌اندازد خنثی شود. خاص‌گرایی نیز اشاره به فرهنگ‌هایی دارد که خطر را دریافته‌اند و می‌کوشند با پناه بردن و صیانت (حتی در حد افراط) از ارزش‌های ملی و مذهبی و بومی، خود را از هجوم این فرهنگ عام‌گرا حفظ کنند.

در پژوهش حاضر ضمن بررسی منابع نظری موجود در این خصوص (که فهرستی از آنها در پایان تحقیق آمده است) مدلی برای سنجش میزان خاص‌گرایی و عام‌گرایی افراد بر اساس تعاریف مفهومی مندرج در فصل سوم ارائه شده و بر اساس شاخص‌هایی که در بخش پایانی فصل دوم برای عام‌گرایی و خاص‌گرایی ارائه گردیده است، تعدادی گویه پیشنهاد شده و در قالب پرسشنامه در اختیار حدود 200 نفر از کارکنان سازمان اسناد و کتابخانة ملی قرار گرفته است.

تعداد صفحه : 191

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com