پایان نامه رشته الهیات: موضع فخر رازي در دلالت آيات امامت و ولايت حضرت علي

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و الهیات

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چكيده

آيا در قرآن كريم آياتي دالّ بر انتصاب امام از سوي خداوند متعال وجود دارد؟ علماء اماميه معتقدند كه خداوند داناي حكيم، امام را به عنوان ادامه‌دهنده مأموريت جهاني و جاودانه پيامبر خاتم9 منصوب كرده است؛تا با حفظ،تفسير و اجراي دقيق احكام الهي،باعث وحدت و مانع از تفرقه ديني و اجتماعي مسلمين شده، مردم را هدايت و به سعادت دنيوي و اُخروي برساند.تفسير صحيح و اجراي دقيق احكام نيز از طريق علم كامل و عصمت امام ميسّر است و فقط خداوند متعال،عطا‌كننده علم و عصمت به امام و آگاه از اين اوصاف در وجود امام است؛بنابراين تنها اوست كه امام را منصوب مي‌كند.از اينرو خداوند براي اعلام انتصاب امام و وجوب اطاعت مردم از او، در آياتي از قرآن به اين موضوع مهم پرداخته و جهت صيانت قرآن از تحريف به زياد و كم‌شدن و نيز كشته‌شدن ائمه: از ذكر نام آنها خودداري فرمود.بنابراين با بيان شرايط ويژه و منحصر‌به‌فردي،به بيان موضوع امامت پرداخته و وظيفه تبيين آيات و تعيين و معرفي مصداق امام را بر عهده پيامبر حكيم گذاشته است.پيامر9 نيز به اقتضاي وظيفه الهي خود، جانشين خود را براي مردم معرفي و واجب‌الطاعة نمود.

در مقابل علماء اهل سنت؛از جمله فخر رازي؛ معتقدند كه روش‌هاي مختلف انتخاب خلفاء بعد از پيامبر9،دليل بر انتخابي‌بودن امام توسط مردم و عدم انتصاب او توسط خداوند بوده و وجود شرايطي از قبيل علم كامل ،عصمت و افضل‌بودن را شرط امامت ندانستند.از اينرو قائلند نصّ قرآني بر امامت خلفاء وجود ندارد.آنها بر ادعاي شيعه مبني بر دلالت آيات امامت و ولايت بر امامت حضرت علي7 خدشه وارد كرده و امامت آن حضرت را انكار كردند.

وجود الفاظ با معاني خاص،ترتيب چينش كلمات،عبارات و جملات موجود در آيه ،نوع ارتباط آيه محل بحث با آيات قبل و بعد و نيز آيات مرتبط در ديگر سور،زمان نزول آيه ،شأن نزول و روايات معتبر با سلسله اسناد صحيح از فريقين  از يك سو و تبيين نتايج فاسد و مخالف آيات،روايات و عقل سليم؛كه حاصل ادعا و ادله فخر رازي است از سوي ديگر، دلايل محكمي بر رد ادعاي فخر رازي و اثبات ادعاي ما در موضوع ولايت حضرت امام علي7 است.

 

فهرست مطالب

 

چكيده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ج‌

فصل اول:کليات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

1.طرح تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

1-1.بيان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

1-2.علت انتخاب موضوع………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

1-3.سابقه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

1-4.ضرورت واهميت موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………. 14

1-5.فوايد پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

1-6.سوال اصلي پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

1-7.سوا­‌‌ل­هاي فرعي پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

1-8. فرضيه­هاي پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

1-9. پيش­فرض­هاي پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………… 15

1-10. اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

1-11. روش گردآوري اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………….. 16

1-12.نوآوري پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

1-13. نتايج علمي و عملي پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 16

1-14.سازماندهي پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………… 16

  1. مفهوم شناسي «ولي» و«ولايت»………………………………………………………………………………………………………………………… 18

2-1. معناي لغوي ولي………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-2.معناي لغوي ولايت…………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

2-3.کاربردهاي قرآني واژه ولي……………………………………………………………………………………………………………………….. 22

2-4.ولايت در اصطلاح………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-4-1.ولايت در علم كلام………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-4-2.ولايت در علم فقه…………………………………………………………………………………………………………………………… 23

2-4-3. ولايت درعلم عرفان……………………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-4-4. ولايت در علم تفسير قرآن…………………………………………………………………………………………………………………. 24

2-5.اقسام ولايت………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

3.مفهوم شناسي امام:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

3-1.معناي لغوي………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26

3-2.كاربرد لفظ امام در قرآن…………………………………………………………………………………………………………………………… 27

بررسي……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

3-3.معناي اصطلاحي امام……………………………………………………………………………………………………………………………… 28

3-3-1.امامت از نظر اماميه………………………………………………………………………………………………………………………. 28

2-3-3.امامت از ديدگاه اهل سنت………………………………………………………………………………………………………………….. 29

3-3-3.تفاوت علماء اماميه با اهل سنت در مفهوم امامت………………………………………………………………………………………. 30

3-3-4 .ريشه تناقض شيعه وسني در ابعاد بحث امامت…………………………………………………………………………………………. 31

  1. ضرورت امامت……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

4-1.دليل عقلي…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

4-1-1.برهان لطف…………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

4-1-1-1.دلايل وجوب لطف بر خداوند……………………………………………………………………………………………………….. 34

4-1-1-2.تبيين لطف بودن امام……………………………………………………………………………………………………………….. 35

4-2.ادله نقلي……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 35

4-2-1.آيات…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 35

4-2-2. روايات……………………………………………………………………………………………………………………………………… 37

5.امامت موضوع علم كلام است يا فقه………………………………………………………………………………………………………………………. 39

5-1. اهل تسنن………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

5-2. اماميه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40

5-3.نظر مطلوب(نهايي)………………………………………………………………………………………………………………………………… 41

6.امامت از اصول دين يا اصول مذهب………………………………………………………………………………………………………………………. 41

  1. وظايف امام………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43

7-1. وظايف امام از ديدگاه اهل سنت………………………………………………………………………………………………………………….. 43

بررسي……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44

7-2.وظايف امام از ديدگاه اماميه………………………………………………………………………………………………………………………. 45

8 .ويژگي­هاي امام……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46

8-1. ويژگي­هاي امام از ديدگاه اهل سنت……………………………………………………………………………………………………………… 46

بررسي……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47

8-2. ويژگي­هاي امام از ديدگاه اماميه…………………………………………………………………………………………………………………. 50

8-2-1.عصمت……………………………………………………………………………………………………………………………………… 50

 

8-2-2.افضل بودن………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

8-2-3.علم………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60

8-2-4. نصب الهي…………………………………………………………………………………………………………………………………. 66

9.نتيجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 70

فصل دوم:فخر رازي؛زندگي و تطوّر علمي……………………………………………………………………………………………………………………… 72

1.زندگي فخر رازي…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 72

1-1. ولادت و نسب……………………………………………………………………………………………………………………………………… 72

1-2.ويژگي­هاي شخصيتي………………………………………………………………………………………………………………………………. 72

1-3. مذهب فقهي و مكتب كلامي فخر رازي………………………………………………………………………………………………………….. 73

1-3-1. اهل بيت : در مفاتيح الغيب و شيعه‌بودن فخر رازي…………………………………………………………………………………………. 73

بررسي……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

1-4 .وفات فخر رازي…………………………………………………………………………………………………………………………………… 75

  1. 2. تطور علمي فخر رازي…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75

2-1. اساتيد فخر…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 75

2-2.شاگردان فخر رازي………………………………………………………………………………………………………………………………… 76

23.جايگاه علمي فخر رازي…………………………………………………………………………………………………………………………… 76

24.سفرهاي علمي فخر رازي………………………………………………………………………………………………………………………… 77

25. تأليفات فخر رازي………………………………………………………………………………………………………………………………… 77

2-6.اوضاع اجتماعي عصر فخر رازي………………………………………………………………………………………………………………… 78

3.نگاهي به تفسير مفاتيحالغيب(تفسير کبير)فخر رازي…………………………………………………………………………………………………….. 78

3-1.نقص و تكميل مفاتيح الغيب……………………………………………………………………………………………………………………….. 78

3-2.انگيزه نگارش مفاتيح الغيب……………………………………………………………………………………………………………………… 80

3-3.ويژگي­هاي مفاتيح الغيب………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

3-4. شيوه تنظيم و نگارش مفاتيح الغيب……………………………………………………………………………………………………………… 82

3-5.مفاتيح الغيب در گفتار عالمان…………………………………………………………………………………………………………………….. 83

3-6. روش و گرايش فخر رازي در تفسير مفاتيح­الغيب……………………………………………………………………………………………… 85

3-7.مصادر و منابع مفاتيح‌الغيب………………………………………………………………………………………………………………………. 86

3-8.تاثير مفاتيح‌الغيب بر تفاسير ديگر………………………………………………………………………………………………………………… 87

1-4.نتيجه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 88

فصل سوم: فخر رازي و آيات بيانگر ولايت حضرت علي7……………………………………………………………………………………………………. 89

  1. آيه تبليغ‏……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 90

1-1.تبيين آيه با توجه به كلمات،عبارات و سياق آن………………………………………………………………………………………………….. 91

1-2. تبيين آيه با توجه به شأن نزول و حقايق تاريخي………………………………………………………………………………………………… 99

1-3.تحليل آيه با توجه به ساير آيات مرتبط با مقصود آيه………………………………………………………………………………………….. 100

1-4.موضع فخر رازي نسبت به دلالت آيه تبليغ بر ولايت حضرت علي 7……………………………………………………………………….. 103

1-4-1.حفظ جان؛علت تأخير و ترس پيامبر9 در ابلاغ پيام مهم الهي…………………………………………………………………………. 103

بررسي…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 103

دلايل عدم بيم پيامبر 9 در ابلاغ پيام الهي به خاطر حفظ جان………………………………………………………………………………. 103

1-4-2. منظور از «ما اُنزِلَ»، تمام رسالت……………………………………………………………………………………………………… 106

بررسي…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 107

دلايل عدم دلالت «ما‌اُنزِلَ» بر تمام رسالت…………………………………………………………………………………………………… 107

1-4-3.حفظ پيامبر از شرّ يهود و نصاري………………………………………………………………………………………………………. 109

بررسي…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 110

دلايل عدم دلالت آيه بر وجود خطر يهود و نصاري………………………………………………………………………………………….. 110

1)ناسازگاري با سياق آيه………………………………………………………………………………………………………………… 110

2)عدم ترس پيامبر9 در ابلاغ امر الهي به خاطر حفظ جان……………………………………………………………………………. 114

1-5.نتيجه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 117

  1. آيه اكمال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 119

2-1. بررسي و تبيين كلمات و عبارات آيه…………………………………………………………………………………………………………… 121

2-2.تبيين آيه با شأن نزول آن………………………………………………………………………………………………………………………… 126

2-3.تبيين آيه با مسائل موجود جامعه مسلمين………………………………………………………………………………………………………. 127

2-4. موضع فخر رازي در دلالت آيه اكمال بر ولايت حضرت علي7……………………………………………………………………………… 130

2-4-1. اكمال دين يعني كامل كردن احكام و تسلّط اسلام……………………………………………………………………………………….. 131

بررسي…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 131

دلايل عدم تسلّط مطلق و دائمي مسلمين بر تمام كفار……………………………………………………………………………………. 131

2-4-2.مقصود از واژه«اليوم»؛واژه‌اي مجازي يا روز عرفه…………………………………………………………………………………. 132

بررسي…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 133

1)عدم وجود قرينه بر مجازي بودن واژه«اليوم»…………………………………………………………………………………………… 133

2)عدم نزول آيه در روز عرفه……………………………………………………………………………………………………………….. 133

2-4-3.يأس كافران به دليل نا‌اميدي كفار از حلال‌كردن پليدي‌ها و نيز غلبه اسلام…………………………………………………………… 137

بررسي…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 137

1)عدم توانايي كفار در حلال‌كردن گوشت‌هاي حرام؛تكويني است يا تشريعي……………………………………………………………… 137

2)عدم غلبه مطلق و دائمي مسلمين بر كفّار………………………………………………………………………………………………… 138

2-4-4.اكمال دين؛يعني صدور احكام كامل و ابدي در آخر بعثت……………………………………………………………………………….. 139

بررسي…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 139

كامل بودن دين ؛يعني جايگزيني ركني با فقدان يكي از اركان دين………………………………………………………………………….. 139

2-5.نتيجه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 141

3.آيه اولوالأمر…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 144

3-1.تبيين كلمات و عبارات آيه……………………………………………………………………………………………………………………….. 145

3-1-1.ديدگاه‌ها در مورد مصاديق اولوا‌الأمر…………………………………………………………………………………………………… 147

3-1-2.مصاديق حقيقي اولوا‌الأمر………………………………………………………………………………………………………………. 148

3-2. تبيين آيه با شأن نزول آيه………………………………………………………………………………………………………………………. 149

3-3.تبيين و تفسير آيه با آيات تطهير و ولايت………………………………………………………………………………………………………. 149

3-4.موضع فخر رازي درباره دلالت آيه اولوا‌الأمر بر امامت حضرت علي7…………………………………………………………………….. 151

3-4-1.مصداق اولوا‌الأمر،اهل حل و عقد امت و حجيت اجماع……………………………………………………………………………….. 151

بررسي…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 152

1)اشتباه فخر رازي………………………………………………………………………………………………………………………. 152

2)نكته‌اي دقيق و اعتراف فخر رازي……………………………………………………………………………………………………. 153

3)دلايل عدم دلالت آيه بر اهل‌حل‌و‌عقد…………………………………………………………………………………………………… 153

4)عدم عصمت اهل‌حل‌و‌عقد………………………………………………………………………………………………………………. 155

5)عدم صدق اولوا‌الأمر معصوم بر اهل حلّ‌وعقد……………………………………………………………………………………….. 155

6)عدم حجيت اجماع امت………………………………………………………………………………………………………………… 157

3-4-2.دلايل فخر رازي بر عدم دلالت آيه بر مدعاي روافض ؛يعني شيعيان…………………………………………………………………. 157

بررسي………………………………………………………………………………………………………………………………… 158

1)شناخت،لازمه ضروري انجام و اطاعت هر عمل مطلق و مقيد…………………………………………………………………. 158

2)اعترافي از  فخر رازي در مخالفت با ادعاي وي……………………………………………………………………………….. 163

بررسي…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 165

1)انواع كاربرد لفظ جمع در معناي مفرد……………………………………………………………………………………………….. 165

2)عدم دلالت اجتماع افراد بر عصمت آنها……………………………………………………………………………………………… 168

بررسي…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 169

1)جواب نقضي……………………………………………………………………………………………………………………………. 169

2)آيه در مقام بيان مرجعيت قرآن و سنت و نه بيان مصداق اجرايي حلّ اختلاف…………………………………………………….. 169

3)اشكالات اساسي نظر فخر رازي………………………………………………………………………………………………………. 171

بررسي…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 173

1)عدم دلالت اولوا‌الأمر بر خلفاء راشدين و علماء…………………………………………………………………………………….. 173

2)عدم دلالت آيه بر فرماندهان و سلاطين……………………………………………………………………………………………….. 174

بررسي………………………………………………………………………………………………………………………………… 175

3-5.نتيجه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 177

4.آيه ولايت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 178

4-1. تبيين آيه از طريق كلمات و عبارات آن………………………………………………………………………………………………………… 178

4-2.تبيين آيه از طريق شأن نزول آيه………………………………………………………………………………………………………………… 182

4-3. تبيين آيه از طريق ديگر آيات…………………………………………………………………………………………………………………… 184

4-4.موضع فخر رازي نسبت به دلالت آيه ولايت بر امامت حضرت علي7………………………………………………………………………. 190

4-4-1.دلالت آيه بر عموم مؤمنين………………………………………………………………………………………………………………. 190

بررسي…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 191

1)نقص استدلال فخر رازي بر عموميت آيه ولايت و دلايل آن…………………………………………………………………………….. 191

1-1)بي‌ارتباطي بين آيه مورد استناد فخر و آيه ولايت………………………………………………………………………………… 191

1-2) عدم دلالت آيه بر تمايز مؤمنان از منافقان با عبارت) يُقيمُونَ الصَّلاة و …(………………………………………………….. 192

4-4-2.منظور از مؤمنان؛ ابوبكر،علي7………………………………………………………………………………………………………… 193

بررسي…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 193

دلالت آيه بر حضرت علي7…………………………………………………………………………………………………………………… 193

4-4-3.منظور از ) وَ هُمْ راكِعُونَ(؛خضوع،شرافت ركوع،حالت مؤمنين……………………………………………………………………… 194

بررسي…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 194

ادله دلالت) وَ هُمْ راكِعُونَ(بر حالت ركوع نماز……………………………………………………………………………………………… 194

4-4-4.تقرير استدلال شيعه در بيان فخر رازي…………………………………………………………………………………………………. 195

4-4-5.نقد فخر رازي بر استدلال شيعه…………………………………………………………………………………………………………. 197

4-4-5-1.اشكال اول:عدم جواز حمل لفظ مشترك بر دو معنا در يك زمان………………………………………………………………………………….. 197

بررسي…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 197

تقرير ناقص و منحرف استدلال شيعه از سوي فخر رازي………………………………………………………………………………….. 197

بررسي………………………………………………………………………………………………………………………………… 199

1)وحدت سياق؛عامل اشتباه فخر رازي…………………………………………………………………………………………….. 199

2) ادله عدم ارتباط آيه ولايت با آيات قبل و بعد……………………………………………………………………………………. 200

4-4-5-2-2.دليل دوم:عدم تصرّف علي7 در زمان پيامبر9…………………………………………………………………………… 201

بررسي………………………………………………………………………………………………………………………………… 202

ولايت بالفعل حضرت علي7 در زمان حيات پيامبر9……………………………………………………………………………….. 202

بررسي………………………………………………………………………………………………………………………………… 204

1)انواع حمل لفظ جمع بر فرد……………………………………………………………………………………………………….. 204

2)فخر رازي و حمل جمع بر مفرد………………………………………………………………………………………………….. 205

4-4-5-2-4.دليل چهارم:تناقض در آيات………………………………………………………………………………………………. 207

بررسي………………………………………………………………………………………………………………………………… 207

1)عدم دلالت آيه54 بر ابوبكر………………………………………………………………………………………………………. 207

2)تناقض مدعا با عقيده فخر رازي…………………………………………………………………………………………………. 211

بررسي………………………………………………………………………………………………………………………………… 212

1)تمسك و احتجاج علي7به آيه بر امامت خود…………………………………………………………………………………….. 213

2)سوگند روز شورا………………………………………………………………………………………………………………….. 215

بررسي………………………………………………………………………………………………………………………………… 217

ولايت بلافصل حضرت علي 7بعد از پيامبر9……………………………………………………………………………………….. 217

بررسي………………………………………………………………………………………………………………………………… 218

دلالت آيه بر التزام مؤمنين به رهبري و ولايت مطلقه……………………………………………………………………………… 218

بررسي………………………………………………………………………………………………………………………………… 219

تناسب و تأكيد منطقي آيات دليل بر معناي تصرّف در امور………………………………………………………………………… 219

بررسي………………………………………………………………………………………………………………………………… 221

1)اتفاق دانشمندان بر حصر«انّما»…………………………………………………………………………………………………. 221

2)دلالت آيات مورد استناد فخر رازي بر حصر مطلق……………………………………………………………………………… 221

3)دلايل حصر مطلق در آيه ولايت…………………………………………………………………………………………………… 223

بررسي………………………………………………………………………………………………………………………………… 224

1)مغالطه فخر رازي و تحريف ظاهر آيه…………………………………………………………………………………………… 225

2)توجيه نامربوط و مشكل……………………………………………………………………………………………………………. 226

بررسي…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 228

دلالت كامل آيه بر حضرت علي7………………………………………………………………………………………………………… 228

بررسي………………………………………………………………………………………………………………………………… 230

1)زكات اسمي عام براي واجب و مستحب…………………………………………………………………………………………. 230

2)عدم تعلّق زكات واجب بر انگشتر………………………………………………………………………………………………… 232

بررسي………………………………………………………………………………………………………………………………… 233

سائل فرستاده خدا و توجه به درخواست او توجه به خدا…………………………………………………………………………… 233

بررسي………………………………………………………………………………………………………………………………… 234

عدم صدق فعل كثير بر اشاره…………………………………………………………………………………………………………. 234

بررسي………………………………………………………………………………………………………………………………… 235

زكات مستحبّي………………………………………………………………………………………………………………………… 235

بررسي………………………………………………………………………………………………………………………………… 235

بررسي…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 236

4-5.نتيجه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 238

نتايج پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 239

پيشنهاد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 245

کتابنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

 

1-1.بيان مسأله

بحث از ابعاد امامت ازقبيل چيستي،چرايي،چگونگي و کيستي و به معناي جانشيني پيامبراکرم9 بعد از وفات ايشان اولين و اختلاف­انگيزترين بحث در ميان متکلمان و محققان اسلامي بوده است. امت اسلام بعد از پيامبر9  به دو مذهب اصلي و هر کدام از اين مذاهب به تدريج به فرقه­هاي مختلفي منشعب شد؛علت اصلي اين افتراق در بين مسلمانان بحث جانشيني بعد از رحلت پيامبر9 مي­باشد.هريک از مذاهب و فرَق مسلمان براي اثبات ابعاد بحث امامت ادله­اي اقامه کرده و برآن پافشاري نموده­اند.مذهب تشيع با اقامه ­ادله عقلي و نقلي(آيات و روايات و تاريخ)چگونگي و کيستي خليفه بعد از پيامبر9 را مخصوص عده خاصي(اهل­بيت معصوم پيامبر: )دانسته است.اما اهل تسنن خلافت بعد از پيامبر9 را مخصوص کسي ندانسته­ و به نظرآنان هرکسي که مورد اجماع و انتخاب مردم يا از طريق شورا،توافق اهل حل وعقد، غلبه و زور بر حاكميت مردم مسلّط شده باشد ،به عنوان امام مسلمين و جانشين پيامبر9 است.

علماء اماميه به استناد آياتي ازقرآن؛که به آيات امامت و ولايت مشهورند؛امام را ازطرف خدا منصوب دانسته و قائلند که مردم در تعيين امام هيچ نقشي را ندارند و اين مقام براي تداوم هدايت مردم همانند مقام نبوت بايد ازسوي خداوند ، مشخص و به وسيله پيامبر به مردم شناسانده شود.امّا در مقابل ؛ علماي اهل تسنن دلالت اين دسته از آيات را بر امامت حضرت علي و اولاد معصومش: قابل قبول ندانسته و با ذکر شأن نزول­ها و دلايلي برادله علماي اماميه خدشه و شبهاتي را وارد نموده­اند و از قبول امامت و خلافت بلافصل حضرت علي و نيز اولاد معصومش : سرباز زده­اند.

يکي از علماء مشهور اهل سنت،فخررازي است.ايشان ضمن اعتراف به فضائل اهل­بيت: نسبت به دلالت آيات ولايت بر ولايت و امامت حضرت علي7 موضع ديگري گرفته است. سوال قابل طرح در اين جستار اين است که موضع فخر رازي درخصوص دلالت آيات ولايت بر ولايت اميرالمؤمنين علي7 چيست.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 256

14700 تومان

 

 

 

پشتیبانی سایت :        ------        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --