پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی : تحولات حقوق متهم در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در مقررات کنونی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  حقوق 

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان :   تحولات حقوق متهم در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در مقررات کنونی 

دانشگاه علامه طباطبایی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه ی دوره ی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان :
تحولات حقوق متهم در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در مقررات کنونی و لایحه آئین دادرسی

استاد راهنما:
دکتر حسنعلی موذن زادگان

استاد مشاور:
دکتر علی آزمایش

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                      شماره صفحه

مقدمه. 4

فصل اول… 9

کلیات… 9

مبحث اول : تعریف عناصر و عبارت حقوق متهم.. 10

گفتار اول: تعریف عناصر. 10

گفتار دوم:حقوق متهم.. 15

مبحث دوم : سیر تحول حقوق متهم.. 15

گفتار اول:پيشينه حقوق متهم درآموزه های دینی.. 16

فصل دوم.. 46

حقوق متهم در مرحله کشف جرم.. 46

مبحث اول : وظیفه کشف جرم. 47

مبحث دوم:تضمین حقوق متهم در مرحله کشف جرم. 50

گفتار اول : تقسیم بندی جرایم بر حسب اقدامات ماموران انتظامی.. 50

گفتار دوم : انواع حقوق متهم در مرحله کشف جرم و تحولات آن در لایحه آیین دادرسی کیفری.. 53

فصل سوم.. 82

حقوق متهم در مرحله ی… 82

گفتار اول: حق سکوت و اعلام آن به متهم.. 84

گفتار دوم: حق داشتن وکیل و اعلام آن به متهم.. 85

گفتار سوم: حقوق متهم در قرار ترک تعقیب… 89

گفتار چهارم: حقوق متهم در قرار تعلیق تعقیب: 90

گفتار پنجم: استفاده از برنامه های ترمیمی: 95

گفتار ششم: خسارت ایام بازداشت… 100

گفتار هفتم: قرارهای تامین کیفری.. 105

نتیجه گیری: 122

پیشنهادها: 126

فهرست منابع و مآخذ: 130

چکیده:

از گذشته تاکنون قانونگذار کیفری در انشاء قوانین شکلی دو هدف عمده یعنی تامین نظم عمومی و تامین منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار داده است.بدین منظور برای حسن جریان دادرسی کیفری ،تضمین حقوق متهم،رعایت حقوق و آزادیهای فردی و آسایش حقوقی شهروندان هر روز نظریه های جدیدی در این شاخه مهم از علم حقوق پا به منصه ی ظهور میگذارد تا دستگاه عدالت در کنار تامین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بیگناهان را از تعقیب و مجازات برهاند.موضوع این تحقیق تحولات حقوق متهم در مرحله ی کسف جرم و تحقیقات مقدماتی در مقررات کنونی و لایحه ی آیین دادرسی است.روشن است که حفظ حقوق متهم در فرایند دادرسی کیفری ضامن حراست از حقوق فردی و اجتماعی انسان است و باعث بالا رفتن سطح امنیت قضایی در جامعه میشود.بنابراین یکی از اهداف ما در این تحقیق کشف نقاط قوت لایحه جدید نسبت به قوانین فعلی در مورد حقوق متهم میباشد هدف دیگر بررسی راهکارهای جدید و مناسب برای اجرایی کردن هر چه بهتر حقوق مذکور در لایحه  نسبت به متهم با توجه به ساختار قضایی موجود و ساختارهای پیش بینی شده در لایحه جدید است.و هدف آخر اینکه تطابق یا هم سویی لایحه با الزامات و کنوانسیونهای بین المللی در زمینه حقوق متهم به چه میزان میباشد.

 مقدمه

 • بیان مساله

       قانونگذار کیفری در انشاء قوانین شکلی همواره دو هدف عمده،یعنی تأمین نظم عمومی و تأمین منافع و حقوق متهم را مدنظر قرار میدهد.قوانین مزبور باید طوری وضع شود که هیچ بیگناهی گرفتار عقاب نگردد و هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند.بدین منظور برای حسن جریان دادرسی کیفری، تضمین حقوق متهم، رعایت حقوق و آزادی فردی و آسایش حقوقی شهروندان هر روز نظریه های جدیدی در این شاخه مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور میگذارد، تا دستگاه عدالت در کنار تأمین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بیگناهان را از تعقیب و مجازات برهاند.

دستگاه قضایی هر کشور باید در جهت امنیت و عدالت قضایی و رعایت حقوق و آزادی فردی، امکانات و تضمینات کافی در اختیار شهروندان بخصوص متهمان قرار دهد.

در جهت تأمین عدالت و امنیت قضایی، بر قوه قضاییه هر کشوری واجب است که بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد : اول- رعایت حق دادخواهی؛بدین معنی که حکومت، امکانات و تضمیناتی مقرر دارد تا هر شهروندی در صورت تضییع حقوقش بتواند آزادانه در یک دادگاه علنی، بی طرف و بی غرض به حقوقش دست یابد.

دوم- رعایت و حمایت از حق دفاع متهم است، بدین معنی که هر شخصی که با دلایل و قراین کافی مورد اتهام قرار میگیرد، بتواند آزادانه و آگاهانه در معیت وکیل مدافع و دارا بودن یک سری حقوق معین از خویش دفاع کند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.

موضوع پایان نامه اینجانب بررسی تحولات حقوق متهم در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در مقررات کنونی و لایحه آیین دادرسی میباشد.حقوق متهم منبعث از اصل برائت، در جهت حفظ حقوق فردی و اجرای عدالت و امنیت قضایی شهروندان است.رعایت و حمایت از این حقوق باعث کشف حقیقت میشود و تا آنجایی که ممکن است  جلوی اشتباهات قضایی را میگیرد.

اگر یک نظر کلی به تاریخ حقوق قرون گذشته بیندازیم به این نتیجه میرسیم که حقوق متهم بخصوص حق دفاع مراحل تکمیلی خود را سیر کرده و از چنگ سیستم های وحشیانه، بسیار ظالمانه، خلاف عقل و منطق، اوردالی و روش تفتیشی رها شده و به دفاع محدود و سپس به دفاع کاملا آزاد رسیده است. نوع نگرشی که قانونگذاران مختلف به حقوق متهمان در مقاطع مختلف دادرسی،قبل و بعد از ان دارند بیانگر میزان اهمیتی است که جامعه مذکور به حقوق انسانها و افراد تابع خود قایل است،هم چنین علاقه مندی به رگه های دموکراسی است.امری که در حقوق کشورها از روزهای اولین قانونگذاری تا به امروز به نوعی مورد توجه بوده و در طول زمان با گسترش سطح دانش عمومی رو به بهبود نهاده است.از طرف دیگر باتوجه با الزامات بین المللی که در این مورد ایجاد شده است مخصوصا از سال 1948 به این طرف کشورها سعی وافری در جهت مدرن کردن این مقوله و توجه تام به حقوق متهم نموده اند.نگاهی گذرا به قوانین آیین دادرسی کیفری که مدخل و محل مهم حقوق متهم در روند رسیدگی کیفری است نشان میدهد که در کشور ما نیز قانونگذار فارغ از این امر نبوده است.لایحه آیین دادرسی کیفری که در دست تدوین و در مراحل تصویب است نیز با نگاهی گذرا موید این مطلب است و مثبت رویکردی است که قانونگذار در جهت هر چه بهتر شدن وگسترش حقوق و آزادیهای مردم دارد.ما در این تحقیق قصد بررسی یا به عبارتی مطالعه تطبیقی و مقایسه ای حقوق متهم در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی را در مقررات فعلی و لایحه ای که بنا است عنوان قانون آیین دادرسی کیفری فرا را روی مجریان،قضات و ضابطین دادگستری قرار گیرد داریم.دخالت بیشتر وکیل در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، تکلیف ضابطین و قضات به تفهیم حقوق مندرج در لایحه از جمله حق سکوت و داشتن وکیل ،استفاده از رویکردهای ترمیمی از جمله میانجیگری و تعلیق تعقیب در حق متهم،افزایش قرارهای تامین کیفری در جهت کاهش موارد بازداشت موقت و لغو موارد اجباری بازداشت موقت ،ابطال تحقیقات مقدماتی در صورت عدم تفهیم حق داشتن وکیل به متهم و حق معاینه پزشکی از جمله حقوقی است که در لایحه جدید پیش بینی شده است.

 • سوالات تحقیق

 قدر مسلم اينكه در ابتداي هر تحقيق و پژوهش سوالات مختلفي در ذهن پژوهشگر ايجاد مي‌شود و در تمام مدت پژوهش دريافتن پاسخ‌هاي قانع كننده و صحيح تلاش مي‌شود. در ابتداي اين پژوهش و با هدف رسيدن به پاسخ‌های دقيق سوالات زير مدنظر قرار گرفت.

 1. تحولات آیین دارسی کیفری در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری نسبت به قانون ایین دادرسی کیفری آیا لحاظ شده است؟(اصلی)
 2. شاخصهای تحول حقوق و آزادیهای متهم در مرحله کشف جرم در لایحه جدید نسبت به قوانین فعلی کدامند؟(فرعی)
 3. شاخصهای تحول حقوق و آزادیهای متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در لایحه جدید نسبت به قوانین فعلی کدامند؟(فرعی)
 • فرضیات تحقیق

فرضیات تحقیق حاضر از این قرار است:

 1. تحولات آیین دادرسی کیفری در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری لحاظ شده است.
 2. شاخصهای تحول در مرحله کشف جرم در لایحه حق داشتن وکیل،حق معاینه پزشکی و حق آگاهی از حقوق دفاعی برای متهم است.
 3. شاخصهای تحول در مرحله تحقیقات مقدماتی در لایحه متنوع و از قبیل پیش بینی برنامه های عدالت

ترمیمی(نظیر میانجی گری،تعلیق مراقبتی)،ترک تعقیب با موافقت متهم،ابطال تحقیقات مقدماتی در صورت عدم تفهیم حق داشتن وکیل است.

 • اهداف تحقیق

حفظ حقوق متهم در فرآيند دادرسي كيفري ضامن حراست از حقوق فردي و اجتماعي انسان است و باعث بالا رفتن سطح امنيت قضايي در جامعه مي‌شود لذا موارد زیر اهداف تحیق را تشکیل میشود:

 1. کشف نقاط قوت لایحه جدید نسبت به قوانین فعلی در مورد حقوق متهم
 2. بررسی راهکارهای جدید و مناسب برای اجرایی کردن هر چه بهتر حقوق مذکور در لایحه نسبت به متهم با توجه به ساختار قضایی موجود و ساختارهای پیش بینی شده در لایحه جدید
 3. میزان تطابق یا هم سویی لایحه با الزامات و کنوانسیونهای بین المللی در زمینه حقوق متهم
 • روش تحقیق

روش ما نظری و تحلیلی است.براساس « تحلیل» مطالب و اطلاعاتی است که از طریق منابع کتابخانه ای (اسنادي) و اینترنتی به دست می آید.بدین معنا که با بررسی نظریات،داده ها واطلاعات موجود ونظریاتی که خود بیان می کنیم به تحلیل،قبول یا رد هر کدام با استدلال خواهیم پرداخت.ودرپایان نظری را که با تحلیل های انجام شده مناسبتر ونزدیکتر به حقیقت باشد بر خواهیم گزید.

 • ساماندهی تحقیق

تحقیق حاضر از سه فصل تشکیل شده است.در فصل اول به بیان کلیات مربوط به حقوق متهم پرداخته خواهد شد .عبارات و عناصر حقوق متهم و هم چنین سیر تحول این حقوق در این فصل مورد بررسی قرار خواهدگرفت.فصل دوم حقوق متهم در مرحله کشف جرم را مورد بررسی قرار خواهیم داد و در فصل سوم از حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی صحبت به میان خواهیم آورد.

و در پایان با توجه به مطالب ارایه شده در هر فصل نتيجه گیری پايان نامه همراه با پشنهادها و راهكارهاي تقنيني ، قضايي و اجرايي ارائه خواهد شد.

مبحث اول : تعریف عناصر و عبارت حقوق متهم

گفتار اول: تعریف عناصر

الف: حقوق : حقوق جمع حق است . بنابراین برای تعریف حقوق ابتدا بایدواژه حق را معنا کنیم . کلمه حق در لغت به معنای ضد باطل ، عدل، واجب ، موجود ثابت، راحت، درست، سزاوار   مال، ملک، بهر معین کسی و یقین بعد از شک آمده است .[1]

در همه معانی یاد شده، معنی ثبوت به اعتبار وجه مصدری و ثابت به لحاظ وجه وصفی که مترادف با پایداری و پابرجایی است، نهفته به نظر می رسد . [2]

استاد ابوالقاسم گرجی در معنای کلمه حق می گوید:« حق توانایی خاصی است که برای کس  یا کسانی نسبت به شخص یا چیزی و اعم از عقد ،عین و غیره، اعتبار شده و به مقتضای این توانایی آن کس یا کسان می توانند در آن چیز یا شخص تصرفی نموده یا بهره ای گیرند . [3]

 در باب معنای اصطلاحی حق دکتر عبدالرزاق سنهوری حقوقدان مشهور مصری می گوید :« حق منفعتی است مالی که قانونگذار از آن حمایت می کند .»[4]

حق در اصطلاح فقهی در معنای سلطنت به کار رفته است . این معنی از آیه شریفه « و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا »[5] نیز  استفاده می شود . زیرا مراد از سلطنت در این آیه شریفه سلطنت و حقی است که ولی دم در قصاص از قاتل و یا اخذ دیه از او می تواند اعمال کند و حق در حقوق مدنی نیز به همین معنی است . مثلا وقتی گفته می شود حق خیار، مقصود از آن سلطنتی است که صاحب حق بر فسخ معامله پیدا می کند . در حقوق نوین اروپایی کلمه حق چنانچه در بعضی نوشته های آنان آمده است، نیز در معنای سلطنت و حکومت به کار رفته است و آن را مترادف با کلمه حکومت کردن گرفته اند . در کتب اسلامی در تعریف حق گفته اند؛ حق عبارتست از قدرت یک فرد انسان، مطابق قانون بر انسان دیگر یا بر یک مال و یا بر هر دو .[6]

طرفداران حقوق طبیعی می گویند برخی از حقوق نیازی به اعطای دولت ندارند . این حقوق جزء لاینفک ذات و خمیرمایه شخصیت انسانی است . حق حیات و به تبع آن حق دفاع از ارزش های آن در برابر تجاوز که از جمله حقوق یا آزادی های مدنی محسوب می شود از این قبیل هستند . با این حال دولت باید از طریق نظام حقوقی خود حقوق مزبور را به رسمیت شناخته و مورد حمایت قرار دهد . در غیر این صورت مانند یک توجیه اخلاقی فاقد ضمانت اجرایی کافی باقی می ماند . از نظر دکتر موذن زادگان در یک تعریف جامع از اصطلاح حق می توان گفت :« حق سلطه یا توانایی خاصی است که قانونگذار در هر کشور در یک نظام حقوقی به فرد داده یا از آن حمایت می کند ، تا بدین طریق دارنده حق بتواند در شیء یا شخص  معین تصرف نموده با بهره ای بگیرد ». [7]

از تمام این تعاریف میتوان چنین نتیجه گیری کرد که برای حق رکن سلطنت و اقتدار دارنده ی آن و همچنین شناسایی توسط شارع یا قانون از درجه ی اهمیت بالا برخوردار است همچنین باید گفت وقتی که چنین سلطه و اقتداری ایجاد میشود و از آن حمایت می شود در مقابل آن برای مخاطبان آن حق این تکلیف ایجاد میشود که به آن احترام بگذارند و از آن تخلف نکنند و الا با ضمانت اجرا روبرو خواهد شد.

و در تعریف حقوق می توان گفت که :« مجموعه ای از قواعد الزام آور و کلی است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می شود .» [8]

ب: متهم : این کلمه در لغت از ریشه وهم به معنی گمان و خیال آمده و جمع آن اوهام است .[9] دکتر لنگرودی در معنای متهم می نویسد :« کسی که تهمت متوجه اوست و هنوز رسیدگی به جرم مورد تهمت شروع نشده و اگر هم شروع شده باشد با رای لازم الاجرا پایان نیافته است .»

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری از متهم تعریفی بدست نداده است لذا برای  تعریف آن باید به منابع دیگررجوع کنیم . در نظام دادرسی اسلامی کلمه متهم مترادف با مدعی علیه ذکر شده است . آن گاه ضمن تعریف مدعی، مدعی علیه در مقابل آن قرار داده شده است . مدعی کسی است که قول او خلاف اصل است و یااگر دعوی را تعقیب نکند، مخاصمه خاتمه می یابد و مدعی علیه دربرابر این مفاهیم است . [10]

ماده 1 قانون اصول محاکمات کشور سوریه در تعریف متهم اشاره می دارد : هر شخصی که دعوای عمومی علیه او جریان یابد مدعی علیه نامیده می شود . در دادگاه های کیفری بین المللی نیز لحظه آغاز دوره اتهام هنگامی است که یک کیفرخواست معتبر علیه شخص صادر می گردد و سبب تبدیل وضعیت شخص از مظنون به متهم می شود . در مورد پایان دوره اتهام از مقررات دادگاه های کیفری بین المللی موجود می توان استفاده کرد که پس از صدور حکم در شعبه بدوی چه دایر بر برائت و چه محکومیت متهم، شخص همچنان بر این وصف باقی است تا آنکه یا مهلت تجدید نظرخواهی منقضی شود یا در صورتی که تجدید نظر خواسته شده است، دادرسی  در این مرحله نیز به پایان برسد .[11]

با عنایت به مفاهیم یاد شده ازواژه متهم ، برای تعریف کامل ازمتهم ،باید به این موارد توجه داشت :

 • وجود قرائن و ادله در ایجاد اتهام یا عدم ان بسیار مهم است . مؤید این مطلب ماده 124 آ.د.ک می باشد .
 • باید به مفهوم جرم و شرایط اثبات آن توجه کنیم . برای اثبات یک جرم باید عناصر سه گانه مادی ، معنوی و قانونی موجود باشد و این شرایط در دادگاه به اثبات برسد . به این نتیجه می رسیم که برای درک مفهوم متهم باید مرحله قبل از اثبات در دادگاه را مد نظر قرارداد .

تعداد صفحه :135

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :        ------        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --