پایان نامه عمران-ساخت-ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی)

دانلود پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران

با عنوان:عمران-ساخت-شناسایی و بررسی  علل و عوامل تاثیرگذار بر ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت  (ای پی سی)  و ارائه راهکارهای کاهش آن

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : عمران – عمران

گرایش : مدیریت ساخت

شناسایی و بررسی علل و عوامل تاثیرگذار بر ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی) و ارائه راهکارهای کاهش آن

سال تحصیلی 1394-1393

 

 

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 1

1-2- بیان مسئله 2

1-3- ضرورت انجام تحقیق 3

1-4- فرضیات تحقیق 3

1-5- اهداف تحقیق 4

1-6- روش تحقیق 5

1-7- خلاصه فصل 5

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع و مطالعات گذشته

2-1- مقدمه 7

2-2- روش هاي متداول و سنتي اجراي پروژه در كشور 8

2-3- شناسایی و بررسی قراردادهای ساخت و ساز به روش EPC 9

2-4- ويژگي هاي بارز قراردادهای EPC 11

2-5- اجرای پروژه هاي متناسب با روش EPC 12

2-6- مزایا و معایب انجام پروژه به روش EPC 14

2-6-1- مزايای انجام پروژه به روش EPC از ديد کارفرما 14

2-6-2- مزايای انجام پروژه به روش EPC از ديد پیمانکار 15

2-6-3- معایب انجام پروژه به روش EPC از ديد کارفرما 16

2-6-4- معایب انجام پروژه به روش EPC از ديد پیمانکار 16

2-7- شيوه هاي مختلف سازمان پروژه هاي EPC 16

2-8- چالش ها و موانع موجود در پروژه های EPC 17

2-9- تحليل بر چالش ها و موانع قراردادها در EPC 21

2-10- مفاهیم تاخیر و علل ایجاد آن در پروژه های مهندسی به روش EPC 24

2-10-1- مفاهیم تاخیر پروژه 24

2-10-2- تقسیم بندی تاخیرات 24

2-10-3- تاخيرات و جايگاه آن در مديريت پروژه 24

2-10-4 -علل پرداختن به موضوع شناسایی وآنالیز تاخیرات 27

2-10-5- هزینه های ناشی از تاخیر پروژه 29

2-10-6- مزیت های آنالیز تاخیرات پروژه ها 29

2-11- تحقیقات صورت گرفته بر روی علل ایجاد تاخیر در پروژه های EPC 30

2-12- خلاصه فصل 54

فصل سوم :   روش انجام تحقیق

3-1- مقدمه 59

3-2- روش انجام تحقیق 59

3-3- ویژگی های تحقیق پیمایشی 60

3-4- روش مورد استفاده در انجام تحقیق حاضر 61

3-5- ابزار اندازه گیری در تحقیق پیمایشی و نحوه طراحی پرسشنامه در تحقیق حاضر 61

3-6- اجزای اصلی پرسش نامه 63

3-7- جامعه آماری و فرآیند پیمایش میدانی 64

3-8- نحوه گردآوری داده ها 65

3-9- تحلیل پرسشنامه اولیه، ارائه نتایج و تدوین پرسشنامه ثانویه 65

3-10- خلاصه فصل 73

فصل چهارم : نتایج و بحث

4-1- مقدمه 75

4-2- ويژگيهاي جمعيت شناختي نمونه آماري 75

4-2- 1- وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر سنوات خدمت 75

4-2-2- وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسيت 76

4-2-3- وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر سطح تحصيلات 76

4-3- آمار توصیفی عوامل های پژوهش 77

4-4- آزمون پایایی داده ها 78

4-5- میزان احتمال وقوع و اثر وقوع هر یک از عوامل (One Sample T test) 79

4-6- نمودار احتمال وقوع هر یک از عوامل 82

4-7- بررسی اثر انواع عوامل براهداف پروژه 84

4-8- اولویت بندی عوامل ایجاد تاخیر بر اساس احتمال وقوع 85

4-9- نتایج عددی تحلیل عوامل ایجاد تاخیر در پروژه های EPC 87

4-10- اولویت بندی عوامل بر اساس سطوح اهمیت 89

4-11- تحلیل نموداری میانگین عوامل 91

4-11- رتبه بندی سطوح اهمیت انواع عوامل با استفاده از روش AHP-Topsis 92

فصل پنجم : جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

5-1- مقدمه 97

5-2- جمع بندی و نتیجه گیری 97

5-3- پیشنهادات ارائه شده بر اساس تحقیق حاضر 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول ها

عنوان                                                                                                                                                       صفحه

جدول 2-1- موثرترین عوامل در به تاخیر افتادن پروژه ای EPC صنایع نفت وگاز[5] 31

جدول 2-2- موثرترین عوامل هر فاز از نظر کارفرما و پیمانکار 33

جدول 2-3- نحوه برآورده شدن هر کدام از سه اصل ذکر شده در هر یک از تکنیک های تحلیل تأخیر 50

جدول 2-4- دسته بندی تاخیرات توسط • نیکجو ، کیانی و نورنگ (1388) 51

جدول 2-6- علل تاخیر در فاز تدارکات 52

جدول 2-7- برخی علل تاخیر در فاز ساخت و اجرا 53

جدول 3-1- اوزان عددی پاسخ ها برای احتمال و اثر وقوع هر عامل 63

جدول 3-2- اثرات عوامل تاخیر بر فاکتورهای پروژه 64

جدول 3-3- پرسشنامه جهت شناسایی عوامل تایثرگذار بر ایجاد تاخیر در پروژه های عمرانی به روش EPC 66

جدول 3-4- نتایج تحلیل پرسشنامه اولیه 69

جدول 3-5- عوامل ذکر شده توسط پاسخ دهندگان به سوالات باز پرسشنامه 71

جدول 3-6- عوامل مورد بررسی در پرسشنامه نهایی جهت شناسایی بررسی ایجاد تاخیر تاخیر در پروژه های عمرانی به روش EPC بر 3 فاکتور هزینه، زمان و کیفیت 71

جدول 4-1- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سنوات خدمت 76

جدول 4-2- توزيع فراواني پاسخگويان برحسب جنسيت 76

جدول4-3- توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سطح تحصيلات 77

جدول4-4- آمارتوصیفی پرسشنامه های جمع آوری شده بر اساس نوع فاز 77

جدول4-5 – آزمون پایایی داده ها برای فاز طراحی و مهندسی 78

جدول4-6 – آزمون پایایی داده ها برای فاز طراحی و مهندسی 78

جدول4-7 – آزمون پایایی داده ها برای فاز طراحی و مهندسی 79

جدول 4-8- طبقه بندی و اختصاص نماد Y جهت شناسایی بهتر عوامل ایجاد تاخیر در فازهای مختلف 80

جدول 4-9- عواملی که بیشترین اثر را بر زمان پروژه دارند: 10 عامل با اهمیت تر 85

جدول 4-10- عواملی که بیشترین اثر را بر هزینه پروژه دارند: 10 عامل با اهمیت تر 86

جدول 4-11- عواملی که بیشترین اثر را بر کیفیت پروژه دارند : 10 عامل با اهمیت تر 86

جدول 4-12- تحلیل عددی عوامل مربوط به فاز طراحی و مهندسی 87

جدول 4-12- تحلیل عددی عوامل مربوط به فاز تدارکات 88

جدول 4-13- تحلیل عددی مربوط به فاز ساخت و اجرا: 88

جدول 4-14- اولویت بندی عوامل مربوط به فاز طراحی و مهندسی بر اساس سطوح اهمیت 89

جدول 4-14- اولویت بندی عوامل مربوط به فاز تدارکات بر اساس سطوح اهمیت 90

جدول 4-14- اولویت بندی عوامل مربوط به فاز ساخت و اجرا بر اساس سطوح اهمیت 90

جدول 4-15- ضریب تناسب هر یک از فاکتورهای رتبه بندی 93

جدول 4-16- رتبه بندی انواع عوامل به ترتیب اولویت به روش Topsis 93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                                                     صفحه

شکل 2-1- وزن های به دست آمده فاز طراحی و مهندسی (ترکیب تمامی نظرات) 32

شکل 2-2- وزن های به دست آمده فاز تهیه و تدارکات کالا (ترکیب تمامی نظرات) 32

شکل 2-3- وزن های به دست آمده فاز ساخت و اجرا (ترکیب تمامی نظرات) 32

شکل 4-1- احتمال وقوع عوامل مربوط به فاز طراحی و مهندسی 82

شکل 4-2- احتمال وقوع عوامل مربوط به فاز تدارکات 83

شکل 4-3-احتمال وقوع عوامل مربوط به فاز ساخت و اجرا 83

شکل 4-3- اثر عوامل مربوط به فاز طراحی و مهندسی 84

شکل 4-4- اثر عوامل مربوط به فاز تدارکات 84

شکل 4-5- اثر عوامل مربوط به فراز ساخت و اجرا: 85

شکل 4-6- احتمال وقوع هر یک از اثرات عوامل مربوط به فاز طراحی و مهندسی 91

شکل 4-7-احتمال وقوع هر یک از اثرات عوامل مربوط به فاز تدارکات: 92

شکل 4-8- احتمال وقوع هر یک از اثرات عوامل مربوط به فاز ساخت و اجرا 92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول :

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     فصل اول : کلیات تحقیق

1-1-          مقدمه

در سالهاي اخير، حكومت ها در سطوح مختلف تلاش مي كنند كه هزينه ها را محدود كنند بدون اينكه خدمات را كاهش دهند. در سطح كشورها، ابتكارات مختلفي براي تغيير در نقش حكومت در مديريت دارايي ها و املاكشان مورد ارزيابي قرار گرفته است. با توجه به نيازهاي مالي، وزارتخانه هاي كشورها به طور فزاينده اي به مديريت تاسيسات زيربنايي در يك روش شبه تجاري سوق پيدا كرده اند و به دنبال كشف راههاي جديد از مشاركتهاي بين حكومت و بخش خصوصي هستند. در نتيجه اين ابتكارات، حالت هاي مشاركت بسيار مختلفي به وجود آمده كه بسياري از آنها داراي همپوشاني با يكديگرهستند ولي در معنا و روش داراي اختلاف ظريفي مي باشند ..با توجه به برگزاري مناقصه هاي رقابتي در بخشهاي نفتي ، صنعت برق و احداث بنادر كه توسط ارگانهاي دولتي جهت سرمايه گزاري ها انجام شده است، لازم است كه تلاش فزاينده اي جهت هر چه بهتر شدن اين روش ها، به خصوص فرايند مناقصه و انتخاب پيشنهاد دهندگان كه هم از نظر مالي وهم از نظر فني، مشكلتر و پرهزينه تر از استاندارد معمول مي باشد صورت پذيرد. دو مشخصه تعيين كننده براي هر يك از روش هاي اجراي پروژه، چگونگي پيوستگي مراحل انجام پروژه و همچنين تامين منابع مالي مورد نياز توسط بخش هاي دولتي يا خصوصي مي باشد. هر يك از اين شيوه هاي گوناگون اجرا داراي نقاط قوت و ضعف متفاوت مي باشند كه با انتخاب استراتژي مورد نياز انجام پروژه، پروژه بطور موفقيت آميزي اجرا خواهد شد.

1-2- بیان مسئله

در قراردادهای طرح و ساخت زمان اصل اساسی و بنیادین است که به جهت یک سری اقدامات پیمانکار یا کارفرما، یا هردو، سبب عدم تکمیل پروژه در مدت زمان توافق شده در قرارداد می­گردد، تأخیر به وقوع می­پیوندد. در رویکرد زمان ، وقوع هر تأخیر به عنوان یک مشکل و خطر جدی در راه حصول نتیجه­ی پروژه به حساب می­آید. از دیدگاه پیمانکار تأخیر، سبب طولانی شدن اجرای قرارداد، افزایش قیمت مواد و مصالح ناشی از نرخ تورّم و افزایش هزینه های نیروی انسانی، تجهیزات و ماشین آلات و به طور کلی افزایش هزینه های بالا سری می­گردد.

هزینه های بالا سری دفتری شامل هزینه های مدیریت و سازماندهی پروژه بسته به موضوع قرارداد و گستردگی شرکت به دلیل ارائه خدمات اداری و پشتیبانی از عملیات اجرایی و کارگاهی به پیمانکار تحمیل می­گردد. هزینه های کارگاهی، هزینه دیگری است تحت عنوان هزینه های نظارت و هزینه های برپایی کارگاه، تسهیلات، ابزارآلات، تجهیزات، ماشین آلات و حمل ونقل و … که از سوی دیگر پیمانکار متحمل می­گردد. لذا اتمام به موقع پروژه بیانگر بازدهی توان فنی و تخصصی بالای پیمانکار می­باشد. [6]

بر اساس تجربیات و بررسی های به عمل آمده عواملی از قبیل ضعف در مطالعات اولیه و پایه، عدم قطعیت های حاکم بر مسائل مهندسی و اجرایی، تغییر در مفروضات اولیه پروژه، تغییر در محدوده و گستره کاری پروژه، عوامل محیطی و تأثیرات آن، بی تجربگی عوامل کارفرمایی و پیمانکاری، نداشتن توان علمی و فنی کارفرما و پیمانکار، در اختیار نداشتن امکانات، تسهیلات، تجهیزات و ماشین آلات و نیروی فنی و اجرایی لازم و کافی توسط پیمانکار و …، ضعف در طراحی تفصیلی و تغییرات احتمالی در طراحی ها، برگزاری مناقصه بر مبنای قیمت پایین تر، تأثیر پیشنهاد مالی بر پیشنهاد فنی، بکار گماری ارکان ضعیف مهندسی و فنی و اجرایی در پروژه، ضعف نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه ها، اثر کم رنگ کنترل پروژه در فرایند کنترل پروژه در فرایند کنترل و برنامه ریزی، مشکلات در فرایند پرداخت های مالی و بوروکراسی چرخشی صورت وضعیت های پیمانکار و مشاور، عدم نظارت و بازرسی علمی کارفرما بر عوامل اجرایی و عملیات اجرایی، مدیریت سنتی عوامل کارفرما، مشکلات و معضلات خریدهای داخلی، بالاخص خریدهای خارجی و ترخیص و تشریفات گمرکی و … سبب طولانی شدن پروژه ها در بخش طرح و ساخت گردیده است که این موضوع کارفرما را به سوی علت یابی تأخیرات جهت تسویه حساب خسارت های پیمانکاران و جبران هزینه های اضافی تحمیل شده توسط پیمانکار سوق داده و پیمانکاران نیز به دنبال یافتن تحلیل ها و دلایل کافی برای انجام ادعای خسارت، تأخیر و دیرکرد خود برآیند. [6]

1-3-          ضرورت انجام تحقیق

معمولاً بسیاری از پروژه هایی که در حوزه های مختلف به اجرا درمی­آیند با تأخیر روبرو می­شوند. بروز تأخیر اثرات متعددی را به همراه دارد. افزایش زمان تکمیل پروژه، افزایش هزینه های مستقیم و غیر مستقیم، عدم دستیابی پروژه به اهداف از پیش تعیین شده و ایجاد هزینه­ی فرصت از دست رفته از جمله عواقب بروز تأخیر است. این مشکلات می­تواند موجب ایجاد اختلاف نظر بین ذی نفعان پروژه و بروز دعاوی شده و در پاره ای موارد نیز ممکن است کار به محاکم حقوقی کشیده شود که همگی مستلزم صرف زمان، هزینه و انرژی می­باشند. بنابراین ضروری است برای شناسایی و تحلیل تأخیر، علل و عوامل بروز تأخیر و چگونگی مدیریت آن، تحقیقات لازم بر اینگونه فرایندها انجام و رویه های مناسبی ارائه گردد.

1-4-          فرضیات تحقیق

فرضیات تحقیق حاضر به صورت کلی با عوامل زیر مرتبط می باشند و عبارتند از :
  • ایجاد تاخیر یک اصل اجتناب ناپذیر در اکثر پروژه های عمرانی می باشد.
  • بكارگيري اركان اجرايي ضعيف در پروژه ها بدليل برگزاري مناقصات بر مبناي قيمت پايين تر و تحت تأثير قرار گرفتن پيشنهاد فني از پيشنهاد مالي سبب ایجاد تاخیر می گردد.
  • کاهش علل و عوامل تاثیرگذار بر ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت  (EPC)  می تواند باعث کاهش هزینه های پروژه شود.
  • کاهش تاخیرات در 3 فاز طراحی، تدارکات و اجرا موجب بهبود اجرای اینگونه پروژه ها به روش (EPC) می باشد .
  • ضرورت پذیرش خصوصی سازی، مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های EPC که مورد پژوهش قرار می گیرد.
  • شناسایی عوامل موثر در ایجاد تاخیرات و ارائه راهکار مناسب جهت مدیریت مشکلات ناشی از تاخیرات ایجاد شده در پروژه های مهندسی به روش EPC می تواند به مدیریت صحیح پروژه ها کمک کند.

1-5-          اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی و بررسی علل و عوامل تاثیرگذار بر ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی) و ارائه راهکارهایی جهت کاهش این تاخیرات ایجاد شده می باشد. لذا در خلال این تحقیق به اهداف دیگری شامل شناسایی علل و عوامل ایجاد تاخیرات در اینگونه پروژه ها با استفاده از تهیه پرسشنامه خواهیم رسید. همچنین در نهایت به بررسی میزان تاثیر این عوامل بر 3 هدف اصلی پروژه یعنی زمان، هزینه و کیفیت انجام پروژه نیز با استفاده از روش پیمایشی پرداخته خواهد شد.

1-6-          روش تحقیق

در این تحقیق با توجه به ادبیات موجود در گرایش های مدیریت پروژه و ساخت به شناخت و بررسی تاخیر ، انواع آن و روش های تحلیل آن ها در پروژه های EPC با استفاده از ابزار تحقیق پیمایشی پرداخته خواهد شد و پس از جمع آوری پرسشنامه ها به تحلیل آن ها توسط نرم افزار آماری قدرتمند Spss پرداخته می گردد تا با استفاده از نتایج ارائه شده، بتوان با کاهش عوامل فوق در اینگونه پروژه ها، اختلاف نظرها و دعاوی ذی نفعان پروژه های EPC کاهش یابد .

1-7- خلاصه فصل

در این فصل ضمن بیان مقدمه ای بر قراردادهای EPC ، به بیان کلیات مربوط به ایجاد تاخیرات در اینگونه پروژه ها و ضرورت انجام تحقیقات بیشتر در مورد علل و عوامل ایجاد تاخیرات در پروژه های EPC ، به بیان نحوه انجام تحقیق حاضر پرداخته شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم :

   مروری بر ادبیات موضوع و

             مطالعات گذشته

 

 

 

 

 

 

                                                             فصل دوم

                                       مروری بر ادبیات موضوع و مطالعات گذشته

2-1- مقدمه

از عمده مشكلات بارز در اجراي پروژ ه ها، تأخيرات پروژه مي باشد، به طور كلي تأخير ، هرگونه عدول از توافقات زمانبندي شده متأثر از عوامل دروني و بيروني سيستم می باشد كه بعضاً باعث ايجاد مشكلاتي براي صاحب قرارداد (كارفرما) و مجري (پيمانكار) مي گردد. در اين تحقیق با توجه به اصل اجتناب ناپذير تاخیرات و تأثيرات آن بر پروژه، با تمركز بر تأخيرات رخ داده در پروژه های انجام شده به روش EPC ، به تجزيه و تحليل علل ايجاد تأخيرات و منشأ بروزآنها پرداخته خواهد شد، اين موارد شامل عواملي چون عدم قطعيت هاي حاكم بر مسايل مهندسي و اجرايي، تغيير در مفروضات اوليه پروژه، تغيير در محدوده و دامنه كاري پروژه، ضعف در مطالعات اوليه، عوامل محيطي و تأثيرات آن، بي تجربگي مجريان پروژه ها، نبود امكانات لازم و كافي و غيره مي باشد. [6]

در این زمینه در سطح بین المللی تلاش های بسیار زیادی صورت گرفته است که بیشتر آنها بر صنعت ساخت و ساز متمرکز بوده اند. ویلیامز[1] به بررسی روش های موجود اثر تأخیرات در افزایش زمان پروژه های بزرگ پرداخته و نکاتی را در مورد نارسایی های روش های موجود تحلیل تأخیر در پروژه های بزرگ خاطر نشان کرده است [25] . در تحقیق دیگری به ریشه یابی علل بروز تأخیر در صنعت ساخت و ساز کشور مالزی پرداخته شده است و اهمیت میزان و تأثیر هر یک از علل نیز مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت رابطه علت و معلولی بین آنها شناسایی شده است [23]. کاسترو[2] و همکارانش روشی را برای تقسیم مشکلات مالی تأخیرات پروژه در شبکه های ارزیابی برنامه و بازبینی روش ها[3] توسعه داده اند [19].

در داخل کشور تحقیقاتی در حوزه­ی تحلیل تأخیر انجام شده است. نجابت یک مدل فرایندگرا برای شناخت، بررسی، تحلیل تأخیر در زمان وقوع آن ارائه داده است [8]. در تحقیقی که امامی زاده و همکارانش اجرا نموده اند، پس از معرفی اجمالی برخی روش های تحلیل تأخیر، روشی برای تسهیم اثر تأخیرات پروژه بین گروه های مختلف درگیر ارائه شده است [3].

در پژوهش دیگری با بهره گیری از تصمیم گیری پویا مدلی برای پیشگیری از تأخیرات چند پروژه ارائه شده است [9]. در تحقیق دیگری ادعاهای پیمانکاران در پروژه های عمرانی بررسی شده و علل آن در قالب دو دسته اصلی تأخیر و تغییر مورد کنکاش قرار گرفته است [3]. آرانی و همکارانش نیز روشی مبتنی بر CPM را برای تعیین میزان تأخیرات پروژه و هر یک از فعالیت های آن ارائه داده اند [15].

1- Williams (2003 )

2 – Castro

3-Pert

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :115

14700 تومان

پشتیبانی سایت :       

        [email protected]