پایان نامه دكتراي حرفه اي دامپزشكي : بررسی اثرات ضد درد و ضد التهاب گیاه آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) در مدل آزمایشگاهی موش سوری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع دكتراي حرفه اي رشته دامپزشكي

عنوان : بررسی اثرات ضد درد و ضد التهاب گیاه آویشن دنایی(Thymus daenensis Celak) در مدل آزمایشگاهی موش سوری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهركرد

دانشکده دامپزشکی

 

پايان نامه براي دريافت درجه دكتراي حرفه اي دامپزشكي

عنوان :

بررسی اثرات ضد درد و ضد التهاب گیاه آویشن دنایی

(Thymus daenensis Celak) در مدل آزمایشگاهی موش سوری

استاد راهنما:

دکتر فیروزه سقایی

 

 

اساتید مشاور :

دکتر عبدالله قاسمی پیر بلوطی

دکتر مهدی فرید

 

 

شهريور   1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

چکیده——————————————————————— 1

فصل اول « مقدمه و طرح تحقيق »

1-1 بيان مسئله————————————————————- 3

1-2 مروري بر سابقه تحقيق  ————————————————– 5

1-3 اهداف، فرضيات و سئوالات تحقيق —————————————– 6

1-3-1 اهداف تحقيق ( اهداف کلي، اهداف جزئي )——————————– 6

1-3-1-1 هدف کلی——————————————————— 6

1-3-1-2 هدف جزئی——————————————————– 6

1-3-2 فرضيات تحقيق——————————————————- 6

1-3-3 سئوالات تحقيق——————————————————- 7

1-4 روش تحقق و پژوهش —————————————————- 7

فصل دوم « كليات »

2-1 التهاب—————————————————————– 9

2-1-1 تعریف التهاب ——————————————————– 9

2-1-2 تقسیم بندی التهاب—————————————————- 10

2-1-3 فیزیوپاتولوژی التهاب حاد———————————————– 10

2-1-4 فیزیوپاتولوژی التهاب مزمن ——————————————— 12

2-2 درد——————————————————————- 13

2-2-1. تعریف درد———————————————————– 13

2-2-2 طبقه بندی درد: درد تند و درد کند ————————————– 13

2-2-3 گیرنده های درد —————————————————— 14

2-2-4 محرک های گیرنده های درد ——————————————– 14

2-2-5 مسیر های انتقال درد————————————————— 14

2-3 دارو درمانی درد و التهاب————————————————– 15

2-3-1 داروهای ضد درد مخدر ———————————————— 15

2-3-2 داروهای ضد درد و ضد التهاب استروئیدی ——————————— 18

2-3-3 داروهای ضد درد و ضد التهاب غیر استروئیدی —————————– 25

2-4مروری بر اهمیت و قدمت استفاده از گیاهان دارویی—————————– 32

2-5 معرفی گیاه آویشن دنایی ————————————————- 33

 

فصل سوم « مواد و روش كار »

3-1 تهیه و شناسایی گیاه —————————————————– 36

3-2 تهیه عصاره الکلی و دوز تزریقی عصاره ————————————— 36

3-3 حیوانات مورد استفاده برای آزمایش—————————————– 37

3-4 آزمون های مربوط به بررسی اثرات ضد درد———————————– 37

3-5 آزمون مربوط به بررسی اثرات ضد التهابی ———————————— 39

3-6 تجزیه و تحلیل آماری داده ها ———————————————- 40

فصل چهارم « نتایج »

4-1 نتایج مربوط به آزمون پیچش شکمی —————————————- 42

4-2 نتایج مربوط به آزمون فرمالین ——————————————— 43

4-2-1 نتایج مربوط به مرحله درد حاد —————————————— 43

4-2-2 نتایج مربوط به مرحله درد مزمن —————————————– 44

4-3 نتایج مربوط به آزمون گزیلن ———————————————- 45

فصل پنجم « بحث و نتیجه گیری »

5-1 بحث—————————————————————— 47

5-2 نتیجه گیری ———————————————————— 50

5-3 پیشنهادات ————————————————————- 50

منابع———————————————————————– 51

فهرست شكل ها

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

شکل 4-1 بررسی اثرات ضد دردی در آزمون پیچش شکمی ————————- 42

شکل4-2 بررسی اثرات ضد دردی در مرحله حاد آزمون فرمالین ———————- 43

شکل4-3 بررسی اثرات ضد دردی در مرحله مزمن آزمون فرمالین ——————– 44

شکل4-4 بررسی اثرات ضد التهابی در آزمون گزیلن ——————————– 45

چکیده

استفاده از داروهای ضد درد و ضد التهاب در طب بالینی ضروری و اجتناب ناپذیر است. از طرف دیگر، مصرف روز افزون دارو های شیمیایی، عوارض جانبی متعددی را به همراه دارد که بعضاً می تواند از خود بیماری خطرناک تر باشد؛ لذا تحقیق درباره ی خواص دارویی گیاهان برای کشف داروهایی با اثر مشابه و حتی بهتر از داروهای شیمیایی با عوارض جانبی کمتر از اهمیت بالایی برخوردار است. در این تحقیق، اثرات ضد درد و ضد التهاب گیاه آویشن دنایی با نام علمی Thymus     daenensis Celak مورد بررسی قرار گرفت. 75 سر موش سوری نر با وزن تقریبی 30-20 گرم که در 15 گروه 5 تایی تقسیم شدند استفاده شد. روش بررسی شامل آزمون رایزینگ و فرمالین برای بررسی اثرات ضد درد و آزمون گزیلن برای بررسی اثرات ضد التهاب بود.عصاره در دوزهای 400، 600 و 800 میلی گرم بر کیلوگرم مورد آزمایش قرار گرفت. از نرمال سالین به عنوان محلول خنثی و از داروی مرفین با دوز 10 میلی گرم بر کیلوگرم برای کنترل مثبت در آزمون درد و دگزامتازون با دوز 10 میلی گرم بر کیلو گرم در آزمون التهاب استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تجزیه و مقایسه میانگین ها با آزمون چند دامنه ای دانکن انجام شد. نتیجه کلّی این تحقیق حاکی از آن است که عصاره الکلی گیاه آویشن دنایی سبب کاهش درد می شود و برای شناسایی مکانیسمهای ضد درد نیاز به تحقیقات بیشتری است. همچنین این گیاه در دوز 800 میلی گرم بر کیلوگرم تا حدودی اثرات ضد التهابی را نشان داد که تایید قطعی اثرات ضد التهابی گیاه نیاز به افزایش دوز و بررسی اثرات ضد التهابی از طریق آزمون های دیگر دارد.

کلمات کلیدی: آویشن دنایی، درد، التهاب، موش سوری

بيان مسئله

التهاب پاسخ پاتوفیزیولوژی و پیچیده بافت دارای رگ، به طور مشخص با پنج علامت بالینی گرمی، قرمزی، تورم، درد و کاهش فعالیت تشخیص داده می شود که در نهایت منجر به بهبود  و باز سازی مناطق آسیب دیده می شود.  با اینکه التهاب به پاکسازی عفونت کمک کرده و در کنار ترمیم، التیام زخم را ممکن می سازد، هم التهاب و هم ترمیم پتانسیل قابل ملاحظه ای برای آسیب زدن دارند. بنابراین آسیب می تواند به صورت کامل شامل پاسخ التهابی سودمند و طبیعی باشد ولی در صورتی که واکنش به اندازه ی کافی شدید، طولانی یا نامناسب باشد پاتولوژی نمای غالب خواهد شد..

حس درد در حقیقت یک مکانیسم دفاعی در بدن می باشد و با به وجود آمدن آن  به یک اختلال و یک حالت به هم خوردن شرایط فیزیولوژیک بدن و در حقیقت یک آسیب پی خواهیم برد ولی در بسیاری از موارد این درد برای موجود قابل تحمل نیست و یا حد اقل باعث آزار آن می شود. این روند در بیماری های مزمن که درد های طولانی مدت را به همراه دارند نمود بیشتری پیدا خواهد کرد. با توجه به موارد ذکر شده استفاده از داروهای ضد درد و ضد التهاب در طب بالینی ضروری به نظر می رسد.

امروزه جهت رفع درد و کاهش التهاب از داروهای شیمیایی به طور گسترده استفاده می شود. از مهم ترین این دارو ها  می توان به دارو های ضد درد اوپیوئیدی، داروهای ضد درد و ضد التهاب استروئیدی و دارو های ضد درد و ضد التهاب غیر استروئیدی اشاره کرد. این دارو ها دارای موارد استفاده ی زیادی در پزشکی و دامپزشکی هستنند که برای نمونه می توان به این موارد اشاره کرد: کنترل انواع درد و التهاب، تب، درد های عضلانی،  درد های استخوانی و مفاصل، آرتروز، آرتریت، میگرن، پیشگیری از سکته مجدد و….

مصرف روز افزون این دارو های شیمیایی روز به روز شکل حاد تری به خود می گیرد. مصرف طولانی و در برخی موارد حتی مقطعی دارو های شیمیایی عوارض خاصی از خود به جا می گذارند که عوارض جانبی نامیده می شود و بعضا می تواند از خود بیماری خطرناک تر باشد. استفاده از دارو های ضد درد و ضد التهاب نیز در کنار اثرات مفید و درمانی می تواند باعث ایجاد عوارض و خطرات جدی به خصوص در مصرف طولانی مدت شود. از جمله مهم ترین عوارض داروهای ضد درد و ضد التهاب استروئیدی می توان به سندرم کوشینگ، سندرم شبه آدیسون وتضعیف سیستم ایمنی اشاره کرد. از شایع ترین عوارض داروهای ضد درد و ضد التهاب غیر استروئیدی می توان به زخم گوارشی و خونریزی از دستگاه گوارش اشاره کرد.

با توجه به موارد ذکر شده در بالا اهمیت و ارزش انجام کار های تحقیقاتی درباره ی خواص دارویی گیاهان برای به دست آوردن داروهایی با اثر مشابه و حتی بهتر از داروهای شیمیایی که عوارض آنها نیز کمتر خواهد بود مشخص خواهد شد.

در این تحقیق اثرات ضد درد و ضد التهاب گیاه آویشن دنایی با نام علمی Thymus  daenensis  Celak  مورد بررسی قرار گرفت. این گیاه بومی ایران و مناطق مرکزی نظیر چهار محال و بختیاری، کهکیلویه و بویر احمد و اصفهان می باشد. این گیاه دارای گلهای صورتی است که در اواخر بهار وارد فاز گلدهی می شود. از مهم ترین ترکیبات ثانویه گیاه می توان تیمول و کارواکرول را نام برد. از خواص درمانی آن نیز در طب بومی و سنتی می توان درمان سرماخوردگی و دل درد را اشاره نمود.

تعداد صفحه : 69

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --