پایان نامه درباره:ساختار تشریحی و فعالیت ضد میکروبی برگ رزماری (Rosmarinus officinalis L.) در ارتباط با تکوین

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زيست شناسي

گرایش :علوم گياهي

عنوان : ساختار تشریحی و فعالیت ضد میکروبی برگ رزماری (Rosmarinus officinalis L.) در ارتباط با تکوین

دانشگاه شیراز

دانشکده‌ی علوم

 

پايان‌نامـه‌ي کارشناسي ارشد در رشته ي

زيست شناسي- علوم گياهي

 

ساختار تشریحی و فعالیت ضد میکروبی برگ رزماری (Rosmarinus officinalis L.) در ارتباط با تکوین

 

استاد راهنما:

دکتر هما رجايي


مهر ماه 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

 

رزماری به عنوان یک گیاه آروماتیک دارای برگهای همیشه سبز، با پتانسیل تولید اسانس، در صنعت غذا، عطریات و ترکیبات دارویی استفاده دارد. این پژوهش به منظور بررسی ساختار تشریحی و فعالیت ضد میکروبی برگهای رزماری در مراحل تدريجي تکوین صورت گرفته است. جوانه انتهايي و چهار مرحله نموي برگ رزماري با استفاده از ميكروسكوپ نوري مطالعه شدند. در طي فعاليت برگزايي، مریستم انتهایی ساقه به صورت دوره ای مرتباً از سطح بیشینه و کمینه عبور كرد. سيستم‌هاي پوششي، آوندي و زمينه‌اي به ترتيب تمايز يافتند. تغييرات تكويني اساساٌ شامل افزايش ضخامت كوتيكول در سطح بالايي، افزايش تعداد روزنه‌ها در سطح پاييني برگ، گسترش فضاي بين سلولي در مزوفيل و تمايزيابي كلانشيم بود. سه نوع كرك غده‌اي و دو نوع كرك غير غده‌اي، در هر دو سطح بالايي و پاييني برگ مشاهده شدند. انواع كركهاي غده‌اي و غير غده‌اي از اولين مرحله تكوين برگ بوجود آمده و تمايز يافتند. با بلوغ برگ از ميزان كركها كاسته ‌‌شد. اسانس برگهاي رزماري، در مراحل مختلف تكوين با استفاده از روش تقطير با آب جدا شده و فعاليت ضد ميكروبي آنها بر عليه سه نوع باكتري با دو روش انتشار ديسك و رقت‌سازي ميكروبراث مطالعه گرديد. بالاترين مقدار و همچنين ميزان فعاليت اسانس مربوط به دومين مرحله تكوين برگ بر عليه باكتري استافيلوكوكوس اورئوس و با ميزان حداقل غلظت ممانعت كننده 122/0 بود. با بلوغ برگ تاثير اسانس بر روي باكتري استافيلوكوكوس اورئوس كاهش و بر باكتري اشريشيا كولاي افزايش يافت. فعاليت ضدميكروبي اسانس با تراكم و فعاليت ترشحي كرك‌هاي غده‌اي در طي تكوين برگ رزماري مطابقت داشت.

 

فهرست مطالب

 

عنوان                               صفحه

فصل اول: مقدمه……………………………………………………………… 1

 

فصل دوم: مروری بر تحقیقات پيشين……………. 2

2-1- جوانه انتهايي و تكوين برگ در گياهان دولپه و نعناعيان 9

2-2- ساختار ترشحي در تيره نعناعيان و رزماري 11

2-3- يافته هاي فيتوشيميايي در گياه رزماري 13

2-4- خواص دارويي، ضد ميكروبي و آنتي اكسيداني گياه رزماري 13

اهداف پژوهش 17

 

فصل سوم: مواد و روش ها…………………… 19

3-1- انتخاب نمونه گياهي 19

3-2- آماده‌سازي نمونه‌ها جهت مطالعات سلولي تکويني با استفاده از ميکروسکوپ نوري 19

3-2-1- تثبيت 19

3-2-2- آبگيري 20

3-2-3- نفوذ پذيري 20

3-2-4- قالب‌گيري 21

3-2-5- برش‌گيري 21

3-2-6 – رنگ‌آميزي 21

3-2-7- مشاهده و عكسبرداري 22

3-3- بررسي فعاليت ضد ميكروبي برگ رزماري در مراحل مختلف تکوين 22

3-3-1- نمونه گیاهی 22

3-3-2- استخراج اسانس 23

3-3-3- نژادهای باکتریایی 23

3-3-4- احياء باكتريهاي ليوفيليزه 24

3-3-5- محیط استاندارد نیم مک فارلند 24

3-3-6- تعيين خاصيت ضد باكتري 24

3-3-6-1- كنيك Disc diffusion 25

3-3-6-2- محاسبه حداقل غلظتهاي ممانعت كننده و كشنده 26

 

فصل چهارم: نتایج……………………………………………………….. 28

4-1- بررسی خصوصیات ظاهری گیاه رزماری 28

4-2- ساختار تشريحي برگ رزماري 36

4-3- بررسي هاي تكويني 43

4-3-1- جوانه انتهايي ساقه و برگزايي 43

4-3-2- مراحل تكويني برگ 44

4-3-2-1- اولين مرحله تكوين 45

4-3-2-2- دومين مرحله تكوين 47

4-3-2-3- سومين مرحله تكوين 48

4-3-2-4- چهارمين مرحله تكوين 49

4-4- اندازه گيري ميزان اسانس در مراحل مختلف تكوين 104

4-5- بررسي فعاليت ضد ميكروبي در مراحل تدريجي تكوين 105

 

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري………………. 121

5-1- ویژگی های ظاهری 121

5-2- بررسي ساختار و تغييرات تكويني 122

5-2-1- بنیان گذاری برگ 123

5-2-2- تکوین برگ گیاه رزماری 126

5-3- انواع كركهاي غده‌اي و رابطه بين تمايزيابي آنها و تكوين برگ 130

5-4- بررسي فعاليت ضد ميكروبي برگ رزماري در مراحل مختلف تكوين 132

5-5- رابطه بين ميزان اسانس، فعاليت ضد ميكروبي و تکوين برگ 134

پيشنهادات پژوهشي آينده 135

 

فهرست منابع 136

 

فهرست جدول ها

 

عنوان و شماره                                  صفحه

جدول شماره‌ي 1- ميانگين ميزان اسانس مراحل مختلف تكوين برگ رزماري. 104

جدول شماره‌ي 2- فعاليت ضد ميكروبي اسانس دومين مرحله تكوين برگ رزماري بر اساس محاسبه قطر هاله عدم رشد (mm) بر روي سويه هاي باكتري مورد آزمايش. 106

جدول شماره‌ي 3- فعاليت ضد ميكروبي اسانس سومين مرحله تكوين برگ رزماري بر اساس محاسبه قطر هاله عدم رشد (mm) بر روي سويه هاي باكتري مورد آزمايش. 107

جدول شماره‌ي 4- فعاليت ضد ميكروبي اسانس چهارمين مرحله تكوين برگ رزماري بر اساس محاسبه قطر هاله عدم رشد (mm) بر روي سويه هاي باكتريايي مورد آزمايش. 107

جدول شماره‌ي 5- تعيين ميزان حداقل غلظتهاي ممانعت كننده رشد و كشنده اسانس برگ رزماري در مراحل مختلف تكوين، برروي سويه‌هاي باكتريايي استاندارد مورد آزمايش. 108

جدول شماره‌ي 6- ميانگين قطر هاله عدم رشد اسانس خالص برگ رزماري در مراحل مختلف تكوين، برروي سويه‌هاي باكتريايي استاندارد مورد آزمايش. 108

 

فهرست تصاوير

 

عنوان                                         صفحه

تصوير 1- محل جمع آوری نمونه، باغ گياهشناسي ارم دانشگاه شیراز، بخش باغ صخره‌ای. 29

تصوير 2- قسمتي از شاخه رزماري. 30

تصوير 3- بخشي از برگ بالغ در گیاه رزماری. 31

تصوير 4- – بخشي از برگ بالغ در گیاه رزماری، سطح زيرين. 32

تصوير 5- گلهای آبي مايل به بنفش کنار برگها‌ي گیاه رزماری در فصلهاي پاییز و بهار مشاهده مي‌شوند 33

تصوير 6- برگها‌ي گياه رزماري در مراحل انتخاب شده تكويني. 34

تصوير 7- موقعيت برگهاي رزماري در مراحل تدريجي تكوين. 35

تصوير 8- نماي كلي از برگ بالغ درگياه رزماري، برش عرضي و دستي. 37

تصوير 9- نماي كلي از كركها‌ي محافظتي و يك كرك غده‌اي در برگ بالغ رزماري، برش عرضي و دستي. 39

تصوير 10- نماي كلي از يك كرك غده‌اي در برگ بالغ رزماري، برش عرضي و دستي. 39

تصوير 11- نماي كلي از يك كرك غده‌اي در برگ بالغ رزماري، برش عرضي و دستي. 40

تصوير 12- بخشي از برگ بالغ درگياه رزماري، برش عرضي و دستي. 41

تصوير 13- بخشي از مزوفيل، برش عرضي و دستي برگ بالغ درگياه رزماري. 42

تصوير 14- برش عرضي از جوانه انتهايي گياه رزماري. 51

تصوير 15- برش عرضي از جوانه انتهايي گياه رزماري. 52

تصوير 16- برش عرضي از جوانه انتهايي گياه رزماري. 53

تصوير 17- برش عرضي از جوانه انتهايي گياه رزماري. 54

تصوير 18- برش عرضي از جوانه انتهايي گياه رزماري. 55

تصوير 19- برش عرضي از جوانه انتهايي گياه رزماري. 56

تصوير 20- برش عرضي از جوانه انتهايي گياه رزماري. 57

تصوير 21- عملكرد پلاستوكروني در رأس گياه رزماري با برگهاي متقابل. 58

تصوير 22- برش عرضي از جوانه انتهايي گياه رزماري. 59

تصوير 23- برش عرضي از جوانه انتهايي گياه رزماري. 60

تصوير 24- تمايز اوليه سيستم پيش‌آوندي در برش عرضي، اولين مرحله تكوين برگ رزماري. 61

تصوير 25- برش عرضي برگ رزماري در يك مرحله پيشرفته‌تر و پهنك گسترده. 62

تصوير 26- برش عرضي، اولين مرحله تكوين برگ رزماري. 63

تصوير 27- تمايز سيستم آوندي collateral در اولين مرحله تكوين برگ رزماري، برش عرضي. 64

تصوير 28- مراحل تكوين و تمايز‌يابي كرك‌هاي غده‌اي در برش عرضي از اولين مرحله تكوين برگ رزماري. 65

تصوير 29- ادامه تكوين و تمايز‌يابي كرك‌ها‌ي غده‌اي در برش عرضي از اولين مرحله تكوين برگ رزماري 66

تصوير 30- مراحل تكوين و تمايز‌يابي كرك‌هاي محافظتي در برش عرضي از اولين مرحله تكوين برگ رزماري. 67

تصوير 31- تكوين و تمايز‌يابي انواع كرك‌ها‌ در برش عرضي اولين از مرحله تكوين برگ رزماري. 68

تصوير 32- برش عرضي از اولين مرحله تكوين برگ رزماري. روزنه ها در گياه رزماري از نوع برجسته (Raised stomata) مي‌باشد. 69

تصوير 33- برش عرضي از اولين مرحله تكوين برگ رزماري. 70

تصوير 34- نماي كلي از پايان مرحله اول تكوين در برگ رزماري، برش عرضي. 71

تصوير 35- برش عرضي از پايان اولين مرحله تكوين برگ رزماري. 72

تصوير 36- نماي كلي از دومين مرحله تكوين برگ رزماري، برش عرضي. 73

تصوير 37- برش عرضي از دومين مرحله تكوين در برگ گياه رزماري. 74

تصوير 38- برش عرضي از دومين مرحله تكوين در برگ گياه رزماري. 75

تصوير 39- برش عرضي از دومين مرحله تكوين در برگ گياه رزماري. 76

تصوير 40- برش عرضي از رگبرگ اصلي در دومين مرحله تكوين برگ گياه رزماري 77

تصوير 41- برش عرضي برگ گياه رزماري در پايان دومين مرحله تكوين. 78

تصوير 42- برش عرضي بخش قاعده‌اي برگ گياه رزماري در پايان دومين مرحله تكوين. 79

تصوير 43- برش عرضي از برگ گياه رزماري در دومين مرحله تكوين. 80

تصوير 44- نماي كلي كرك ترشحي Capitate در برش عرضي برگ رزماري در دومين مرحله تكوين. 81

تصوير 45- نماي كلي از كرك ترشحي Peltate در برش عرضي از دومين مرحله تكوين برگ رزماري. 82

تصوير 46- نمايي از چند نوع كرك در برش عرضي دومين از مرحله تكوين برگ رزماري 83

تصوير 47- نماي كلي از چند نوع كرك در برش عرضي از دومين مرحله تكوين برگ رزماري. 84

تصوير 48- نماي كلي از چند نوع كرك در برش عرضي از دومين مرحله تكوين برگ رزماري. 85

تصوير 49- نماي كلي از سومين مرحله تكوين برگ رزماري، برش عرضي. 86

تصوير 50- برش عرضي برگ گياه رزماري در سومين مرحله تكوين. 87

تصوير 51 – برش عرضي برگ گياه رزماري در سومين مرحله تكوين. 88

تصوير 52- برش عرضي برگ رزماري در سومين مرحله تكوين. 89

تصوير 53- برش عرضي برگ گياه رزماري در سومين مرحله تكوين. 90

تصوير 54- برش عرضي برگ گياه رزماري در سومين مرحله تكوين. 91

تصوير 55- نماي كلي از كرك ترشحي Peltate در برش عرضي از سومين مرحله تكوين برگ رزماري. 92

تصوير 56- بخش قاعده‌اي برگ رزماري در سومين مرحله تكوين، برش عرضي 93

تصوير 57- رگبرگ مياني رزماري در سومين مرحله تكوين برگ، برش عرضي از وسط برگ. 94

تصوير 58- كناره برگشته برگ رزماري در سومين مرحله تكوين، برش عرضي. 95

تصوير 59- رگبرگ مياني بخش قاعده برگ رزماري در سومين مرحله تكوين، برش عرضي. 96

تصوير 60- نماي كلي از برگ بالغ درگياه رزماري، برش عرضي 97

تصوير 61- برش عرضي برگ بالغ رزماري.. 98

تصوير 62- برش عرضي برگ بالغ رزماري.. 99

تصوير 63- برش عرضي برگ بالغ رزماري. 100

تصوير 64- برش عرضي برگ بالغ رزماري 101

تصوير 65- برش عرضي برگ بالغ رزماري.. 102

تصوير 66- برش عرضي برگ بالغ رزماري. 103

تصوير 67- نمودار تغييرات كمي ميانگين ميزان اسانس طي مراحل مختلف تكوين برگ رزماري. 104

تصوير 68- نمودار ستوني تغييرات كمي ميانگين قطر هاله عدم رشد (mm) اسانسهاي مراحل مختلف تكوين برگ رزماري بر روي سويه هاي باكتري مورد آزمايش. 109

تصوير 69- نمودار خطي تغييرات كمي ميانگين قطر هاله عدم رشد (mm) اسانسهاي مراحل مختلف تكوين برگ رزماري بر روي سويه هاي باكتري مورد آزمايش. 109

تصوير 70- فعاليت ضد ميكروبي آنتي بيوتيك‌ها ي مختلف بر سويه هاي باكتري مورد آزمايش 110

تصوير 71- فعاليت ضد ميكروبي غلظتهاي خالص و 50% اسانس برگ رزماري در مراحل مختلف تكوين بر روي سودوموناس ائروژينوزا مورد آزمايش. 111

تصوير 72- فعاليت ضد ميكروبي غلظتهاي متفاوت اسانس برگ رزماري بر روي سودوموناس ائروژينوزا در مراحل مختلف تكوين. 112

تصوير 73- فعاليت ضد ميكروبي اسانس خالص مراحل مختلف تكوين برگ رزماري بر روي باكتري استافيلوكوكوس اورئوس. 112

تصوير 74- فعاليت ضد ميكروبي غلظتهاي مختلف اسانس رزماري در مراحل مختلف تكوين، برروي باكتري اشريشيا كولاي. 113

تصوير 75- فعاليت ضد ميكروبي غلظتهاي مختلف اسانس رزماري در مراحل مختلف تكوين، برروي باكتري اشريشيا كولاي 114

تصوير 76- فعاليت ضد ميكروبي غلظتهاي متفاوت اسانس برگ رزماري در مرحله دوم تكوين، بر روي باكتري استافيلوكوكوس اورئوس.. 115

تصوير 77- فعاليت ضد ميكروبي غلظتهاي متفاوت اسانس برگ رزماري در مرحله جهارم تكوين بر روي باكتري استافيلوكوكوس اورئوس. 116

تصوير 78- محاسبه حداقل غلظت ممانعت كننده اسانس برگ رزماري در مراحل مختلف تكوين بر روي باكتري استافيلوكوس اروئوس. 117

تصوير 79- محاسبه حداقل غلظت كشنده اسانس برگ رزماري در مراحل تدريجي تكوين بر روي باكتري استافيلوكوس اروئوس. 117

تصوير 80- محاسبه حداقل غلظت ممانعت كننده اسانس برگ رزماري در مراحل مختلف تكوين بر روي باكتري اشريشيا كولاي. 118

تصوير 81- محاسبه حداقل غلظت كشنده اسانس برگ رزماري در مراحل تدريجي تكوين بر روي باكتري اشريشيا كولاي. 118

تصوير 82- محاسبه حداقل غلظت كشنده و ممانعت كننده اسانس برگ رزماري در مراحل تدريجي تكوين بر روي باكتري سودوموناس ائروژينوزا. 119

 

فصل اول

 

 

مقدمه

 

گياهان دارويي به دليل ماهيت طبيعي، با بدن سازگاري بهتري دارند، معمولا فاقد عوارض ناخواسته داروهاي شيميايي مي باشند و در موارد مصرف طولاني يا بيماريهاي مزمن به عنوان بهترين گزينه محسوب مي شوند. در سالهاي اخير گرايش به استفاده از اين گياهان و تركيبات حاصل از آنها، براي توليد دارو در اكثر كشورها رو به افزايش است و كشور ما نيز از اين قاعده مستثني نيست. ايران با دارا بودن شرايط مختلف آب و هوايي و برخورداري از منابع عظيم گياهان داروئي بومي و غير بومي مي‌تواند در اين زمينه پيشرو باشد و از پتانسيل‌هاي موجود اين گياهان بهره ببرد.

يك گروه از اين گياهان، خانواده نعناعيان (Lamiaceae) مي باشند كه با داشتن 200 جنس و 400 گونه در غالب نواحي و مخصوصا مناطق مديترانه‌اي پراكنده مي باشند (زرگري، 1347). در بسياري از گونه‌هاي اين خانواده بزرگ، اسانس‌ها و تركيبات آروماتيكي شناسايي شده كه در صنعت عطر، دارو، مواد آرايشي، مواد غذايي و ….. استفاده دارند (Skaria et al., 2007).

يكي از جنس هاي متعلق به خانواده نعناعيان Rosmarinus L. است كه گونه مديترانه‌اي آن(Rosmarinus officinalis L.) به رزماري معروف است. رزماري گياهي درختچه اي، پايا، بسيار معطر،‌ داراي ساقه‌هاي چوبي با ارتفاع 50 سانتي متر تا 1 متر، برگهاي متقابل، بدون دمبرگ (مظفريان،‌ 1383)، با كناره به داخل برگشته، باريك و دراز به طول 2 تا 5/2 سانتيمتر، نوك تيز و نسبتا خشن مي باشد. سطح فوقاني پهنك برگ به رنگ سبز، ولي سطح پاييني آن بر اثر پوشيده بودن از كرك، به رنگ سفيد است. گل آن كه در بهار در كنار برگها ظاهر مي شود، رنگ آبي روشن دارد و پيوسته گلبرگ مي باشد (زرگري، 1347). گلها كامل، تقريبا بدون دمگل و در خوشه هاي كوتاه محوري قرار دارند. كاسه گل استكاني، دو لبه؛ لب بالايي با 3 دندانه كوچك؛ لب پاييني دو دندانه اي مي باشد. جام گل با لب بالايي چالدار يا دو لوبه و لب پاييني سه لوبه، با لب مياني بزرگ، تو گود، سرازير (به پايين برگشته) ديده مي شود (مظفريان، 1383). درون جام گل منحصرا دو پرچم جاي دارد (زرگري،‌ 1347). خامه بنياني نيست. ميوه چهار فندقه‌اي و به رنگ قهوه‌اي است. فندقه‌چه‌ها صاف، كروي-تخم مرغي و با قاعده مورب مي‌باشند (مظفريان، 1383).

رزماري در بين باغداران بنام رومارن متداول شده است. نام آن را در كتب قديم فارسي اكليل الجبل Aklil-ol-jabal ذكر كرده اند (ثابتي، 1355). نام علمي Rosmarinus از لاتين قديم مشتق شده به معناي “dew of the sea”. “dew” يا “dew-like” به معناي گلهاي آبي كمرنگ و شبنم مانند و “marinus” به معناي دريا كه از رشد اين گياه در نزديك دريا اقتباس شده است (ثابتي، 1355 ؛(Skaria et al.,2007.

رزماري از قديم الايام مورد شناسايي مردم بوده و در مراسم تشريفاتي، جشن هاي عمومي و خانوادگي به عنوان سمبل عشق و علاقمندي و يا در مراسم عروسي و عزا به كار مي‌رفته است.

در قرن شانزدهم ميلادي Prospet Apline شاخه هاي گياه رزماري را در قبور مصريان پيدا نمود. براي اولين بار Arehigens به طريق جوشاندن نوعي روغن از رزماري بدست آورد؛ ولي استخراج اسانس آن به صورت محلول الكلي قرن ها بعد يعني در سال 1330 ميلادي توسط A.devill-neuve صورت گرفت. در قرن شانزدهم ميلادي، تقطير گل رزماري بوسيله الكل آغاز گرديد و چون بيماري روماتيسم و نقرس ايزابل، ملكه هنگري (مجارستان) 72 ساله با اسانس مذكور معالجه شد اين اسانس به داروي جواني يا اسانس ملكه هنگري شهرت يافت. در سال 1685، دانشمندي بنام Kunkel از اسانس رزماري نوعي كامفر بدست آورد كه بعدها اثر اين اسانس توسط Lesieur بر روي سلسله اعصاب بررسي گرديد. دانشمندان ديگر نيز نظير Parturier و Rousselle در سال 1929 تاثير اين اسانس را بر روي كبد مطالعه نمودند و نتيجه اين گونه بررسي هاي علمي باعث شهرت گياه رزماري در قرن بيستم ميلادي شد (زرگري، 1347).

رزماري بومي نواحي مديترانه است و در اسپانيا، پرتقال،‌ مراكش، الجزاير، تونس، يوگسلاوي، فرانسه، ايتاليا، شمال افريقا و هند رشد ميكند. امروزه رزماري بدليل مصارف دارويي، داشتن برگهاي سبز دائمي، زيبايي خاص و بوي مطبوع، در غالب نواحي از جمله ايران پرورش مي يابد (زرگري، 1347).

رزماري به عنوان يك گياه آشپزخانه‌اي و يك ادويه مشهور در بسياري از كشورهاي غربي استفاده مي شود، اما مصرف آن در كشورهاي مديترانه‌اي به خصوص ايتاليا و فرانسه عمومي‌تر است. اسانس يا پودر برگهاي رزماري به تنهايي يا تركيب با گياهان ديگر به عنوان چاشني گوشت، سس ها، ادويه ها و محصولات ديگر غذايي كاربرد دارد (Skaria et al., 2007).

گلهاي آن نوش فراوان با بوي قوي و مطبوع فراهم مي كنند؛ به طوريكه عسل حاصله از آنها بوي معطر مخصوص دارد و به خوبي شناخته مي شود (زرگري، 1347).

گياه رزماري داراي خواص بادشكن، ضد گرفتگي عضلاني، آرامبخش، مدر و ضد ميكروب مي‌باشد. به طور سنتي جهت درمان سوء هاضمه‌هاي عصبي، ميگرن، سردرد و فشار خون بالا مصرف مي شود (آخوندزاده، 1379). اين گياه ضد تشنج و صفرا بر و مقوي معده بوده و نيرو دهنده بسيار قوي است. مصرف رزماري موجب سهولت ترشح و دفع صفرا مي شود؛ بنابر اين از آن در بيماريهاي يرقان و نارسايي اعمال كبدي استفاده به عمل مي آورند. مصرف رزماري در موارد ضعف عمومي ، خستگي مفرط و بي حالي بيمار در دوره نقاهت مفيد تشخيص داده شده است. حمام جوشانده آن در روماتيسم مفصلي و به صورت غرغره در رفع ورم مزمن لوزتين مفيد واقع مي شود (زرگري، 1347).

عصاره روغني سر شاخه هاي گلدار و برگهاي آن علاوه بر محصولات غذايي، در صنعت عطريات و مواد بهداشتي از قبيل صابونها، كرم ها و شامپوها استفاده گسترده اي دارد. بوي عطر رزماري در تحريك حافظه موثر است و اين موضوع باعث شده كه به عنوان يك گياه گلداني براي روي ميزكار در نظر گرفته شود. چوب آن براي ساخت عود و ديگر وسايل موسيقي استفاده مي شود (Skaria et al., 2007).

اسانس رزماري به علت دارا بودن خاصيت ضد ميكروبي و آنتي اكسيداني وسيع به عنوان يك گياه دارويي شناخته شده است. اسانس رزماري همچنين داراي خواص آنتي موتاژنيك بوده و عدم سميت آن در مدل هاي حيوانات آزمايشگاهي به اثبات رسيده است (جعفرزاده خالدي و همكاران، 1389).

به طور كلي تركيباتي كه گياهان توليد مي كنند در دو گروه عمده قرار مي گيرند:

  • تركيبات اوليه شامل اسيدهاي آمينه، قندها، اسيدهاي چرب و… .
  • تركيبات آلي ثانويه كه نقش بيولوژيكي مستقيمي در گياهان ندارند و شامل سه گروه آلكالوئيدها، تركيبات فنلي و ترپن‌ها مي‌باشند (Taiz and Zeiger, 2006). آلكالوئيدها يك گروه بزرگ از متابوليتهاي ثانويه نيتروژني و هتروسيكليك هستند كه تقريبا در 20% از گونه‌هاي گياهان آوندي مشاهده مي‌شوند. آلكالوئيدها معمولا داراي اثر فارماكولوژيكي بر جانوران مهره‌دار مي‌باشند (Hartmann, 1991). تركيبات فنلي داراي يك گروه فنل (يك عامل هيدروكسيل بر روي حلقه آروماتيك) بوده و از اسيد آمينه فنيل‌آلانين مشتق مي‌شوند. تاثيرات آللوپاتي تركيبات فنلي گياهان زيادي بر روي گياهان مجاور به اثبات رسيده است (Rice, 1987). ترپن ها در گياهان عالي به فراواني يافت مي شوند و بوي معطر بسياري از گياهان به علت اين تركيبات مي باشد. ترپن ها بر اساس تعداد واحد پنج كربني خويش بنام ايزوپرن به گروه هاي ديگري مانند مونوترپن، دي ترين، سزكويي‌ترپن و … تقسيم مي‌شوند (Goodwin, 1998). همچنين نقش آللوپاتيك اسانس ها را اغلب به مونوترپن‌ها و سزكويي‌ترپن‌ها نسبت مي دهند. اسانس ها با فرمول هاي مختلفي مثل پماد، كپسول و مايع وجود داشته و به صورت خوراكي پوستي و استنشاقي استفاده مي شوند. (Goodwin, 1998; Taiz and Zeiger, 2006).

اسانس‌هاي گياهي كه به عنوان GRAS (Generally Recognized As Safe) شناخته مي شوند، تركيبات روغني و معطر هستند و به طور گسترده اي در صنايع غذايي استفاده شده و به عنوان تركيب طعم دهنده در انواع غذاها، نوشابه‌ها و محصولات قنادي استفاده مي شوند. آنها همچنين داراي خاصيت ضد ميكروبي بر عليه طيف وسيعي از ميكرو ارگانيسم ها مي باشند. (جعفرزاده خالدي و همكاران، 1389). نقش مهم آنها درحفظ سلامت جامعه، هميشه توجه دانشمنداني را كه در جستجوي منابع جديد و كم خطر دارويي بر عليه ميكروبهاي شايع، مقاوم به آنتي‌بيوتيكها و فاسد كننده مواد غذايي هستند به خود جلب كرده است. برخي از اين ميكروبها عبارتند از:

جنس استافيلو‌كوكوس، متعلق به خانواده ميكروكوكاسه (Micrococcaceae)، مي باشد كه مهمترين گونه اين جنس استافيلوكوكوس اورئوس (Staphylococcus aureus) است. استافيلوكوكوس اورئوس عامل اصلي مسموميت غذايي استافيلوكوكي و عفونت هاي خارج روده‌اي مانند زخم، دمل، ذات الريه، مننژيت، سندرم شوك توكسيك و . . . مي باشد. انتروتوكسين توليد شده توسط اين باكتري به حرارت مقاوم مي باشد. مسموميت حاصل از استافيلوكوكوس اورئوس يكي از شايع ترين مسموميت هاي غذايي بوده و در اغلب كشورها از نظر وقوع در فهرست مسموميتهاي درجه اول قرار دارد (جعفرزاده خالدي و همكاران، 1389).

سودوموناس ائروژينوزا Pseudomonas aeruginosa)) مهمترين پاتوژن انساني در خانواده سودوموناسها (Pseudomonadaceae) بوده كه حالت تهاجمي داشته و عفونت را در بيماراني با دفاع غير طبيعي ايجاد مي‌نمايد. سودوموناس ائروژينوزا پاتوژن عمده بيمارستاني مي‌باشد و مي‌تواند سبب اوتيت گوش خارجي، عفونت چشم، استئوميليت، اندوكارديت و عفونت راه تنفسي شود. اين باكتري باسيل گرم منفي، متحرك با يك يا چند تاژك قطبي و هوازي اجباري مي باشد كه به چندين داروي ضدميكروبي مقاوم است. بنابراين به هنگام از بين رفتن فلور طبيعي بدن بر اثر تجويز آنتي بيوتيك ها، رشد كرده، غلبه يافته و مشكلاتي را در درمان فراهم مي كند. عوارض نامطلوب برخي از آنتي بيوتيكها و پيدايش مقاومت در باكتريها بر اثر استفاده از آنتي بيوتيكهاي رايج، توجه محققان را به استفاده از فرآورده هاي طبيعي جلب كرده است (مولانا و شاهنده، 1382).

خانواده انتروباكترياسه (Enterobacteriaceae)، گروه بزرگي از باسيل هاي گرم منفي و بدون اسپور هستند كه درحالت طبيعي در روده انسان و حيوان زندگي مي كنند. در اين خانواده چندين جنس از جمله اشريشيا قراردارد. برخي از اين باكتريها از جمله اشريشيا كولاي (Escherichia coli) ساكن روده بوده و بخشي از فلور طبيعي روده هستند كه گاهي هم ايجاد بيماري مي كنند. ساختمان آنتي ژني اين خانواده از باكتريها بسيار پيچيده بوده و انواع مختلفي از توكسين‌ها و عوامل بيماري زاي ديگر توليد مي كنند. Escherichia coli كلني‌هايي گرد، محدب و صاف با لبه هاي مشخص ايجاد مي كند. E.coli را مي توان به سرعت با هموليز محيط آگار خوندار شناسايي كرد. گروه انتروباكترياسه هنگامي ايجاد بيماري مي‌كنند كه به بافتهاي خارج از مجاري گوارشي به ويژه مجاري ادراري، صفراوي، ريه، صفاق و منن‍ژها راه يابند. E. coli شايع ترين عامل عفونت مجاري ادرار به خصوص در زنان مي‌باشد. همچنين نژادهاي خاصي از اين باكتري عامل عمده‌ي اسهال در نوزادان در كشورهاي در حال توسعه مي باشند (نويدي‌نيا، 1381؛ دارا، 1375).

استفاده از تركيبات نگهدارنده سنتزي منجر به بروز مشكلات زيستي از جمله سرطان و اختلالات هورموني و …. در بدن خواهد شد. همچنين با توجه به اينكه استفاده مداوم از اين تركيبات موجب مقاومت برخي ريززنده ها به اين تركيبات مي شود، ضرورت توسعه نگهدارنده هاي جديد طبيعي با كارايي بيشتر و همچنين سازگار با محيط زيست وجود دارد (جعفرزاده خالدي و همكاران، 1389).

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 176

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --