پایان نامه رشته زبان انگلیسی:بررسی راهبردهای درک شنیداری بکار گرفته شده توسط زبان آموزان ایرانی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان انگليسي

عنوان : پایان نامه رشته زبان انگلیسی:بررسی راهبردهای درک شنیداری بکار گرفته شده توسط زبان آموزان ایرانی

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد گیلان

گروه زبان انگليسي

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته آموزش زبان انگليسي

عنوان

بررسی راهبردهای درک شنیداری بکار گرفته شده توسط زبان آموزان ایرانی

استاد راهنما

دكتر رامین رحیمی

استاد مشاور

دكترفریدون وحدانی

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده

 

هدف اصلي اين تحقيق شناسايي راهبردهاي مربوط به مهارت شنيداريست كه فراگيران مذكر و مونث زبان انگليسي در ايران  انتخاب ميكنندوهمچنين مقايسه اين راهبردهابين دو گروه (مذكر و مونث).بنابراين با اجراي آزمون تعيين سطح آكسفورد 76  نفرازدانشجويان زبان انگليسي با گرايشهاي مختلف انتخاب شدند. در مرحله بعد به دو گروه ٣8 نفري تقسيم شدند تا به سوالات پرسشنامه ي راهبردهاي شنيداري چنگ (٢٠٠2)  با سي سوال كه در مقیاس لیکرت، جهت تعيين راهبردهای انتخابيشان  پاسخ دهند. سپس داده هاي جمع آوري شده در آزمون های آماري شامل آزمون توصیفی و آزمون (Mann Whitney U)اجرا شد. بر اساس يافته ها ي تحقيق، شركت كنندگان از راهبردهای فراشناختي نسبت به راهبردهاي شناختي و اجتماعي-عاطفي بيشتر استفاده ميكردند. علاوه بر اين چون متغيرجنسيت در انتخاب راهبردها موثر بوده،نتيجه تحقيق ميتواند براي سياستگذاران آموزشي، نويسندگان كتابها ي درسي زبان، مدرسان و استادان زبان خارجي در ايران موثر باشد بويژه اينكه فراگيران زبان خارجي  براساس جنسيت در كلاسهاي درسي  جدا  از هم مينشينند.

کلید واژه ها: راهبردهای شنیداری، راهبردهای فراشناختی، شناختی و اجتماعی- عاطفی

Table of Contents

 

Title                                                                                                        Page

 

Abstract………………………………………………………………………………………1

Chapter 1: Introduction

1.0 Introduction……………………………………………………………………………2

1.1 Theoretical Framework……………………………………………………………………3

1.2 Significance of the Study……………………………………………………………………………………7

1.3 Statement of the problem………………………………………………………………8

1.4 Research Questions of the Study………………………………………………………..10

1.5 Hypotheses of the study………………………………………………………………10

1.6 Definitions of Key Terms ………………………………………………………………11

1.6.1 Learning Strategies………………………………………………………….11

1.6.2 Listening strategies………………………………………………………….11

1.6.3 Metacognitive Strategies……………………………………………………11

1.6.4 Cognitive strategies…………………………………………………………11

1.6.5 Socio-affective Strategies……………………………………………………12

1.6.6 Listening Comprehension…………….……………………………………..12

1.7Summary…………………………………………………………………….………..12

 

Chapter Two: Review of the Literature

2.0 Introduction…………………………………………………………………….…….14

2.1 Language learning and strategies………………………………………………..……14

2.2 Classification of language learning strategies ………………………………….……23

2.3 Language learning and listening…………………………………………………..….28

2.3.1. What Is Listening?……………………………………………………………………………..28

2.4 Role of Listening in Second or Foreign Language Acquisition ………………….….31

2.5 Listening Comprehension Strategies ………………………………………………..…….33

2.5.1 Metacognitive Listening Strategies…………………..…………………………….39

2.5.1.1 Pre-listening Planning Strategies………………………………………….44

2.5.1.2 While-listening Monitoring Strategies……………………………………45

2.5.1.3 Post Listening Evaluating Strategies………………………………………46

2.5.2 Cognitive Strategies………………………………………………..……………….46

2.5.2.1 Bottom-up and Top-down Listening Strategies…………………………..49

2.5.3 Socio-affective Strategies………………………………………………..…………52

2.6 Empirical studies in the field of Language Learning Strategies………………………54

2.7 Summary……………………………………………………………………..……….58

 

Chapter Three: Methodology

3.0 Introduction…………………………………………………………………….…….59

3.1 Pilot study……………………………………………………………………………..59

3.2 Design of the study ………………………..…………………………………………60

3.3 Participants………………………………………………………………………..….61

3.4 Materials  ……………………………………………………………………………61

3.4.1 Oxford Placement Test………………………………….……………….….62

3.4.2 Cheng’s Scale for Listening Strategies………………………………………62

3.5 Procedure……………………………………………………………………..………63

3.6 Methods of Analyzing Data ………………………………………………………….65

3.6.1 Ethical consideration…………………………………………………….….65

3.7 Summary…………………………………………………………………………..….66

 

 

Chapter Four: Results

4.0 Introduction…………………………………………………………………………..68

4.1 Measure of L2 Proficiency……………………………………………………………69

4.2 Questionnaire Data ……………………………………………………………………70

4.3 The First Research Question………………………………………………………….71

4.4 The Second Research Question………………………………………………………77

4.5 Computing the Effect size……………………………………………………………78

4.6 Findings of Interview………………………………………………………………….83

4.7 Summary………………………………………………………………………………86

 

Chapter Five: Discussion

5.0 Introduction…………………………………………………………………….…….87

5.1 General Discussion………………………………………………………….………..88

5.1.1 Further Considerations……………………….……………………………..89

5.2 Implications……………………………………………………………….………….90

5.2.1 Implications for teachers……………………..……………………………..91

5.2.2 Implications for Students…………………..…………………….…………94

5.2.3 Implications for Educational Policy Makers and Curriculum Developer..…94

5.3 Limitations of the study………………………………………………………………95

5.4 Suggestions for Further Research…………………………………………………….96

5.5 Summary……………………………………………………………………….……..97

References ………………………………………………………………………………..98

 

Appendices………………………………………………………………………..……111

 

List of Tables

Table                                                                                                              Page

4.1       Statistics for the OPT Scores………………………………………………………69

4.2       Reliability statistics of the questionnaire (pilot study)…………………………….70

4.3       Item statistics for the listening comprehension strategy use questionnaire (metacognitive strategies)…………………………………………………………………71

4.4       Descriptive statistics for the listening comprehension strategy use questionnaire (metacognitive strategies)………………………………………………………….……..72

4.5       Item statistics for the listening comprehension strategy use questionnaire (cognitive strategies)………………………………………………………………………73

4.6       Descriptive statistics for the listening comprehension strategy use questionnaire (cognitive strategies)………………………………………………………………………74

4.7       Descriptive statistics for the listening comprehension strategy use questionnaire (socio affective strategies)………………………………………………………………..75

4.8       Descriptive statistics for the listening comprehension strategy use questionnaire (socio- affective strategies)………………………………………………………………..75

4.9       Statistics for different categories of the questionnaire……………………………76

4.10    Ranks of female and male participants on listening comprehension strategy use………………………………………………………………………………….……..78

4.11    Median value of each group (listening comprehension strategy -use questionnaire)……………………………………………………………………………..78

4.12    Mann-Whitney U Test for the listening comprehension strategy-use of males and females……………………………………………………………………………………78

4.13    Ranks for females and males in metacognitive strategies…………………..…….80

4.14    Ranks for females and males in cognitive strategies………………………………81

4.15    Ranks for females and males in socio- affective strategies…………………….…82

 

 

 

List of Figures

 

Table                                                                                                              Page

2.1       Diagram of Oxford’s Strategy Classification System…………………………….27

4.1       The comparison between males and females in their use of listening comprehension strategies…………………………………………………………………79

4.2       The comparison between males and females in their use of metacognitive strategies………………………………………………………………………………….81

4.3       The comparison between males and females in their use of cognitive strategies…………………………………………………………………………………..82

4.4       The comparison between males and females in their use of socio- affective strategies………………………………………………………………………………….83

 

 

 

 

Abstract

The main goal of this investigation was to identify the listening strategies of Iranian male and female foreign (English) language learners and to compare the listening strategies of both groups of research participants. To investigate, 76 undergraduate students of different major of English were selected via administrating the Oxford Placement Test (OPT).Then, they were divided into two groups of 38asked to complete Cheng’ s (2002) 30-item Listening Strategyin the Likert-scale format to identify the listening strategies they  use. Then the data gathered were run through statistical tests, including descriptive test and Mann Whitney U-test. Based on the findings of the studythe listeners usedmore metacognitive strategies than cognitive and socio-affective strategies respectively.In addition, as gender influenced selecting the types of strategies for listening, it can be efficient for policy makers, syllabus designers, practitioners and instructors especially in Iran where classrooms are separated according to students’gender.

Key words:Listening Strategies, Metacognitive Strategies, Cognitive Strategies, Socio-affective Strategies

 

 

 

 

Chapter One

Introduction

 

 

 

 

1.0. Introduction

Listening has become an important part of manysecond or foreign language (L2)programs,as both it is a means to access various sources of knowledge and it is a criterion to determine whether an EFL learner is a competent language performancer or not. Teachers can help students improve their listening competence by equipping them with effective listening strategies and skills.In fact,its importance is influenced by the overwhelming amount of listening input in everyday life.

Despite its importance,listening is not an easy skill to master,especially listening in ESL or EFL contexts.Teachers look for the methods to find a way to enhance listening profeciency.Researchers and educaters know that learning strategies are necessary for  EFL learners to be a successsful one.Many reseachers have investigated on learning strategies to find which strategieas can improve learning and especially listening skill.

Chamot (2005) believes that Learning strategies are the thoughts and actions that individuals use to accomplish a learning goal. A lot of investigations in 1970s show the importance of learning strategies. The results mention that learners’ own creative and active participation play an important role in their success in spite of having much aptitude and motivation.

تعداد صفحه : 137

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --