پایان نامه جغرافياي طبيعي گرايش : اقليم شناسي در برنامه ريزي محيطي درباره لغزش لایه های زمین

دانلود متن کامل پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل 

     دانشكده علوم انساني و اجتماعي ، گروه جغرافياي طبيعي

 پايان نامهجهت دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A)درجغرافياي طبيعي

        گرايش : اقليم شناسي در برنامه ريزي محيطي

          عنوان  :

«عوامل موثر در وقوع لغزش لایه های زمین در منطقه هشتجین خلخال با رویکرد در برنامه ریزی محیطی»

                                         استاد راهنما:

                                      دكتر مقصود خيام

 

                                         اساتيد مشاور:

              دكتر رسول صمدزاده                       مهندس رضا طلايي

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

چكيده :

حوادث طبيعي مهمترين عامل نگراني انسان در هر زماني بوده است . يكي از مهمترين حادثه طبيعي ، لغزش زمين بوده كه هر ساله خسارتهاي مالي و جاني فراواني را به ارمغان مي آورد كه اين امر مشكلاتي را در اجراي طرحهاي عمراني ايجاد مي كند . اين پژوهش جهت بررسي عوامل موثر در ايجاد زمين لغزش و راهكارهاي پيشگيري از اين حادثه طبيعي در منطقه شمال هشتجين بوده كه در برنامه ريزي محيطي ، روستايي و شهري حايز اهميت مي باشد . با تهيه شناسنامه زمين لغزش براي 24 زمين لغزش به مطالعات صحرايي پرداخته و با تهيه نقشه زمين شناسي به مقياس 1:50000 و نقشه پراكنش زمين لغزش به صورت دستي و تهيه نقشه هاي توپوگرافي ، جهت شيب ، پوشش گياهي، تصوير ماهواره اي پژوهش را ادامه داده و داده هاي آماري را از مركز تحقيقات كشاورزي و سايت اداره هواشناسي استان تهيه سپس با مطالعات آماري و آناليز داده ها با استفاده از شبكه بندي و نرم افزار Spss16 با روش رگرسيون به نتايجي دست يافته و عوامل موثر را تجزيه و تحليل كرده كه قابل بحث است . همچنين از نرم افزار Excel براي تهيه نمودارها و براي تهيه بعضي نقشه ها از سيستم اطلاعات جغرافيايي با نرم افزار ArcGIS و   ArcMap،  از نرم افزار Ocr Tools جهت اسكن شناسنامه هاي زمين لغزش استفاده شده است. در پايان نقشه پهنه بندي با  روش آماري تهيه و راهكارهاي پيشگيري از خطرات احتمالي از زمين لغزش را بررسي كرده و پيشنهادات در پايان پژوهش ارايه گرديده است .

 

 

 

 

 

واژه هاي كليدي : زمين لغزش ، حركت دامنه اي ، GIS، پهنه بندي ، رگرسيون ، هشتجين

 

عنوان                                      فهرست مطالب                                   صفحه

 

 

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………                                فصل اول : کلیات

الف- مبانی نظری پژوهش(فرایند پژوهش)

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..    

1-طرح و بیان مساله

2- تعاریف ، مفاهیم

–  زمين لغزش:

_ لغزش منفرد

_ پهنه لغزشی

_ جریانی: لغزش چرخشی- لغزش انتقالی

– حركت

3- اهداف و ضرورت پژوهش

4- سوال های پژوهش

5- فرضیه هاي پژوهش

6- پیشینه و ادبیات پژوهش

7-روش ها و ابزار پژوهش

الف) مطالعات صحرایی

ب) مطالعات دفتری

ج) تجزیه و تحلیل آماری

رگرسیون ساده و دو متغیره

1_ یک مجموعه از پیش بینی ها

2_ مجموعه های نامنظم از پیش بینی ها

3_ مجموعه های منظم از پیش بینی ها

_ ارزیابی خطر نسبی زمین لغزش

_تعیین واحدهای منطقه ای در بررسی خطر

_ بررسی لغزش ها و تهیه نقشه های اطلاعاتی

_ تعیین اهمیت نسبی عوامل موثر در ناپایداری

8-اطلاعات مبنایی پژوهش

ب- جايگاه  جغرافیایی منطقه پژوهش

ج- تحلیل داده های توپوگرافی

مقدمه                                                                                 

1-1-  واحد كوهستاني شرقي  …………………………………………………………………………………………………………..

1-2 واحد كوهستاني غربي  ……………………………………………………………………………………………………………

1-3- واحد فلات يا پايكوهي……………………………………………………………………………………………………………

الف- ضلع شرقي …………………………………………………………………………………………………………………………….

ب- ضلع غربي ……………………………………………………………………………………………………………………………….

 فصل دوم: تحليل داده هاي زمين شناسي

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

الف- تكامل ساختماني منطقه……………………………………………………………………………………………………………

ب- ليتولوژي سنگهاي تشكيل دهنده و چينه شناسي منطقه …………………………………………………………………

1-سنگهای رسوبی نئوژن

2- نهشته های کواترنر

الف- رسوبات آبرفتی قدیمی

ب- رسوبات آبرفتی جدید

ج- ساختار تكتونيكي منطقه

ج-1- رويدادهاي مهم تكتونيكي

ج-2- گسله هاي مهم منطقه

-گسلهاي اصلي و فرعي

1- گسله ترازوج سوسهاب (T.S.F)

2- گسله چنار بيلده (       (Ch.B.F

3- گسله هاي فرعي

د- لرزه زمين ساخت منطقه  

– نتیجه گیری از بحث گسله ها  

فصل سوم : الف- تحليل داده هاي اقليمي

– مقدمه

– توده هواي موثر بر منطقه

1- توده هاي موثر بر منطقه

1- توده هوای موثر آرکتیک

2- توده هوای قطبی بری

3- توده هوای قطبی بحری

4- توده هوای حاره بری

5- توده هوای حاره بحری

الف آب و هوا

ب- ریزشهای جوی

ج) دمای هوا

د) رطوبت

ه) باد

1- باد محلی (کوهستان و دره )

2-  باد فرامنطقه ای

الف)بادهای شرقی

ب) بادهای غربی

ب- تحليل داده هاي هیدرولوژی

– مقدمه

– منابع آب

1- آبهای سطحی

2- آبهای زیرزمینی

فصل چهارم : پوشش گیاهی

– مقدمه

– وضعیت پوشش گیاهی

الف)منابع طبیعی

1- مراتع ییلاقی

2- مراتع قشلاقی خورش رستم

3- مراتع حریم روستا

– اراضی جنگلی منطقه خورش رستم

– اراضی جنگلی نیمه انبوه

ب)منابع غیر طبیعی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

_مقدمه

5-1- ویژگیهای کلی زمین لقزش ها و پراکنش آنها

الف) اندازه گیری در روی نقشه واحدهای شبکه ای

ب) سن زمین لغزش

1- زمین لغزه های فسیل

2- زمین لغزه های قدیمی

3- زمین لغزه های جدید

ج) خسارات

5-2-مراحل رسوبگذاری و حرکات دامنه

الف) تاثیر فرسایش در وقوع حرکات دامنه ای

ب) مرحله همزمانی یا وقوع زمین لغزش

ج) مرحله بعد از وقوع زمین لغزش

5-3- علل حرکات دامنه ای در منطقه

_ تغییر در شرایط تنش

_ تغییرات مقاومت مصالح

5-4- عوامل تغییر دهنده در ایجاد لغزش

1- عوامل طبیعی

الف) عامل لیتولوژی

ب) پراکنش لغزش نسبت به گسله های منطقه

ج) عامل توپولوگرافی و مورفولوژی:

ج-1) جهت شیب دامنه ها

ج-2) درصد شیب

ج-3) مقایسه نوع سازه های زمین شناسی با کلاس های شیب منطقه:

د) عامل پوشش گیاهی

د-1) مقایسه نوع پوشش گیاهی با جهات مختلف شیب دامنه ها

ه) عوامل اقلیمی و منابع آبی

1- عوامل اقلیمی

2- عوامل منابع آبی

 

2- عوامل غیر طبيعي

5-5- آنالیز آماری

5-5-1- آنالیز آماری بر اساس روشهای رگرسیون

الف) رگرسیون چند متغیره با یک مجموعه پیش بینی کننده

_ عامل لیتولوژی

_عامل پوشش گیاهی

_ عامل فاصله از گسله ها

_ عامل رده های مختلف شیب

_ عامل جهات شیب

_ عامل بارندگی

_ عامل طول آبراهه

_ عامل ابنیه

ب) رگرسیون چند متغیره با مجموعه های نامنظم پیش بینی کننده

منابع فصل هشتم

فصل ششم :

پیشنهاد ها و راهکارها

9-2- پیشگیری و کنترل حرکات دامنه ای (طرح های ایمنی جهت جلوگیری از ناپایداری دامنه ها)

9-3- راهکارهای پیشنهاد شده برای کاهش حرکات دامنه ای (کاهش لغزش لایه های زمین)در منطقه

 

 

 

 

عنوان                                      فهرست اشکال                                  صفحه

 

شکل (1-1 )پراکندگی زمین لغزش ایران

شکل( 1-2 )طرح مراحل پژوهش و روش اجراي آن

شكل(1- 3) موقعیت جغرافیایی اردبیل در ایران

شکل( 1-4 )موقعیت جغرافیایی منطقه مورد بررسی

شکل( 1-5)موقعیت راهها و روستاها منطقه شمال هشتجین

شکل( 1-6): نقشه توپوگرافی ایران

شکل (1-7): نقشه توپوگرافی منطقه شمال هشتجین

شکل(1-8): نقشه طبقات ارتقاعی منطقه شمال هشتجین

شکل (1-9): نقشه درجه شیب منطقه شمال هشتجین

 شکل (1-10):ترسيم چند پروفيل از شمال هشتجين

شکل (1-11): عکس ماهواره ای از شمال هشتجین

شکل (2-1): زیر تقسیمات اصلی تکتونیکی در ایران

شکل (2-2): نقشه لیتولوزی منطقه شمال هشتجین

شکل (2-3): مقطع شماتیک و سازندهای چینه ا ید رشرق روستای کلی

شکل (2-4): نقشه زمین شناسی منطقه  شمال هشتجین

شکل (3-1): توده هواهای موثر بر منطفه

شکل (3-2): مقایسه مقادیر میانگین بارندگی سالیانه

شکل (3-3): مقایسه رژیم دمایی ایستگاهها

شکل (4-1): پوشش گیاهی و منطقه شمال هشتجین

شکل (5-1): نمونه های لغزش در منطقه

شکل (5-2): نمودار داخلی لیتولوژی

شکل (5-3): نمودار خطی مقایسه درصد مساحت درگیر لغزش و فاقد لغزش در هر جهت شیب

شکل (5-4): مقایسه درصد مساحت درگیر لغزش و فاقد لغزش در هر کلاس شیب

شکل (5-5): مقایسه درصد مساحت های درگیر لغزش و فاقد لغزش را در هر نوع پوشش گیاهی

 

 

 

 

عنوان                                      فهرست جداول                                 صفحه

 

جدول (3-1): نتایج طبقه بندی اقلیمی ایستگاههای هواشناسی موجود در منطقه در سیستم های طبقه بندی اصلی

جدول (3-2): توزیع ماهانه پارامترهای بادندگی ایستگاه های سینوپتبک و هواشناسی منطقه

جدول (3-3): خلاصه پارامترهای محاسباتی درجه حرارت ماهیانه و سالانه ایستگاه های منطقه

جدول (3-4): مشخصات ماهانه و سالانه رطوبت نسبی ایستگاهها در منطقه خلخال

جدول (3-5): پارامترهای باد غالب در ارتفاع 10 متری و متوسط سرعت باد و حالت آرام هوا در ایستگاه خلخال

جدول (3-1): آبدهی سالیانه رودخانه قزل اوزن

جدول (3-2): دبی متوسط ماهانه رودخانه قزل اوزن

جدرل (3-3): دبی رودخانه قزل اوزن برای دوره های بازگشت مختلف سیل در ایستگاه استور

جدول (3-4): آمار میزان باد و رسوب سالانه ردوخانه قزل اوزن اندازه گیری شده در دو ایستگاه و گیلوان

جدول (5-1): ویژگیهای کلی زمین لغزش های منطقه بر اساس شناسنامه زمین لغزش

جدول (5-2): مقادیر فراوانی لغزشها و نوع حرکات آنها در مقابل مصالح درگیر برای بیست و چهار مورد لغزشی

جدول (5-3): مقایسه فراوانی وقوع انواع سن لغزشها

جدول (5-4): مقایسه فراوانی بازمانی اولین و آخرین حرکت

جدول (5-5): مقایسه فراوانی و درصد فراوانی لغزشهای فعال و غیر فعال منطقه در مقابل سن آنها

جدول (5-6): فراوانی نوع خسارت عمده در منطقه

جدول (5-7): درصد فراوانی زهکشی دامنه ها د ربیست و چهار مورد از لغزشهای شناسنامه دار

جدول (5-8): شرایط آبهای زیر زمینی در بیست و چهار مورد از لغزشها

جدول (5-9): خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره با هشت مجموعه نامنظم پیش بینی کننده

جدول (5-10): خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره برای هر مجموعه از عوامل موثر (عامل لیتولوژی)

جدول (5-11): خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره برای هر مجموعه از عوامل موثر (عامل پوشش گیاهی)

جدول (5-12): خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون خطی چند منظوره برای هر مجموعه از عوامل موثر (عامل فاصله از گسله ها)

جدول (5-13): خلاصه تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره برای هر مجموعه ای از عوامل موثر(رده شیب)

جدول (5-14): خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره برای هر مجموعه از عوامل موثر (جهات شیب)

جدول (5-15): خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره برای هر مجموعه از عوامل موثر (میزان بارندگی)

جدول (5-16): خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره برای هر مجموع از عوامل موثر (عامل طول آبراهه)

جدول (5-17): خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره برای هر مجموع از عوامل موثر (عامل ابنیه)

 

مقدمه

ايران با توپوگرافي عمدتاً كوهستاني، مكان فعاليت هاي زمين‌ساختي و لرزه‌خيزي زياد و شرايط متنوع زمين‌شناسي و اقليمي، عمده شرايط طبيعي ويژه را براي ايجاد طيف وسيعي از زمين لغزش‌ها را داراست(نقشه 1-1).

زمين‌لغزش در ايران بعنوان يكي از بلاياي طبيعي، ساليانه خسارات جاني و مالي فراواني به كشور وارد مي سازد. اگر براي بلاياي طبيعي ديگر احتمال وقوع هر از چندگاهي قائل شويم، پتانسيل وقوع پديده لغزش در كشور را بايد هر لحظه در نظر گرفت. بر اساس يك برآورد اوليه، ساليانه 500 ميليارد ريال خسارت هاي مالي از طريق زمين لغزش ها بر كشور تحميل مي شود و اين در صورتي است كه از بين رفتن منابع طبيعي غيرقابل بازگشت به حساب آورده نشوند(كمك پناه 1373). اين پديده همه ساله در اكثر مناطق كشور موجب وارد شدن خسارت هاي اقتصادي به راه‌هاي ارتباطي، خطوط آهن، خطوط انتقال نيرو ، كانال هاي آبياري و آبرساني، تأسيسات معدني، تأسيسات استخراج، پالايش نفت و گاز، شبكه شريان هاي حياتي داخل شهرها، كارخانه ها و مراكز صنعتي، سدها و درياچه هاي مصنوعي و طبيعي، جنگل ها و مراتع و منابع طبيعي، مزارع و مناطق مسكوني و روستاها شده  يا آنها را مورد تهديد قرار مي دهد. (آبخيزداري ايران 1386)

 

 

 

     

      فصل اول

كليات :

– مباني نظري پژوهش

– جايگاه جغرافيايي منطقه پژوهش

– تحليل داده هاي توپوگرافي

 

 

 

الف مباني نظري پژوهش(فرايند پژوهش) :

– مقدمه :

بشر در بسياري از ميدانهاي فعاليتي خود، بخصوص مسائل عمراني، اقتصادي ، اجتماعي و منابع طبيعي با مشكل ناپايداري دامنه‎ها مواجه مي‎باشد. وقتي پايداري شيبي از بين برود، ممكن است انواع مختلف حركات توده اي اتفاق بيافتد.

زمين‎لغزش‎ها و حركات ديگر دامنه‎اي توجه انسان را به اندازه ساير پديده‎هاي طبيعي غير‎قابل كنترل مانند زلزله، آتشفشان  و يا سيل  به خود جلب كرده است، چرا كه جان و مال او را تهديد كرده و خسارات جبران‎ناپذيري را به سازه‎ها، تأسيسات و منابع طبيعي وارد مي‎نمايد. وقوع زمين‎لغزش‎ها ممكن است تحت‎ تأثير فعاليت‎هاي انساني مانند جنگل ‎زدائي و اجراي ساخت‎و‎سازهاي غير‎اصولي باشد .

از آنچه كه در بالا گفته شد، مي‎توان نتيجه گرفت كه مطالعه پديده لغزش هم از نظر تئوري و هم عملي مهم مي‎باشد. چنانكه يك ارزيابي كلي خسارات و زمين‎لغزش در دنيا نشان مي‎دهد كه تلفات جاني و مالي وارده از آنها از ساير بلاياي طبيعي بيشتر مي‎باشد .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :  164

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --