دانلود متن کامل پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده هنر و معماری/ گروه شهرسازی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

 

گرایش: طراحی شهری

 

عنوان :

باز شناخت نقش ادراک ذهنی در تعریف ساختار شهر(نمونه موردی، شهر کرمان)

 

استاد راهنما:

خانم دکتر غزال کرامتی

 

استاد مشاور:

خانم دکتر الهام امینی

 

پژوهشگر:

**** 

 

تابستان 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

فصل اول: کلیات طرح

1-1 بیان مساله. 2

1-2 هدفهای تحقیق. 5

1-2-1 هدف کلان. 5

1-2-2 اهداف خرد 6

1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن. 6

1-4 سوالات یا فرضیه‌های تحقیق. 8

1-5 مدل تحقیق. 9

1-6 روش تحقیق: 10

1-7 نمونه‌گیری و روش انتخاب آن: 10

1-7-1 نمونه‌های احتمالی: 11

1-7-2 نمونه‌های غیر احتمالی: 11

فصل دوم: مبانی نظری

2-1 مقدمه. 13

2-2 مفهوم لغوی ساختار 13

2-3 ساختارگرایی. 16

2-4 ساختار در شهر‌سازی.. 19

2-5 اصول ساختار گرایی در شهرسازی.. 22

2-5-1 جستجوی نو در کهنه: 22

2-5-2 استفاده متفاوت از ابزارهای یکسان: 22

2-5-3 تبدیل شهر به یک ارگانیسم زنده: 23

2-5-4 عدم تداوم تاریخی: 23

2-5-5 مخالفت باجنبش جهانشمول گرایی: 24

2-5-6 «فضا» و «زمان» – «مکان» و «رویداد» 24

2-5-7 حس مکان. 25

2-5-8 درگاهی و صحنه خیابان: 25

2-5-9 زیبائی شناسی تعداد 26

2-5-10 قصبه سازمان یافته. 26

2-5-11 وضوح هزارتویی.. 26

2-6 ساختار در جامعه شناسی. 26

2-7 ساختار در زبان‌شناسی. 38

2-8 ساختار در انسان‌شناسی. 42

2-9 ارتباط بین ساختارگرایی در شهرسازی با ساختارگرایی در علوم دیگر. 47

2-10 دیدگاه و نظریات اندیشمندان شهرسازی درباره‌ی ساختار شهر. 49

2-10-1 مکتب شیکاگو. 49

2-10-2 گروه ده 52

2-10-3 کنزو تانگه. 54

2-10-4 آلدو فان آیک… 56

2-10-5 کریستوفر الکساندر و بی وی دوشی.. 57

2-10-6 سوریا- ای- ماتا 58

2-10-7 ادموند بیکن.. 59

2-10-8 لینچ. 59

2-10-10 دانلد اپلیارد 60

2-10-11 آموس راپاپورت.. 60

2-10-12 کلیف ماتین.. 61

2-10-13 میشائیل تریب.. 61

2-10-14 آلدوروسی.. 62

2-11 نتیجه‌گیری.. 63

2-12 نمونه موردی.. 64

2-12-1 فیلادلفیا (بیکن) 64

2-12-2 خلیج توکیو- کنزو تانگه. 66

2-12-3 طرح شهر چادری در منا، در نزدیکی مکه 1974 (کنز و تانگه) 68

2-12-4 طرح دانشگاه بو علی سینا در همدان، 1977 (کاندیس و ماندان) 68

2-13 مکان. 70

2-14 واژه‌شناسی مکان: 71

2-15 بررسی مفهوم مکان در نظریات اندیشمندان: 71

2-16 نتیجه‌گیری: 73

2-17 تصویر ذهنی: 74

2-18 واژه شناسی تصویر ذهنی. 74

2-19 چگونگی به وجود آمدن تصویر ذهنی. 75

2-20 نقش تصویر ذهنی در رفتار انسان. 76

2-21 کاربرد واژه تصویر ذهنی در ادبیات شهرسازی.. 77

2-22 بررسی مفهوم تصویر ذهنی و عناصر سازمان دهنده آن در نظریات اندیشمندان. 78

2-22-1 لینچ. 78

2-22-2 کریستین نوربرگ شولتز. 79

2-22-3 دیویداستی.. 79

2-22-4 دانلد اپلیارد 80

2-22-5 گولج. 80

2-22-6 میشائیل تریب.. 80

2-23 نتیجه‌گیری.. 82

2-24 ارتباط بین ساختار و تصویر ذهنی. 83

2-24-1 فرآیند شکل‌گیری تصویر ذهنی از ساختار. 83

2-24-2 مراحل شکل‌گیری تصویر ذهنی از ساختار شهر: 84

2-25 ارتباط بین مکان و تصویر ذهنی. 85

2-26 ارتباط بین مکان با ساختار 87

2-27 نتیجه‌گیری.. 89

2-28 نمونه موردی.. 89

فصل سوم: روش شناسایی تحقیق

3-1 مقدمه. 97

3-2 فلسفه تحقیق علمی. 97

3-3 تحقیقات علمی براساس هدف: 97

3-3-1 تحقیقات بنیادی: 98

3-3-2 تحقیقات کاربردی: 98

3-3-3 تحقیقات توسعه‌ای: 98

3-4 روش پژوهش: 99

3-5 راهبرد پژوهش: 99

3-6  فلسفه پژوهش: 99

3-7 تئوری پژوهش… 101

3-8 سیاست پژوهش… 102

3-9 سوژه پژوهش… 102

3-10 رویه پژوهش… 104

3-11 ماهیت تحقیق: 105

3-11-1 تحقیقات توصیفی: 105

3-11-2 بررسی موردی.. 106

3-12 روش گردآوری اطلاعات: 106

3-12-1 روش کتابخانه‌ای: 106

3-12-2 روش مصاحبه: 106

3-12-3 روش مشاهده: 107

3-13 نمونه‌گیری و روش انتخاب آن: 107

3-13-1 نمونه‌های احتمالی: 107

3-13-2 نمونه‌های غیر احتمالی: 108

3-14 خلاصه متدولوژی.. 108

3-15 ساختارپایانامه: 108

فصل چهارم:  شناخت شهر و مطالعه نمونه موردی

4-1 مقدمه. 111

4-2 وجه تسمیه و پیدایش شهر اولیه کرمان. 112

4-3 بررسی روند شکل گیری شهر کرمان. 112

4-4 تحولات ساختار بافت کهن کرمان از سال 1300 تاکنون. 138

4-5 بررسی طرح سا ختاری بافت تاریخی شهرکرمان. 144

4-5-1 بخش مرکزی بافت.. 146

4-5-2 بخش حاشیه‌ای.. 147

4-5-3 شناسایی سازمان فضایی بافت کهن و تعیین جایگاه آن در سازمان فضایی شهر. 148

4-5-4 شبکه معابر بافت.. 148

4-5-5 بازار و مراکز فعالیت اصلی.. 148

4-5-6 مراکز عمده خدماتی.. 149

4-5-7 عرصه‌های عمومی مهم. 149

4-6 بررسی طرح جامع کرمان. 151

4-6-1 بخش مرکزی بافت.. 151

4-6-2 بخش حاشیه‌ای.. 151

فصل پنجم:  تحلیل و آنالیز اطلاعات

5-1 بررسی وتحلیل لایه‌های ساختاربافت تاریخی کرمان براساس طرح جامع و ساختاری.. 155

5-2 بررسی ادراکات ذهنی مردم در مورد ساختار بافت تاریخی کرمان. 157

5-2 تحلیل ادراکات ذهنی مردم به وسیله AHP. 163

5-3 تحلیل لایه‌های ساختاربافت تاریخی کرمان براساس ادراک ذهنی مردم 167

فصل ششم:  نتیجه‌گیری

6-1 ساختاربافت تاریخی کرمان براساس اداراک ذهنی مردم 172

6-2 مقایسه ساختاربافت تاریخی کرمان براساس اسناد طرح جامع وطرح ساختاری وساختاربافت براساس تصویرذهنی مردم 174

6-3 دستکاری ماهرانه درساختاربافت تاریخی کرمان. 175

6-3-1 ساماندهی محدوده قلعه دختر. 175

6-3-2 ساماندهی محدوده مسجد ملک: 180

منابع فارسی. 186

منابع لاتین. 190

پیوست 1. 191

پیوست 2. 192

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                   صفحه

جدول 2-1: خلاصه نظریات جامعه شناسان در مورد ساختار. 37

جدول 2-2: خلاصه نظریات زبان شناس در مورد ساختار. 42

جدول 2-3: خلاصه نظریات انسان‌شناسان در مورد ساختار. 47

جدول 2-4 خلاصه نظریات اندیشمندان در مورد ساختار. 62

جدول 2-5 مؤلفه‌های سازنده تصویر ذهنی.. 81

جدول 2-6 خلاصه نظریات اندیشمندان در مورد ساختار با توجه به مبانی نظری.. 88

جدول 3-1 شناخت شناسی شهری آن مودون. 103

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                   صفحه

نمودار 1-1 مأخذ: نگارنده 9

نمودار 2-1 مأخذ: نگارنده 89

نمودار 3-1 مأخذ: نگارنده 101

نمودار 3-2 مأخذ: حافظ‌نیا 107

نمودار 5-1 مأخذ: نگارنده 154

نمودار 5-1 مأخذ: نگارنده 165

نمودار 5-2 مأخذ: نگارنده 165

نمودار 5-3 مأخذ: نگارنده 166

نمودار 5-4 مأخذ: نگارنده 166

نمودار 5-5 مأخذ: نگارنده 167

نمودار 5-6 مأخذ: نگارنده 167

 

فهرست شکل‌ها

عنوان                                                                                                   صفحه

شکل 2-1 مأخذ بیکن. 66

شکل 2-2 مأخذ: پاکزاد، 1389: 62. 67

شکل 2-3 مأخذ: آرنولف لوچینگر، ص 156. 68

شکل 2-4 مأخذ: آرنولف لوچینگر، ص 158. 69

شکل 2-5 مأخذ: نگارنده 87

شکل 2-6 مأخذ: پاکزاد، ص170. 91

شکل 2-7 مأخذ: پاکزاد، ص171. 92

شکل 2-8 مأخذ تداعی گرایانه (Appleyard, 1976: 169) 93

شکل 2-9 مأخذ: ساختار موضع‌شناختی (Appleyard, 1976: 173) 94

شکل 2-10 مأخذ: ساختار موقعیت‌شناختی (Appleyard, 1976: 176) 94

شکل 2-11 مأخذ: «دانش شهری» فرد (Appleyard, 1976: 204) 95

شکل 4-1 مأخذ: حبیبی، 1376، ص115. 125

شکل 4-2 مأخذ: حبیبی، 1376، ص15. 125

شکل 4-3 مأخذ: حبیبی، 1376، ص116. 126

شکل 4-4 مأخذ: حبیبی، 1376، ص116. 126

شکل 4-5 مأخذ: حبیبی، 1376، ص116. 127

شکل 4-6 مأخذ: حبیبی، 1376، ص116. 127

شکل 4-7 مأخذ: حبیبی، 1376، ص116. 128

شکل 4-8 مأخذ: حبیبی، 1376، ص118. 130

شکل 4-9 مأخذ: حبیبی، 1376، ص118. 130

شکل 4-10 مأخذ: حبیبی، 1376، ص119. 131

شکل 4-11 مأخذ: حبیبی، 1376، ص120. 132

شکل 4-12 مأخذ: حبیبی، 1376، ص122. 137

شکل 4-13 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 139

تصویر 6-1 مأخذ: نگارنده 176

تصویر 6-2 مأخذ: نگارنده 180

 

فهرست نقشه‌ها

عنوان                                                                                                   صفحه

نقشه 4-1 مأخذ: نگارنده، با استفاده از پور احمد، ص133. 111

نقشه 4-2 مأخذ: نگارنده، با استفاده از دانشور، 23. 112

نقشه 4-3 مأخذ: نگارنده 113

نقشه 4-4 مأخذ: نگارنده با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 343. 114

نقشه 4-5 مأخذ: نگارنده 114

نقشه 4-6 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 343. 115

نقشه 4-7 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 343. 116

نقشه 4-8 مأخذ: نگارنده 116

نقشه 4-9 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 343. 117

نقشه 4-10 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 343. 118

نقشه 4-11 مأخذ: نگارنده 118

نقشه 4-12 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 342. 119

نقشه 4-13 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 342. 120

نقشه 4-14 مأخذ: نگارنده 120

نقشه 4-15 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 342. 121

نقشه 4-16 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 342. 122

نقشه 4-17 مأخذ: نگارنده 122

نقشه 4-18 مأخذ: نگارنده، با استفاده ا از حبیبی، 1376. 123

نقشه 4-19 مأخذ: حبیبی، 1376، ص113. 124

نقشه 4-20 مأخذ: نگارنده 124

نقشه 4-21 مأخذ: نگارنده، با استفاده ا از حبیبی، 116. 128

نقشه 4-22 مأخذ: نگارنده 129

نقشه 4-23 مأخذ: نگارنده، با استفاده از نقشه شهر کرمان در دوره قاجار اثر سایکس… 133

نقشه 4-24 مأخذ: نگارنده، برگرفته از نقشه شهر کرمان در دوره قاجار اثر سایکس… 133

نقشه 4-25 مأخذ: نگارنده 134

نقشه 4-26 مأخذ:کنکاشی پیرامون شهر قدیم کرمان، مرادی.. 135

نقشه 4-27 مأخذ:کنکاشی پیرامون شهر قدیم کرمان، مرادی.. 135

نقشه 4-28 مأخذ:کنکاشی پیرامون شهر قدیم کرمان، مرادی.. 136

نقشه 4-29 مأخذ: کنکاشی پیرامون شهر قدیم کرمان، مرادی.. 136

نقشه 4-30 مأخذ: نگارنده 138

نقشه 4-31 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 140

نقشه 4-32 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 141

نقشه 4-33 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 143

نقشه 4-34 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 144

نقشه 4-35 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 145

نقشه 4-36 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 146

نقشه 4-37 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 147

نقشه 4-38 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 150

نقشه 4-39 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 150

نقشه 4-40 مأخذ: شارستان طرح جامع کرمان. 152

نقشه 5-1 مأخذ: نگارنده 155

نقشه 5-2 مأخذ: نگارنده 156

نقشه 5-3 مأخذ: نگارنده 157

نقشه 5-4 مأخذ: نگارنده 168

نقشه 5-5 مأخذ: نگارنده 169

نقشه 5-6 مأخذ: نگارنده 170

نقشه 6-1 مأخذ: نگارنده 172

نقشه 6-2 مأخذ: نگارنده 173

نقشه 6-3 مأخذ: نگارنده 174

نقشه 6-4 مأخذ: نگارنده 176

نقشه 6-5 مأخذ: نگارنده 177

نقشه 6-6 مأخذ: نگارنده 178

نقشه 6-7 مأخذ: نگارنده 179

نقشه 6-8 مأخذ: نگارنده 181

نقشه 6-9 مأخذ: نگارنده 182

نقشه 6-10 مأخذ: نگارنده 183

نقشه 6-11 مأخذ: نگارنده 184

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول: کلیات طرح

 

1-1 بیان مساله

نظری

ساختارها نمایش واقعی از واقعیت نیستند؛ بلکه مدل‌های شناختی از واقعیتند. ساختارها بخش‌هایی از شهر هستند که مدل‌های ذهنی از شهر را ایجاد می‌کنند. در حقیقت بخش عمده‌ای از تصور ذهنی مردم از شهر به ساختار اصلی آن باز می‌گردد. مردم یک شهر قادرند مهم‌ترین و اصلی‌ترین عناصر و فضاهای آن را شناخته و پیوند و ارتباطی بین این اجزا و عناصر در ذهن خود برقرار سازند. به بیانی دیگر اگر فرض کنیم که واقعیتی که ما با آن سروکار داریم یک شهر باشد، روابط حاکم میان مهم ترین عناصر شهر قابل ادراک بوده و باعث آن می‌گردد که ما ساختاری از آن روابط حاکم در ذهن خود ترسیم کنیم.

این تصویر به وسیله‌ی اطلاعاتی که فرد از محیط دریافت می‌کند، ساخته می‌شود. در حقیقت شهر سرچشمه‌ی اصلی اطلاعات است. با این حال انسان تحت تاثیر فقط یک محرک یا فرستنده قرار نمی‌گیرد. بلکه مجموعه‌ای از اطلاعات از فرستنده‌ها در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، به انسان ارسال می‌شود. لذا فرد در مواجهه با محیط خود با سیلی از اطلاعات روبه روست که برای درک آن به مرتب کردن آنها می‌پردازد و هر جز از این اطلاعات را در محل خود قرار می‌دهد. به عبارتی انسان در هر زمان و هر فضا تنها بخشی از اطلاعات محیط را در ذهن خو ثبت می‌کند. آنچه را که انسان از محیط می‌داند از بسیاری جهات با واقعیت متفاوت است. زیرا نه تنها شناخت انسان از محیط انتخابی بوده، بلکه به دلیل محدودیت‌های بیولوژیک‌اش نمی‌تواند کلیه‌ی اطلاعات ارسالی را ادراک و پردازش کند. لیکن همین اطلاعات محدود تصویر کامل و جامعی، هرچند نادرست و غیرواقعی از محیط اطراف به دست می‌دهد. فرض اصلی بر این است که مردم اطلاعات را به صورت یک ساختار کاملا مرتبط با اطلاعات مربوطه، در تصویر ذهنی خود از شهر سازماندهی می‌کنند. انسان از مجموعه اطلاعات رسیده تنها به تجزیه و تحلیل آنهایی می‌پردازد که به او بهترین امکان را برای کنترل محیط می‌دهند. لذا ذهن انسان به طور ناخودآگاهانه به ساده کردن محیط اطراف خود پرداخته تا بدین وسیله بتواند حجم اطلاعات را کاهش داده و محیط را آسان تر درک کند.

شناخت محیط مستلزم چیزی بیشتر از شناخت عناصر و فضاهاست. آگاهی از چگونگی پیوند و ارتباط بین آن‌ها نیز ضروری است. بنابراین برای ایجاد آگاهی از محیط نه تنها به تصاویر ذهنی نیاز است بلکه این تصاویر باید با یکدیگر در ارتباط باشند. مجموعه‌ای از چنین تصاویر مرتبطی، یک تصویر ذهنی را به وجود می‌آورد که پیوندی بین فرآیند فکر انسان و محیط برقرار می‌سازد. در این فرآیند، انسان داده‌های دریافتی از محیط را در ذهن منظم کرده و علاوه بر اجزای محیط، نظم یا رابطه‌ی میان آن‌ها را نیز در ذهن خود به تصویر کشیده و به آن معنا می‌بخشد.

در چنین تصویری همواره مکان‌ها یا نقاط پررنگی در ذهن وجود دارد که صحنه‌ی رویدادها و تجربه‌های بسیار مهم زندگی اوست و دیگر چیزها (دیگر فضاها) به دور این مکان‌ها و نسبت به آنها تعریف و متصور می‌شود.

بر این اساس لازم است برای دستیابی به ساختار شهر، تصویر ذهنی مردم مورد توجه قرار گرفته و با استخراج عناصری که در تصویر ذهنی مردم اهمیت یافته اند، عناصر و روابط ساختار فضایی شهر را تشخیص داد و در جهت ارتقاء کیفیت محیطی به کار گرفت.

عملی

کرمان شهری با تاریخ پر فراز و نشیب و مردمانی سختکوش در دل کویر که به گفته فرد ریچاردز غیر از شهر تبریز که در مرز شمال ایران واقع شده به هیچ شهری در این کشور به اندازه شهر کرمان از منجنیق فلک سنگ نباریده است.

کرمان منسوب است به کرمان بن هیتال بن ارنخشدین سام بن نوح(ع) که در داستان‌های اساطیری، کرمان به کرمی (ابریشمی) منسوب است که هفتواد نام داشته است.

حکایت آن یعنی حکایت کرم و پشم ریسی دختران هفتواد را فردوسی شاعر حماسه سرای ایران به نظم در آورده است.

یکی دژ بکندند بر تیغ کوه
چو یک چند بگذشت بر هفتواد
  شد آن شهر با او همه همگروه
مرا آن حصن را نام کرمان نهاد
ج

بر اساس منابع و اسناد تاریخی ساخت تاریخی و شکل‌گیری شهر کرمان به شرح زیر است.

 • عهد هخامنشیان و پیش از آن: شکل‌گیری قلعه دختر بر بالای کوهی که نخستین آثار شهر کرمان در پای آن تشخیص داده شده است.
 • دوره ساسانی: شکل‌گیری قلعه دیگری بر بلندی تپه مقابل قلعه دختر به نام قلعه اردشیر.

1و 2 ¬ شکل‌گیری هسته شهر به عنوان یک قلعه محصور به مرکزیت قلعه دختر و بعد قلعه اردشیر (در اثر توسعه آن)، ساکنان شهر هنوز داخل قلعه جای ندارد بلکه در بیرون قلعه به صورت نابسامان زندگی می‌کنند، قلعه به وسیله خندقی عمیق از محل زندگی مردم جدا شده. اجزای تشکیل دهنده شهر را در این دوره معبد، قلعه، خانه‌های طبقه برگزیده، حصار و خندق که بر جدایی خود از ناحیه دیگر تاکید می‌کند، تشکیل می‌دهد.

 • با ورود اسلام قلاع ساسانی چه مذهبی و چه نظامی فرو می‌ریزند و این مهمترین حادثه در بنیان گذاری سازمان نوین در شهر است. لذا شهر کرمان در سده نخستین هجری در جوار حصارهای شهر قدیمی و به دور از قلعه دختر و قلعه اردشیر علیرغم ارزش‌های دفاعی آنها به سوی دشت غربی مستقر می‌شود.
 • در قرن دوم و سوم هجری ابتدا حصار جدید شهر که محله‌های جدید را نیز شامل می‌شود، شکل می‌گیرد در این دوره کسی از شهروندان بیرون دروازه‌ها رها نمی‌شود.
 • در قرن چهارم ملک تورانشاه سلجوقی محله شاه عادل را برای استقرار سپاهیان مسجد جامع ملک، بازار، گرمابه، خانقاه و کتابخانه مرکز جدید شهر را می‌سازد.

تلاش حاکم سلجوقی برای انتساب شهر کرمان به خود و زدودن خاطره حکومت قبلی، مبتنی بر توسعه است لکن نظامی که او بدان تمسک می‌جوید همان سازمان گذشته شهر است که اینک مرکز آن جابجا شده است.

 • در قرن هفتم، حاکمان قراختایی از یک سو برای پاسخ به نیاز جمعیت جدید به توسعه شهر و از سوی دیگر ثبت حاکمیت خود بر تارک شهر، محله ترک آباد را در شمال غرب شهر آن روز سامان می‌دهند. مرکز جدید شهر نیز این بار کل کوچک و مستقلی شامل مقبره براق حاجب، مدرسه، مارستان درب خبیص، بازار، مسجد و آب انبار است.
 • در قرن هشتم، امیر محمد مظفر با تسخیر کرمان، حکومت جدید را بنیان می‌نهند. وی مسجد جامع قدیم در دروازه شرقی کرمان را مرکز جدید شهر قرار میدهد. سیاست وی برای تبلور تغییر حکومت، جابجایی مرکز از منتهی الیه غربی به لبه شرقی شهر است.
 • گنجعلی خان حاکم صفوی کرمان در قرن دهم، مرکزیت جدید را در مجموعه تازه احداث در قلب فرسوده شهر بنیان می‌گذارد تا بدین طریق موجبات ایحیا شهر را فراهم آورده باشد. مجموعه‌ای مرکب از میدان، بازار، مسجد، حمام، ضرابخانه و آب انبار. در عین حال، سازمان فضایی همچنان تداوم سنت قبلی است.
 • وکیل الملک در عهد قاجار نیز مرکز جدید شهر را در جوار مرکز صفوی بنا می‌کند. این روایت تا دوره معاصر آن که با تغییر اندیشه روشنفکران مدرسه‌ای در کسوت مشاوران رضاخان دچار دگرگونی بنیادین شد، به همان شیوه و سبک سنتی خود باقی بود.

در این پایان نام تلاش خواهد شد تا لایه تاریخی ساختار کرمان و جایگاه آن در عینیت و ذهنیت و نقش ادراکات ذهنی و شکل‌گیری تصویر ذهنی از لایه‌ی تاریخی ساختار شهر مورد بررسی قرار گرفته و در جهت ارتقاء کیفیت ساختار و هویت بخش به آن به کار گرفته شود.

1-2 هدفهای تحقیق

1-2-1 هدف کلان

نظری

تبیین نقش ادراک ذهنی در تعریف ساختار شهر

عملی

ارتقا کیفی ساختار شهر کرمان، به وسیله باز تعریف لایه تاریخی ساختار شهر، از طریق بازشناخت ادراکات ذهنی شهروندان.

1-2-2 اهداف خرد

نظری

 • منظم کردن داده‌های دریافتی و ادراک شونده از تصویر ذهنی به وسیله برقراری نظم یا رابطه در اجزاء تشکیل دهنده لایه تاریخی ساختار شهر
 • ارتقاء لایه تاریخی ساختار از طریق بررسی تصویر ذهنی مردم و رسیدن به تصویر ذهنی مشترک آنها

عملی

 • شناخت لایه تاریخی ساختار شهر کرمان از طریق تجزیه آن به اجزاء و عناصر تعیین شده و ارتباطات اصلی میان آنها
 • باز تعریف لایه تاریخی ساختار شهر کرمان از طریق بررسی اجزا، عناصر و ارتباطات آن در تصویر ذهنی مشترک مردم شهر.

کمک به ارتقاء لایه تاریخی ساختار شهر کرمان از طریق برقراری پیوند بین تصویر ذهنی مشترک مردم و اجزاء و عناصر لایه تاریخی ساختار.

1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن

«ساخت شهرها یکی از دستاوردهای بزرگ بشری و فرم کالبدی شهر توسط تصمیم‌گیری مردمی که در آن زندگی می‌کنند تعیین می‌شود. (ادموند بیکن)»

نظری

ساختار شهر فرصتی پدید می‌آورد که تمام عملکردهای شهری و انواع ارتباطات انسانی در یک شبکه درهم تنیده شده و نزدیک به هم قرار گیرد. از طریق ایجاد تصویر ذهنی قوی مردم شهر قادر خواهند بود مهمترین و اصلی ترین عناصر و فضای آن را شناخته و پیوند و ارتباطی بین این اجزا و عناصر در ذهن خود برقرار سازند.

توجه به ساختار و تصویر ذهنی از آن امتیازی برای شهر در بافت کهن آن است، زیرا فعال بودن مجموعه‌های کهن شهری و ساماندهی هویت اصلی شهر به ویژه در پیوند با بافت قدیم آن در صورتی حائز اهمیت بوده و موفق خواهد بود که با تکیه بر یک پیوند نامرئی و متقابل شهروندان و دلبستگی‌های آنان به ارزشهای مشترک در تصاویر ذهنی شان از شهر صورت گیرد.

ساختار شهر و تصاویر ذهنی قوی شکل گرفته از آن می‌توانند موجد خوانایی شهر و تمایز آن شده و بیان کننده هویت ملی و برانگیزاننده احساس غرور در مردم شهر باشند با بررسی ساختار اصلی شهرها و درک قانون مندی‌های توسعه و تکامل آن می‌توان تاثیر عمده‌ای در احیا و بهبود وضع شهر گذاشت، زیرا اجزا و عناصر پدیدآمده در تاریخ تحول و تکامل شهر امکانات بالقوه بسیار برای تجدید حیات داشته و می‌توانند در هویت بخشی به شهر و تقویت شبکه نمادین آن نقش ویژه داشته باشند.

شهرهای سنتی کویری همچون کرمان مانند سایر شهرهای ایران از ابتدای قرن هجری حاضر در معرض تحولات شدید کالبدی قرار داشته‌‌اند که با آهنگ تحولات تاریخی و تدریجی این سکونت گاه‌های ارگانیک تفاوت فاحشی دارد. ابتدای قرن چهارم هجری مدرنیزاسیون سطحی و ناقصی که کانون توجه اش عمدتا بر ایجاد تحولات و مدرنیزه نمودن کالبد ظاهری شهرها قرار گرفت دگرگونی‌های عمیق و ناخواسته‌ای را در شهرهای ایران پدید آورد مدرنیزاسیون کالبدی مذبور که در قالب امواج پی در پی (نظیر قانون توسعه و تعریض معابر در سال 1312 یا تهیه و تصویب طرح‌های جامع شهری از دهه 1340 به بعد و تهیه طرح‌های شهری دیگری از قبیل طرح‌های آماده سازی در دهه‌های بعدی تحول چارچوبی را در انگاره شهر سنتی کویری ایرانی سبب شده است.

بررسی مداخلات کالبدی مدرن در شهرهای کویری نشان می‌دهد که اقدامات مذبور طی چند دهه گذشته سبب شده ساختار کالبدی شهرها به شکل چشم گیری انطباق محیطی خود را از دست بدهند.

طرح‌های جامع شهری در کنار تشویق رشد کم تراکم شهر از طریق تحمیل مقررات زونینگ و تفکیک عملکردهای اصلی شهری (همچون مراکز کار، نواحی مسکونی و. . . ) به استفاده هرچه بیشتر از وسیله نقلیه موتوری دامن زده و موجب از هم گسیختگی بیشتر این گونه شهرها شده است که در تقابل با وضعیت طبیعی شهرهای سنتی کویری است.

برای جلوگیری از افزایش نابسامانی‌ها در شهر ضرورت دارد اقدامات منفرد و پراکنده‌ در ارتباط با یکدیگر قرار گرفته و ساختار واحد و یکپارچه در کلیت شهر به وجود آورده و بین محورها و عناصر تاریخی و کارکردهای مهم کنونی در گسترده شهر پیوندی ظریف اما ناگسستنی ایجاد نموده و به مدد پیش بینی یک ساخت مشخص برای شهر استقرار عناصر شهری اتفاقی را در سازمان فضایی و کالبدی شهر منتفی ساخت. برای افزایش دلبستگی شهروندان به شهر و آگاه نمودن آنها از محیط شهری (که بر اثر بی توجهی به ساختار کهن شهرها تضعیف گردیده) ضروری است که از طریق ساماندهی محیط کالبدی اقدام شود.

عملی

بازشناسایی و تبلور مجدد ادراکات ذهنی مردم در کالبد شهر کرمان با تاریخ چندین هزار ساله می‌تواند در بهبود و تعریف دوباره ساختار شهر و جلوگیری از افزایش نابسامانی‌ها و اقدامات منفرد و پراکنده در لایه تاریخی ساختار و هویت بخشی به بافت ارزشمند تاریخی کرمان که در شرف نابودی است موثر واقع گردد.

1-4 سوالات یا فرضیه‌های تحقیق

نظری

 • چگونه می‌توان از طریق بررسی و تحلیل ادراکات ذهنی به تعریف لایه‌های ساختار شهر رسید؟

عملی

 • روابط حاکم میان مهم‌ترین عناصر لایه تاریخی شهر کرمان در تصویر ذهنی مردم چگونه است؟

کدام یک از اجزای لایه تاریخی ساختار شهر کرمان در تصویر ذهنی مردم تاثیر گذار است؟

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 234

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               info@elmyar.net

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Related Posts

معماری و شهرسازی

دانلود پایان نامه در مورد:طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد علوم رفتاری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری عنوان : طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد علوم رفتاری مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه : شاخصه های الگوی مسکن پایدار (با تاکید بر نقش عرصه Read more…

معماری و شهرسازی

پایان نامه درباره:احیای حاشیه رودخانه تجن ساری به فضای تفریحی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری گرایش :مهندسی معماری عنوان : احیای حاشیه رودخانه تجن ساری به فضای تفریحی مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد رشته معماری : مجموعه اقامتی-تفریحی جانبازان Read more…

معماری و شهرسازی

دانلود پایان نامه : شناخت بافت های قدیمی ایران با هدف بهسازی و باز زنده سازی آنها ( مطالعه موردی : بافت شهرستان سبزوار )

دانلود متن کامل پایان نامه شناخت بافت های قدیمی ایران با هدف بهسازی و باز زنده سازی آنها ( مطالعه موردی : بافت شهرستان سبزوار ) مطالب مشابه را هم ببینید دانلود پایان نامه معماری : Read more…