پایان نامه رابطۀ بین رشد زبان بیانی و ابعاد مهارت‏های اجتماعی در کودکان

متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان :رابطۀ بین رشد زبان بیانی و ابعاد مهارت‏های اجتماعی در کودکان چهار تا شش سالۀ سرپل ذهاب درسال1393

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

 

 زبان و مهارت اجتماعي دو مشخصه نوع بشر هستند كه در زندگي انسان نقش بسيار مهمي ايفا مي كنند. اكتساب گفتار و زبان يكي ازمهم ترين مؤلفه هاي رشد است كه كاملاً وابسته به محيط اجتماعي شكل می گيرد. در اين بين، زبان بياني و دريافتي دو عنصر كليدي رشد زبان محسوب مي شوند كه نقش مهي را در رشد و گسترش كفايت اجتماعي كودك بازي مي كنند. هدف از اين پژوهش، بررسي وجود ارتباط بين رشد زبان دريافتي و ابعاد مهارت هاي اجتماعي در كودكان4 تا6 ساله فارسي زبان بود. از بین کلیۀ مهدکودک‏های شهرستان سرپل ذهاب(6مهد) به‏طور تصادفی از طریق نمونه‏گیری خوشه‏ای انتخاب شد و سپس از بین آنها 112 کودک (41 دختر و 71 پسر) که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند از طریق نمونه‏گیری در دسترس انتخاب شدنديافته هاي تحقيق حاضر، رابطه مثبت معني داري را بين تحول زبان دريافتي و ابعاد مهار تهاي اجتماعي آشكار ساخت كه اين ارتباط تنها از ديدگاه معلمان معني دار است. بر اين اساس، بايد به شرايط متفاوت محيط خانه و محيط آموزشي در امر تعليم و تربيت مهارت اجتماعي بهكودكان توجه كرد و در اين راستا سعي كرد كه آموزش هاي لازم را در هر دو محيط براي آن ها فراهم نمود؛ چرا كه رشد اين مهارت ها  مي تواند به رشد زبان دريافتي كودكان كمك كند.

 

كليد واژه ها: زبان دريافتي، مهارت اجتماعي، كودكان، فارسي زبان.سرپل ذهاب

 

 

فصل یکم

 

کلیات تحقیق

 

 

1-1 مقدمه:

كفايت اجتماعي سازه اي بزرگ است كه مهارت اجتماعي،جزء كوچك و مهمي از آن به حساب می آيد .مهارت اجتماعي مفهومي پيچيده و چند بعدي دارد. تعريف مهارت هاي اجتماعي به صورت نظري يا عملي، به دليل تنوع رفتارهاي تحت اين عنوان، دشوار است. Travis و Smith  ، اين مهارت ها را اين گونه تعريف مي كنند؛ رفتارهاي اكتسابي جامعه پسندي كه فرد را قادر مي سازد تا آن گونه با ديگران در تعامل باشد كه واكنشهاي مثبت آنان را برانگيخته و ازواكنش هاي منفي آن ها اجتناب ورزد. آن ها معتقدند كه پنج عامل همكاري، قاطعيت، خويشتن داري، مسؤوليت پذيري وهمدلي اين تعاملات را تسهيل می کند. در مجموع،مهارت هاي اجتماعي اشاره دارد به خزانه هاي رفتار، اعمال وراهبردهايي كه يك فرد در تعامل با ديگران به كار مي بندد. مهارت هاي اجتماعي بر پايه تعريف Elliott و همكاران (به نقل از Travis و Smith) شامل رفتارهايي هستند كه احتمال تقويت از سوي اطرافيان را افزايش می دهند. يكي از وظايف اجتماعي كودك خردسال فرا گرفتن مهارت در ايجاد رابطه متقابل و موفق با همسالان است.

كودكان پيش دبستاني از طريق تعامل با همسالان رفتارهايي مانند رعايت نوبت، مشاركت، همكاري و توجه به نظر ديگران و كنترل خشم را فرا مي گيرند. فرا نگرفتن اين مهارت ها سبب ناسازگاري و شكست تحصيلي كودك در آينده مي شود .

ازطرفي كودكان مهارت هاي اجتماعي را به آساني از راه تعامل با پدر و مادر و ساير اعضاي خانواده فرا مي گيرند. برخي ازكودكان نمی توانند اين مهارت ها را كسب كنند، از اين رو ارزيابي مهارت هاي اجتماعي كودكان در مراكز آموزشپيش دبستاني و پيش از ورود به دبستان از اهميت ويژه اي برخوردار است.

در اين ميان مربي شايد اولين كسي است كه به مشكلاتي در مهار تهاي شنيداري و گفتاري كودك پي مي برد. اين مشكلات گاه در حيطه زبان بياني است كه شامل توانايي هاي كودك در ارتباط با ديگران از طريق صحبت كردن و نوشتن مي شود و گاه در حيطه زبان دريافتي است كه شامل توانايي كودك در درك و فهم اطلاعات دريافتي ازديگران به صورت كلامي و نوشتاري است.

گاهي نيز اين مشكلات در حيطه تلفظ و توليد آوا است كه شامل توانايي كودك در توليد تلفظ صحيح كلمات مي شود .از طرفي همواره از سوي والدين كودكان داراي اختلال گفتار و زبان،اين سؤال از آسیب شناسان گفتار و زبان پرسيده مي شود كه آيا قرار گرفتن كودك در يك محيط آموزشي مانند مهدكودك و تعامل با كودكان ديگر كمكي به رشد گفتار و زبان وي مي كند. لذا، بررسي جنبه هاي رشد زبان در مقطع پيش دبستاني كه سن طلايي زبان آموزي است و نيز مطالعه در مورد زبان و مهار تهاي زباني و ارتباط آن با سايرجنبه هاي رشد، به خصوص رشد اجتماعي از اهميت وضرورت خاصي برخوردار است.

داده هاي نظري اظهار مي دارند كه رشد زبان وعملكردهاي ارتباطي و اجتماعي كودك كه ارتباط دو طرفه اي با يكديگر دارند، نقشي كليدي در روند رشد كودك ايفا مي كنند. وقتي رمزهاي زباني براي برقراري ارتباط استفاده مي شوند، با استفاده از اين رمزها يك واقعه اجتماعي رخ مي دهد. در مقابل توانش يا فعاليت هاي اجتماعي هم با در نظرگرفتن آن در بطن مهارت هاي زباني فهميده مي شوند. لذا، به دليل اين نقش هاي وابسته به هم، سؤالاتي درباره ماهيت دقيق ارتباط بين زبان و مهارت هاي اجتماعي كودكان در حال رشد مطرح است.

در اين رابطه می توان به نظريه هاي متعددي اشاره كردكه همگي كم و بيش به اهميت تأثير عوامل اجتماعي در رشد زباني اشاره كرده اند. از جمله اين نظريات می توان به Skinner و نظريه پردازان رفتاري يادگيري زبان اشاره كرد كه عوامل محيطي، پاداش ها، تقويت ها، مشاهده و سرمشق گيري را در رشد زبان مؤثر مي دانند.

نظريه پردازان ديگري چون Chamsky با وجود تأكيد ، بر سرشتي و ذاتي بودن زبان، وجود يك بستر زباني را در رشد اوليه زبان كودك مهم و مؤثر می دانند. كساني چون Piaget، Bruner و Luria نيز علاوه بر تأكيد بر عوامل انگيزشي و ذاتي به عوامل محيطي در رشد و نمو عوامل زباني اشاره مي كنند، اما در ميان نظريه پردازان حيطه زبان، آن كس كه ازهمه بیشتر به عوامل اجتماعي و تأثير آن در رشد زبان تأكيد مي كند Vygostky است كه نخستين نقش زبان هم در كودك و هم بزرگسال را ايجاد ارتباط مي داند و ارتباط اجتماعي را منشأ بروز زبان در كودك معرفي می کند.

وارکر مرحله سن پيش دبستاني را مرحله رشد زبان كودك مي نامد او معتقد است كاركرد زبان در شروع اين دوره آغاز مي شود كه يك مرحله سريع در پيشرفت زبان است كه در اين مرحله روابط اجتماعي كودك، گرو ههاي سني و نقش محيط آموزشي اهميت زيادي پيدا مي كند.

با توجه به اين كه رشد و سازمان دهي زبان و عملكردهاي اجتماعي يك نقش كليدي و مهم در روند رشد كودك دارند،شناخت ماهيت دقيق ارتباط زبان و مهار تهاي اجتماعي محققان را به ارايه فرضيه در اين زمينه واداشته است Garfield.و همكاران بيان كردند كه تئوري ذهن وابستگي يكپارچه اي با زبان و تجربه اجتماعي دارد و به وسيله الحاق اكتساب زبان با رشد اجتماعي كودك ايجاد م يشود. زبان ومهارت هاي اجتماعي كارا، لازم و ملزوم يكديگر هستند و هركدام به تنهايي براي توليد تئوري ذهن ضروري مي باشند. اين اطلاعات از اين ديدگاه حمايت مي كند كه رشد زبان و رشد يك سري از مهارت هاي اجتماعي بر اكتساب تئوري ذهن ورشد كودك از طريق تعامل رشد زبان و توانش اجتماعي ايجاد مي شود

در زمينه اكتساب زبان نظريات ديگري نيز ارايه شده است. ازجمله Marshall و Hunt دو رويكرد را در اين خصوص ، معرفي مي كنند. الف) رويكرد رواني – زباني كه مي گويد، كودكيك كاوشگر است. ب رويكرد تعامل اجتماعي كه مي گويد،كودك يك تعامل گر است نظريه ديگري به نام مدل تعاملی زبان توسط Clark  بيان شده است. در اين مدل فرايند اكتساب زبان، شامل تعاملات دو جانبه پي شرونده بين رفتارهاي كودك و والدين م يباشد كه تأخير رشدي زبان (Developmental language delay)  پويايي اين تعاملات ،و تجربيات سازنده اجتماعي را كاهش مي دهد يا برعكس.

تعدادي از مطالعات از جمله Lewisو Mitchell   نيز به رابطه ، همبستگي بين رشد زبان و مهارت اجتماعي رسيد هاند  درتحقيقات متعددي كه در كودكان پيش دبستاني و دبستاني انجام گرفته، نشان داده شده نيز به رابطه ،توسط نيز به رابطه ، است كه ايجاد فرصت هاي زبان شفاهي در خانه و محيط آموزشي و تشويق كودكان براي حرف زدن در سنين پايين تر وبعد از آن منجر به رشد اجتماعي كودكان م يگردد و همچنين اين رابطه به صورت برعكس نيز صدق م يكند (به نقل ازاخوان تفتي و موسوي.

Tabors و Dickinson در تحقيقي ديگر كه توسط مورد كودكان پي شدبستاني صورت گرفت، از تعامل شاگردان با مربي و تعامل شاگردان با والدين، بازي كردن با كودكان ديگر، صحبت كردن با آ نها، كتا بخواني براي آ نها توسط مربيان و نيز والدين به عنوان عوامل مهم رشد زباني در آن ها نيز تعامل كودكان در اين سن را ،Zigler .( ياد شده است با ديگر بچه ها از عوامل شكل گيري مهارت هايي م يداند كه براي رشد زبان در كودكان ضروري است و آن هم از طريق آموزش رسمي در مدرسه يا مهدكودك امكا نپذير است (به نقل از اخوان تفتي و موسويWeismer  و  Robertson نيز خاطر نشان كردند كه ،زبان ارتباطي قوي با بافت اجتماعي كه در آن فرا گرفته و به كار برده مي شود دارد. همپوشاني بين رفتارهاي اجتماعي وزبان طي دوران رشد، به رابطه ي بين تأخير زبان با كمبود مهارت هاي اجتماعي اشاره دارد.

Horwitz و همكاران، پس از پژوهش بر روي  1189 كودك پيش دبستاني داراي تأخير در رشد زبان، به اين مطلب پي بردند كه مهارت اجتماعي ضعيف پيش از آن كه با مشكلات رفتاري در ارتباط باشد، با رشد محدود زبان رابطه دارد .  McKown و همكاران به بررسي بين رشد زبان و مهارت اجتماعي در كودكان 4 تا5 ساله طبيعي و داراي آسيب زباني ويژه پرداختند. نتايج نشان داد كه بين ابعاد خويشت نداري،همكاري و قاطعيت بارشد زبان بياني ارتباط معني دار وجود دارد

و Marton همكاران با انجام پژوهشي بر روی 19كودك 7 تا 10 ساله داراي آسيب زباني ويژه و19 كودك طبيعي، به اين نتيجه دست يافتند كه كودكان داراي آسيب زباني ويژه از لحاظ مهارت هاي اجتماعي به خصوص عزت نفس اجتماعي دچار محدوديت و مشكل مي باشند

مطالعات فراواني در اين زمينه در ساير كشورها و درسنين مختلف توسط پژوهشگران انجام شده است كه همگي گوياي اهميت رشد اجتماعي و متغيرهاي اجتماعي در رشدزباني كودك هستند.

مطالعات ذكر شده بيانگر آن است كه يكي از موضوعاتي كه در سا لهاي اخير مورد توجه قرار گرفته است، بحث ارتباط رشد زبان و مهار تهاي اجتماعي كودكان است و از آن جايي كه تا كنون در اين زمينه پژوهشي در سطح جامعه ايران و به زبان فارسي در كودكان طبيعي پيش دبستاني صورت نگرفته است و با در نظر گرفتن تأثير به سزايي كه اين بررسي درانجام مداخلات درماني و ملاحظات آموزشي- تربيتي كودكان پيش دبستاني دارد، شايسته است كه در اين خصوص، تحقيق و مطالعه اي صورت پذيرد. نتايج اين تحقيق مي تواند اهميترشد مهارت هاي اجتماعي و آموزش آن در موقعي تهاي ارتباطي را به عنوان عامل تأثيرگذار بر رشد زبان مشخص نمايد و با توجه به اهميت بررسي زبان در سنين طلايي زبان آموزي و ارتباط احتمالي آن با مهار تهاي اجتماعي،مي توان از آن جهت طر حريزي برنام ههاي درماني، آموزشي ومشاوره اي استفاده نمود. در بین صاحبنظران در پاسخ به این سؤال که زبان امری فطری است یا این که جنبه ی اکتسابی دارد باعث به وجود آمدن نظریه های مختلفی شده است . که برخی از آن ها همانند اسکینر فراگیری زبان را کاملاً اکتسابی می دانند. عده ای دیگر نیز مانند پیاژه زبان را محصول رشد ذهنی می دانند و گروهی نیز مانند بندورا معتقدند که زبان را می توان از طریق یادگیری مشاهده ای به کودکان یاد داد و سرانجام بعضی دیگر مثل چامسکی خاستگاه زبان را امری ذاتی می دانند و معتقدند که کودکان از نظر زیست شناختی مستعد و آماده یادگیری و کاربرد زبان هستند. بر مربیان و معلمان لازم است برای آموزش مهارتهای پایه ی زبان با نظریه های مختلفی که فراگیری زبان را تبیین می کنند آشنا شده و اصول هر کدام از این رویکردها را در زبان آموزی به کار گیرند. در این مقاله سعی شده است که چهار نظریه ی اصلی زبان آموزی که شامل نظریه های رفتاری ، فطری نگر ، شناختی و اجتماعی است به تفصیل بررسی شود و به کاربردهای هر کدام در آموزش هر چه بهتر مهارت های زبان اشاره شود.

(Travis 2001) مهارت‏های اجتماعی را این‏گونه تعریف می‏کنند: رفتار‏های اکتسابی جامعه‏پسندی که فرد را قادر می‏سازند تا آن‏گونه با دیگران تعامل کند که واکنش‏های مثبت آنان را برانگیخته و از واکنش‏های منفی آن‏ها اجتناب ورزد. آنان معتقدند که پنج عامل این تعامل‏ها را تسهیل می‏کنند که عبارتند از همکاری، قاطعیت، خویشتن‏داری، مسئولیت‏پذیری و همدلی. در مجموع، مهارت‏های اجتماعی به خزانه‏های رفتار، اعمال و راهبردهایی که یک فرد در تعامل با دیگران به کار می‏بندد اشاره دارد

از طرفی، داده‏های نظری نشان می‏دهند که بین رشد زبان و مهارت‏های اجتماعی رابطۀ مستقیمی وجود دارد. نظریات گوناگونی در زمینۀ اکتساب زبان از این امر حمایت می‏کنند، که از آن جمله می‏توان به مدل تعاملی زبان که توسط Clark (2003) ارئه شده است اشاره کرد. در این مدل فرایند اکتساب زبان شامل تعامل‏های دو جانبۀ پیش‏رونده بین رفتارهای کودک و والدین است که تأخیر رشدی زبان، پویایی این تعامل‏ها و تجربه‏های سازندۀ اجتماعی را کاهش می‏دهد یا برعکس

Weismer (1999) خاطر نشان می‏کنند که هم‏پوشانی بین رفتارهای اجتماعی و زبانی طی دوران رشد، بر رابطۀ تأخیر زبان بیانی با کمبود کفایت اجتماعی دلالت دارد. Horwitz و همکاران (2003) رابطۀ کفایت اجتماعی با رشد زبان را در 1189 کودک پیش‏دبستانی مبتلا به تأخیر بررسی کردند. همچنین، McCabe و Meller (2004) به بررسی بین رشد زبان و کفایت اجتماعی در کودکان چهار تا پنج سالۀ هنجار و دچار آسیب زبانی ویژه پرداختند. Marton و همکاران (2005) نیز به بررسی این رابطه در 19 کودک هفت تا ده سالۀ مبتلا به آسیب زبانی ویژه و 19 کودک بهنجار پرداختند

یکی از موضوعاتی که در سال‏های اخیر مورد توجه قرار گرفته است ارتباط بین رشد زبان و مهارت‏های اجتماعی در کودکان است. از آنجایی که تا کنون در این زمینه پژوهشی در سطح جامعۀ ایران در کودکان طبیعی و به زبان فارسی صورت نگرفته است و با در نظر گرفتن تأثیر به‏سزایی که این بررسی در انجام مداخله ‏های درمانی و ملاحظات آموزشی‏ـ‏تربیتی کودکان پیش‏دبستانی دارد.

 

 

 

2-1 بيان مسئله:

براساس نظریه‏های رفتاری آنچه باعث افزایش دامنه و رشد زبانی کودکان پیش‏دبستانی و پایۀ اول دبستان می‏شود علاوه بر خانواده، محیط مدرسه، معلمان و همکلاسی‏هاست که زمینه یادگیری کودک را فراهم می‏کنند و کودک با مشاهده، سرمشق‏گیری و تقلید از رفتار کلامی آنها به رشد گفتار و زبان خود کمک می‏کند. کودکان در این مقطع سنی اطلاعات زیادی را از طریق شنیداری کسب می‏کنند، و همزمان با آن، مهارت‏های گفتاری، خواندن و نوشتن نیز در آنها به سرعت رشد می‏کند. با وجود تأکید نظریه‏پردازان شناختی بر وجود استعداد‏های شناختی خاص برای رشد زبان، آنها همچنین به اهمیت غیرقابل انکار تأثیر محیط در یادگیری زبان نیز اشاره دارند و برقراری ارتباط اجتماعی را یکی از کارکردهای زبان می‏دانند. یافته‏های پژوهش حاضر نشان می‏دهد که رشد زبان بیانی رابطه‏ای مثبت و معنی‏دار با امتیاز کل مهارت‏های اجتماعی دارد. بنابراین می‎توان گفت افزایش در میزان رشد اجتماعی افزایشی در میزان رشد زبانی و برعکس در پی خواهد داشت و این مسئله با نظریه‏های مطرح شده توسط نظریه‏پردازان شناختی همسو است.

براساس نگرش خود نسبت به مسئلۀ مهارت‏های اجتماعی، دربارۀ مهارت اجتماعی کودک به دو گونۀ متفاوت پاسخ دهند. از طرفی، والدین در ارزیابی کودک خود ممکن است دچار سوگیری باشند، ولی مربی هر کودک را با کودکان دیگر مقایسه می‏کند، ولی هر مادر فقط کودک خود را در نظر می‏گیرد، در حالی که مهارت اجتماعی در ارتباط معنی می‏یابد. بنابراین مربی مهدکودک ارتباط را بدون سوگیری و در ارتباط با سایر کودکان، ولی مادر ارتباط را با تعداد محدود افراد خانواده که معمولاً بزرگسال هستند، می‏سنجد(9). از این رو، می‏توان به والدین، به‏ویژه والدین دارای کودک دچار اختلالات زبانی، آموزش‏های لازم را در زمینۀ نحوۀ درست برقراری ارتباط با کودک ارائه داد. به‏علاوه، اقدامات مربوط به بهبود زبان بیانی و مهارت‏های اجتماعی تا حد زیادی متوجۀ اصلاح تعاملات والد‏‏ـ‏کودک خواهد بود. نتایج پژوهش حاضر بیانگر رابطه بین ابعاد خویشتن‏داری، همکاری و قاطعیت با رشد زبان بیانی است، و این رابطه در اکثر موارد مثبت و معنی‏دار بود.

شایسته است که در این باره تحقیق و مطالعه‏ صورت پذیرد. از طرفی، این پژوهش گامی است برای پاسخ‏گویی به پرسش‏هایی که همواره والدین کودکان دچار اختلال گفتار و زبان از آسیب‏شناسان گفتار و زبان می‏پرسند، که آیا قرار گرفتن کودک در یک محیط آموزشی مانند مهدکودک و تعامل با کودکان دیگر کمکی به رشد گفتار و زبان وی می‏کند؟ براین اساس و با توجه به اهمیت بررسی زبان در سنین طلایی زبان‏آموزی و ارتباط احتمالی آن با مهارت‏های اجتماعی، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین رشد زبان بیانی و ابعاد مهارت‏های اجتماعی در کودکان چهار تا شش سالۀ شهرستان سرپل ذهاب در سال1393 اجرا گردید.

 

 

 

3-1 اهميت و ضرورت تحقيق:

براساس نظریه‏های رفتاری آنچه باعث افزایش دامنه و رشد زبانی کودکان پیش‏دبستانی و پایۀ اول دبستان می‏شود علاوه بر خانواده، محیط مدرسه، معلمان و همکلاسی‏هاست که زمینه یادگیری کودک را فراهم می‏کنند و کودک با مشاهده، سرمشق‏گیری و تقلید از رفتار کلامی آنها به رشد گفتار و زبان خود کمک می‏کند. کودکان در این مقطع سنی اطلاعات زیادی را از طریق شنیداری کسب می‏کنند، و همزمان با آن، مهارت‏های گفتاری، خواندن و نوشتن نیز در آنها به سرعت رشد می‏کند. با وجود تأکید نظریه‏پردازان شناختی بر وجود استعداد‏های شناختی خاص برای رشد زبان، آنها همچنین به اهمیت غیرقابل انکار تأثیر محیط در یادگیری زبان نیز اشاره دارند و برقراری ارتباط اجتماعی را یکی از کارکردهای زبان می‏دانند.

اکتساب گفتار و زبان يکی از مهم‏ترين مؤلفه‏های رشد است که تعامل اجتماعی نقش بنيادی را در اين فرايند ايفا مي‏کند. تحقيقات اخير نشان داده است که توانايي‏های زبانی کودک ارتباط نزديکی با مهارت اجتماعی وی دارد. كفايت اجتماعي سازه اي بزرگ است كه مهارت اجتماعي، جزء كوچك و مهمي از آن به حساب مي آيد. مهارت اجتماعي مفهومي پيچيده و چند بعدي دارد.  مهارت هاي اجتماعي اشاره دارد به خزانه هاي رفتار، اعمال و راهبردهايي كه يك فرد در تعامل با ديگران به كار مي بندد

در اين ميان مربي شايد اولين كسي است كه به مشكلاتي در مهار تهاي شنيداري و گفتاري كودك پي مي برد. اين مشكلات گاه در حيطه زبان بياني است كه شامل توانايي هاي كودك در ارتباط با ديگران از طريق صحبت كردن و نوشتن مي شود و گاه در حيطه زبان دريافتي است كهشامل توانايي كودك در درك و فهم اطلاعات دريافتي از ديگران به صورت كلامي و نوشتاري است. گاهي نيز اين مشكلات در حيطه تلفظ و توليد آوا است كه شامل توانايي كودك در توليد تلفظ صحيح كلمات مي شود.

 

داده هاي نظري اظهار مي دارند كه رشد زبان و عملكردهاي ارتباطي و اجتماعي كودك كه ارتباط دو طرفه اي با يكديگر دارند، نقشي كليدي در روند رشد كودك ايفا مي كنند. وقتي رمزهاي زباني براي برقراري ارتباط استفاده مي شوند، با استفاده از اين رمزها يك واقعه اجتماعي رخ مي دهد در مقابل توانش يا فعاليت هاي اجتماعي هم با در نظر گرفتن آن در بطن مهارت هاي زباني فهميده مي شوند لذا، به دليل اين نقش هاي وابسته به هم، سؤالاتي درباره ماهيت دقيق ارتباط بين زبان و مهارت هاي اجتماعي كودكان در حال رشد مطرح است.

 

زبان آموزی کودکان

-بررسی نقش خرده‏آزمون واژگان شفاهی در مقیاس نظام درجه‏بندی مهارت‏های اجتماعی فرم والدین

-بررسی نقش خرده‏آزمون واژگان شفاهی در مقیاس نظام درجه‏بندی مهارت‏های اجتماعی معلمین

 

1-5فرضيههاي تحقيق

-بین ابعاد مهارت‏های اجتماعی با ابعاد زبان بیانی رابطه وجود دارد.

-بین زبان بیانی و مهارت‏های اجتماعی معلم  در زبان آموزی کودکان رابطه وجود دارد.

-بین زبان بیانی و مهارت‏های اجتماعی والدین در زبان آموزی کودکان رابطه وجود دارد.

-بین خرده ‏آزمون واژگان شفاهی و مهارت‏های اجتماعی فرم والدین رابطه وجود دارد.

-بین خرده ‏آزمون واژگان شفاهی و مهارت‏های اجتماعی معلمین رابطه وجود دارد.

 

6-1 تعاريف نظري متغيرها:

1-6-1 تعريف نظري مهارت های اجتماعی:

مهارت های اجتماعی عبارت است از توانایی برقراری روابط بین فردی با دیگران به نحوی که از نظر جامعه قابل قبول بوده و منطبق بر عرف جامعه باشد و در عین حال برای جامعه سودمند بوده و بهره ای دوجانبه داشته باشد. تحقیق و پژوهش های مختلف نشان داده اند هر چه ارتباط های اجتماعی سالم تر و بیشتری داشته باشید، از سلامت جسمی و روانی بالاتری برخوردار خواهید بود. به همین دلیل بسیار مهم است که در شروع زندگی بزرگسالی خود با این مهارت ها آشنا شده، آنها را تمرین و تکرار کرده و در صورت نیاز از دیگران و متخصصان مورت بگیرید (Madhavm & Grover, 1998).

2-6-1 تعریف عملیاتی مهارت های اجتماعی :

به نمره‎اي اشاره دارد كه آزمودنی در مهارت‏های اجتماعی (social skill rating system: SSRS) به دست مي‎آورد.

3-6-1 تعریف نظری زبان آموزی :

شامل توانايي كودك در درك و فهم اطلاعات دريافتي ازديگران به صورت كلامي و نوشتاري است(Madhavm & Grover, 1998).

4-6-1 تعریف عملیاتی زبان آموزی :

به نمره‎اي اشاره دارد كه آزمودنی در پرسشنامه(test of language development-TOLD-)  به دست مي‎آورد.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :92

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :        ------        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --