دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیای سیاسی(M. A):ساختار جمعیتي وقومیتي در اسلامشهر و نقش آن در امنیت منطقه با تأکید بر همگرایي اقوام

دانلود متن کامل پایان نامه درجه کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی(M. A)

با عنوان:ساختار جمعیتي وقومیتي در اسلامشهر و نقش آن در امنیت منطقه با تأکید بر  همگرایي اقوام

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما، استاد مشاور، و نام نگارنده درج نمی شود

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسي ارشد” M .A ”

رشته جغرافیای سیاسي

عنوان :

ساختار جمعیتي وقومیتي در اسلامشهر و نقش آن در امنیت منطقه با تأکید بر همگرایي اقوام

استاد راهنما :

دکتر عزت اله عزتي

استاد مشاور:

دکتر غلامحسن حیدری

 

آبان ماه

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

ساختار جمعیتی و قومیتی دراسلامشهرو نقش آن در امنیت منطقه با تأکید بر همگرایی اقوام

فهرست

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول

  • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
  • بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش …………………………………………………………………………………………….. 6

1-4-هدف کلی ……………………………………………………………………………………………………………………………8

1-5-اهداف اختصاصی ………………………………………………………………………………………………………………….8

1-6-هدف کاربردی ……………………………………………………………………………………………………………………..8

1-7-فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………..8

1-7-تعاریف متغیرها : ……………………………………………………………………………………………………………………9

امنیت : …………………………………………………………………………………………………………………………………………9

احساس امنیت : …………………………………………………………………………………………………………………………….9

مهاجرت: ……………………………………………………………………………………………………………………………………11

حاشیه نشینی : ……………………………………………………………………………………………………………………………..11

فصل دوم

2-1-تاریخچه اسلامشهر……………………………………………………………………………………………………………….14

2-2-موقعیت جغرافیایی اسلامشهر…………………………………………………………………………………………………..16

2-3- ساختار جمعیتی اسلامشهر …………………………………………………………………………………………………….20

2-4- علل و عوامل جذب مهاجران به اسلامشهر و پهنه پيراموني آن: ……………………………………………………21

فصل سوم

3-1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..26

3-2-امنيت…………………………………………………………………………………………………………………………………26

3-3-ويژگي هاي امنيت ……………………………………………………………………………………………………………….29

3-4-ابعاد امنیت………………………………………………………………………………………………………………………….30

3-5-دیدگاه و نظریه های امنیت …………………………………………………………………………………………………..30

3-6-قومیت……………………………………………………………………………………………………………………………….34

3-7- اشتراک الگویی در قومیت‌های ایران………………………………………………………………………………………37

3-8- رابطه قومیت و امنیت………………………………………………………………………………………………………….39

3-9-عوامل مؤثر در همگرایی اقوام………………………………………………………………………………………………41

الف) نژاد: ………………………………………………………………………………………………………………………………..41

ب) زبان و فرهنگ: ……………………………………………………………………………………………………………………41

ج) آداب و رسوم و سنن اجتماعی: ………………………………………………………………………………………………42

د) دین و مذهب: ………………………………………………………………………………………………………………………42

هـ) سرزمین مشترک: ………………………………………………………………………………………………………………..42

و) عامل اقتصادی: …………………………………………………………………………………………………………………….43

3-10-عوامل مؤثر بر واگرایی : ………………………………………………………………………………………………….44

3-11- تهدیدات ناشی از تنوع و تعدد قومی…………………………………………………………………………………..45

3-11-1- منازعات قومی: ……………………………………………………………………………………..…………………..45

3-11-2- ضعف انسجام ملی « همگرایی و واگرایی»:………………………………………………………………….45

11-3-آسیب های امنیتی ناشی از مناقشات اقوام مشابه در کشورهای همجوار…………………………………..46

3-11-4- هزینه بالای حفظ انسجام ملی……………………………………………………………………………………46

3-12- فرصتهای ناشی از تنوع قومی………………………………………………………………………………………..47

3-12-1- تکثر فرهنگی ………………………………………………………………………………………………………..47

3-12-2- تنوع قومی و توسعه حوزه تأثیر ملی…………………………………………………………………………..48

3-12-3- تنوع قومی عامل توزیع فضایی جمعیت ……………………………………………………………………..48

3-12-4- تنوع قومی عامل رقابت بین اقوام ……………………………………………………………………………..48

3-12-5- قومیتهای فرامرزی و قابلیت تعاملات اقتصادی…………………………………………………………….49

3-13- علل شکل گیری حاشیه نشینی: ……………………………………………………………………………………49

3-13-1- مطالعات ارنست بوكر[1] و لويس ويرث[2] …………………………………………………………………….49

3-13-2- نظريه كلود گرون[3] ……………………………………………………………………………………………….50

3-13-3-نظريه استعمار……………………………………………………………………………………………………….51

3-13-4-ديدگاه حاشيه نشيني در مورد كشورهاي در حال توسعه ……………………………………………..51

3-13-5- نظريه سه سطحي تحليلي حاشيه نشيني……………………………………………………………………..52

3-14- علت مهاجرت اقوام ………………………………………………………………………………………………….54

3-15- پیامدهای مهاجرت ………………………………………………………………………………………………….55

فصل چهارم

4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….65

4-2- پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….65

فصل پنجم

5-1- چالش ها و فرصت ها و نتیجه گیری………………………………………………………………………………78

5-2- پیشنهادات اجرایی……………………………………………………………………………………………………..83

5-3- پیشنهادها و راهکارهای مناسب برای همگرایی و انسجام ملی و جلوگیری از فعالیت‌ها

و تنش‌های قومی ………………………………………………………………………………………………………………85

منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………………..86

 

چکیده :

هدف از پژوهش حاضر بررسی ساختار جمعیتی وقومیتی در اسلامشهر و نقش آن در امنیت منطقه

با تأکید بر همگرایی اقوام است . این پژوهش که با روش مروری ) اسنادی – کتابخانه ای ( انجام

شده است درصدد است با بررسی ساختار جمعیتی و قومیتی در اسلامشهر به نقش این مهم در

امنیت منطقه بپردازد. اسلامشهر به دلیل مجاورت با پایتخت کشور، تهران ، بعد از تهران و ورامین

سومین شهرستان پرجمعیت استان تهران است. این شهرستان با دو پدیده مهاجرت و حاشیه نشینی

روبرو است که علل و عوامل آن و تبعات و پیامدهای آن در شهرستان در این پژوهش مورد بررسی

قرار می گیرند. در ادامه دلیل تنوع قومیت در اسلامشهر، این پژوهش به این مهم می پردازد که چه

عواملی سبب همگرایی اقوام می شود و بر این مهم توجه دارد که با شناسایی عوامل اثر گذار بر

همگرایی اقوام و تقویت این عوامل، می توان شاهد امنیت بیشتری در منطقه بود که بر این اساس و

با مرور مطالعات انجام شده در این زمینه، راهکارهایی اجرایی ارائه داده است.

کلید واژه ها : همگرایی اقوام ، تنوع قومیتی ، ساختار جمعیتی ، اسلامشهر

 

  • مقدمه

ایران کشوری چند قومی است ووحدت و یکپارچگی آن مرهون همزیستی اقوام مختلف است و از این رو شناخت مشترکات اجتماعی اقوام به ویژه خصوصیاتی که سبب تسهیل و همگرایی اقوام می شود حایز اهمیت اساسی است( یوسفی: 1380: 202). تعدد گروه‌هاي قومي داراي گرايش سياسي در جوامع معاصر،‏ به علت تفاوت‌هاي ماهيتي با نظام‌هاي سياسي حاكم،‏ منشأ بالقوه‌اي براي تضعيف وفاق و تهديدي براي انسجام ملي كشورها به‌شمار مي‌آيد. وجود فرضيه قوميت و به تبع آن تصور تضعيف امنيت ملي،‏ به فرضيه‌اي تعميم‌پذير در تحليل مناسبات قوميت و حاكميت سياسي تبديل شده است(افضلی و ضرغامی، 1388 : 90-77) . شناسائي بسترها و عوامل همگرايي و چالش هاي پيش روي آن يکي از ضرورت هاي مهم امر سياستگذاري درباره همبمستگي ملي در هر کشوري است. در اين خصوص با توجه به اين که ايران به عنوان کشوري که داراي تنوع ناحيه اي و فرهنگي در درون خود مي باشد و اين امر هر از چندگاهي به عنوان ابزار ژئوپليتيک در دست بازيگران منطقه اي و فرامنطقه اي درآمده است. این مسأله در کلان شهر تهران و شهر های همجوار به دلیل کثرت قومیت های مختلف در کنار همدیگر از اهمیت زیادی برخوردار است . یکی از این مناطق اسلامشهر است که به دلیل همجواری با تهران پذیرای شمار زیادی از افراد از قومیت های مختلف ایران جهت زندگی در کنار یکدیگر شده است. این پژوهش درصدد است ساختار جمعیتی و قومیتی اسلامشهر را بررسی کرده و نقش آن را بر امنیت با تأکید بر واگرایی اقوام تشریح کند.

 

  • بیان مسأله

شهرستان اسلامشهر يكي از شهرهاي استان تهران، درجنوب غربي شهر تهران بر سر راه ارتباطي تهران- ساوه قرار گرفته و از طريق بزرگراههاي قديم و جديد تهران-ساوه و همچنين راه آن تهران به جنوب كشور و ساير استانهاي همجوار ارتباط دارد.فاصله آن تا مركز شهر تهران حدود 15 كيلومتر است. لزوم ارائه خدمات به جمعيت نسبتاً زيادي كه در اين شهرستان ساكن هستند و برنامه ريزي در جهت توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي آن باعث شد در سال 1373 از سوي وزارت كشور جمهوري اسلامي به عنوان يكي از شهرستانهاي تابعه استان تهران اعلام شود. اسلامشهر دارای قدمتی مقارن با هزاره پنجم پیش از میلاد می‌باشد و در روزگار کهن روستایی به نام قاسم آباد شاهی بوده‌است. یکی از روستاهای اسلامشهر فیروز بهرام است که بنای آن را به فیروز ساسانی نسبت داده‌اند. اسلامشهر در دوران قاجار منزلگاه اردوی همایونی بوده و به نام قاسم آباد خالصه نیز خوانده می‌شده‌است. وجود بقایای پایه‌های پل بر روی رودخانه سالور و تپه‌های واقع در مجاورت و یا نزدیکی آن و آثار مدفون در آنها دلالت بر وجود دوره‌های تاریخی مختلف داشته و حاکی از اهمیت این منطقه‌است. محوطه‌های ارزشمند باستانی که هم دوره با محوطه‌های باستانی چشمه علی شهر ری، مرتضی گرد و تپه سیلک کاشان هستند مانند تپه مافین آباد با دارا بودن هفت هزار سال پیشینه تاریخی و فرهنگی از شهرت زیادی در مجامع علمی برخوردار بوده و از شاخص‌های تمدن پیش از اسلام در جهان شناخته می‌شود. همچنین تپه‌های باستانی پراکنده در سطح منطقه را می‌توانید با محوطه‌های تاریخی مجاور آن در دشت بزرگ ری مقایسه کرد. تاکنون ۱۲ اثر تاریخی و یاستانی شهرستان اسلامشهر در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است. این منطقه به دلیل مرغوبیت و حاصلخیزی زمین‌های مستعد کشاورزی، وجود رودخانه‌های پرآب و رشته قانت‌های جاری آن و همچنین نزدیکی آن به تهران از دیرباز مورد توجه بوده‌است. محوطه باستاتی مافین آباد اسلامشهر که به دلیل حفاری‌های غیرمجاز سال‌های اخیر آسیب دیده‌است دارای کهن‌ترین دوره تاریخی است که دیرینگی آن به هزاره پنجم پیش از میلاد می‌رسد(استانداری تهران، 1388). اسلامشهر از طریق محور تهران-ساوه، شاهراه ارتباطی با استان‌های غرب و جنوب غرب کشور است و از محور جنوب با راه آهن استان‌های اصفهان، یزد و کرمان از یکسو و لرستان و خوزستان از سوی دیگر مرتبط می‌شود. این شهرستان به دلیل همجواری با تهران افراد از جمعیت های مختلف و قومیت های مختلف را در خود جای داده است. حوزه اسلامشهر به عنوان يكي از حوزه هاي طرح مجموعه شهري تهران داراي ويژگيهای خاصي از نظر تحولات جمعيتي و كالبدي مي باشد كه بطوركلي آن را از ساير پهنه هاي حريم پايتخت مستثنی كرده است .پذيرش نسبتاً بالايي از مهاجران به استان تهران ، تجربه بالاترين رشد شهرنشيني در قياس با كشور ، گسترش اسكانهاي غيررسمي و گسترش هاي كالبدي غيراصولي تنها بخشي از ويژگي هاي آن به شمار مي رود كه خود موجد مشكلات متعددي مي باشد(هاشمی، 1389: 68).

موضوع تنوع قومي و فرهنگي از آنجايي که در ارتباط تنگاتنگ و مستقيمي با موضوعات و مقولاتي همچون «وحدت و يکپارچگي ملي» و «هويت ملي» و نيز «امنيت ملي » است از اين رو ويژگي «تنوع و تکثر» در جامعه ايراني به مثابه شمشير دو تيغي است که هم مي تواند فرصت باشد و هم به عنوان يک تهديد تلقي گردد. از این رو يادآوري اين نکته بسيار ضروري است که هيچگاه طرح مساله قوميت ها ناقض انديشه «اتحاد» يا منکر اصل «وحدت ملي» نيست، بلکه عدم پرداختن به اينگونه مسائل يا به حاشيه مي تواند تهديدي براي« وحدت و اتحاد ملي» باشد ولی پيش از هر چيز باید ذهنيت خود را از انگاره ها و نگرش هاي مطلق گرا و ديدگاه هاي يکسويه نگر که متاسفانه به شکل برجسته اي در ادبيات سياسي ما و به ويژه در برخورد با مساله قوميت ها و فرهنگ هاي مختلف نمود مي يابند، بزداييم. آنچه که اهمیت دارد مسأله سیاسی شدن موضوع قومیت هاست که عبارتند از سیاسی شدن نشانه ها یا سمبلهای قومی (زبان، مذهب، نژاد، فرهنگ) که موجب شکاف های قومی و یاتشدید آن است. قومیت و مسایل قومی به طور عمده به این جهت اهمیت سیاسی پیدا می کنند که می توانند تبدیل به منبع مهمی برای بسیج سیاسی مردم و منشایی برای منازعات داخلی و بین المللی گردند (اخوان مفرد، هندياني و زينال نژاد، 1387: 403). در شرايط حال حاضر آنچه بيش از پيش بر اهميت موضوع مورد بحث افزوده و به آن ابعاد فرامرزي، منطقه اي و جهاني بخشيده است. تاکنون هیچ پژوهشی در کشور مرتبط با اسلامشهر در زمینه چغرافیای سیاسی انجام نشده است و با توجه به افزایش روند مهاجرت و حاشیه نشینی در کلان شهر تهران و شهرهای همجوار همچون اسلامشهر بررسی این مسایل بر امنیت منطقه حایز اهمیت زیادی است و با توجه به ساختار جمعیتی و توزیع قومیتی در اسلامشهر نقش امنیت منطقه بر همگرایی اقوام مورد مطالعه قرار گیرد. این پژوهش درصدد است که ابتدا به ساختار قومی جمعیتی شهرستان اسلام شهر پرداخته و در نهایت به نقش آن در امنیت منطقه و همگرایی اقوام بپردازد.

1-3-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

تنوع قومیتی، به عنوان یک واقعیت تاریخی ـ سیاسی، همواره با جغرافیایی سیاسی ایران پیوند خورده و ایران به لحاظ تنوع زبانی و قومی جزو ده کشور نخست جهان قرار دارد (قدسی، 1389: 25). حضور و زندگی قومیت‌های مختلف فارس، ترک، کرد، لر، بلوچ، ترکمن و عرب در جوار یکدیگر و در چارچوب جغرافیایی سیاسی واحد، بیانگر تنوع قومی ـ فرهنگی جامعۀ ایران است. توجه به اقوام و ویژگی‌های قومی، در کنار نقش بازدارندگی آنها در برابر دشمن، همواره به عنوان یک سیاست دفاعی، پس از دفاع مقدس مورد توجه مسئولان بوده است. هر قوم می‌تواند با توجه به منطقۀ جغرافیایی و محل استقرار خود، مسئولیت‌ها و نقش‌هایی را بر عهده گیرد، اما موقعیت اقوام به لحاظ نوع ارتباط با حاکمیت، باور ایشان نسبت به موقعیت کنونی یا آینده در سرزمین ایران، نوع تعامل (در مناطق مرزی) با همسایگان و… از نکاتی است که عملکردهای گوناگونی را به لحاظ مسئولیتی رقم می‌زند. در مفهوم قومیت، تعلق به یک گروه قومی، شامل آگاهی نسبت به ریشه‌ها سنت‌های تاریخی و مشترک و ترکیب پیچیدۀ ویژگی‌های فرهنگی، نژادی و تاریخی مطرح است و هنگامی که «خودآگاهی» نیز وارد این تعریف شود، جنبۀ قوم‌گرایی می‌یابد؛ به عبارتی، قوم‌گرایی را می‌توان این گونه تعریف کرد: احساس منشأ مشترک (خیالی یا واقعی)، سرنوشت مشترک، انحصار نسبی ارزش‌های مشترک که به سبب تقسیم‌بندی جوامع، به خانواده‌های سیاسی مجزا می‌شوند(نقیب السادات، حیات مقدم و قدسی، 1391 : 98-73). همزیستی قومیت‌های مختلف فارس، ترک، کرد، لر، بلوچ، ترکمن وعرب در جوار یکدیگر و در چارچوب جغرافیایی سیاسی واحد بیانگر تنوع قومی فرهنگی جامعه ایران است و تجربیات موجود بیانگر آن است که رفتارهای قومی، تابع شرایط و تحت تأثیر عوامل متعدد بوده و واکنش آنها در قبال تحولات، یکسان نیست. در صورتی که اقوام، پیگیر مطالبه‌های قومی سپر دفاعی مقابله با دشمن خواهند شد؛ به ویژه، در صورت وقوع شرایط بحرانی همچون جنگ که به احتمال فراوان به شکل ناهمگون خواهد بود، که در این صورت، قومیت‌ها می‌توانند نقش مقابله‌ای موردی یا همه جانبه ایفا کنند(نقیب السادات، حیات مقدم و قدسی، 1391 : 98-73). نگاهی تاریخی به اقوام نشان می‌دهد که تعامل اقوام با حاکمیت همواره با شیوه‌های مختلف ارتباطی و راهبردهای مختلف تعاملی همراه بوده است. بررسی تاریخی سیاسی و اجتماعی جوامع بشری نشان می‌دهد که در تمامی کشورها مسئلۀ قومیت با درجات متفاوت وجود داشته و گروه‌های قومی و مذهبی به عنوان اقلیت یا اکثریت در بیشتر کشورها وجود دارند که با پیشینۀ فرهنگی و تاریخی مشترک و ویژگی‌هایی مانند نژاد، زبان، فرهنگ و آداب و رسوم و احساس هویت مشترک مشخص می‌گردند. این تمایزها می‌تواند بر شکل‌گیری رفتارهای واگرایانه تأثیر گذارد و بر همین اساس، قومیت‌ها به عنوان یکی از مسائل مهم دولت‌ها محسوب می‌شوند (قدسی، 1389: 26). بنابراین، از دو جنبه بر ضرورت و اهمیت این پژوهش ها تأکید می شود یکی از لحاظ نظری یعنی شناسایی زمینه‌های مورد توجه در نزد اقوام برای همگرایی و مشارکت بیشتر با حاکمیت و دیگر از لحاظ عملی که از این جنبه می‌توان با توجه به جایگاه کسب شده در زمینۀ پیشین، به شناخت عینی از موقعیت کنونی اقوام و توان مقابله‌ای ایشان با دشمن در صورت بروز بحران، به عنوان یک سیاست دفاعی عملگرایانه دست یافت. این پژوهش نیز در همن راستا درصدد است تا با بررسی ساختار قومیتی و جمعیتی اسلامشهر به نقش آن در امنیت و همگرایی افوام بپردازد.

1-4-هدف کلی

ساختار جمعیتی وقومیتی در اسلامشهر و نقش آن در امنیت منطقه با تأکید بر همگرایی اقوام

1-5-اهداف اختصاصی

بررسی ساختار جمعیتی و توزیع قومیت در اسلام شهر

بررسی تأثیر مهاجرت بر احساس امنیت ساکنان اسلامشهر

بررسی تأثیر توزیع قومیتی در شهر ستان اسلامشهر بر میزان امنیت و احساس امنیت ساکنان این منطقه

1-6-هدف کاربردی

نتايج اين پژوهش مي تواند به سياستگذاران و مسئولان ذيربط در جهت اتخاذ استراتژي ها و راهکارهاي مناسب در راستاي ارتقاي امنیت و همگرایی اقوام کمک کند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، نيروي انتظامي، سازمان تبليغات، شهرداري ها، آموزش وپرورش، استانداري و فرمانداري، صدا و سيما و دانشگاه و … مي توانند از يافته هاي اين پژوهش بهره ببرند.

[1] – Ernest W. Buagess

[3] – Cloude Gruen

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :114

114

14700 تومان

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com