پایان نامه علوم ارتباطات: انگیزه تماشای سریال های شبکه ماهواره ای فارسی زبان جم GEM TV توسط زنان و واکاوی قرائت آنان از سریال ها مطالعه موردی زنان شهر کامیاران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی

با عنوان :انگیزه تماشای سریال­ های شبکه ماهواره­ ای فارسی زبان جم GEM TV توسط زنان و واکاوی قرائت آنان از سریال­ ها مطالعه موردی زنان شهر کامیاران

 

دانشگاه علامه طباطبایی

گروه علوم ارتباطات اجتماعی

پایان ­نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی

موضوع:

انگیزه تماشای سریال­های شبکه ماهواره­ای فارسی زبان جم GEM TV توسط زنان و واکاوی قرائت آنان از سریال­ها مطالعه موردی زنان شهر کامیاران

استاد راهنما:

دکتر سید محمد مهدی­زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول

کلیات پژوهش… I

1-1-طرح مسئله. 2

1-2-ضرورت و اهمیت موضوع. 6

1-3-اهداف پژوهش… 7

1-3-1-هدف اصلی.. 7

1-3-2-اهداف فرعی.. 7

1-4-متغیرهای پژوهش… 7

1-5-تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش… 7

1-6-مفاهیم پژوهش… 8

1-7-تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش… 9

 

فصل دوم

مرور ادبیات پژوهش… 11

2-1-بخش اول: مرور نظری نظریه استفاده و رضامندی.. 13

2-2-فرضیه های اصلی نظریه استفاده و رضامندی.. 15

2-3-عناصر الگوی نظریه استفاده و رضامندی.. 17

2-3-1-نیازها و انگیزه ها 17

2-3-2-خشنودی.. 18

2-4-بخش دوم: مرور نظری رویکرد مطالعات فرهنگی.. 19

2-4-1-تاریخچه. 19

2-4-2-زمینه های اصلی مطالعات فرهنگی.. 21

2-5-مطالعات فرهنگی و فرهنگ عامه. 24

2-6-رابطه متن و مخاطب در مطالعات فرهنگی.. 25

2-7-آنتونیو گرامشی.. 28

2-7-1-مبانی فلسفی و فکری گرامشی.. 28

2-7-2-جامعه مدنی در اندیشه گرامشی.. 31

2-7-3-روشنفکران در دیدگاه گرامشی.. 31

2-7-4-هژمونی در دیدگاه گرامشی.. 33

2-8-استوارت هال. 35

2-8-1-مبانی فکری.. 35

2-8-2-الگوی رمزگذاری/ رمزگشایی.. 38

2-9-میشل دوسرتو. 41

2-9-1-تاکتیک ها و استراتژیها در نظر دوسرتو. 42

2-9-2-مصرف در دیدگاه دوسرتو. 45

2-10-جان فیسک… 48

2-10-1-اقتصاد فرهنگی و اقتصاد تجاری (مالی) 52

2-11-گادامر. 53

2-12-بوردیو. 55

2-12-1-زندگی و آثار. 55

2-12-2-تفکرات.. 55

2-12-3-سرمایه. 59

2-12-4-منش… 60

2-12-5-سلیقه. 62

2-12-6-میدان. 63

2-13-مرور تجربی.. 65

2-13-1-پژوهش های خارجی (نظریه استفاده و رضامندی) 65

2-13-2-پژوهش های خارجی (رویکرد مطالعات فرهنگی) 67

2-13-3-پژوهش های داخلی (نظریه استفاده و رضامندی) 69

2-13-4-پژوهش های داخلی (مکتب مطالعات فرهنگی) 70

فصل سوم

روش شناسی پژوهش… 71

3-1-روش پژوهش… 72

3-2-سوال ها یا فرضیه های اصلی تحقیق. 72

3-2-1-فرضیه اصلی.. 72

3-2-2-سوال اصلی.. 72

3-2-3-فرضیه های فرعی.. 72

3-2-4-سوالات فرعی.. 73

3-3-جامعه و نمونه آماری.. 73

3-4-نحوه جمع آوری داده ها 75

3-5-ابزار اندازه گیری پژوهش… 75

3-5-1-مصاحبه ساخت نیافته با مخاطبان سریال های شبکه جم. 75

3-5-1-1-پایایی و روایی در داده های کیفی.. 76

3-5-2-پرسشنامه شهابی و جهانگردی.. 77

3-5-2-1-پایایی و روایی پرسشنامه شهابی و جهانگردی.. 78

3-6-شیوه تجزیه و تحلیل داده ها 78

 

فصل چهارم

بررسی یافته های پژوهش… 81

4-1-مقدمه. 82

4-2-یافته های کمی پژوهش… 83

4-2-1-آمار توصیفی.. 83

4-2-1-1-درآمد و سن افراد. 83

4-2-1-2-تحصیلات افراد. 85

4-2-1-3-وضعیت تاهل افراد. 86

4-2-2-1-فرضیه اول پژوهش… 87

4-2-2-2-فرضیه دوم پژوهش… 88

4-2-2-3-فرضیه سوم پژوهش… 89

4-2-2-4-فرضیه چهارم پژوهش… 91

4-2-2-5-فرضیه پنجم پژوهش… 93

4-2-2-6-فرضیه ششم پژوهش… 96

4-3-یافته های کیفی پژوهش… 99

4-3-1-سوال اول پژوهش… 101

4-3-2-سوال دوم پژوهش… 103

4-3-3-سوال سوم پژوهش… 104

4-3-4-سوال چهارم پژوهش… 106

 

فصل پنجم

نتایج و پیشنهادات.. 108

5-1-بحث و نتیجه گیری.. 109

5-1-1-بحث و نتیجه گیری یافته های کمی پژوهش… 109

5-1-1-1-فرضیه اول پژوهش… 109

5-1-1-2-فرضیه دوم پژوهش… 111

5-1-1-3-فرضیه سوم پژوهش… 112

5-1-1-4-فرضیه چهارم پژوهش… 113

5-1-1-5-فرضیه پنجم پژوهش… 113

5-1-1-6-فرضیه ششم پژوهش… 114

5-1-2-بحث و نتیجه گیری یافته های کیفی پژوهش… 116

5-1-2-1-سوال اول. 116

5-1-2-2-سوال دوم. 117

5-1-2-3-سوال سوم. 118

5-1-2-4-سوال چهارم. 119

5-2-محدودیت های پژوهش… 120

5-3-پیشنهادات پژوهش… 121

5-3-1-پیشنهادات کاربردی.. 121

5-3-2-پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی.. 121

منابع.. 123

ضمائم.. 128

 

فهرست جداول

جدول 2- 1: تفاوت اقتصاد تجاری و اقتصاد فرهنگی در دیدگاه فیسک… 52

جدول 3-1: نمونه آماری به تفکیک سن و وضعیت تاهل. 74

جدول 3-2: پایایی پرسشنامه اصلاح شده شهابی و جهانگردی.. 78

جدول 4-1: میانگین و انحراف معیار میزان درآمد و سن افراد. 83

جدول 4-2: اطلاعات بدست آمده از سن افراد. 83

جدول 4-3: اطلاعات بدست آمده میزان درآمد افراد. 84

جدول 4-4: اطلاعات بدست آمده از میزان تحصیلات افراد. 85

جدول 4-5: اطلاعات بدست آمده از وضعیت تاهل افراد. 86

جدول 4- 6: آزمون همبستگی پیرسون بین سن با انگیزه های تماشای سریال های شبکه جم. 87

جدول 4- 7: آزمون همبستگی وی کرامر بین وضعیت تاهل با انگیزه های تماشای سریال های شبکه جم. 88

جدول 4-8: تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه انگیزه آموزشی در بین طبقات اقتصادی.. 89

جدول4-9: آزمون تعقیبی توکی جهت بررسی تفاوت میانگین انگیزه آموزشی در بین طبقات اقتصادی.. 90

جدول 4-10: تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه انگیزه فرار از واقعیت در بین طبقات اقتصادی.. 91

جدول4-11: آزمون تعقیبی توکی جهت بررسی تفاوت میانگین انگیزه فرار از واقعیت در بین طبقات اقتصادی.. 92

جدول 4-12: تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه انگیزه تسهیل تعامل اجتماعی در بین طبقات اقتصادی.. 94

جدول4-13: آزمون تعقیبی توکی جهت بررسی تفاوت میانگین انگیزه تسهیل تعامل اجتماعی در بین طبقات اقتصادی.. 94

جدول 4-14: تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه انگیزه کسب پرستیژ اجتماعی در بین طبقات اقتصادی.. 96

جدول4-15: آزمون تعقیبی توکی جهت بررسی تفاوت میانگین انگیزه کسب پرستیژ اجتماعی در بین طبقات اقتصادی.. 97

جدول 4- 15: اطلاعات عمومی افراد مصاحبه شونده 100

 

فهرست نمودارها

نمودار 3-1: مدل مفهومی پژوهش (بخش کمی) 80

نمودار 4-1: نمودار نمره استاندارد سن افراد. 84

نمودار 4-2: نمودارنمره استاندارد درآمد افراد. 85

نمودار 4-3: نمودار میزان تحصیلات افراد. 86

نمودار 4-4: نمودار وضعیت تاهل افراد. 86

نمودار 4-5: نمودار میانگین انگیزه آموزشی در طبقات مختلف اقتصادی.. 91

نمودار 4-6: نمودار میانگین انگیزه فرار از واقعیت در طبقات مختلف اقتصادی.. 93

نمودار 4-7: نمودار میانگین انگیزه تسهیل تعامل اجتماعی در طبقات مختلف اقتصادی.. 95

نمودار 4-8: نمودار میانگین انگیزه تسهیل تعامل اجتماعی در طبقات مختلف اقتصادی.. 98

 

فهرست اشکال

شکل2- 1: الگویی از رویکرد استفاده و خشنودی.. 15

شکل 2-2: الگوی هال در ارتباط تلویزیونی.. 20

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی انگیزه تماشای سریال­های شبکه ماهواره­ای فارسی زبان جم (GEM TV) توسط زنان و واکاوی قرائت آنان از سریال­ها(مطالعه موردی: زنان شهر کامیاران) است. این پژوهش تلفیقی از دو روش کمی و کیفی است. بخش کیفی آن به شیوه مصاحبه ساخت نیافته است و بخش کمی آن به شیوه پیمایش و با استفاده از پرسش­نامه انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان مخاطب سریال­های شبکه جم (GEM TV) در شهر کامیاران است. به منظور انتخاب نمونه از روش غیر احتمالی نمونه­گیری گلوله برفی استفاده شد. حجم نمونه مورد استفاده برای انجام مصاحبه 26 نفر و برای انجام پیمایش پرسشنامه­ای 195 نفر می­باشد. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر، در بخش کمی پرسشنامه اصلاح شده شهابی و جهانگردی و در بخش کیفی مصاحبه ساخت نیافته است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها در بخش کیفی از روش کد گذاری و تفسیر کد­های بدست آمده، استفاده شد و در بخش کمی از آزمون­های وی کرامر، همبستگی و تحلیل واریانس بهره گرفته شده است.

نتایج بخش کیفی این پژوهش حاکی از آن است که مصاحبه­شوندگان بیشتر تمایل دارند که وضعیت زندگی زنان این سریال­ها را با وضعیت زندگی خود مقایسه کنند. یافته­ها نشان داد که زنان اکثرا معتقدند که این سریال­ها تاثیر چندانی بر آن­ها ندارد. در این رابطه به نظر می­رسد که محیط و جامعه تغییرات به وجود آمده در افکار زنان را خنثی می کند و شرایط قبلی را بازتولید کند. به طور کلی می­توان گفت که زنان، خواهان تغییرات در روابط با مردان، سهیم شدن در قدرت و کسب استقلال باشند.

نتایج بخش کمی این پژوهش نیز حاکی از است که هرچه سن افراد بالاتر می­رود تمایل افراد به تماشای سریال­های شبکه جم با انگیزه آموزشی کاهش می­یابد و در عوض تمایل آنها به تماشای سریال­های شبکه جم با انگیزه تسهیل تعامل اجتماعی و انگیزه فرار از واقعیات روزمره افزایش می­یابد. نتایج نشان داد که وضعیت تاهل نیز در نوع استفاده از رسانه­ها موثر است. بر اساس نتایج انگیزه­های تسهیل تعامل اجتماعی و فرار از واقعیات روزمره در افراد متاهل بیشتر است و در مقابل انگیزه آموزشی در افراد مجرد بیشتر است.همچنین نتایج نشان داد که در تماشای سریال­های شبکه جم با انگیزه­های کسب آموزش و کسب پرستیژ اجتماعی در طبقات اقتصادی بالا نسبت به طبقات پایین بیشتر است و در عوض انگیزه­های فرار از واقعیات روزمره و تسهیل تعامل اجتماعی در افراد طبقات پایین بیشتر است. در این رابطه به نظر می­رسد که طبقه، سن و وضعیت تاهل به عنوان اصلی­ترین مولفه­ها، در نوع انگیزه زنان از تماشای سریال­ها تاثیر زیادی داشته باشند.

تعداد صفحه : 145

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com