پایان نامه رابطه خلاقیت با بعد های شخصیت افسردگی،انحراف اجتماعی پارانویایی واسکیزوفرنی دانشجویان

متن کامل پایان نامه با عنوان :

بررسی و مقایسه رابطه خلاقیت با بعد های شخصیت افسردگی،انحراف اجتماعی پارانویایی واسکیزوفرنی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور واحد سرپل ذهاب در سال 91-90

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه:

پديده خلاقيت و نوآوری  مانند بسيار‍ی از خصوصيات در همه افراد يافت مي شود ‍‍‍‍٬ كه اين خصوصيات ممكن است در اثرعوامل محيطی يا  عوامل روانی و يا ديگر عوامل باشد.ممكن است بعضی ها به آن توجه نكرده و بعضی ديگر افراد آن را مورد توجه قرارداده وراه پيشرفت خود و جامعه را پيدا كرده و به كارهای بزرگی دست بزنند.اصطلاح خلاقيت راهمه مردم بكار می برند  ٬ ولی معنای آن روشن نيست مردم  معمولاً  هر گونه نوآوری را خلاقيت می دانند٬كه بعضی ازآنها بر فرآيند نوآوری وبرخی به محصول آن توجه می كنند ٬ در هر صورت ويژگی تازگی و تفاوت يا اختلاف يا موجودها مطرح است و همچنين مردم خلاقيت را با تيز هوشی و نبوغ مترادف  يا  توام می دانند و معتقدند خلاقيت  از خصايص افراد تيز هوش و نابغه است و برعكس.انحراف اجتمايی شكلی از اختلالات روانی است كه بيشتر با جرم و جنايت و بزهكاری همراه است و همچنين قبل از ١٥سالگی شروع می شود و هر چه سن بيشتر شود از شدت آن كاسته می شود چون اين اختلال با اجتماع سروكار دارد٬ بايد بيشتر مورد توجه قرا گيرد و در موردپارانويد هم بايد گفت كه بد گمانی و ترديد كه مشخصه اصلی آن به شمارمی رود٬ مانعی برای برقراركردن ارتباطات سالم و مفيد با هر يک از افراد جامعه مخصوصاً خانواده است٬ حال با توجه به گفته ها ی بالا بايد جامعه مخصوصاً خانواده بيشتر اين گونه اختلالات را مورد توجه قرار داده و در صدد درمان مفيد و سودمند باشند٬ تا با اين گونه افراد رفتاری مناسب صورت بگيرد.

 

 

 

 

 

 

بيان مسئله:

به طوركلی خلاقيت فرآيندی است كه طی زمان ادامه داشته و ابتكار،انعطاف پذيری و تحقق از خصوصيات بارزآن به شمار می آيند ،بسياری از افراد معتقدند كه خلاقيت در نياز متولد می شود، همان گونه كه بسياری از اختراعات بزرگ نه محصول تعريف مشكلی خاص،بلكه برای برآوردن نياز خاص به وجود می آيد.

برای تحليل كامل خلاقيت بايد عوامل محيطی و عوامل شخصيتی رادر نظر گرفت،خلاقيت مستلزم تفكر مستقل و نوآوری است ، و ممكن است به توليد چيزی نو و متفاوت و بی نظير منجر شود كه ممكن است كلامی يا غير كلامی و يا واقعی و انتزاعی باشد.

افراد دارای  اختلال شخصيت افسرده،ضد اجتمايی، اسكيزوفرنی ، چون از لحاظ برخورد با جامعه و مردم و همجنين شيوه رفتار و زندگی  كردن خاص آنها دارای تفاوتی آشكار با ديگر افراد هستند ، پس چگونه ممكن است آنها را با خلاقيت ربط داد ، شخصی كه دارار خصلتی است كه با مردم و جامعه به ستيز می پردازد ، و فردی كه نسبت به مردم شک و ترديد دارد و حتی ممكن است نسبت به خود بد گمان باشد ،چگونه ممكن است كه خلاقيت دراو مشاهده كرد.

حال با توجه به مطالب بالا اين سوال پيش می آيد كه  :  آيا بين خلاقيت و ابعاد شخصيتي افسردگي، انحراف اجتمايی،پارانوييد، اسكيزو فرنی رابطه ای وجود دارد يا خير؟

 

 

 

 

 

 

اهميت وضرورت تحقيق:

امروزه اهميت و ضرورت تحقيق در مورد خلاقيت و تفكرخلاقانه برهيچ كس پوشيده نيست،خلاقيتها هيچ گاه نتيجه كار و كوشش و تفكر يک يا چند انسان با استعداد نيست ،بلكه حاصل جمع مشاركت هزاران و حتی دهها هزار نفرند ،كه در اين زمينه خاص فعاليت خاصی را به عمل در می آورند ، خلاقيت زمانی پا به عرصه وجود گذاشت  كه  افراد سطح دانش خود را درباره پديده های طبيعی و يا خود انسان كافی ندانسته و خود را ناچار به بهره گيری از طيف وسيع و تا فرارسيدن آن برهه از زمان كه ديگر جستجو گری راههای تكميل فنون باقی نمانده ،امروز يكی از مسا‍‍‍‍‍ئل كه مورد دقت و تو جه نظر بسياری است ، مطالعه و تفحص پيرامون سازو كارهايی كه امر خلاقيت را به هر نحوی  تحت  تاثير قرار می دهد ، در واقع بايد  اين پارامترهای تاثير گزار به ورطه مطالعه و كنكاش بسيارزيادی سپرده شوند ،تا بتوان تاثير آنها را در جهت ايجاد خلاقيت به نحو مطلوبی كنترل نمود ،و اگر متخصصان و كسانیكه به عملی با تعاليم يك جامعه اعم از تعليم كودكان،نوجوانان،ميانسالان،پير و سالخوردگان سرو كار دارند ميزان و نحوه تاثير و مكانيسم تاثير گزاراين متغير ها روشن نمی شود ،نمی توان اظهار داشت كه خلاقيت در اعماق جامعه ريشه دوانده است ،از جمله مبادی بسيار با اهميت و اساسی پيوند های ميان خلاقيت  ويژگی ها يا ابعاد شخصيتی است ، شخصيت هر كس نحوه واكنش او به محركهای اطراف می باشد ، و استعداد نيز در واقع به طور اساسی تحت تاثير ويژگی های هر شخصيت است.

پيرو تفكر مزكور در اين كار پژوهشی سعي خواهد شد كه به سوالات اساسی پاسخ داده و اين عوامل (افسردگی،اسكيزو فرنی،پارانوييد،وانحراف اجتمايی) با خلاقيت بايد آن را در مسائل مشاوره ای لحاظ نمود و بايد آنها را در كارهای ديگر قرار داد تا از اين رهگذر از تلف شدنوقت و استعداد آنها جلوگيری لازم به عمل آورده شود، بديهی است اين مسئله از ضروريات امروزه است كه نياز اساسی جامعه ما به خلاقيت بر هيچ كس پوشيده نيست.

 

همه ما مصرف كننده گان افكار و مصنوعاتی هستيم  كه حاصل  فكر خلاق است ، غالباً ما به نحوی سازندگا نی هستيم كه با خلاقيت خود متكی هستيم ، جامعه  هميشه به  افراد خلاق نياز دارد ، افرادی كه بتواند راه حل های خلاقانه پيدا كند و بتواند با تخيل خود ايده ها و مهارتهاینا مربوط قبلی را با هم تركيب كنند.

اگر بزرگسالان خلاق و با قوه تخيل می خواهيم بايد از سالهای اوليه كودكی آن ها را برای اين كار برنامه ريزی كنيم  ، خلاقيت و تخيل ريشه در توانايی های انسان در بازی دارد و تمرين هم بر همين توانايی استوار است ، اساسی كه توانايی انسان را برای بازی و خلاقيت حمايت می كنيم ، در غير اين صورت ما می توانيم به نسخه برداری از ايده های قديمی. (دافي،۲٠۰۰، ص۱۹)

تراورتون معتقد است كه با اين نيازها به دنيا آمده ايم كه افكار، عقايد، احساسات ديگران را بفهميم و به سبب همين  نيازها و نماد های فرهنگی ما  مثل هنرهای  تجسمی و نمايشی پا به عرصه وجود گذاشته است.(تراورتون،به نقل از دافی،۲٠۰۰،ص۱۹)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداف تحقيق:

بررسی و مقايسه رابطه خلاقيت با ابعاد شخصيتی(افسردگي ، انحراف اجتمايی، پارانويايی ، اسكيزوفرنی)در دانشجويان پسرودختر دانشگاه پيام نور سرپل ذهاب در سال تحصيلی۹۰-۹۱.

 

اهداف جزئی:

– بررسی ارتباط بين خلاقيت وافسردگی در دانشجويان پسرودختر دانشگاه پيام نورسرپل ذهاب.

– بررسی ارتباط بين خلاقيت و انحراف اجتمايی در دانشجويان پسرودختر دانشگاه پيام نورسرپل ذهاب.

– بررسی ارتباط بين خلاقيت و اسكيزوفرنی در دانشجويان پسرودختر دانشگاه پيام نورسرپل ذهاب.

– بررسی ارتباط بين خلاقيت،و پارانويا يي در دانشجويان پسرودختر دانشگاه پيام نورسرپل ذهاب.

– بررسی ارتباط بين خلاقيت وسن دانشجويان پسرودختر دانشگاه پيام نورسرپل ذهاب.

– بررسی ارتباط بين خلاقيت،وجنس دانشجويان دانشگاه پيام نورسرپل ذهاب

– مقايسه ابعاد شخصيتی موثر در خلاقيت دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نورسرپل ذهاب.

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات تحقيق:

۱- آيا بين خلاقيت و افسردگی دانشجويان  دختر دانشگاه پيام نور سرپل ذهاب رابطه وجود دارد؟

۲- آيا بين خلاقيت و افسردگی دانشجويان پسر دانشگاه پيام نور سرپل ذهاب رابطه وجود دارد؟

٣- آيا بين خلاقيت واسكيزو فرنی دانشجويان  دختر دانشگاه پيام نور سرپل ذهاب رابطه وجود دارد؟

۴- آيا بين خلاقيت واسكيزو فرنی دانشجويان پسر دانشگاه پيام نور سرپل ذهاب رابطه وجود دارد؟

۵- آيا بين خلاقيت وپارانويايی دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور سرپل ذهاب رابطه وجود دارد؟

۶- آيا بين خلاقيت وپارانويايی دانشجويان پسر  دانشگاه پيام نور سرپل ذهاب رابطه وجود دارد؟

۷- آيا بين خلاقيت وانحراف اجتمايی دانشجويان  دختر دانشگاه پيام نور سرپل ذهاب رابطه  وجود دارد؟

۸-آيا بين خلاقيت وانحراف اجتمايی دانشجويان پسر دانشگاه پيام نور سرپل ذهاب رابطه  وجود دارد؟

۹-آيا خلاقيت در دانشجويان پسر بيشتر از دانشجويان دختر است؟

١۰-آيا افسردگی در دانشجويان دختر بيشتر از دانشجويان پسر است؟

١١- آيا انحراف اجتمايی در دانشجويان پسر بيشتر از دانشجويان دختر است ؟

١۲-آيا پارانويايی در دانشجويان دختر بيشتر از دانشجويان پسر است ؟

 

 

 

 

 

 

 

فرضيات:

۱- بين خلاقيت و افسردگی دانشجويان  دختر دانشگاه پيام نور سرپل ذهاب رابطه وجود دارد.

۲- بين خلاقيت و افسردگی دانشجويان پسر دانشگاه پيام نور سرپل ذهاب رابطه وجوددارد.

٣-بين خلاقيت واسكيزو فرنی دانشجويان  دختر دانشگاه پيام نور سرپل ذهاب رابطه وجود دارد.

۴- بين خلاقيت واسكيزو فرنی دانشجويان پسر دانشگاه پيام نور سرپل ذهاب رابطه وجود دارد.

۵-بين خلاقيت وپارانويايی دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور سرپل ذهاب رابطه وجود  دارد.

۶-بين خلاقيت وپارانويايی دانشجويان پسر دانشگاه پيام نور سرپل ذهاب رابطه وجود  دارد.

۷-بين خلاقيت  وانحراف اجتمايی  دانشجويان  دختر دانشگاه  پيام نور سرپل ذهاب رابطه  وجود دارد.

۸-بين خلاقيت  وانحراف اجتمايی  دانشجويان پسر دانشگاه  پيام نور سرپل ذهاب رابطه  وجود دارد.

۹-ميزان خلاقيت در دانشجويان پسر بيشتر از دانشجويان دختر است.

١۰ – ميزان افسردگی دانشجويان دختر بيشتر ازدانشجويان پسر است .

١١ – ميزان انحراف اجتمايی دانشجويان پسر بيشتر از دانشجويان دختر است .

١۲- ميزان پارانويايی در دانشجويان دختر بيشتر از دانشجويان پسر است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :97

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :        ------        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --