پایان نامه درجه کارشناسی ارشد رشته عمران گرایش سازه :تحلیل خطر لرزه ای ایالت قم

دانلود متن کامل پایان نامه درجه کارشناسی ارشد رشته عمران گرایش سازه

با عنوان:تحلیل خطر لرزه ای ایالت قم

پايان نامه

مقطع كارشناسي ارشد

رشته :عمران سازه

 

عنوان/موضوع : ا تحلیل خطر لرزه ای ایالت قم

استاد راهنما : دکتر سيروس غلامپور دهکي

استاد مشاور : دكتر مرتضي اسكندري قادي

1392

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

فصل1: کلیات و ساختار زمین. 16

-1-1 عوامل موثر در جنبش نيرومند زمين : 16

-1-1-1ويژگيهاي چشمه هاي لرزه زا :. 17

-2-1-1ويژگيهاي شرايط ژئوتكنيك لرزه اي ساختگاهي برجنبش نيرومند زمين :. 19

1-2- ساختار تکتونیکی صفحات و لرزه خیزی منطقه. 20

1-2-1- تکتونیک صفحات. 20

1-2-2- ايالتهاي لرزه زمينساختي ايران. 20

1-2-3- ايالت لرزه زمينساختي البرز- آذربايجان. 22

1-2-4- ايالت لرزه زمينساختي كپه داغ. 24

1-2-5- ايالت زمين لرزه ساختي زاگرس. 25

1-2-6- ايالت لرزه زمينساختي ايران مركزي شرق ايران. 26

-7-2-1 ايالت لرزه زمين ساختي مكران. 26

. 28

فصل2: مبانی تحلیل خطر زلزله. 29

2-1- مقدمه. 29

-2-2 زلزله. 30

2-3- هدف گزارش. 30

2-4- محاسبه قدرت زمین لرزه. 30

-5-2 تفاوت Earthquake Risk و Earthquake Hazard. 31

2-6- مدل های چشمه های لرزه ای. 32

-7-2 گسل ها. 33

-8-2 تحلیل خطر زمین لرزه( Earthquake Hazard Analysis ) 35

-1-8-2 تعريف تحليل خطر لرزه اي: 35

-2-8-2 سطوح خطر زلزله. 35

-3-8-2 مطالعات لرزه زمين ساخت :. 36

-4-8-2 برآورد پارامترهاي لرزه خيزي :. 37

-5-8-2برآورد پارامترهای جنبش نیرومند زمین :. 37

-6-8-2 خطرزائی. 39

فصل3: پهنه بندی لرزه ای. 41

3-1- پهنه بندي لرزه ای :. 41

3-2- بررسی عوامل موثر در وقوع زمین لغزش ها. 43

3-3- اولویت بندی عوامل موثر. 43

3-4- تهیه نقشه پراکنش زمین لغزش ها. 43

3-5- تهیه نقشه های عوامل موثر. 44

-6-3 روش های پهنه بندی لرزه ای. 44

-7-3 پهنه بندی لرزه ای به روش تعیینی (Deterministic Approach):  45

-1-7-3 داده های قرن بیستم. 45

-2-7-3 داده های تاریخی. 46

-3-7-3 محاسبه بزرگای پتانسیل چشمه از طریق روابط ارائه شده که براساس طول موثر گسل می باشد.. 46

-4-7-3 شناسائی چشمه های لرزه زا. 48

3-7-5- تعیین زمین لرزه کنترلی برای پارامترهای جنبش زمین. 49

-6-7-2 انتخاب روابط كاهندگي براي پارامترهاي جنبش زمين. 51

3-7-7- محاسبه پارامترهای طراحی جنبش زمین. 63

3-8- پهنه بندی لرزه ای به روش احتمالاتی (Probabilistic Approach):  64

3-8-1- شناسايي منابع لرزه اي و بررسي لرزه خيزي منطقه. 64

3-8-2- محاسبه رابطه بين فراواني زلزله ها و بزرگاي آنها ( توزيع بزرگا و محاسبه متوسط ميزان رخ داد زمين لرزه ها)، محاسبه چگالي و توزيع احتمال. 65

3-8-3- انتخاب رابطه كاهندگي (تخمین حرکت زمین ). 65

3-8-4- محاسبه و بدست آوردن منحني خطر لرزه اي سايت مورد نظر. 66

3-8-5- فرضيات در روش PSHA.. 66

-6-8-3 نقشه هاي خطر زلزله. 68

-3-9 برآورد خطر زمینلرزه به روش احتمالاتی تصحیح شده. 69

3-10- تعیین سرچشمه های لرزه زا. 71

3-10-1- عدم قطعیت فاصله ای. 71

3-10-2- عدم قطعیت در اندازه. 73

3-11- تعیین پارامترهای لرزهخیزی. 74

3-11-1- انواع مختلف بزرگاهای زلزله. 74

3-11-2- يكنواخت سازي فهرست نامه زمين لرزه ها. 76

3-12- ضریب لرزه خیزی. 77

3-12-1- خط برازش گوتنبرگ – ريشتر. 77

-2-12-3 روش تخمین بزرگترین احتمال (MLE) 77

-3-12-3 روش Kijko . 78

3-12-4- تخمین β به روش کیجکو:( آهنگ لرزه خيزي). 79

3-12-5- تخمین (آهنگ رويداد ساليانه براي بزرگاي سطحي). 81

-6-12-3 تخمین )حداكثر بزرگاي قابل انتظار از نظرآماري)  82

3-13- پارامتر های لرزه خیزی در چشمه های بالقوه زمینلرزه. 82

3-13-1- نرخ رویداد متوسط سالانه زمینلرزه ها در چشمه های بالقوه زمینلرزه. 83

-2-13-3 تابع توزيع احتمال زمين لرزه ها. 83

-3-13-3 محاسبه پارامتر لرزه خيزي v يا ميزان متوسط رخ داد زمين لرزه  84

-4-13-3 دوره بازگشت، احتمال سالیانه وقوع و عدم وقوع زلزله. 85

-5-13-3 مفهوم ریسک وقوع زلزله. 85

3-14- تابع توزیع فضایی. 86

3-14-1- عوامل کنترل کننده موثر. 87

-2-14-3 میزان اطمینان از چشمه بالقوه زمینلرزه تعیین شده. 87

-3-14-3 جایگاه تکنونیکی چشمه بالقوه زمینلرزه. 87

-4-14-3 عناصر ساختاری. 87

-5-14-3 خصوصیات فعالیت لرزه ای. 88

فصل4: تحلیل خطر منطقه قم. 90

4-1- چکیده. 90

-2-4 مقدمه. 91

-3-4 هدف از اجراء :. 93

-4-4 توجيه ضرورت انجام طرح. 93

4-5- زمین ‌ریخت ‌شناختی. 94

4-6- چینه شناسی واحدهای سنگی منطقه مورد مطالعه. 96

4-7- وضعیت خطرپذیزی لرزه ای استان قم. 97

4-8- ساختارهای منطقه مورد مطالعه. 97

-9-4 گسلهای فعال اصلی منطقه. 98

4-10- مشخصات گسل های فعال منطقه:. 114

4-10-1- بررسی بزرگای زلزله. 116

4-10-2- تخمین ماكزيمم شتاب زمین. 118

4-11- پارامترهاي اندازه گيري Parameters Scaling. 120

4-11-1- گزارش زمینلرزه های مهم رخ داده. 120

4-11-2- زمینلرزههاي دستگاهي. 121

4-11-3- توزیع سطحی رومرکز زلزله. 121

4-11-4- چگونگی توزیع زمانی زمینلرزهها. 122

4-11-5- توزیع بزرگای زمینلرزهها. 123

-6-11-4محاسبه بزرگی و فراوانی زمینلرزه ها به روش گوتنبرگ – ریشتر. 124

4-11-7- محاسبه بزرگی و فراوانی زمینلرزه ها به روش کیجکو – سلول. 125

-8-11-4 برآورد دوره بازگشت زمین به روش کیجکو. 126

-9-11-4 محاسبه، دوره بازگشت، احتمال سالیانه وقوع و عدم وقوع زلزله  127

4-11-10- محاسبه دوره بازگشت بر اساس درصد خطر و عمر مفید سازه. 127

4-11-11- محاسبه دوره بازگشت زلزله در استان. 129

4-12- تحلیل خطر قم به روش احتمالاتی (PSHA) 130

-1-12-4 نمودار مربوط به حداکثر شتاب زمین (PGA) 130

-13-4 بر آورد خطر زمینلرزه به روش احتمالاتی تصحیح شده. 132

4-13-1- مشخصات گسل های فعال منطقه. 132

4-13-2- بررسی بزرگای زلزله. 134

4-13-3- تخمین شدت زلزله براساس طول چشمه و ماكزيمم شتاب زمین  135

-4-13-4 نقشه های مربوط به حداکثر شتاب زمین (PGA) 137

4-14- مقایسه نتایج. 138

4-15- احتمال وقوع زلزله بر حسب دوره بازگشت در استان. 140

-16-4 سرعت موج برشي. 141

-17-4 طبقه بندي زمين. 141

4-18- پهنه بندي خطر زمين لغزش محدوده قم به روش قضاوت مهندسي. 150

-1-18-14 چكيده. 150

4-18-2- مقدمه. 150

-3-18-4خصوصيات عمومي منطقه مورد مطالعه از نظر وجود عوامل زمين لغزش  150

-4-18-4روش انجام مطالعات. 152

-5-18-4 روش تهيه نقشه پهنه بندي خطر زمين لغزش. 153

-19-4 تعیین طیف پاسخ شتاب زمین لرزه در ساختگاه. 157

4-19-1- چكيده. 157

4-19-2- طیف پاسخ. 157

-3-19-4 طيف پاسخ شتاب جنبش زمين به روش احتمالاتی. 157

فصل5: نتيجه گيري. 160

5-1- مقدمه. 160

5-2- نتیجه گیری. 160

5-3- پیشنهادات. 162

منابع و مآخذ. 1623

پیوست. 1626

چکیده انگلیسی. 230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

شکل 1: نمای جانبی زمین. 17

شکل 2: نوع حرکت گسل ها. 18

شکل 3: ايالتهاي لرزه زمينساختي ايران. 21

شکل 4: الف: حل صفحة گسل زمينلرزه هاي شرق ترکيه، قفقاز و شمال ايران   22

شکل 5: سازوكار كانوني زمينلرزه هاي شمال ايران. 23

شکل 6: نقشة گسلهاي فعال سازوكار كانوني زمينلرزه ها و نواحي بيشينه تخريب زمينلرز ههاي مخرب زاگرس. 25

شکل 7: گسلها و ساختارهاي عمدة زون فرورانش مکران. 27

شکل 8: مدل های چشمه های لرزه ای در يک ايالت لرزه زمین ساخت. 32

شکل 9: ارتباط گسل فعال و ناشناخته. 34

شکل 10: تقسیم بندی گسل به قطعات كوچکتر. 35

شکل 11: توصیف منحنی خطر زلزله. 39

شکل 12: مراحل اساسی برآورد خطر زمینلرزه به روش تعینی. 47

شکل 13: انواع فاصله های چشمه لرزه زا تا سايت مورد نظر. 48

شکل 14: مقايسه چندين رابطه تجربي براي بدست آوردن زمين لرزه كنترلي   50

شکل 15: مراحل اساسی برآورد خطر زمینلرزه به روش احتمالاتی مرسوم   67

شکل 16: مراحل اساسی برآورد خطر زمینلرزه به روش احتمالاتی اصلاح شده   70

شکل 17: مثالهایی از هندسه های زون منابع مختلف. 72

شکل 18: تغییرات فاصله منبع تا محل برای هندسه های مختلف زون منبع   73

شکل 19: اثر سرعت لغزش گسل و اندازه زلزله بر پریود تکرار. 74

شکل20: محدوده محل سکونت شهر قم. 92

شکل 21: نقشه زمین شناسی شهر قم. 95

شکل 22: نقشه زمین شناسی جنوب قم. 96

شکل 23: نقشه پهنه رومرکزی زلزله. 98

شکل 24: تصویر ماهواره‌ای گسل خضر. 101

شکل 25: نقشه گسلهای بومی استان به فاصله 30 کیلومتری مرکز شهر   103

شکل 26: نقشه گسل قم – زفره. 105

شکل 27: تصویر ماهواره ای گسل رباط کریم. 108

شکل 28: گسل های فعال منطقه در محدوده ی شعاع مورد مطالعه به طول 150 کیلومتر.. 114

شکل 29:اهمیت فاصله ی گسل ها از ساختگاه را نشان می دهد. 118

شکل 30: پراکندگی زلزله های اتفاق افتاده در محدوده 150 کیلومتری استان قم.. 122

شکل 31: موقعیت چشمه های تعیین شده در منطقه قم. 133

شکل 32: عمق سنگ بستر لرزه ای شهر قم.. 143

شکل 33: نوع شرایط خاک در سراسر شهر قم.. 144

شکل 34: نقشه پهنه بندی شتاب افقی برای دوره بازگشت50 سال برای کل ناحیه.. 145

شکل 35: نقشه پهنه بندی شتاب افقی برای دوره بازگشت 475 سال برای کل ناحیه.. 145

شکل 36: نقشه پهنه بندی شتاب افقی برای دوره بازگشت 50 سال برای شهر قم. 147

شکل 37: نقشه پهنه بندی شتاب افقی برای دوره بازگشت 475 سال برای شهر قم. 148

شکل 38: نقشه پهنه بندی شتاب افقی استان برای دوره بازگشت 475 سال   149

شکل 39: نقشه استعداد زمين لغزش منطقه مورد مطالعه. 154

شکل 40: نقشه همباران منطقه مطالعاتي. 155

شکل 41: نقشه پهنه بندي خطر زمين لغزش منطقه مورد مطالعه. 156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 1: پارامتر های ایالت های لرزه زمینساختی ایران.. 21

جدول 2: تخمین شدت زلزله بر اساس طول گسل.. 50

جدول 3: تعیین ضرائب GC و GB با توجه به نوع خاک.. 54

جدول 4: ضرائب رابطه كاهندگي بور برای محاسبه بزرگترين مؤلفه شتاب افقي.. 54

جدول 5: ضرایب مدل های کاهندگی.. 58

جدول 6: ضرایب مدل های کاهندگی برای منطقه البرز.. 59

جدول 7: ضرایب مدل های کاهندگی برای منطقه زاگرس.. 60

جدول 8: ضرایب رابطه زارع.. 62

جدول 9: ضرایب رابطه نوروزی.. 63

جدول 10: رابطه تجربی بین و Ms بدست آمده برای گستره های البرز، ایران مرکزی و زاگرس. 76

جدول 11: برآورد پارامترهاي زلزله خيزي براساس زمينلرزه هاي ثبت شده در ايالت لرزه زمين ساختي ايران مركزي1997. 82

جدول 12: مشخصات گسل ها در محدوده ی 150 کیلومتری قم.. 115

جدول 13: مقدار بزرگای گسل ها.. 117

جدول 14: ماكزيمم شتاب افقي گسل ها.. 119

جدول 15: زمینلرزه های مهم رخ داده تاریخی تا شعاع 150 کیلومتری منطقه مورد مطالعه. 121

جدول 16: برآورد بزرگا بر اساس دوره بازگشت و همچنین تعداد رویداد زمین لرزه در یک دوره 113 ساله. 125

جدول 17: برآورد دوره بازگشت بر اساس بزرگا.. 126

جدول 18: برآورد بزرگا بر اساس دوره بازگشت.. 126

جدول 19: دوره بازگشت بر اساس درصد خطر و عمر مفید سازه.. 128

جدول 20: آهنگ رویداد سالیانه بر اساس درصد خطر و عمر مفید سازه.. 128

جدول 21: احتمال رویداد یک زمین لرزه بر اثر جنبایی سرچشمه خطی.. 131

جدول 22: هندسه چشمه های بالقوه زمینلرزه تعین شده در گستره قم.. 134

جدول 23: مقدار طولی از چشمه های مورد نظر که در محدوده ی 150 کیلومتری قرار دارد و مساحت چشمه و همچنین نزدیک ترین فاصله ی چشمه از شهر قم. 135

جدول 24: مقدار بزرگای گسل ها.. 136

جدول 25: احتمال رویداد یک زمین لرزه بر اثر جنبایی سرچشمه خطی.. 137

جدول 26: نتایج احتمال های محاسبه شده برای شتابهای مورد نظر.. 139

جدول 27: احتمال وقوع زلزله بر مبنای دوره بازگشت و بزرگا.. 140

 

 

 

 

 

فصل اول :

 

کلیات و ساختار زمین

 

          q          عوامل موثر در جنبش نيرومند زمين

 

q          ساختار تکتونیکی صفحات و لرزه خیزی منطقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل1: کلیات و ساختار زمین

 

 

 

 

 

1-1- عوامل موثر در جنبش نيرومند زمين :

بصورت كلي عوامل موثر در جنبش نيرومند زمين در اثر رويداد زمين لرزه را مي توان در دو بخش مورد بررسي قرار داد، اين دو بخش شامل ويژگي هاي چشمه لرزه زا، و شرايط ژئوتكنيك لرزه اي ساختگاه سازه ها مي باشد. بنابراين هريك از بخش ها و نقش آنها در جنبش نيرومند زمين بايد مورد بررسي قرار گيرد تا ويژگي هاي جنبش نيرومند زمين در شالوده سازه ها و بهينه كردن معيارهاي طراحي سازه ها در برابر زمين لرزه تخمين و در محاسبات مورد استفاده قرار گيرد .{1}

 

 

 

 

1-1-1- ويژگيهاي چشمه هاي لرزه زا :

رويداد زمين لرزه ها در بخش پوسته زمين ناشي از نيروهاي زمين ساختي است كه برپايه تئوري زمين ساخت ورقه اي از سال ١٩٦٠ مطرح گرديد در اين تئوري بيان مي شود كه سنگ كره از تعداد زيادي بلوكها بصورت ورقه تشكيل شده است كه اين ورقه ها نسبت به يكديگر در حال حركت مي باشند. مرز اين بلوكها همواره با رويداد زمين لرزه هاي بزرگ روبرو است. معتبرترين تشريح براي علت ايجاد حركت ورقه ها برپايه تعادل ترموديناميك مواد تشكيل دهنده زمين استوار است. بخش فوقاني گوشته در تماس با پوسته سرد مي باشد، درحاليكه بخش تحتاني در تماس با هسته داغ زمين است. بديهي است كه بايستي يك گراديان دما در گوشته برقرار باشد.

شکل 1: نمای جانبی زمین

تئوري زمين ساخت ورقه اي حركت نسبي ورقه ها را با توجه به سه نوع مرز (ورق هاي فرورانشي، گسترش جانبي و گسترش انتقالي)، به سادگي توصيف و تعيين مي نمايد. در ديگر موارد نيز ممكن است در اثر گسترش، لبه ورقه ها شكسته و سبب تشكيل ورقه كوچك تر يا خرد ورقه محصور بين ورقه هاي بزرگتر شود. حركت بين دو بخش از پوسته سبب انقطاع جديد يا پيشروي خطوط شكست موجود در ساختار زمين شناسي پوسته مي شود كه به آن گسل مي گويند. گسل ها بسته به نوع حركتشان به سه گروه اصلي دسته بندي مي شوند که عبارتند از: گسلهاي شيب لغز، امتداد لغز و يا تركيبي از آنها می باشد.

شکل 2: نوع حرکت گسل ها

تئوري بازگشت الاستيك بيان مي كند كه وقوع زمين لرزه ها موجب آزادي تنش در امتداد بخشي از گسل مي شود و تا زماني كه تنش ها فرصت كافي براي ذخيره شدن مجدد را داشته باشند گسيختگي بعدي و يا به عبارت ديگر زمين لرزه بعدي اتفاق خواهد افتاد. از آنجائيكه زمين لرزه ها موجب رهاسازي انرژي جمع شده برروي گسل مي شوند، وقوع آنها در محدوده اي كه فعاليت لرزه اي براي مدتي كم و يا اصلا اتفاق نيفتاده است محتمل تر است . با شناسايي حركات گسل در طي لرز ه خيزي گذشته و در امتداد آن مي توان به نبود فعاليت لرزه اي در پاره اي از مكانهاي آن پي برد.

با مطالعات لرزه زمين ساخت مي توان از شكستگي ساختارهاي زمين شناسي و هندسه آنها پيرامون ساختگاه سازه ها مطلع شد و نهايتا مي توان مدل لرزه زمين ساختي يا درعمق برش لرزه زمين ساختي از آنها تهيه نمود و مخاطرات احتمالي گسلش زمين و يا رويداد احتمالي زمين لرزه برروي آنها را براي تخمين رويداد زمين لرزه هاي آتي و چگونگي ويژگيهاي آنها پيش بيني نمود.

هندسه گسلها، زون خرد شده، نوع و سازوكار آنها مي تواند در برآورد پتانسيل حداكثر زمين لرزه محتمل برروي آنها ما را كمك نمايد و اين امر در مطالعات زمين ساخت و لرزه زمين ساخت صورت مي پذيرد. سن گسلها از عوامل مهم در رويداد زمين لرزه برروي آنهاست بطوريكه گسل هاي جوان از اهميت بيشتري برخوردار هستند و مطالعات نو زمين ساخت مي تواند كمك زيادي در كلاس بندي گسل ها از ديدگاه فعاليت لرزه اي داشته باشند.

معمولا روابط تجربي در پيوند با هندسه گسل، حداكثر توان لرزه زايي و ميزان بيشينه جابجايي برروي آن وجود دارد كه تا حدودي در تخمين رويدادهاي زمين لرزه اي آتي منطقه مي تواند موثر واقع شود . بزرگاي ز مينلرزه رابطه مستقيم با انرژي آزاد شده توسط زمين لرزه دارد.

يكي از ويژگيهاي چشمه لرزه زا ژرفاي كانوني زمين لرزه ها مي باشد. تحقيقات و پژوهشهاي زيادي برروي ژرفاي كانوني زمين لرزه ها انجام شده است. بصورت كلي ژرفاي زمين لرزه ايي كه در پيوند با حركت فرورانش ايجاد مي شود نسبتا عميق و ژرف مي باشد كه تا عمق ٨٠٠ كيلومتري سطح زمين نيز گزارش شده است، ولي ژرفاي كانوني زمين لرزه ايي كه در پيوند با گسترش جانبي اقيانوسي مشاهده شده كم عمق بوده و ژرفاي آنها كمتر از ٢٠ كيلومتر مي باشد و ژرفاي كانوني زمين لرزه هايي كه با گسترش انتقالي در پوسته قاره اي مشاهده شده اند داراي ژرفاي كمتر از پوسته زمين مي باشند يعني كمتر از ٦٠ كيلومتر . رويداد زمين لرزه هاي ايران بسيار سطحي بوده است و به جز منطقه مكران، تقريبا در تمام ايران كمتر از ٢٠ كيلومتر برآورد شده است و به همين دليل لايه لرزه زا درفلات ايران را مي توان بين ژرفاي ١٠ تا ٢٠ كيلومتر درنظر گرفت.

1-1-2- ويژگيهاي شرايط ژئوتكنيك لرزه اي ساختگاهي برجنبش نيرومند زمين :

شرايط ژئوتكنيك لرزه اي ساختگاهي بركليه پارامترهاي مهم جنبش نيرومند زمين نظير دامنه، محتوي فركانسي و مدت دوام لرزش اثر قابل ملاحظه اي مي گذارد. ميزان تاثير، تابع هندسه، خواص مصالح لايه هاي زير سطحي، توپوگرافي ساختگاه و ويژگيهاي امواج لرزه اي كه از چشمه لرزه زا توليد و از لايه هاي سنگي مختلف عبور نموده تا به پي سنگ ساختگاه وارد شود، ميباشد.

طبيعت اثرات ژئوتكنيك لرزه اي ساختگاهي بر تقويت جنبش نيرومند زمين را مي توان با بهره گيري از روشهاي مختلف مانند تحليل ساده تئوري پاسخ زمين، اندازه گيريهاي جنبش واقعي سطحي و زيرسطحي در همان ساختگاه و اندازه گيري جنبش نيرومند سطح زمين در ساختگاه هايي با شرايط متفاوت از ساختگاه موردنظر تشريح نمود.

اثرات هندسي سنگ بستر برروي جنبش نيرومند زمين تاثير پذير مي باشد. گرچه بي قاعدگيهاي توپوگرافي سنگ بستر موجب پراكنده ساختن امواج زمينلرزه شده و الگوهاي پيچيده اي از تقويت يا كاهيدگي جنبش نيرومند زمين را ايجاد مي كنند ليكن به هرحال جنبش نيرومند زمين در بالاي ارتفاعات معمولا تقويت و تشديد مي شوند.

1-2- ساختار تکتونیکی صفحات و لرزه خیزی منطقه

1-2-1- تکتونیک صفحات

اساس تئوری تکتونیک صفحات این است که تقریبا 12 صفحه اصلی سازنده لایه 70 تا 150 کیلومتری خارجی زمین هستند که به عنوان پوسته یا لیتو سفر شناخته می شوند. علاوه بر این می دانیم که این صفحات حرکت آرامی دارند و نیروی محرک آنها به طور کامل شناخته نمی شود. فرض می شود که موادی که زیر پوسته واقع شده اند و به عنوان آستنوسفر شناخته شده اند بدلیل اختلاف دمایی که در عمقشان وجود دارد حرکت می کنند. حرکت نسبی لایه های مجاور منجر به تغییر شکل و کرنش سنگ ها می شود، سنگ تغییر شکل یافته در نهایت شکسته و جایجا می شود که منجر به ایجاد زمین لرزه می شود. این گونه لرزه ها، لرزه های تکنونیکی هستند که می تواند در مرز صفحات یا داخل صفحات اتفاق افتد. {5}

1-2-2- ايالتهاي لرزه زمينساختي ايران

ايالت لرزه زمينساختي، پهنه اي است كه تحت رژيمهاي ژئوديناميكي كن وني، داراي جايگاه تكتونيكي همانند و الگوي لرز هخيزي يكسان باشد (يي ١و همكاران، ١٩٩٥ ). با توجه به اين مفهوم، ميرزايي و همکاران (١٩٩٨) ايران را به پنج ايالت لرزه زمينساختي عمدة : ١- البرز – آذربايجان ٢- كپه داغ ٣- زاگرس ٤- ايران مركزي و شرق ايران و ٥- مكران، تقسيم کرده اند كه خصوصيات عمده آنها به اختصار به صورت زير است. {5}

شکل 3: ايالتهاي لرزه زمينساختي ايران(میرزایی 1977) {5}

 

جدول 1: پارامتر های ایالت های لرزه زمینساختی ایران{5}

β λ ایالت
1.97 ± 0.07 37.86 ± 4.24 البرز – آذربایجان
1.56 ± 0.12 6.13 ± 1.47 کپه داغ
1.99 ± 0.09 27.93 ± 4.0 ایران مرکزی

 

 

 

 

 

1-2-3- ايالت لرزه زمينساختي البرز- آذربايجان

اين ايالت پهنه اي لرزه خيز است كه بخشهاي شمال و شمال غربي ايران را در بر ميگيرد رشته كوه البرز از شمال به فرونشست درياي خزر و از جنوب به فلات ايران مركزي منتهي مي گردد. البرز، بخش مركزي منطقة كوهزايي گسترده تري را تشكيل مي دهد كه حدود آن از نظر محققين مختلف، متفاوت است.

در تعيين ايالت لرزه زمينساختي البرز آذربايجان، حد شمالي البرز در امتداد بلوك جنوبي درياي خزر قرار مي گيرد. بلوك جنوبي درياي خزر در حال حاضر داراي نرخ کرنش پايين و نحوة رفتار آن در برابر عوامل تغيير شكل دهنده، با بقية ايران متفاوت است (جكسون ٥ و همكاران، ١٩٩٥). بسياري از محققين خصوصيات بلوك جنوبي درياي خزر را همانند ويژگيهاي پوستة اقيانوسي مي دانند. از ديدگاه زمين شناسي، حد جنوبي ايالت لرزه زمينساختي البرز-آذربايجان بخوبي مشخص نيست، اما بر اساس مطالعات نوزمينساخت(نئوتكتونيك) مرز جنوبي اين ايالت لرزه زمينساختي بر روي گسل هاي فعال قرار مي گيرد. مهمتر ين اين گسل ها عبارتند از: گسل شمال تبريز، گسل ايپك و گسل ترود. مرز شرقي ايالت لرزه زمينساختي البرز-آذربايجان با ايالت لرزه زمينساختي كپه داغ واضح نيست و مرز بين اين دو ايالت عمدا بر اساس اطلاعات مربوط به فعاليت لرزه اي و تغيير روند ساختاري ساختهاي زمين شناسي تعيين شده است. كوتاه شدگي قاره اي ناشي از همگرايي صفحه هاي اوراسيا و عربستان كه با نرخ همگرايي ٣٠ ميلي متر در سال (جكسون، ١٩٩٢ ) صورت مي گيرد. با ضخيم شدن پوستة قاره اي و رانده شدن جانبي پوسته در منطقة برخورد تكميل و تعديل مي شود. سازوكار زمينلرزه ها در شرق تركيه و ناحيه قفقاز نشان دهندة گسلش تراستي و امتدادلغز مي باشند. {5}

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :225

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :       

        serderehi@gmail.com