دانلود پایان نامه ارشد اصلاح نباتات: معیارهای فیزیولوژیک و رابطه آنها با عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم تتراپلوئید

دانلود پایان نامه پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد اصلاح نباتات در رشته کشاورزی

با عنوان:مطالعه برخی معیارهای فیزیولوژیک و رابطه آنها با عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم تتراپلوئید تحت شرایط تنش خشکی

پایان­ نامه­ ي کارشناسی­ ارشد در رشته‌ی مهندسی کشاورزی- اصلاح نباتات

مطالعه برخی معیارهای فیزیولوژیک و رابطه آنها با عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم تتراپلوئید تحت شرایط تنش خشکی

 

 

بهمن‌ماه 1392


 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

 

 

مطالعه برخی معیارهای فیزیولوژیک و رابطه آنها با عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های گندم تتراپلوئید تحت شرایط تنش خشکی

 

به کوشش

مصطفی رحیم‌پور

 

به منظور مطالعه برخی معیارهای فیزیولوژیک و رابطه آنها با عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های گندم تتراپلوئید تحت شرایط تنش خشکی، آزمایشی با طرح کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در دو شرایط تنش و بدون تنش خشکی با استفاده از 40 ژنوتیپ گندم تتراپلوئید (دوروم) در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در سال زراعی 1392-1391 اجرا شد. براساس عملکرد در شرایط بدون تنش (Yp) و تنش (Ys)، شاخص‌های کمی مقاومت به خشکی از قبیل: شاخص تحمل به تنش (STI)، میانگین هندسی عملکرد در دو محیط (GMP) و شاخص حساسیت به خشکی (SSI) محاسبه شدند. اختلاف بسیار معنی‌داری بین کلیه شاخص‌ها و عملکردهای بدون تنش و تنش وجود داشت که بیانگر وجود تنوع ژنتیکی و امکان انتخاب برای مقاومت به خشکی می‌باشد. با رسم نمودار بای پلات و مشاهده ژنوتیپ‌ها مشخص گردید که در شرايط آبیاری مطلوب بیشترین عملکرد مربوط به ژنوتیپ 733 و 722 و نيز بيشترين STI، GMP وHMP متعلق به ژنوتيپ 741 و یاواروس بود. همچنین بیشترین SSI مربوط به ژنوتیپ‌های 797 و2610KC بود. با محاسبه ضرایب مسیر مشخص گردید که بیشترین اثر مستقیم ضرایب مسیر به وزن هزار‌دانه و عملکرد بیولوژیک اختصاص داشت. که بهترین صفات در ژنوتیپ‌های مورد مطالعه جهت انتخاب ارقام مقاوم در برنامه‌های اصلاحی معرفی می‌شوند.

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                       صفحه

فصل اول

مقدمه 2

1-1- تعریف مسئله 2

1-2- تنش خشکی. 3

1-3-اهمیت گندم 3

1-4-تنش خشکی در گندم 5

1-5- اهداف مطالعه 7

 

فصل دوم

مروری بر پژوهشهای انجام شده 9

2-1- تاثیر تنش خشکی بر دمای سایه‌انداز گیاه 9

2-2- شاخص تنش 10

2-3- اثر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک 11

2-4- وراثت‌پذیری 13

 

فصل سوم

مواد و روشها 15

3-1- مشخصات محل انجام تحقیق 15

3-2- ژنوتیپ‌های مورده استفاده و شرایط محل طرح 15

3-3- روش اجرای طرح 20

3-4- اندازه‌گیری شاخصهای مقاومت به خشکی 22

3-5-محاسبه وراثت پذیری عمومی 23

3-6- اندازه‌گیری صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزاء عملکرد 23

3-7- اندازه گيري دماي سایه‌انداز 24

3-7-1- شرايط مكاني و محيطي اندازه‌گيري دماي سایه‌انداز. 24

3-7-2-زمان مناسب اندازه‌گيري دماي سایه‌انداز در طول روز 24

3-7-3- شرايط رشد و نموي گياه جهت اندازه گيري دماي سایه‌انداز 25

3-7-4 – تعداد نمونه در هر كرت ادوات و روش اندازه گيري 25

تجزیه آماری داده‌ها 26

 

فصل چهارم

نتایج و بحث 28

4-1-تجزیه واریانس داده‌ها 28

4-2- تعداد پنجه بارور 30

4-3- طول دم گل‌آذین 31

4-4-سطح برگ 32

4-5- تعداد دانه در سنبله 34

4-6- تعداد دانه در سنبلک 35

4-7- ارتفاع بوته 36

4-8- دمای سایه انداز گیاه 38

4-9-عملکرد بیولوژیک 41

4-10- عملکرد دانه 43

4-11-وزن هزار دانه 47

4-12-شاخص برداشت 48

4-13- برآورد اجزای واریانس و وراثت‌پذیری عمومی صفات مورفولوژیک و عملکرد 55

4-14- همبستگی شاخص های کمی مقاومت به خشکی و عملکرد دانه 56

4-15- تجزیه به مولفه‌های اصلی 58

4-16- همبستگی و تجزیه ضرایب مسیر صفات اندازه‌گیری شده 60

4-16-1- همبستگی و ضرایب مسیر بین صفات اندازه‌گیری شده در شرایط آبیاری مطلوب 60

4-16-2- همبستگی و ضرایب مسیر بین صفات اندازه‌گیری شده در شرایط تنش خشکی 64

نتیجه‌گیری کلی 67

پیشنهادات 69

منابع 70

چکیده انگلیسی 80

 

 

 

 

فهرست جدول‌ها

 

 

عنوان                                       صفحه

جدول شماره 3-1 ژنوتیپ‌های مورده استفاده و روش پیاده سازی طرح   16

جدول شماره 3-2 شجره‌نامه ژنوتیپ‌های تهیه شده از مرکز بین‌المللی گندم و ذرت (CIMMYT):. 18

جدول 4-1- نتایج تجزیه واریانس تاثیر تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیک 40 ژنوتیپ گندم تتراپلوئید.. 28

جدول 4-2- نتایج تجزیه واریانس تاثیر تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیک 40 ژنوتیپ گندم تتراپلوئید.. 29

جدول 4-3 مقایسه میانگین دمای سایه‌انداز 40 ژنوتیپ گندم تتراپلوئید.. 40

جدول4-4- میانگین تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد 40 ژنوتیپ گندم تتراپلوئید و مقایسه میانگین آنها بر اساس آزمون LSD    50

جدول 4-5- میانگین تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد 40 ژنوتیپ گندم تتراپلوئید و مقایسه میانگین آنها بر اساس آزمون LSD    51

جدول 4-6- میانگین تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد 40 ژنوتیپ گندم تتراپلوئید و مقایسه میانگین آنها بر اساس آزمون LSD    53

جدول 4-7- نتایج محاسبه اجزای واریانس و وراثت‌پذیری صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای آن بین 40 ژنوتیپ گندم تتراپلوئید   55

جدول 4-8- ضرایب همبستگی شاخص‌های کمی مقاومت به خشکی و عملکرد دانه در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی.. 56

جدول 4-9- میانگین عملکرد و شاخص‌های تنش در شرایط نرمال و تنش خشکی در ژنوتیپ‌های گندم.. 57

جدول 4-10- مقادیر ویژه، درصد مقادیر ویژه و درصد تجمعی واریانس 40 ژنوتیپ گندم دوروم.. 59

جدول 4-13- همبستگی بین صفات اندازه‌گیری شده در شرایط تنش خشکی   65

جدول 4-14- تجزيه عليت عملكرد دانه در شرایط تنش خشکی با توجه به صفات باقيمانده در مدل رگرسيون مرحله‌اي.. 66

 

 

 

 

فهرست شکل‌ها

 

 

عنوان                                       صفحه

شکل4-1: اثر خشکی بر میانگین تعداد پنجه بارور 40 ژنوتیپ گندم تتراپلوئید.. 30

شکل4-2: اثر خشکی بر میانگین طول دم گل‌آذین 40 ژنوتیپ گندم تتراپلوئید.. 32

شکل4-3: اثر خشکی بر میانگین سطح برگ 40 ژنوتیپ گندم تتراپلوئید   33

شکل4-4: اثر خشکی بر میانگین تعداد دانه در سنبله 40 ژنوتیپ گندم تتراپلوئید.. 34

شکل4-5: اثر خشکی بر میانگین تعداد دانه در سنبلک 40 ژنوتیپ گندم تتراپلوئید.. 36

شکل4-6: اثر خشکی بر میانگین ارتفاع بوته 40 ژنوتیپ گندم تتراپلوئید.. 37

شکل4-7: اثر خشکی بر میانگین دمای سایه‌انداز 40 ژنوتیپ گندم تتراپلوئید.. 38

شکل4-8: اثر خشکی بر میانگین عملکرد بیولوژیک 40 ژنوتیپ گندم تتراپلوئید.. 42

شکل4-9: اثر خشکی بر میانگین عملکرد دانه 40 ژنوتیپ گندم تتراپلوئید.. 43

شکل4-10: اثر خشکی بر میانگین عملکرد کل 40 ژنوتیپ گندم تتراپلوئید.. 45

شکل4-11: مقایسه اثر خشکی بر کاهش عملکرد 40 ژنوتیپ گندم تتراپلوئید در شرایط تنش خشکی و آبیاری مطلوب.. 46

شکل4-12: اثر خشکی بر میانگین وزن هزار‌دانه 40 ژنوتیپ گندم تتراپلوئید.. 47

شکل4-13: اثر خشکی بر میانگین شاخص برداشت 40 ژنوتیپ گندم تتراپلوئید.. 49

شکل 4-14- نمودار بای پلات شاخص های کمی مقاومت به خشکی و عملکرد دانه در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی.. 59

 


 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 


 

 

 

مقدمه

 

 

1-1- تعریف مسئله

 

اكثر مناطق ايران داراي اقليم خشك و نيمه خشك مي‌باشند. بنابراين يكي از عوامل محدود كننده توليد محصولات كشاورزي در ايران ناشي از تنش خشكي است که با توجه به مرحله‌ رشد گياه مي‌تواند باعث خسارت و در نتيجه كاهش عملكرد گردد.

يكي از روش‌هاي كاهش اثرات مخرب تنش خشكي استفاده از ژنوتیپ‌های مقاوم مي‌باشد. از نظر تكاملي مقاومت به خشكي عبارت است از توان زنده ماندن يك گونه از نسلي به نسل ديگر در شرايط كمبود آب، از نظر كشاورزي مقاومت به خشكي توان توليد اقتصادي يك محصول در شرايط كمبود آب قابل استفاده براي آن محصول تعريف مي‌گردد. درجه مقاومت به خشكي متفاوت است كه شامل تحمل[1] به خشكي و گريز[2] از خشكي مي‌باشد. تحمل به خشكي به مفهوم حالتي است كه در عملكرد محصول كشت شده در محيط حاوي تنش آب هيچ گونه كاهشي ديده نشود. گريز از خشكي حالتي است كه ارقام قبل از محدوديت شديد آب به محصول دهي برسند. و مفيدترين شكل مقاومت به خشكي است (شاه نجات بوشهری و عبد میشانی، 1376).

 

 

 

 

1-2- تنش خشکی

 

بخش عمده‌ای از غذای دنیا توسط محصولاتی تامین می‌گردد که در مناطق مورد کشت آنها، بارندگی محدودی در فصل رویش وجود داشته و یا اینکه محصولات کشت شده از رطوبت ذخیره در خاک استفاده می‌کنند. خسارات وارده ناشی از گرما و خشکی به گندم، یولاف، ذرت، سورگوم، ارزن و سایر گیاهان زراعی در مناطق پر حرارت و کم باران امری عادی است. بنابر‌این مقاومت به دما و خشکی به خاطر کاهش افت عملکرد در گیاهان واقع در این مناطق مهم می باشد (شاه نجات بوشهری و عبد میشانی، 1376). از بین تنش­های زنده و غیرزنده، تنش­ خشکي دومين عامل اصلي کاهش عملکرد بعد از عوامل بيماري­زا مي­باشد و در نتيجه بارندگي کم، دماي بالا و وزش باد حادث مي­شود. واکنش گياه نسبت به آن بستگي به مرحله­اي از رشد دارد که خشکي در آن رخ مي‌دهد (احمدی و همکاران، 1388).

با توجه به این‌که متوسط نزولات جوی سالانه ایران 240 ميلی­متر می‌باشد، ایران در رده مناطق خشک و نيمه­خشک جهان قرار می‌گیرد (طبق تعريف آمبرژه مناطقی را خشک می‌نامند که بارندگی سالانه آنها کمتر از 250 ميلی­متر باشد و مناطق با بارندگی سالانه 250 تا 450 ميلی­متر را نيمه‌خشک گويند) ( آذری‌کی، 1381). با توجه به نزولات محدود ایران، حدود 45 درصد اراضی زير کشت گندم ديم در ايران دارای نزولات کمتر از 350 ميلی­­متر است­ (محمدی، 1387) که باعث ‌می‌گردد تا تنش خشکی به عنوان مهمترین عامل محدود کننده عملکرد در گیاهان زراعی مورد توجه خاص قرار گیرد.

 

 

1-3-اهمیت گندم

 

گندم به عنوان مهمترین عنصر غذائی، به عنوان یک منبع کالری، پروتئین، ویتامین و املاح خاص، دارای ارزش تغذیه‌ای بالايي است (شاه نجات بوشهری و عبد میشانی، 1376). این گیاه بيشترين سطح زير كشت را به خود اختصاص داده است و در اغلب نواحي جهان كشت مي‌شود. گستره کشت آبی از 60 درجه عرض‌ شمالي در شمال اروپا تا 40 درجه عرض جنوبي در آمريكاي جنوبي و از مناطق هم سطح دريا تا ارتفاع 3000 متري از سطح دريا را شامل مي‌شود. از مهمترين كشورهاي توليد كننده گندم در جهان مي‌توان به هند، پاكستان، ايالات متحده آمريكا و كانادا اشاره نمود. ايران يكي از مراكز تنوع و خاستگاه‌هاي اوليه گندم بوده و منابع ژنتيكي غني براي اين محصول در کشورمان وجود دارد (شهبازی و همکاران، 1391). گندم از خانواده گندمیان[3]، از جنس تریتیکوم[4] و مهمترین گیاه زراعی روی کره زمین است­ (شهبازی و همکاران، 1391). گونه‌های اصلی آن از لحاظ تعداد کروموزوم به سه گروه دیپلوئید (2n=2X=14 AA BB DD)، تتراپلوئید (2n=4X=28 AABB) و هگزاپلوئید (2n=6X=42 AABBDD) تقسیم می­شوند. گونه­های تتراپلوئید، آمفی­پلوئیدی از تلاقی دو دیپلوئید هستند و هگزا­پلوئیدها از تلاقی دیپلوئید و تتراپلوئید به‌وجود آمده­اند (توسلی، 1387). ژنوم A از یک گندم دیپلوئید وحشی به نام تریتیکوم بوئئوتیکوم بدست آمده است. این گندم در به وجود آمدن گندم‌های تتراپلوئید دوروم، تورژیدوم، بولونیکوم و پرسیکوم (کارتالیکوم) با فرمول ژنومی AABB موثر بوده است. گونه­ تتراپلوئید وحشی تریتیکوم دی‌کوکوئیدز[5] با گیاهی از خانواده گندمیان به نام تریتیکوم تاشی­ئی[6] با فرمول ژنومی DD آمیخته شد و گندم هگزاپلوئید (AABBDD) امروزی را به وجود آورده‌اند. اما منبع ژنوم سوم (ژنومB) در حال حاضر هنوز ناشناخته باقی‌ مانده است (یزدی‌صمدی و عبدمیشانی، 1383).

گندم دوروم تقريباً 8 درصد از توليد جهاني گندم را شامل مي­شود (محمدی و همکاران، 1385) و یکی از منابع اولیه به وجود آورنده گندم اولیه است. این گندم گياهي است از خانواده گندمیان­، تك لپه، خودگشن، يك‌ساله و روز بلند (نورمحمدی و همکاران، 1376). گندم دوروم با داشتن درصد بالاي پروتئين (12 تا 14 درصد) در مقايسه با برنج (7 درصد) و گندم نان (10 تا 12 درصد) از جمله مهمترين مواد غذايي جهان است (نورمحمدی و همکاران، 1376). گندم دوروم حاوی رنگدانه‌های طبیعی بیشتری نسبت به انواع گندم‌های دیگر است که خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی دارند. سمولینا محصول اصلی گندم دوروم می‌باشد. تغذیه با ماکارونی تهیه شده از آرد سمولینا، یک روش مناسب برای ورود غذاهای تهیه شده از دانه گندم دوروم به رژیم غذایی است که باعث افزایش پیشگیری ابتلا به بیماری‌های مزمن و افزایش سلامتی می‌گردد، گرچه مقدار آنتی اکسیدان‌ها در سمولینا کم است اما مصرف مداوم آن میزان نیاز  بدن را تأمین می‌نماید. گندم دوروم، ویتامین‌ها، مواد معدنی، آنتی اکسیدان‌ها و فیبر رژیمی بیشتری نسبت به  گندم‌های دیگر دارد (محمدی و همکاران، 1381). گندم دوروم یکی از قدیمی‌ترین گونه‌هاي زراعی غلات می‌باشد (رویو و همکاران، 2009 ) که کشت آن به دلیل تقاضا و همچنین قیمت بالاي جهانی در حال افزایش است (هوشمند و همکاران ، 2005(، پروتئین بالا و استحکام گلوتن آن باعث شده است که این گندم بهترین ماده اولیه براي تولید ماکارونی باشد، هرچند در تهیه نان نیز از آن استفاده می‌گردد (تریبوي و همکاران، 2003 ).

 

 

1-4-تنش خشکی در گندم

گندم به طور گسترده در مناطقي كشت مي‌شود كه در معرض تنش‌هاي فراوان خشكي هستند. مکانیسم‌هایی كه در مقاومت به خشکی گندم دخالت دارند عبارتند از: زودرسی، که گیاه قبل از مواجهه با تنش خشکی چرخه زندگی خود را کامل می‌کند، سیستم قوی و عمیق ریشه جهت استفاده موثر از رطوبت خاک، مکانیسمی که روزنه‌ها را در ضمن دوره تنش خشکی می‌بندد به نحوی که تلفات آب در گیاه کاهش یابد و سر انجام پوشش مومی روی سطح برگ که تلفات تعرق را کم می‌کند. لذا ارقام گندم توليد شده براي مناطق خشك داراي برگ‌هاي باريك‌تر و نسبت ساقه به ريشه كمتري هستند و از استعداد توليد عملكرد كمتري نسبت به ارقام توليد شده براي مناطق مرطوب برخوردارند (شاه نجات بوشهری و عبد میشانی، 1376).

مقاومت به خشكي صفتي كمي است كه از طريق يك روش واحد آزمايشگاهي قابل اندازه‌گيري نيست زيرا تنش بر مراحل مختلف نموي تاثير داشته و اثر آن با شدت و مدت تنش تغيير مي‌كند (کافی و همکاران، 1386). آبياری گندم در مناطقی که دارای بارندگی زياد هستند ضروری نمی­باشد ولی در مناطق کم باران، آبياری باعث جلوگيری از نوسان عملکرد می­شود. گندم از اول بهار تا مرحله رسيدن خود روزانه به 3 تا 5 ميلي­متر آب نياز دارد. بنابراين در مناطقی که بارندگی کافی نيست، بايد از آبياری تکميلی استفاده کرد (نیازی و همکاران، 1381). محصولات زراعي پاييزه معمولاً از زمان گلدهي تا مرحله رسيدگي فيزيولوژيك با خشكي مواجه مي‌گردند چون در این زمان هوا گرم و تعرق افزایش می‌یابد (Schneider et al., 1969). و کلا اثر زمان ظهور تنش آب ممکن است به اندازه شدت تنش آب اهميت داشته باشد. از زمان سبز شدن تا پايان پنجه­زنی، بوته­های جوان گندم آب زيادی مصرف نمی‌کنند. آبياری خيلی زياد در اين مواقع نه تنها فايده­ای ندارد، بلکه باعث از بين رفتن تهويه خاک و خارج شدن کودهای شيميايی از ناحيه ريشه می­شود. حتی مقداری تنش رطوبت در طول اين دوره که باعث جلوگيری از رشد زياد می‌شود، مفيد است چون مانع سرمازدگی شدید در برخی موارد می‌گردد. نياز آبی گياه در طول دوره حداکثر رويش که همزمان با طويل شدن ساقه است، به سرعت زياد می‌شود. در زمان تشکيل سنبلچه­ها، تنش رطوبت باعث کاهش تعداد آنها در هر سنبله خواهد شد و کاهش تعداد سنبلچه‌ها باعث کاهش عملکرد نیز می‌گردد (نیازی و همکاران، 1381).

در ارزيابي مقاومت به خشكي بايد به مراحل نموي گياه دقت نمود زيرا بيشترين تنش خشکی که به گیاهان وارد می­شود اغلب در زمان گلدهی و تشکيل دانه صورت می­گیرد، در اين دوره تبخير و تعرق افزايش می­يابد که همزمان با حداکثر نياز گياه به رطوبت می­باشد. همچنين در طول اين دوره تنش آب بيشترين اثر سوء را بر عملکرد دانه خواهد داشت. فاصله بين تمايز سلولی سنبلک­ها و گلدهی، حساسترين دوره نسبت به خشکی می­باشد. ارقامی از گندم که گرده افشانی آنها طولانی است، در مقايسه با ارقامی که دوره گرده­افشانی کوتاه­تری دارند، احتمالا در اثر تنش رطوبت، صدمه کمتری متحمل می­شوند (گل‌پرور و همکاران، 1381). اندازه‌گیری عملکرد دانه یکی از شاخص‌های مهم در برنامه‌های اصلاحی گندم برای مقامت به خشکی می‌باشد. اما به دلیل وراثت‌پذیری پایین این صفت، اندازه‌گیری صفات فیزیولوژیک، مورفولوژیک و بیوشیمیایی مرتبط با تنش خشکی در کنار آن ضروری به نظر می‌رسد (Blum et al., 1990). گلستانی و آساد (1998) بیان نمودند که انتخاب بر اساس صفات فیزیولوژیک آسان و دقیق بوده و توارث‌پذیری این صفات نسبتا بالا است. بنابراین بازده ژنتیکی این صفات مطلوب بوده و انتخاب بر مبنای این صفات راه مطمئن و سریعی برای انتخاب جوامع گیاهی و بهبود عملکرد می‌باشد.

پژوهش‌هاي انجام شده در سال‌هاي اخير بيشتر بر روی اثر تنش خشکی بر گندم هگزاپلوئید توسط پژوهشگران داخلی و خارجی صورت گرفته است. اما با توجه به اهمیت گندم دوروم کمتر به اثر تنش ­خشکی بر روی گندم تتراپلوئید توجه شده است، لذا این مطالعه با اهداف زیر روی مجموعه­ای از گندم­های تتراپلوئید (دوروم) پایه‌ریزی گردید.

 

 

1-5- اهداف مطالعه

 

1-5-1- ارزیابی مجموعه‌ای از ژنوتیپ‌های گندم تتراپلوئید از لحاظ مقاومت به خشکی بر اساس برخی معیارهای مورفولوژیک.

1-5-2- بررسی همبستگی­های موجود بین عملکرد و اجزای آن با شاخص­های کمی مقاومت به خشکی.

1-5-3- ارزیابی شاخص دماي سایه‌انداز[7](CT) به عنوان معیاری برای گزینش ارقام مختلف تحت شرايط آبياري محدود و آبياري متداول.

1-5-4- محاسبه ضرایب مسیر[8] و همبستگی صفات مورد ارزیابی ژنوتیپ‌های مورد مطالعه.

 

 

[1]– Tolerance

2- Escape

[3]– Poaceae

[4]Triticum

[5]Triticum dicoccoides

[6]Aegilops tauschii

1- Canopy Temperature

[8] – Path Analysis

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :110

قیمت : 14700 تومان

پشتیبانی سایت :              [email protected]