پایان نامه علوم ارتباطات: بازنمايي ارزش‌هاي فرهنگي بيگانه در تبليغات محيطي شهر تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته رشته علوم ارتباطات اجتماعي

با عنوان : بازنمايي ارزش‌هاي فرهنگي بيگانه در تبليغات محيطي شهر تهران

دانشگاه علامه طباطبايي

دانشكده پرديس تحصيلات تكميلي

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعي

موضوع:

بازنمايي ارزش‌هاي فرهنگي بيگانه در تبليغات محيطي شهر تهران

استاد راهنما:

دكتر رحمان سعيدي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل1. 1

کلیات پژوهش… 1

مقدمه. 1

1- 1- طرح مسأله و تعریف آن. 1

1-2- بیان ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق. 3

1-2-1- ضرورت و اهمیت نظری.. 3

1-2-2- ضرورت و اهمیت عملی.. 4

1-3- اهداف تحقیق. 4

1-3-1- هدف اصلی.. 4

1-3-2- اهداف فرعی.. 4

1-4- سؤالات تحقیق. 5

1-5- فرضیات تحقیق: 5

فصل2. 7

ادبیات و مبانی نظری پژوهش… 7

مقدمه. 8

2-1- مرور تاریخی؛ پیشینه پژوهش در جهان و ایران. 8

2-1-1- تاریخچه تبلیغات بازرگانی در جهان. 8

دوره ﻧﺨﺴﺖ؛ دوره ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﻔﺎﻫﯽ.. 9

دوره دوم؛ دوره ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﻮﺷﺘﺎری ـ ﭼﺎﭘﯽ.. 11

ﺩﻭﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭﻡ: ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ.. 16

2-1-2- تاریخچه تبلیغات محیطی در جهان. 16

2-1-3- تاریخچه تبلیغات بازرگانی در ایران. 22

2-1-3-1- اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن. 22

2-1-3-2- ایران معاصر تا قبل از انقلاب اسلامی(1357-1200 ه.ش) 23

2-1-3-3- ایران معاصر پس از انقلاب اسلامی.. 28

2-1-2- تاریخچه تبلیغات محیطی در ایران. 30

2-1-5- بررسی پژوهش‌های پیشین. 33

2-1-5-1- پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور. 33

1. ارزیابی اثر بخشی تبلیغات محیطی شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل از دیدگاه مسافرین متروی شهر تهران. 33

2. بازتاب ارزشهای فرهنگی در آگهی‌های تجاری تلویزیون. 35

3. بررسی فنی گرافیک در طراحی تبلیغات بر روی اتوبوسهای شرکت واحد تهران. 36

4. بررسي مؤلفه هاي سبك زندگي در تبليغات تجاري تلويزيوني.. 37

5. ش‍ن‍اس‍ایی‌ و اول‍ویت‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ مؤث‍ر ب‍ر اث‍رب‍خ‍شی‌ ت‍بلي‍غ‍ات‌ م‍حیطی‌ ب‍راس‍اس‌ ال‍گ‍وی‌ چ‍ه‍ار P ت‍ب‍ليغ‍ات‌.. 39

2-1-5-2- پژوهش‌های انجام شده در خارج کشور. 41

1. ارزشهای فرهنگی نمایش داده شده در تبلیغات تلویزیونی هند. 41

2. ارزشهای فرهنگی منعکس شده در تبلیغات اینترنتی آمریکایی و چینی.. 42

3. ارزشهای فرهنگی منعکس شده در تبلیغات تلویزیونی چین و هنگ‌کنگ… 43

2-2- ادبیات پژوهش و مرور مفهومی.. 43

2-2-1- مفهوم  فرهنگ… 43

2-2-1-1- تعریف فرهنگ… 43

2-2-1-2- ویژگی‌های فرهنگ… 44

2-2-2- مفهوم ارزش… 45

2-2-2-1 تعریف ارزش… 45

2-2-2-2- طبقه بندی ارزش‌ها 45

2-2-2-3- تعریف ارزش‌های فرهنگی.. 46

2-2-3- مفهوم تبلیغات.. 47

2-2-3-1- تعریف تبلیغات.. 47

2-2-3-2- عناصر و ویژگی‌های تبلیغ به‌ عنوان ارتباط.. 48

2-2-3-3- انواع تبلیغات.. 48

2-2-3-3- 1- تبلیغات سیاسی.. 49

2-2-3-3- 2- تبلیغات بازرگانی.. 49

2-2-3-3- 3- تبلیغات فرهنگی.. 49

2-2-3-4- انواع رسانه‌های تبلیغاتی و مزایا و معایب آنها 50

2-2-3-4-1- روزنامه. 50

2-2-3-4-2- رادیو. 50

2-2-3-4-3- تلویزیون. 51

2-2-3-4-4- اینترنت.. 51

2-2-3-4-5- تبلیغات محیطی(شهری) 52

2-2-3-4-5-1- تعریف تبلیغات محیطی.. 52

2-2-3-4-5-2- مزایا و معایب تبلیغات محیطی.. 52

2-3- دیدگاه‌های علمی و چارچوب نظری.. 53

2-3-1- دیدگاه‌های علمی مرتبط با رسانه‌ها و تبلیغات.. 53

2-3-1-1- دیدگاه‌های انتقادی نسبت به تبلیغات.. 54

2-3-1-2- دیدگاه‌های مثبت نسبت به تبلیغات تجاری.. 60

2-3-1-3- دیدگاه و ارزش‌های حاکم بر تبلیغات تجاری در نظام سرمایه‌داری.. 63

2-3-1-4- دیدگاه و ارزش‌های حاکم بر تبلیغات تجاری در نظام اسلامی.. 66

2-3-2- نظریه‌های مربوط به تأثیر پیامهای ارتباطی.. 68

2-3-2-1- نظریه بازنمایی.. 69

2-3-2-2- نظریه متقاعدسازی.. 71

2-3-2-3- نظريه اقناع. 71

2-3-2-4- نظریه ترغیب.. 75

2-3-2-5- نظریه یادگیری اجتماعی و جامعه‌پذیری.. 77

2-3-3- چارچوب نظری پژوهش… 78

2-4- سؤالات و فرضیات پژوهش… 80

2-4-1- سؤالات پژوهش… 80

2-4-2- فرضیات پژوهش… 81

فصل 3. 82

روش‌شناسی.. 82

مقدمه. 83

3-1- روش تحقیق. 83

3-2- جامعه‌ی آماری.. 84

3-3- نمونه‌ی آماری.. 84

3-4- روش نمونه‌گیری.. 84

3-5- واحد تحلیل. 85

3-6- تکنیک یا ابزار گردآوری اطلاعات.. 85

3-7- تکنیک تجزیه و تحلیل داده‌ها 85

3-8- پایایی و روایی تحقیق. 85

3-8-1- پایایی.. 85

3-8-2- اعتبار یا روایی تحقیق. 86

3-9- تعاریف نظری مفاهیم تحقیق. 86

3-10- تعریف عملیاتی مفاهیم و متغیرهای تحقیق. 96

فصل 4. 104

تجزیه و تحلیل آماری یافته‌های پژوهش… 104

مقدمه. 105

4-1- بررسی توصیفی دادههای تحقیق در قالب جداول یک‌بعدی.. 106

4-2- تحلیل استنباطی داده‌های تحقیق براساس جداول دوبعدی.. 123

فصل 5. 138

نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 138

مقدمه. 139

5-1- نتایج به‌دست آمده از بررسی تبلیغات محیطی شهر تهران. 139

5-1-1- پاسخ به سؤالات تحقیق. 139

5-1-2- نتایج تبیینی پژوهش(نتایج آزمون فرضیات تحقیق) 142

5-2- نتیجه‌گیری.. 145

5-3- محدودیتهای پژوهش… 147

5-4- پیشنهادات.. 147

5-4-2- پیشنهادات پژوهشی.. 147

5-4-2- پیشنهادات کاربردی.. 148

منابع. 149

کتاب‌های فارسی.. 149

مقالات فارسی.. 152

پایان‌نامه‌های فارسی.. 153

منابع لاتین. 153

پیوست يك: دستورالعمل كدگذاري.. 154

پیوست دو: نمونه‌هايي از تبليغات محيطي.. 157

 

فهرست جداول:

جداول یک­بعدی

جدول شماره 4-1-1- جدول توزیع فراوانی ودرصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب نوع تبلیغ. 106

جدول شماره 4-1-3- جدول توزیع فراوانی و درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران  برحسب ارزش­های فرهنگی ایرانی- اسلامی برجسته در تبلیغ. 109

جدول شماره 4-1-4- جدول توزیع فراوانی ودرصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب ارزش­های فرهنگی بیگانه با ارزش­های اسلامی برجسته در تبلیغ  111

جدول شماره 4-1-5- جدول توزیع فراوانی و درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب جنسیت در عکس یا طرح تبلیغ. 112

جدول شماره 4-1-6- جدول توزیع فراوانی و درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب نوع پوشش زنان در تبلیغ. 113

جدول شماره 4-1-7- جدول توزیع فراوانی و درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب نوع پوشش مردان در تبلیغ. 114

جدول شماره 4-1-8- جدول توزیع فراوانی و درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب مدل موی مردان در تبلیغ. 115

جدول شماره 4-1-9- جدول توزیع فراوانی و درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب نوع زبان و کلمات به­کار رفته در تبلیغ. 116

جدول شماره 4-1-10- جدول توزیع فراوانی و درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب نوع خط به­کار رفته در تبلیغ. 117

جدول شماره 4-1-11- جدول توزیع فراوانی و درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب سازمان تبلیغات­گر. 118

جدول شماره 4-1-12- جدول توزیع فراوانی و درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب میزان جذابیت تبلیغ. 119

جدول شماره 4-1-13- جدول توزیع فراوانی و درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب فضای حاکم بر عکس یا طرح تبلیغ. 120

جدول شماره 4-1-14- جدول توزیع فراوانی و درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب جاذبه­های تبلیغاتی.. 121

جدول شماره 4-1-15- جدول توزیع فراوانی و درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب نوع کالای تبلیغ شده 122

جداول دو بعدی

جدول شماره 4-2-1- جدول بررسی معناداری رابطه بین محتوای تبلیغات و ارزش­های فرهنگی بیگانه. 123

جدول شماره 4-2-2- جدول بررسی معناداری رابطه بین نوع کالای تبلیغ شده و ارزش­های فرهنگی بیگانه. 126

جدول شماره 4-2-3- جدول بررسی معناداری رابطه بین نوع زبان و کلمات به­کاررفته در تبلیغ و ارزش­های فرهنگی بیگانه. 128

جدول شماره 4-2-4- جدول بررسی معناداری رابطه بین ارزش­های فرهنگی بیگانه در تبلیغ و میزان جذابیت تبلیغ. 130

جدول شماره 4-2-5- جدول بررسی معناداری رابطه بین نوع کالای تبلیغ شده و محتوای تبلیغات.. 132

جدول شماره 4-2-6- جدول بررسی معناداری رابطه بین نوع خط به­کار رفته در تبلیغ و نوع تبلیغات.. 134

جدول شماره 4-2-7- جدول بررسی معناداری رابطه بین نوع پوشش زنان در تبلیغ با سازمان تبلیغات­گر. 136

جدول شماره 4-2-8- جدول بررسی معناداری رابطه بین نوع پوشش زنان در تبلیغ با سازمان تبلیغات­گر. 137

فهرست نمودارها

نمودار شماره 4-1-1- نمودار توزیع درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب نوع تبلیغ. 106

نمودار شماره 4-1-2- نمودار توزیع درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب محتوای تبلیغ. 108

نمودار شماره 4-1-3- نمودار توزیع درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب ارزش­های فرهنگی ایرانی- اسلامی برجسته در تبلیغ. 110

نمودار شماره 4-1-4- نمودار توزیع درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب ارزش­های فرهنگی بیگانه برجسته در تبلیغ. 111

نمودار شماره 4-1-5- نمودار توزیع درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب جنسیت در عکس یا طرح تبلیغ. 112

نمودار شماره 4-1-6- نمودار توزیع درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب نوع پوشش زنان در تبلیغ. 113

نمودار شماره 4-1-7- جدول توزیع درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب نوع پوشش مردان در تبلیغ. 114

نمودار شماره 4-1-8- نمودار توزیع درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب مدل موی مردان در تبلیغ. 115

نمودار شماره 4-1-9- نمودار توزیع درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب نوع زبان و کلمات در تبلیغ. 116

نمودار شماره 4-1-10- نمودار توزیع درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب نوع خط به­کار رفته در تبلیغ. 117

نمودار شماره 4-1-11- نمودار توزیع درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب سازمان تبلیغات­گر. 118

نمودار شماره 4-1-12- نمودار توزیع درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب میزان جذابیت تبلیغ. 119

نمودار شماره 4-1-13- نمودار توزیع درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب فضای حاکم بر عکس یا طرح تبلیغ. 120

نمودار شماره 4-1-14- نمودار توزیع درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب جاذبه­های تبلیغاتی.. 121

نمودار شماره 4-1-15- نمودار توزیع درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب نوع کالای تبلیغ شده 122

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بازنمایی ارزش­های فرهنگی بیگانه در تبلیغات محیطی شهر تهران تدوین شده است. در این پژوهش در پی پاسخ به این سؤالات بودیم که آیا تبلیغات محیطی شهر تهران ارزش­های فرهنگی بیگانه را ارائه و تبلیغ می­کند یا خیر و اگر تبلیغ می­کند چه ارزش­های فرهنگی بیگانه­ای در تبلیغات وجود دارد. جهت پاسخ به این سؤالات تبلیغات محیطی شهر تهران به عنوان جامعه­ی آماری و از طریق روش نمونه­گیری چند مرحله­ای نمونه­ی مورد نظر (350 تبلیغ محیطی) انتخاب گردید. سپس با استفاده از نظریه­های متقاعد­سازی، اقناع، ترغيب و يادگيري‌اجتماعي چارچوب نظری تدوین و براساس آن سؤالات و فرضیات و پرسشنامه معکوس پژوهش تهیه گردید. در مرحله­ی بعد با استفاده از روش تحلیل محتوا و تکنیک پرسشنامه­ی معکوس، اطلاعات مورد نیاز جمع­آوری و با استفاده از نرم­افزار spss اطلاعات مورد نظر در دو سطح توصیفی و تبیینی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان­دهنده­ی آن بود که تبلیغات محیطی شهر تهران ارزش­های بیگانه با فرهنگ ایرانی را تبلیغ می­کنند. بیشترین ارزش­های فرهنگی بیگانه توسط تبلیغات تجاری ارائه شده است. کالاهای خارجی بیشترین ارزش تجمل­گرایی و کالاهای داخلی بیشترین مصرف­گرایی را تبلیغ می­کنند. به تبلیغ تولید ملی و ارزش کار و سرمایه ایرانی و همچنین ارزش مهم صرفه­جویی حتی در تبلیغات فرهنگی شهری توجه چندانی نشده است. از دیگر نتایج، آن­که تبلیغاتی که دارای جذابیت زیادی بوده­اند بیش از همه ارزش بیگانه­ی تجمل­گرایی و رفاه طلبی را تبلیغ نموده­اند. یکی دیگر از نتایج پژوهش حاضر این بود که تبلیغات نهادهای دولتی بیشتر از تبلیغات مؤسسات خصوصی به ارزش حفظ حجاب و پوشش مناسب برای مردان و زنان توجه داشته­اند. در این پژوهش 8 فرضیه وجود دارد که هر 8 مورد آن اثبات شده است.
مقدمه
«ﺑﯽﺷﮏ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ و واﻻﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮي ﮐﻪ در ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻫـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ دﺧﺎﻟـﺖ اﺳﺎﺳـﯽ دارد، ﻓﺮﻫﻨﮓ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ. اﺳﺎﺳﺎً ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻫﻮﯾﺖ و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺑﻌﺪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻧﻈـﺎﻣﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻗﻮي ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﭘﻮچ و ﻣﯿﺎنﺗﻬﯽ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪاي واﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺮﺗـﺰق از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮب ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺎﭼﺎر دﯾﮕﺮ اﺑﻌﺎد آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮔـﺮاﯾﺶ ﭘﯿـﺪا ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه در آن ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮد را در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ»(اﻣـﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ،1365: 16).

تبلیغات به­طور کلی، یکی از مهم­ترین و تأثیرگذارترین عناصر در حوزه­ی فرهنگ هر جامعه است، چرا که انسان امروز به­طور مداوم در معرض بمباران تبلیغاتی رسانه­ها قرار دارد و با گسترش رسانه­ها این تبلیغات نیز فراگیرتر می­شود، لذا بررسی تبلیغات و ارزش­های فرهنگی برجسته در آن­ها بسیار ضروری به­نظر می­رسد.

تعداد صفحه : 177

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com