پایان نامه طراحی الگوي آموزشي بهداشت و ايمني کار بر اساس مدل كرامپ

متن کامل پایان نامه با عنوان :طراحی الگوي آموزشي بهداشت و ايمني کار بر اساس مدل كرامپ و بررسي تأثير آن بر ارتقاء سطح مهارت هاي كارآموزان شهر ايلام »

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف « طراحی الگوي آموزشي بهداشت و ايمني کار بر اساس مدل كرامپ و بررسي تأثير آن بر ارتقاء سطح مهارت هاي كارآموزان شهر ايلام »  صورت گرفت. روش پژوهشي مورد استفاده برای این تحقيق از نوع روش شبه آزمایشی با طرح گروههاي آزمايش و گواه و پيش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارآموزان بهداشت كار فني و حرفه اي شهر ایلام به تعداد 223 نفر بودند. نمونه به روش تصادفي خوشه ای چندمرحله ای، با در نظر گرفتن کلاس به عنوان واحد نمونه گیری انجام شد. حجم نمونه 60 نفر بود که به صورت تصادفي در دو کلاس 30 نفره، در دو گروه آزمايش و گواه قرار داده شدند. جمع آوري داده ها استفاده از دو نوع پرسشنامه محقق ساخته انجام شد. روايي پرسشنامه هاي مذكور توسط سه تن از متخصصين مورد تأييد قرار گرفت. پايايي پرسشنامه ها با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ (0.83) محاسبه گرديد. جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده در این پژوهش از روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معيار، فراواني تراكمي) و آمار استنباطی (آزمون T برای دو گروه مستقل) با نرم افزار Spss استفاده گردید. يافته ها نشان داد که استفاده از الگوی طراحی آموزشی كرامپ در ارتقاء سطح مهارت هاي مرتبط با بهداشت و ايمني كار كارآموزان، پيشرفت آگاهي از عوامل زيان آور فيزيكي محيط كار(0.0001p< )، چگونگی استفاده از وسايل حفاظت فردي و تجهيزات مرتبط با بهداشت و ايمني كار(0.0001 p< )، ایجاد گرايش و ارتقاء فرهنگ مرتبط با بهداشت و ايمني كار (0.0001 p< )، بهبود به يادسپاري عوامل جلوگيري از بروز حوادث ناشي از كار(0.0001 p< )،  برچگونگی بكارگيري(دانستن نحوه عملكرد در موقعيتي خاص)، مهارت های مرتبط با بهداشت و ايمني كار (0.0001 p< )، در بین گروه هاي آزمايش و گواه تفاوت  معناداري وجود دارد و گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل از نظر ارتقاء سطح مهارتهاي بهداشت و ايمني كار، پيشرفت بيشتري داشت. پس مي توان گفت كه وجود یک طرح خوب با معیارهای استاندارد شده، موجب افزايش مهارت هاي كارآموزان در زمينه بهداشت كار مي گردد. و به تبع آن، یادسپاری اين مطالب نیز افزایش می یابد. بنابراين مي توان نتيجه گيري كرد كه با توجه به تأثير مثبت استفاده از اين الگو در ارتقاء سطح مهارت هاي بهداشت و ايمني كار، در برنامه هاي آموزشي كارآموزان، مسئولين و دست اندركاران از اين الگو به جاي ساير الگوهاي آموزشي استفاده نمايند.

 

کلید واژگان: طراحی آموزشی، الگوی طراحی آموزشی كرامپ، مهارت هاي كارآموزان، بهداشت كار

 

 

فصل اول:

کليات تحقيق

 

 

۱-۱- مقدمه:

 

گسترش علوم و فنون و پیشرفت های لحظه ای در دنیای مادی، نظام های آموزش و پرورش کشورهای جهان را نیز متحول ساخته است. رشته های مختلف علمی در زمینه تربیت انسان ها، بسیار متحول شده اند و توانسته اند عاملي توانمند برای حرکت و رشد شوند. در این میان ضرورت ایجاد و طراحی یک نقشه اساسی و مطلوب برای پرورش، بیشتر به چشم می خورد. یادگیری هدف علم است. یک هدف یا حتی یک وسیله برای رسیدن به هدفی والاتر. از آنجای که گستره تغییرات در دنیای ما بسیار متحول تر از آنچه می پنداریم است، پس یادگیری آن ها نیز بسیار متحول تر شده است ( ليشن و همكاران، ترجمه فردانش، 1386). وقتی بحث از نیاز و خاستگاه پا به عرصه تعلیم و تربیت می گذارد، توجه به طرح ریزی های اساسی، اصولی و مرتبط برای برآورده کردن آن نیاز بیشتر به چشم می خورد. نگاه به مسائل کلان آموزشي در کشور جمهوری اسلامی ایران این نکته را گوشزد می کند که برای رسیدن به اهداف بزرگ تر و مهمتر، باید اصولی حرکت کرد و اساس پیشرفت را در نقشه هاي آموزشی دولت پیش بینی کرد ( سيف، 1387).

دیدگاه های نوین آموزشی همواره به این مطالب اشاره دارد که، نگاه به افراد در زمینه پرورش و شکوفایی استعدادها و کسب انگیزه های لازم برای ادامه این حرکت، باید هم جهتی خاصی با رویکردهای اصولی داشته باشد. از آنجا که هدف اغلب محتواهای آموزشی ما در غالب ابزارها و کتاب های درسی، رسیدن به یادگیری مفهوم و کسب اطلاعات است. مسلماً داشتن یک طرح متناسب با درنظر گرفتن اجزاء، همانند هدف، کاربرد، نیاز و امکانات، می تواند توفیق رسیدن به این هدف را تضمین کند. طراحی آموزشی به عنوان دستاورد خاص علمی، توفیق رسیدن به اهداف عالی را در پي خواهد داشت (احديان، 1382). نگاه منتقدانه به مسائل جاری آموزش در سازمان فني و حرفه اي کشورمان، به این مسئله می رسد که، چگونه باید از دل هدف های کهنه و خاستگاه های کلیشه ای شده به هدف های اساسی و پویا رسید و انگیزه های لازم را در هر فرد يا گروه حفظ کرد؛ به طوری که خود جایگاه و خاستگاه رسیدن به تعالی باشد.

نگاه ما تکنولوژیست های آموزشی به مقوله یادگیری، نگاهی سطحی و مقطعی نیست، مسلماً ما یادگیری، يادسپاري و بهبود عملكرد را، فرایندی اصولی و سازنده می دانیم که توان ایجاد آن از طراحي های متناسب برمی آید. نگاهی که وقتی آن را وارد حیطه های خردتر نظام آموزشی مانند: برنامه های آموزشي و تربيتي برای پایه های مشخص تحصیلی می کنیم، شاهد افول ضعف ها و پویایی بالنده هستیم. جایگاهی که علم طراحی آموزشی[1] با ساخت و بافت خود آن را در زمینه یادگیری و انگیزه های دانستن به وجود آورده است.

طراحی، به معنی اختراع کردن، اندیشیدن یا تنظیم یک نظریه ذهنی، ترسیم و آماده کردن پیش نویس یک نقشه، اختصاص دادن یا بکار گیری منابع برای دستیابی به یک هدف و بالاخره تهیه یک نقشه کاری برای حصول به آنچه که از پیش تعین شده است، می باشد (رضوي،۱۳۸۶).

کار طراح، نقشه کشی برای آینده است، و این طراحی در هر زمینه ای که انجام شود نامی خاص به خود می گیرد. که در اینجا بحث از طراحی آموزشی است که طراح به نقشه کشی و فراهم آوردن برنامه ای برای آموزش دست می زند که طراحی آموزشی نامیده می شود. امروزه وظایف طراحان آموزشی نسبت به گذشته دستخوش تغییراتی شده است و این تغییرات به سبب عواملی از قبیل ظهور دیدگاه های جدید در یادگیری، فن آوری های نوین مانند: فن آوری رایانه و اینترنت، و نیز بروز و ظهور فن آوری عملکرد پدید آمده است (رضوي،۱۳۸۶).

 

 

2-1- بيان مسأله :

 

در دنیای امروز، سیستم های آموزش و پرورش کشورهای دنیا بسیار متحول شده اند. تغییرات با شتاب ثانیه ها همراه است. قرن حاضر، تبلور پیچیده ترین سطح علوم و فنون خواهد بود. به دنبال این تغییرات و پیشرفت های نوین و اساسی در همه حیطه ها، نظام های آموزشی دیگر در شکل و قالب خود، بدان شکل موجود، قادر به ادامه حیات نخواهند بود. زیرا؛ هدف ها، برنامه ها و راهبردها و سطوح اجرا، دیگر جوابگوی این تغییرات نیست. بررسی برای شکوفایی و تحول نظام های آموزشی، به ویژه روی محتوای دروس و شکل های ارائه «آموزش» و «یادگیری» آن، این مطلب را تأکید می کند که با چنین متغیرهای پیچیده و نوین در جهان مادی؛ نظام آموزشی قادر به تولید علم و شکوفایی نیست، و یا حتی در قالب امروزی،  مجالی برای ادامه حیات نخواهد داشت (احديان، 1382). یادگیری، در نظام تعلیم و تربیت ما به گونه های مختلفی تعریف و تعبیر شده است. در بعد سنتی آن، وجود یک کلاس و یک برنامه طراحی شده براساس یک نیاز کمی و مشروط به شرایط خاصی، از جمله: حرکت به سمت پایه بعدی و گرفتن امتیازی که به نمره قبولی معروف است آن را شکل می دهد. در بعد نوین و جدیدتر آن بهای خاصی به فراگیر، یعنی دریافت کنندگان اصلي آموزش داده شده است و رسیدن به مفهوم یادگیری را، در داخل برنامه جای داده است (رضوي، ۱۳۸۶).

تكنولوژي آموزشي، با رويكردهايي كه در مورد طراحي عنوان كرده، توجه متخصصين را به سمت اهميت اين رشته در مسائل انساني مي برد. مدل هاي طراحي آموزشي بسيار گوناگون، و بر حسب نظريات مختلف ارائه شده اندو در تجربيات گوناگون آموزشي در كشور هاي جهان، مطلوبيت خود را نشان داده اند، با تفكر بر روند ها و بر نامه هاي آموزشي، در اغلب نظام هاي موفق، اين سوال در ذهن پرورانده مي شود،كه علت توفيقات آنها در چيست؟ و آنها چگونه با متحول شدن عرصه هاي علوم و فنون ،به هدف هاي اصولي خود مي رسند؟ (سيف، 1376).

از آنجاييكه كه نداشتن يك نقشه و برنامه در هر مرحله از تربيت انسان ها، بر پيچدگي مشكلات آموزشي، يادگيري و ساختاري افزوده، ونه تنها در مورد انسان، بلكه كل جريان هاي موجود در جامعه را، به لحاظ ارتباط عمودي و افقي مسائل تربيتي، با مسائل اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي به مخاطره مي كشاند، مشكل يادگيري، ريزش يادگيرندگان در دوره هاي تحصيل، عدم انتخاب درست رشته هاي تحصيلي، تكرار پايه، نرسيدن به عرصه توليد علم و در نهايت، عقب ماندگي اساسي انساني، همه از مشكلات جنبي نبود طرح هاي مناسب در آموزش است (فردانش،۱۳۸۵). عدم توجه به برنامه ریزی محتوا و شیوه های ارائه، با توجه به دیدگاه های فلسفی تربیتی و جریان های آموزشی در همین زمینه مشکل را چند برابر کرده است. این مسئله، بویژه در مورد فراگیرانی مسئله سازتر می شود که، در پایه های حساس تحصیلی قرار دارند. برنامه های تعلیماتی ما در مقاطع جدید، با شکلی همراه است که، از جلب توجه و رضایت فراگيران، در برخورد با محتواهای مخصوصاً جدیدتر، بسیار ناتوان است. حال، چه بسا که همین محتواها، اساس انتخاب علایق، زمینه های شغلی و رشته های تحصیلی كارآموزان را تعيین می کند (همان منبع).

از سويي همه‌ ساله‌ در جهان‌ ده‌ها ميليون‌ كارگر قرباني‌ حوادثي‌ مي‌شوند كه‌ منجر به‌ كشته‌ شدن‌ و يا از كارافتادگي‌ تعداد كثيري‌ از آن‌ها مي‌گردد. بر طبق‌ آمار منتشر شده‌ در كشورهاي‌ پيشرفته‌ صنعتي‌، سالانه‌ از هر ده‌ نفر كارگر يكي‌ دچار سانحه‌ مي‌شود و در نتيجه‌ اينگونه‌ سوانح‌، پنج‌ درصد روزهاي‌ كار ملي‌ به‌ هدر مي‌رود. حوادث‌ ناشي‌ از كار از سويي‌ سبب‌ ناراحتي‌ فرد كارگر و يا افراد خانواده‌اش‌ مي‌شود و از سوي‌ ديگر سبب‌ از بين‌ رفتن‌ سرمايه‌ و تزلزل‌ بنيان‌ اقتصادي‌ جامعه‌ مي‌گردد (گرامي نژاد، ۱۳۹۰).

بررسى ها نشان داده است كه درصد نسبتا بالايى از حوادث، بواسطه خطاى انسانى بوقوع مى پيوندد خطاى عملكرد انسان، جنبه هاى مختلفى دارد كه جهل، نادانى وناآگاهى از عاقبت عمل يكى از مهمترين اين جنبه ها مي باشد و براى از بين بردن آن، بايد نيروى كار و اشخاص را نسبت به خطراتى كه در محيط كار تهديدشان مى كند، آگاه كرد و آموزش را به آنان ارائه داد. محققين زيادى كوشيده اند تا با دستيابى به ميزان آگاهى كارگران از مسائل ايمنى و بهداشتى، بتوانند برنامه آموزشى مناسبى را دراين زمينه اجرا نمايند. البته توجه به عامل انسانى در ارتقاء ايمنى محيط هاى كارى، بدين معنى نيست كه ديگر فاكتورهاى مطرح در ايمنى و بهداشت كار نظير طراحى صحيح ماشين آلات، آرايش مناسب ماشين آلات در محيط كار، حفاظتها، وسائل حفاظت فردى… از اهميت كمترى برخوردار هستند، بلكه درواقع تمام آنهاجزئى از يك برنامه جامع ايمنى را طلب مى كنند. وقتى عليرغم رعايت كليه ضوابط ومقررات ايمنى، بازرسى و… حوادث همچنان نرخ بالايى را به خود اختصاص مى دهند، توجه به عامل انسانى كه يكى از فاكتورهاى مهم در بروز حوادث ومسائل ايمنى است اهميت فوق العاده اى پيدا مي كند (عليجان، 1372).

یکی از مشکلات مهم آموزشي به ویژه در کشورهای در حال توسعه مانند ايران، مشکل نداشتن آموزشهاي خاص در ارتباط با ایمنی و بهداشتی براي كارآموزان فني و حرفه اي به عنوان شاغلين آينده می باشد. ایمنی به عنوان شاخصی در خصوص درجه نسبی فرار از خطر و همچنین بهداشت حرفه ای به عنوان مفاهیمی جهت ارزیابی میزان تماس با آلاینده های مختلف و متعدد محیطهای کار از جمله موارد حائز اهمیتی هستند که سازمان فني و حرفه اي با طراحي هاي دوره هاي آموزشي می بایست به آن توجه نمایند. بدیهی است شناسایی و کنترل خطرات برای بالا بردن سطح عملكرد در سایه دارا بودن محیطی بهداشتی، ایمن است. از اين رو پژوهش حاضر با در نظر گرفتن اينكه ميزان بسيار بالاي حوادث ناشي از كار در اثر عوامل فيزيكي، عدم توجه به استفاده از تجهيزات ايمني فردي، عدم شناخت كافي از فرهنگ بهداشت و ايمني و … در مراكز فني و حرفه اي است و نيز با توجه به پيشرفت هاي اخير در زمينه طراحي دوره هاي آموزشي بر اساس الگوهاي مهارتي و رفتاري، اين پژوهش در پي طراحی آموزشي بر اساس بازده هاي يادگيري مدل كرامپ و بررسي تأثير آن بر روي مهارتهاي كارآموزان فني و حرفه اي شهر ايلام مي باشد. از آنجاييكه تا كنون به مسأله بهداشت و ايمني كار بر اساس مدل كرامپ پرداخته نشده است، پژوهش حاضر از اين لحاظ جديد مي باشد. با استفاده از الگوي پيشنهادي طراحي شده سعي در آموزش و به يادسپاري بهتر عوامل مرتبط با بهداشت و ايمني كار و نيز كاهش ميزان خطرات ناشي از كار، ارتقاء فرهنگ بهداشت و ايمني كار و بهبود عملكردهاي مهارتي در بين كارآموزان فني و حرفه اي دارم.

 

3-1- اهمیت و ضرورت تحقيق:

هنگام اجراي روش ها و راهبردهاي ايمني شغلي، صنعتي و محيطي با مشكلات و تناقضاتي رو به رو مي شويم. توجه به اين مسائل، موجب كاهش تأثيرات محيطي و پيشگيري از حوادث احتمالي مي شود. اگرچه مزاياي اين امر بسيار قابل توجه است، اما تحقيقات نشان مي دهد كه اهميت و ضرورت معيارهاي ايمني در سازمانها، به طور كامل پذيرفته نشده است. معيارها و برنامه ريزي هاي پيشگيري از حوادث با هدف افزايش ايمني محيط، موجب بهبود سلامت و زندگي انسانها و كاهش تأثيرات محيطي نامطلوب شده است. علاوه بر مزيت هاي يادشده، سبب كاهش هزينه و پيشگيري از خطر نيز خواهد شد ( وزارت بهداشت و ایمنی محیط کار ایالات متحده[2]، 2002). بهداشت و سلامت كارگران ضامن سلامت و رشد اقتصاد وبه تبع از اجزاء مهم توسعه است. يك نيروى كار سالم علاوه بر فايده رساندن به خود به علت تعاملى كه با جامعه و اطرافيان خود دارد، سلامت جامعه را نيز سبب مي شد و اين مساله در گرو داشتن آگاهى مناسب نسبت به بهداشت كار و مسائل ايمنى است. با توجه به اينكه حوادث يكى از علل مهم به خطر افتادن سلامت افراد است و اين مساله در محيط كار نمود بيشترى پيدا مى كند. رعايت اصول ايمنى مى تواند به نوعى سلامت كارگر را تضمين كند پس لازم است هر نيروى كار آگاهى كافى از ايمنى و بهداشت كار داشته باشد (همان منبع).

موضوع بهداشت و ايمني كار، ازجمله موضوعاتي است كه شامل انواع مفهوم، قانون، روش كار و نمودهاي مشخص و نا مشخص است، از آنجايي كه اغلب فعاليت هاي آموزشي، كه توسط مربيان براي كارآموزان تهيه مي شود، به صورتي است كه برداشت سطحي، در حد حفظ و درك مفاهيم را فراهم مي آورد. اين در حالي است، كه ما باكارآموزاني روبه رو هستيم كه وارد مقطعي جديد شده اند و براي اولين بار، با بعضي از موضوعات درسي به صورت تخصصي مواجه مي شوند. با توجه به اينكه طرح هاي درسي كه موجود مي باشد، توانايي كامل ارائه و آموزش موارد فوق را ندارند (موريسون[3] ترجمه رحيمي دوست، 1387). ضرورت ايجاب مي كند، اين موضوعات و مفاهيم را در قالبي قرار دهيم كه متناسب با آن ها باشد. بهداشت و ايمني كار، تعاريف، مفاهيم و قوانين متعددي دارد، پس لازم است الگويي براي آن طراحي و اجرا گردد تا تسهيل كننده يادگيري تعاريف، مفاهيم و قوانين آن باشد.

الگوي طراحي آموزشي كرامپ، از جمله الگو هاي طراحي آموزشي با ساختار الگوريتمي مي باشد، كه نحوه ارائه و چيدمان اجزاء آموزش رابه شكلي مناسب، در مورد انواع موضوع، مفهوم، و قانون بيان مي كند.(بلبين و بلبين[4]، 1972). اين الگو، با استفاده از عملكرد هاي پاياني مورد انتظار، سطح عملكرد ها را به بالاترين مرحله از جمله، يادگيري روش كاري (دانستن نحوه عملكرد در موقعيتي خاص) انتقال مي دهد، و روش رسيدن به اين عملكرد ها را براي انواع موضوعات و مفاهيم روشن مي كند. بلبين[5] (1972) اين اعتقاد را دارد كه «الگوي كرامپ» داراي نقطه ي اوجي است و آن تطبيق هدفهاي آموزش با روشهاي آموزشي است (رمي زفسكي، ترجمه فردانش،۱۳۹۰).

با تو جه به آنچه كه ذكر گرديد ضرورت داشتن دوره هاي آموزشي بهداشت كار بر اساس الگوهاي طراحي آموزشي براي سازمان فني و حرفه اي را مي توان در موارد زير بر شمرد:

۱- میزان تأثیر گذاری الگوهاي طراحي آموزشی در حوزه های مختلف علوم، از علوم پایه گرفته تا علوم انسانی و مهارت های فنی و زبان آموزی و… باید دقیقاً و به صورت مستندات علمی مشخص گردد تا برنامه ریزان و مسئولین آموزشی بتوانند برنامه ریزی مناسبی در به کارگیری الگوي آموزشي بهداشت و ايمني کار در مراکز فنی و حرفه ای داشته باشند.

۲- یادگیری کارا و مفید بهداشت و ايمني کار برای دست اندرکاران نظام های آموزشی خصوصاً نظام فنی و حرفه ای کشورمان، یکی از معضلات پیش روست و از طرفی نمی توان به راحتی از کنار نتایج یادگیری بهداشت و ايمني کار به راحتی گذشت؛ زیرا، امروزه در بسیاری از علوم در همه عرصه های بدون تسلط بر بهداشت  و ايمني در محیط کار انجام هر کار علمی، آموزشی و اقتصادی، بسیار سخت و زمان بر و پر هزینه است.

۳- توسعه ی کارگاه های آموزشي و تدوین برنامه ها و دستورالعملهایی که اخیراً وزارت آموزش فنی و حرفه ای برای ارتقاء سطح کیفیت تدریس در مدارس در پیش گرفته و منابع مالی و انسانی زیادی را در این مسیر هزینه می کند، نیازمند دستیابی به آثار و نتایج چنین پژوهش هایی در حوزه ی الگوهاي طراحي آموزشی هستند.

۴- هنوز بسیاری از دست اندرکاران آموزش فنی و حرفه ای، مدیران و مربیان و اولیا و از همه مهمتر کارآموزان به میزان تأثیر یا عدم تأثیر استفاده از طراحي آموزشي در زمينه بهداشت و ايمني كار، پی نبرده و اغلب آنها به اینگونه طراحي ها به عنوان ابزارهايي دست و پا گير، نه ابزارهايي کارآمد براي افزایش مهارت های كارآموزان مي نگرند.

 

 

4-1- اهداف پژوهش:

 

۱-۴-۱- اهداف کلی پژوهش :

–  طراحی الگوي آموزشي بهداشت و ايمني کار بر اساس مدل كرامپ.

–  تعيين ميزان تاثیر الگوي آموزشي طراحي شده بر ارتقاء مهارت های کارآموزان.

 

2-4-1- اهـداف ويژه پژوهش:

۱- تعيين ميزان تأثير الگوي آموزشي طراحي شده در ارتقاء آگاهي از عوامل زيان آور فيزيكي محيط كار دركارآموزان.

۲- تعيين ميزان تأثير الگوي آموزشي طراحي شده بر چگونگی استفاده از وسايل حفاظت فردي و تجهيزات مرتبط با بهداشت و ايمني كار (بهبود مهارت هاي بازتابي) دركارآموزان.

۳- تعيين ميزان تأثير الگوي آموزشي طراحي شده بر ایجاد گرايش و ارتقاء فرهنگ مرتبط با بهداشت و ايمني كار در كارآموزان.

۴- تعيين ميزان تأثير الگوي آموزشي طراحي شده در بهبود به يادسپاري عوامل جلوگيري از بروز حوادث ناشي از كار براي كارآموزان.

۵- تعيين ميزان تأثير الگوي آموزشي طراحي شده برچگونگی بكارگيري(دانستن نحوه عملكرد در موقعيتي خاص)، مهارت های مرتبط با بهداشت و ايمني كار توسط كارآموزان.

 

 

 

 

5-1- فرضيات پژوهش:

 

۱-۵-۱- فرضيه اصلي:

الگوي آموزشي طراحي شده بهداشت و ايمني كار در ارتقاء سطح مهارت هاي كارآموزان مؤثر است.      

2-5-1-  فرضيات فرعي:

 

۱- آموزش از طريق الگوي طراحي شده موجب ارتقاء آگاهي از عوامل زيان آور فيزيكي محيط كار، براي كارآموزان مي گردد.

۲- آموزش از طريق الگوي طراحي شده بر چگونگي استفاده از وسايل حفاظت فردي و تجهيزات مرتبط با بهداشت و ايمني كار (بهبود مهارت هاي بازتابي) توسط كارآموزان مؤثر است.

۳- آموزش از طريق الگوي طراحي شده موجب گرايش و ارتقاء فرهنگ مرتبط با حفاظت و ايمني كار براي كارآموزان مي گردد.

۴- آموزش از طريق الگوي طراحي شده موجب بهبود به يادسپاري عوامل جلوگيري از بروز حوادث ناشي از كار براي كارآموزان مي گردد.

۵- آموزش از طريق الگوي طراحي شده بر چگونگي بكارگيري(دانستن نحوه عملكرد در موقعيتي خاص)، مهارت هاي مرتبط با بهداشت و ايمني كار توسط كارآموزان مؤثر است.

 

 

 

6-1- تعريف مفهومي متغيرها :

 

  مهارتهای عملی: مهارتهای هستند که با فرآیندهای عضلانی سروکار دارند راهبردهای روان- حرکتی بر این فرض استوار هستند که برای ایجاد تغییرهای رفتاری موثر باید سرعت مهارت های حرکتی را تغییر داد (كريم آقائي،۱۳۸8 ).

بهداشت کار: بهداشت و ایمنی کار عبارتست از علم و فن پیشگیری از بیماری های ناشی از کار و ارتقای سطح سلامتی افراد شاغل از طریق کنترل عوامل زیان آور محیط کار (شريعت پناهي، 1382).

الگوی طراحی آموزشی: فعاليتي كه در آن روش هاي معيني براي دستيابي به هدف هاي خاصي به وسيله شاگردان خاص و در شرايط مشخص ژيش بيني شود (فردانش، ۱۳۷۸ ).

عوامل زيان آور فيزيکی محيط کار: عبارت است از یک سری آشفتگی های ناخوشایند آکوستیکی شامل سروصدا، ارتعاش، شرايط‌ جوي‌ (گرما، سرما و رطوبت)،نور (كاهش‌ يا افزايش)، فشار هوا (كاهش‌ يا افزايش)، تشعشعات‌ و …که در روند مطلوب انجام کار ایجاد اختلال می کنند (فريدلاند، ترجمه ميرزايي، 1382).

حوادث ناشي از كار: دريك مفهوم وسيع حوادث ناشي از كار كليه حوادثي را که در ضمن كار و نيز در حين رفت و آمد به محل كار به وقوع  مي پيوندد در برمي گيرد و براي اينكه حادثه ناشي از كار تلقي شود بايد هم در حين انجام وظيفه رخ دهد و هم به  سبب انجام وظيفه رخ دهد (كياني دوست، ۱۳۸۹).

تجهیزات ایمنی فردی: وسایلی هستند که شخص را در برابر خطرات احتمالی ناشی از کار مصون می دارند و شامل   گوشي ايمني  عينك ايمني، دستكش ايمني، لباس كار، كفش كار، كمربند ايمني، كلاه ايمني و ماسك تنفسي و…

فرهنگ ایمنی: مجموعه ای از باورها،هنجارها،انگیزه ها،نقشها و عملکردهای اجتماعی و فنی که موجب کاهش رویارویی کارکنان،مدیران،مصرف کنندگان و عموم مردم یا شرایط خطرناک و صدمه رسان شود.

الگوي كرامپ: الگوي كرامپ توسط واحد تحقيقات كارآموزي صنعتي دانشگاه لندن طراحي شده كه نقطه اوج اين الگو تطبيق هدفهاي آموزش با روش هاي آموزشي است. الگوي كرامپ از جهت كه از رويكردي الگوريتمي براي انتخاب روشها استفاده مي كند با ساير الگوهاي طراحي آموزشي تفاوت اساسي دارد. CRAMP حروف اول پنج طبقه يادگيري استفاده شده در اين الگوست: درك مطلب، مهارت هاي بازتابي، گرايش، يادسپاري و يادگيري روش كاري است (رمي زفسكي، ترجمه فردانش،۱۳۹۰).

درک مطلب: این نوع یادگیری مشتمل بر درک موضوعات محتوایی است و موضوعاتی مانند دانستن علت، چگونگی و زمان اتفاق افتادن یا اتفاق نیفتادن پدیده ها را در بر می گیرد و الزامأ مشتمل بر توانایی انجام دادن کاری نیست.

مهارت های بازتابی: این نوع یادگیری شامل کسب حرکات ماهرانه (کارکردن با وسایل) و قابلیت های ماهرانه دریافتی می شود.

ایجاد گرایش: این یادگیری مشتمل بر تغییر نگرش در کارآموزان است و شامل دو دسته تغییر نگرش نسبت به سایر افراد و تطبیق دادن خود با فرهنگ و تغییرات سازمانی و قبول آنها است.

یادسپاری: این یادگیری شامل به خاطر سپاری اطلاعات لازم برای اجرای موثر شغلی خاص است.

یادگیری روش کاری: این نوع یادگیری دانستن نحوه عملکرد در موقعیتی خاص را در بر می گیرد.

 

 

   7-1- تعريف عملياتي متغيرها:

مهارت عملی: شامل نمره ای است که کارآموزان در پایان دوره آموزشی از آزمون های به عمل آمده به دست می آورند.

درک مطلب:  شامل نمره ای است که کارآموزان در آزمون بسته پاسخ چهارگزینه ای که شامل دو مولفه و۲۵ گویه می باشد به دست می آورند.

مهارت های بازتابی: شامل نمره ای است که کارآموزان در آزمون مهارت سنجی که شامل سه مولفه و۲۵ گویه  و مبتنی بر طیف ۵ ارزشی لیکرت از خیلی کم، مساوی ۱ تا خیلی زیاد ، مساوی ۵ می باشد به دست می آورند.

ایجاد گرایش: شامل نمره ای است که کارآموزان در آزمون مهارت سنجی که شامل سه مولفه ۲۵ گویه  و مبتنی بر طیف ۵ ارزشی لیکرت از خیلی کم، مساوی ۱ تا خیلی زیاد ، مساوی ۵ می باشد به دست می آورند.

یادسپاری:  شامل نمره ای است که کارآموزان در آزمون بسته پاسخ چهارگزینه ای که شامل دو مولفه و۲۵ گویه می باشد به دست می آورند.

یادگیری روش کاری: شامل نمره ای است که کارآموزان در آزمون مهارت سنجی که شامل سه مولفه و۲۵ گویه  و مبتنی بر طیف ۵ ارزشی لیکرت از خیلی کم، مساوی ۱ تا خیلی زیاد ، مساوی ۵ می باشد به دست می آورند.

 

 

 

8-1- متغييرهاي پژوهش :

الف:  متغير مستقل :  الگوي آموزشي بر اساس مدل كرامپ.

ب :   متغير وابسته :  درك مطلب، مهارت هاي بازتابي، ايجاد گرايش، يادسپاري، يادگيري روش كاري.

ج) متغييرهاي كنترل :

محل تحصيل : تمام كارآموزان از يك مركز هستند.

مربي مربوطه: مربي هر دو كلاس يكي است.

موضوع مورد آموزش: تدريس ايمني و بهداشت كار براي هر دو گروه.

محتواي آزمون ها: هر دو گروه در معرض يك امتحان، هم در پيش آزمون و هم در پس آزمون قرار می گیرند.

شرايط اجرا: هردو گروه از لحاظ شرايط زماني، مكاني، زمان برگزاري آزمون ها درشرایط يكساني به سر مي برند.

طول مدت دوره:  طول جلسات در هر دو گروه 10 جلسه ۴۵ می باشد

 

[1] -Educational planing

[2] – U.S. Department of Health and workplace safety

[3] – Morrison

[4] – Belbin, and Belbin

[5] – Belbin

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :122

14700 تومان

 

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com