دانلود پایان نامه عمران گرایش سازه:پيش بينی فصلی شاخص استاندارد شده بارش SPIبا استفاده از سيستم استنتاج فازی

دانلود پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش سازه

با عنوان:پيش بينی فصلی شاخص استاندارد شده بارش  SPIبا استفاده از سيستم استنتاج فازی

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته عمران آب (M.Sc)

موضوع

پيش بينی فصلی شاخص استاندارد شده بارش SPIبا استفاده از سيستم استنتاج فازی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده. 1

فصل اول:کليات تحقيق. 2

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسئله. 4

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :. 4

1-4 سوال تحقیق :. 4

1-5 اهداف تحقیق :. 4

1-6 فرضیات تحقیق:. 5

1-6 ساختار پایان نامه:. 6

فصل دوم: پيشينه تحقيق. 8

2-1مقدمه. 9

2-2تاریخچه مختصری از سیستم فازی . 9

2-3 مروری بر تاریخچه استفاده از سیستم استنتاج فازی (FIS) در ادبیات فنی   10

2-4 مروری بر تاریخچه استفاده از شاخص استاندارد شده بارش (SPI) در ادبیات فنی 15.

فصل سوم : روش شناسی تحقيق. 17

3-1 مقدمه. 18

3-2 معیارهای کمی و کیفی ارزیابی بارش و خشکسالی. 18

3-2-1 نمایه شدت خشکسالی پالمر PDSI .. 18

3-2-2 نمایه درصدی از نرمال PN. 19

3-2-3 نمایه دهکها Deciles 19

3-2-4 نمایه استاندارد شده بارش SPI 19

3-2-5 نمایه رطوبت محصول CMI 19

3-2-6 شاخص خشکسالی احیایی RDI 20

3-2-7 نمایه بارش موثر ERI 20

3-3 نمایه استاندارد شده بارش. 20

3-4 بررسی ارتباط آماری تغییرات متغییرهای جوی و SPI 28

3-5 تئوری فازی . 30

3-5-1 مقایسه مجموعه های کلاسیک و فازی . 31

3-5-2 مبانی کلی و ریاضیات منطق فازی. 31

3-5-2-1 تابع عضویت. 31

3-5-2-2 انواع تابع عضویت. 32

3-5-2-3 عملیات ریاضی در مجموعه های فازی. 34

3-5-3 روابط فازی. 35

3-5-4 قواعد فازی IF THEN. 35

3-5-5 روشهای غیر فازی ساز . 36

3-5-5-1 روش های تبدیل یک کمیت فازی به کمیت کلاسیک. 36

3-6 سیستم استنتاج فازی. 38

3-6-1 روش استلزام ممدانی. 38

3-6-2 مراحل ساخت FIS. 39

 

فصل چهارم : مطالعه موردی. 40

4-1 مقدمه. 41

4-2 معرفی منطقه مورد مطالعه و اطلاعات مورد استفاده. 41

4-2-1 منطقه مورد مطالعه. 41

4-2-2 اطلاعات مورد استفاده . 47

4-3 انتخاب پارامترهای موثر هواشناسی در پیش بینی شاخص SPI 49

4-4 ساختار سیستم FIS و مدلهای ایجاد شده.. 58

4-4-1 تعریف ساختار کلی FIS. 59

4-4-2 مدلهای ساخته شده به تفکیک حوضه های آبریز. 60

4-5 نتایج پیش بینی خشکسالی هواشناسی در منطقه مورد مطالعه. 65

فصل پنجم : جمع بندی و پيشنهادات. 76

5-1 جمع بندی. 77

5-2 پیشنهادات. 78

منابع و مآخذ. 80

منابع فارسی:. 80

منابع لاتین:. 80

پیوست الف . 83

پیوست ب . 90

پیوست ج . 106

 

فهرست جداول

(جدول 3-1) : مقادير SPI مختلف و احتمالات تجمعي مرتبط با آن.. 27

(جدول 3-2) : مقادير SPI و وضعيت اقليمي متناظر با آن . 27

(جدول 3-3) : (جدول 3-3) نمونه ای از یک سیستم قاعده – بنیاد فازی   36

(جدول 4-1) : تعداد سالهای قرار گیری حوضه های آبریز استان تهران در دسته بندی های SPI از سال
1355 تا 1385.
50

(جدول 4-2) : ارتباط آماری مقادیر SPI حوضه های آبریز با یکدیگر در فاصله زمانی سالهای 1355 تا 1385 به تفکیک سناریو بر اساس ضریب همبستگی  51

(جدول 4-3) : حدود جغرافيايي هر يک از زون هاي مورد استفاده در تحقيق  54

(جدول 4-4) : َشماره زون های جغرافيايي و ماه هايي که متغيرهای هواشناسی آنها ارتباط آماری قوی تری را با نمايه بارش استاندارد شده نشان داده اند  56

(حدول 4-5) انتخاب موثر ترین پارامتر ورودی و سناریو مربوطه به تفکیک حوضه آبریز…………………………………………… 58

(جدول4-6)- علایم اختصاری بکار رفته شده در خروجی مدلها. 61

(جدول 4-7) مشخصات مدلهای ساخته شده به تفکیک هر حوضه آبریز. 61

(جدول4-8) مشخصات قوانین فازی مورد استفاده در حوضه های مورد مطالعه  64

(جدول 4-9) خلاصه نتایج اماری مدل پیش بینی SPI به تفکیک حوضه آبریز   66

(حدول 4-5) انتخاب موثر ترین پارامتر ورودی و سناریو مربوطه حوضه آبریز کرج و لتیان……………………………………… 71

(جدول 4-11) نتایج مدل پیش بینی SPI در حوضه آبریز سد کرج بر اساس سه کلاس اقلیمی ……………………………………….. 67

(جدول 4-12)نتایج مدل پیش بینی SPI در حوضه آبریز سد طالقان بر اساس سه کلاس اقلیمی…………………………………….. 67

(جدول 4-13)نتایج مدل پیش بینی SPI در حوضه آبریز سد ماملو بر اساس سه کلاس اقلیمی………………………………………… 67

(جدول 4-14)نتایج مدل پیش بینی SPI در حوضه آبریز سد لتیان بر اساس سه کلاس اقلیمی………………………………………… 67

(جدول 4-15)نتایج مدل پیش بینی SPI در حوضه سد لار بر اساس سه کلاس اقلیمی……………………………………………… 67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

(شکل3-1): توزيع گاما با مقادير پارامتري 2= و 1=….. 22

(شکل 3-2): مقايسه احتمال تجمعي و شاخص SPI در فورت کالينز کلورادو 23

(شکل 3-3): توزيع نرمال SPI با ميانگين صفر و واريانس صفر.. 25

(شکل 3-4): سری زمانی مقادیر SPI براساس مجموع بارش سه ماهه (اکتبر، نوامبر و دسامبر) از سال 1922 تا 1998……………………. 26

(شکل 3-5): سری زمانی مقادیر SPI براساس مجموع بارش دوازده ماهه از سال 1922 تا 1998…………………………………… 26

(شکل 3-6 ) مقایسه دقت و معنا در دنیا واقعی………….. 30

(شکل 3-7 ) الف- مجموعه کلاسیک ، ب- مجموعه فازی ……… 31

(شکل 3-8) (a) تابع عضویت مثلثی ، (b) تابع عضویت ذوزنقه ای 32

(شکل 3-9) (a) تابع گوسی ساده ، (b) تابع عضویت گوسی ترکیبی 32

(شکل 3-10 ) تابع عضویت زنگوله ای…………………. 33

(شکل 3-11) (a) تابع عضویت نامتقارن ، (b) تابع عضویت تفاضل دو تابع حلقوی، (c) تابع عضویت ضرب دو تابع حلقوی ………………….. 33

(شکل 3-12) (a) تابع عضویتZ، (b) تابع عضویت Pi، (c) تابع عضویت S 34

(شکل 3-13) توابع عضویت اجتماع، اشتراک و متمم فازی…… 35

(شکل 3-14 ) نمایش گرافیکی استلزام ممدانی برای ورودی غیر فازی     39

(شکل 4-1)، موقعيت سدهاي استان تهران (سايت اينترنتی شرکت سها می‌آب منطقه ای تهران)……………………………………… 43

(شكل 4-2): منابع رطوبت بارندگي‌هاي ايران در فصل پاييز (اقتباس از عليجاني،1381)   ………………………………… 45

(شكل 4-3): منابع رطوبت بارندگي‌هاي ايران در فصل زمستان (اقتباس از عليجاني،1381)…………………………………… 46

(شكل4-4): منابع رطوبت بارندگي‌هاي ايران در فصل بهار (اقتباس از عليجاني،1381)…………………………………… 46

(شكل 4-5): منابع رطوبت بارندگي‌هاي ايران در فصل تابستان (اقتباس از عليجاني،1381)…………………………………… 47

(شکل 4-6): موقعيت ايستگاه هاي باران سنجی مورد استفاده نسبت به چهار حوضه مورد بررسی…………………………………….. 48

(شکل 4-7): برازش تابع توزیع گاما بر روی داده ای بارش فصل بهار حوضه آبریز کرج…………………………………………… 49

(شکل 4-8): برازش تابع توزیع گاما بر روی داده ای بارش فصل بهار حوضه آبریز لتیان…………………………………………. 49

شکل (4-9): گستره محدوده 45 گانه جغرافيايي که اطلاعات جوي در 34 زون آن در تحليلهای آماری استفاده شده است……………………. 55

(شکل 4-10) مقادیر بیشینه MI پارامتر ارتفاع معادل فشار در سطح 300 میلی بار و SPI حوضه آبریز لتیان برای سناریو زمستان به تفکیک هر زون    56

(شکل4-11) – مقادیر بیشینه MI پارامتر ارتفاع معادل فشار در سطح 300 میلی بار و SPI حوضه آبریز ماملو برای سناریو زمستان به تفکیک هر زون   56

(شکل 4-12) – مقادیر بیشینه MI پارامتر ارتفاع معادل فشار در سطح 300 میلی بار و SPI حوضه آبریز لار برای سناریو زمستان به تفکیک هر زون 57

(شکل 4-13) – مقادیر بیشینه MI پارامتر ارتفاع معادل فشار در سطح 850 میلی بار و SPI حوضه آبریزکرج برای سناریو زمستان+بهار به تفکیک هر زون……………………………………………… 57

(شکل 4-14) – مقادیر بیشینه MI پارامتر ارتفاع معادل فشار در سطح 850 میلی بار و SPI حوضه آبریز طالقان برای سناریو زمستان+بهار به تفکیک هر زون…………………………………………… 57

(شکل4-15)، نمودار گردشی فرآیند استنتاج فازی مورد استفاده 62

(شکل 4-16) توابع عضويت الف) ورودی و ب) خروجی مدل استنتاج فازی حوضه آبریز سد لار ………………………………………… 63

(شکل 4-17) توابع عضويت الف) ورودی و ب) خروجی مدل استنتاج فازی حوضه آبریز سد لتیان………………………………….. 63

(شکل 4-18) توابع عضويت الف) ورودی و ب) خروجی مدل استنتاج فازی حوضه آبریز سد ماملو………………………………….. 63

(شکل 4-19) توابع عضويت الف) ورودی و ب) خروجی مدل استنتاج فازی حوضه آبریز سد طالقان ………………………………… 64

(شکل 4-20) توابع عضويت الف) ورودی و ب) خروجی مدل استنتاج فازی حوضه آبریز سد کرج……………………………………. 64

(شکل 4-21) سری زمانی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی SPI دسته اطلاعات آموزش ی برای حوضه آبریز لار برای21 سال………………….. 66

(شکل 4-22) سری زمانی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی SPI دردسته اطلاعات صحت سنجی برای حوضه آبریز لار برای10 سال……………….. 66

(شکل 4-23) سری زمانی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی SPI دسته اطلاعات آموزش ی برای حوضه آبریز کرج برای21 سال…………………. 67

(شکل 4-24) سری زمانی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی SPI دردسته اطلاعات صحت سنجی برای حوضه آبریز کرج برای10 سال………………. 67

(شکل 4-25) سری زمانی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی SPI دسته اطلاعات آموزش ی برای حوضه آبریز طالقان برای21 سال………………. 67

(شکل 4-26) سری زمانی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی SPI دردسته اطلاعات صحت سنجی برای حوضه آبریز طالقان برای10 سال……………. 68

(شکل 4-27) سری زمانی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی SPI دسته اطلاعات آموزش ی برای حوضه آبریز ماملو برای21 سال……………….. 68

(شکل 4-28) سری زمانی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی SPI دردسته اطلاعات صحت سنجی برای حوضه آبریز ماملو برای10 سال…………….. 68

(شکل 4-29) سری زمانی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی SPI دسته اطلاعات آموزش ی برای حوضه آبریز لتیان برای21 سال……………….. 69

(شکل 4-30) سری زمانی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی SPI دردسته اطلاعات صحت سنجی برای حوضه آبریز لتیان برای10 سال…………….. 69

(شکل 4-31) نتایج آماری مدل پیش بینی SPI حوضه آبریزسد کرج، الف- مرحله آموزش ، ب- مرحله صحت سنجی……………………….. 69

(شکل 4-32) نتایج آماری مدل پیش بینی SPI حوضه آبریزسد طالقان، الف- مرحله آموزش ، ب- مرحله صحت سنجی……………………….. 70

(شکل 4-33) نتایج آماری مدل پیش بینی SPI حوضه آبریزسد ماملو، الف- مرحله آموزش ، ب- مرحله صحت سنجی……………………….. 70

(شکل 4-34) نتایج آماری مدل پیش بینی SPI حوضه آبریزسد لتیان، الف- مرحله آموزش ، ب- مرحله صحت سنجی……………………….. 70

(شکل 4-35) نتایج آماری مدل پیش بینی SPI حوضه آبریزسد لار، الف- مرحله آموزش ، ب- مرحله صحت سنجی……………………….. 71

(شکل 4-36) نتایج آماری مدل پیش بینی SPI حوضه آبریزسد لتیان با MI کمتر الف- مرحله آموزش ، ب- مرحله صحت سنجی……………… 71

(شکل 4-37) نتایج آماری مدل پیش بینی SPI حوضه آبریزسد کرج با MI کمتر الف- مرحله آموزش ، ب- مرحله صحت سنجی……………… 71

(شکل 4-38)، سری زمانی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی دو دسته اطلاعات آموزش و صحت سنجی بر اساس کلاس SPI در فاصله سالهای 1355 تا 1385، برای حوضه آبریز لار (مقدار 1 معرف ترسالی، 0 معرف میانه و -1 معرف خشکسالی) 73

(شکل 4-39)، سری زمانی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی دو دسته اطلاعات آموزش و صحت سنجی بر اساس کلاس SPI در فاصله سالهای 1355 تا 1385، برای حوضه آبریز لتیان (مقدار 1 معرف ترسالی، 0 معرف میانه و -1 معرف خشکسالی) 73

(شکل 4-40)، سری زمانی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی دو دسته اطلاعات آموزش و صحت سنجی بر اساس کلاس SPI در فاصله سالهای 1355 تا 1385، برای حوضه آبریز ماملو (مقدار 1 معرف ترسالی، 0 معرف میانه و -1 معرف خشکسالی) 73

(شکل 4-41)، سری زمانی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی دو دسته اطلاعات آموزش و صحت سنجی بر اساس کلاس SPI در فاصله سالهای 1355 تا 1385، برای حوضه آبریز طالقان (مقدار 1 معرف ترسالی، 0 معرف میانه و -1 معرف خشکسالی)    73

(شکل 4-42)، سری زمانی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی دو دسته اطلاعات آموزش و صحت سنجی بر اساس کلاس SPI در فاصله سالهای 1355 تا 1385، برای حوضه آبریز کرج (مقدار 1 معرف ترسالی، 0 معرف میانه و -1 معرف خشکسالی) 74

 


 

 

چکيده

تشخیص الگوی وقوع خشکسالی و پایش آن در تعیین رويکرد بهینه به‌ مدیریت منابع آب بویژه در خصوص منابع تامین کننده آب کلان شهرهایی که از منظر اقلیمی در معرض وقوع حوادث خشکسالی واقعند، اهمیت دارد. در این میان، شهر تهران با بهره‌گیری از پنج حوضه آبریز و سدهای مربوطه (اميرکبير، لار، لتيان، طالقان و ماملو) در معرض خشکسالی و لطمات آن واقع است. در این مقاله با استفاده از اطلاعات جوی در محدوده جغرافيایی [˚0، ˚60] شمالی و [˚0، ˚90] شرقی (با دقت 10×10 درجه) و شامل اطلاعات ماهانه دما و ارتفاع معادل فشار از سال 1948 تا 2008 میلادی در سطوح 1000، 850، 700، 500 و 300 میلی بار به پیش‌بینی میان مدت خشکسالی هواشناسی (با زمان پيش‌ديد 5/2 و 5/4 ماه) با استفاده از نمايه بارش استاندارد شده (SPI) در بارش فصول زمستان، بهار، پاییز و مجموع فصول زمستان و بهار، پاییز و زمستان، پاییزو زمستان و بهار پرداخته شده است. در این تحقیق پس از شناسایی نقطه-پارامترهای جوی موثر بر الگوی بارش در مناطق مورد نظر و با استفاده از معیار آماری مناسب، به توسعه یک سیستم استنتاج فازی به منظور پيش‌بينی شاخص (SPI) پرداخته شده است. پارامترهای منتخب در این تحقیق، ارتفاع معادل فشار ثبت شده جو در دو سطح 850 و 300 میلی بار است. نتایج گویای کارایی مناسب این تخمینگر در پيش‌بينی خشکسالی هواشناسی با دقت مناسب مکانی بوده و در نهایت با استفاده از شاخص‌های آماری مناسب کارایی این رویکرد کمی شده است.

 

کلمات کلیدی:

پيش‌بينی خشکسالی، نمايه استاندارد شده بارش، سیستم استنتاج فازی، خشکسالی هواشناسی


 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه

تغيير در الگوي بارش و تغييرات زماني وتوزيع فصلي بارش تاثيرات اقتصادي واجتماعي زيادي بر كشور ما كه عمدتا داراي اقليم خشك ونيمه خشك است, دارد. مطالعه و بررسي تغييرات آب و هوايي و شناخت رفتار متغيرهاي مختلف هواشناسي مثل بارش، دماي هوا و فشار بخصوص در مناطقي که با تنوع آب و هوايي گوناگون و وقوع دوره هاي خشک و تر شديد مواجه هستند، اهميت زيادي دارد. بحث پيش بيني متغیرهای مختلف هواشناسی بويژه در کشورهايي که تاحدي با خشکسالي مواجه هستند و يا در آستانه خشکسالي قرار دارند بسيار مهم و حائز اهميت است. از طرف ديگر در مناطقي که داراي ترسالي هاي متعدد و شرايط سيلابي نيز هستند اين پيش بيني ها مفيد و داراي ارزش خاصي خواهد بود. يکي از مهمترين اطلاعات مورد نياز براي برنامه ريزي و مديريت منابع آبي، شناخت رفتار متغيرهاي آب و هوايي جهت پيش بيني کوتاه مدت يا دراز مدت متغيرهاي هيدرولوژيکي مي باشد. در برخي موارد اين
پيش بيني ها در باز ه هاي زماني کوتاه مدت صورت مي گيرد که به نوبه خود براي تصميم گيري هاي کوتاه مدت مورد استفاده قرار مي گيرند. اما گاهي اين پيش بيني ها در بازه هاي زماني دراز مدت مانند ماهانه و يا فصلي صورت می گيرند که اهميت زيادي براي برنامه ريزي هاي فصلي و سالانه مديريت منابع آب در بسياري از حوزه هاي آبريز کشور که متکي به منابع آب سطحي هستند، دارد.

1-2 بيان مسأله اساسي تحقيق :

يكي از جدي‌ترين چالش‌هاي پيشرو در دهه اخير در دسترس بودن منابع آب و تأثيرات اقليمي بر روند بارش و خشكسالي است. از عمده موانع در تخصيص و اولويت بندي منابع آبي، عدم اطلاع و پيش‌بيني معتبر در زمان مناسب مي‌باشد. يكي از پارامترهاي معتبر در خصوص تعيين رژيم بارش انديس استاندارد شده (SPI[1]) بارندگي مي‌باشد. مک‌کي[2] و همکاران (1995و 1993) اين پارامتر را به منظور تعريف و پايش هواشناختي بارش ارائه دادند.. امروزه مرکز اقليم کلرادو، مرکز اقليم منطقه اي غرب ايالات متحده و مرکز ملي مبارزه با خشکسالي ايالات متحده از اين اندکس براي پايش شرايط فعلي خشکسالي در ايالات متحده سود مي‌برند. اين اندکس به تحليلگر امکان مشخص کردن بي سابقه بودن يک خشکسالي يا يک تر سالي را در مقياس زماني مشخص براي هر منطقه اي از زمين که داراي سابقه آمار تاريخي باشد را ميدهد. در اين تحقيق با استفاده از سيستم های استنتاج فازی، مدل پيش بينی SPI توسعه داده خواهد شد

.

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

در زمينه پيش بينی شاخص SPI با استفاده از روشهای مختلف آماری و هوش مصنوعی، تحقيقاتی بسيار کمی در سطح بين المللی انجام شده است. در اين زمينه، تاکنون تحقيقی برای استفاده از سیستم استنتاج فازی )FIS[3]( صورت نگرفته است و انتظار می رود نتايج اين تحقيق به توسعه مدلی منجر شود که با استفاده از اطلاعات هواشناسی ماهواره ای پيش بينی دوره های کم بارش و پربارش را با استفاده از سيستم استنتاج فازی فراهم نمايد.

 

1-4 سوال تحقیق

آيا امکان استفاده از اطلاعات هواشناسی در محدوده های موثر بر سيستم های باران زای محدوده مورد مطالعه به منظور پيش بينی دوره های کم بارش و پربارش در مقياس فصلی وجود دارد؟

 

1- 5 اهداف تحقیق:

يكي از مهم ترین چالش‌هايي که سيستم مديريت منابع آب کشور در دهه اخير با آن مواجه بوده است، تعدد و شدت قابل ملاحظه خشکسالی های بوقوع پيوسته بوده است. عدم وجود يک سامانه پيش بينی و هشداررسانی دوره های پربارش و کم بارش، مشکلات مواجهه با اين شرايط حدی هيدرولوژيکی را دوچندان نموده است.

افزايش فراواني و شدت خشكسالي‌ها ناشي از تغيير الگوي بارش وتبخير وتعرق مي‌تواند يكي از پيامد هاي تغيير آب وهوا بر چرخه سالانه هيدرولوژيكي باشد بطوريكه افزايش دما در زمستان باعث جلو افتادن پديده ذوب برف و در نتيجه تغيير زمان وقوع رواناب بيشينه در فصل بهار و كاهش رواناب در تابستان شود. بر اساس تحقيقات انجام شده, گرمايش پيش‌آمده، روند افزايشي دارد و بنظر مي‌رسد كه همراه با تغييرات در وضعيت‌هاي حدي جوي باشد. از طرف ديگر وقوع خشکسالي‌هاي شديد در بسياري از استانهاي کشور در سالهاي اخير روند افزايشي داشته است بطوريكه در سالهای اخير وقوع خشكسالي در مقايسه با گذشته خسارات بيشتري را به تاسيسات زير بنايي وارد آورده است. افزايش يا كاهش بارش و يا تغيير قابل ملاحظه در رخداد موارد حدي كه منجر به بروز سيل يا خشكسالي مي‌شود مسلماً مي‌تواند تاثير بسزايي در برنامه‌ريزي‌هاي كلان كشورها داشته باشد.

اين تحقيق گامي است به منظور پيش‌بيني وضعيت كمي بارش در فصول مختلف سال آبي با استفاده از اطلاعات هواشناسي در دامنه مكاني و زماني محتمل مي‌باشد. برای این منظور, امکان استفاده از اطلاعات هواشناسی در محدوده های موثر بر سيستم های باران زای محدوده مورد مطالعه(حوضه های آبریز سدهای استان تهران) به منظور پيش بينی دوره های کم بارش و پربارش در مقياس فصلی مورد بررسی
قرار می گیرد

 

1-6 فرضيه‏هاي تحقیق:

  1. شاخص SPI شاخص مناسبی برای دسته بندی دوره های پربارش و کم بارش منطقه مورد مطالعه است.
  2. اطلاعات ماهواره ای پارامترهای هواشناسی در منطقه مورد مطالعه با تغييرات SPI ارتباط آماری دارند.
  3. مقادیر بارش ایستا فرض شده است
  4. شاخص متقابل اطلاعات )MI [4](، ابزار مناسبی برای انتخاب ورودی های مدل پيش بينی ارزيابی می گردد.

 

 

1- 7 ساختار پایان نامه :

  • فصل اول: (هدف و ساختار پایان نامه)

در این فصل به ذکر مقدمه ای از موضوع مورد بررسی در این پایان نامه پرداخته شده است و هدف کلی از طرح موضوع مشخص گردیده است.

  • فصل دوم: ( سابقه تحقیق)

در اين فصل از تحقيق کوشش مي‌شود سابقه مطالعات انجام شده در زمينه خشکسالی و استفاده از شاخص SPI و بکارگیری سیستم استنتاج فازی در علوم مرتبط با مهندسی آب ارائه گردد.

  • فصل سوم: (روش شناسی)

در این فصل معيارهاي کمي و کيفي ارزيابي بارش و خشکسالي ارائه شده است. معيارهاي کمي خشکسالي عمدتاً براساس پردازش حجم وسيعي از اطلاعات بارش، برف، جريانهاي سطحي و غيره تهيه مي شوند و به ارائه يک تصوير کلي از فرآيند ديناميک آب در منطقه اي خاص منجر مي شوند. اين اطلاعات معمولا به صورت گسسته و عددي و در مقياس هاي مختلفي ارائه مي شوند. بعلاوه اينکه موضوع هر يک از اين نمايه ها محدوده خاصي از اطلاعات و چرخه آب را در بر دارد. در ادامه به بررسی ارتباط آماری تغييرات متغيرهای جوی و SPI در محدوده مورد مطالعه و نحوه انتخاب مولفه هاي مناسب جوي به منظور پيش بينی ميزان شاخص استاندارد شده بارش در هر حوضه پرداخته مي شود. در ادامه پس از بررسي سابقه تحقيق و ارائه مباني اين روش، به نتايج انتخاب پارامترهاي مهم جوي براي هر سناريو اشاره خواهد شد. در انتهای این فصل, شرح مختصری از مبانی روش فازی شامل توابع عضویت، عملگرها، قواعد اگر – آنگاه ، فازی سازی و غیرفازی و روشهای آن ارائه گردید

[1]– Standardized Precipitation Index (SPI)

[2]– McKee

[3]– Fuzzy Inference System (FIS)

[4]– Mutual Information Index (MI)

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :63

14700 تومان

پشتیبانی سایت :       

        [email protected]