پایان نامه : تاثیر یک بر نامه منتخب گرم کردن بدنبال یک فعالیت بیشینه بر غلظت اسید لاکتیک خون در ورزشکاران سرعتی واستقامتی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :تر بیت بدنی و علوم  ورزشی

گرایش :فیزیولوژی ورزشی

عنوان : تاثیر یک بر نامه منتخب گرم کردن بدنبال یک فعالیت بیشینه بر غلظت اسید لاکتیک خون در ورزشکاران سرعتی واستقامتی

             دانشگاه آزاد اسلامی          

واحد دامغان

عنوان:

تاثیر یک بر نامه منتخب گرم کردن بدنبال یک فعالیت بیشینه بر غلظت اسید لاکتیک خون در ورزشکاران سرعتی واستقامتی

استاد راهنما:

                        دکتر طاهره باقر پور

                            استادمشاور

                       دکتر نعمت الله نعمتی

رشته تحصیلی/ گرایش :

      تر بیت بدنی و علوم  ورزشی( فیزیولوژی ورزشی)

1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکيده

هدف ازانجام اين پژوهش بررسي تأثير یک بر نامه منتخب گرم کردن بدنبال یک فعالیت بیشینه بر غلظت اسید لاکتیک خون در ورزشکاران سرعتی واستقامتی بوده است. به همين منظورتعداد22 نفرازپسران فعال، ميان دانشجویان ورزشکار به صورت هدفمندانتخاب شده وبراي همگن كردن اين آزمودني ها،ازآزمون بروس ((Bruceبرروي نوارگردان استفاده شده وسپس به دوگروه 11نفره تقسيم شدند. گروه اول ازمودنی ورزشکاران استقامتی وگروه دوم ازمودنی ورزشکاران سرعتی انتخاب شدند. برنامه گرم کردن20 دقيقه­اي شامل: 5دقيقه حرکات نرمشي، 5دقيقه حرکات کششي و10دقيقه دويدن برروي نوارگردان باسرعت 6کيلومتردرساعت با شيب صفردرجه.ضربان قلب وميزان اسيدلاکتيک خون آزمودني­هاي دوگروه(ازانگشت اشاره دست به وسيله دستگاه لاکتومتر)درسه مرحله استراحت،بعدازگرم کردن وبعدازفعاليت شديد بيشينه که يک فعاليت شديد کوتاه­مدت بر روي نوارگردان با سرعت 8/12 کيلومتردر ساعت و شيب 20درصد بود(آزمون کانينگهام فالکنر)اندازه گيري شد. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از آزمون tمستقل باسطح معني داري01/0p<استفاده شد.

تجزيه و تحليل اطلاعات نشان مي­دهد که :

1- غلظت لاکتات خون آزمودني­هاي دو گروه متعاقب یک برنامه گرم کردن منتخب 20 دقيقه­اي تفاوت معني­داري ندارد(935/0P= ) .

2-غلظت لاکتات خون آزمودني­هاي دو گروه ورزشکارن استقامتی وسرعتی بدنبال يک فعاليت شديد بيشينه تفاوت معني­داري دارد(000/0 P=) .

3-ضربان قلب آزمودني­هاي دو گروه ورزشکاران سرعتی و استقامتی، پس از یک برنامه گرم کردن منتخب 20 دقیقه­ای تفاوت معنی­داری وجوددارد)000/0 P=)

4- ضربان قلب آزمودني­هاي دو گروه ورزشکاران سرعتی و استقامتی، پس از یک فعالیت بیشینه تفاوت معنی­داری وجوددارد(000/0 P=)

 

واژگان کليدي : گرم کردن، فعاليت شديد بيشينه، تمرينات نرمشي، تمرينات کششي

 

 

 

 

 

فهرست عنوان­ها

 

 

 عنوان

فصل اول: طرح تحقيق                                                                                               صفحه

 

 

1-1-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- بيان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-3-  ضرورت واهميت  تحقيق.  …………………………………………………………………………………………………………8

1-4-هدف­هاو فرضيه­هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………. 9

1-4-1-هدفکلی پزوهش. …………………………………………………………………………………………………………………….8

1-4-2- اهداف ويژه.. ……………………………………………………………………………………………………………………………8

1-4-3- فرضيه­های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….9

1-4-3-1-  فرضيه­ ………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-5- روش تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-6- محدوديت­هاي تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………….10

1-6-1- محدوديت­هاي قابل کنترل……………………………………………………………………………………………………..10

1-6-2- محدوديت­هايغيرقابل کنترل………………………………………………………………………………………………….10

1-7- تعريف عملياتي واژه­ها و اصلاحات………………………………………………………………………………………………11

 

 

 

 

 

فصل دوم:مباني نظري پيشينه تحقيق

2-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

2-2-منابع انرژي داخل عضله ……………………………………………………………………………………………………………..13

2-2-1-منابع ATPغيرهوازي……………………………………………………………………………………………………………. 14

2-3- تداوم انرژي وتوالي ودرهم آميزي دستگاه­هاي انرژي درورزش­ها………………………………………………15

2-4- دستگاه گليکوليز بي هوازي ……………………………………………………………………………………………………….16

2-4-1- روند بيوشيميايي گليکوليز…………………………………………………………………………………………………… 17

2-4-1-1-اکسيداسيون گلوکزبه پيروات……………………………………………………………………………………………..19

2-4-1-2-سرنوشت پيروات…………………………………………………………………………………………………………………19

2-4-2- انرژي حاصل از تبديل گلوکز به لاکتات ……………………………………………………………………………….20

2-4-3 مزايا و محدوديت­هاي دستگاه گليکوليز بي هوازي (دستگاه اسيدلاکتيک)……………………………20

2-5 رابطه خستگي و تجمع اسيدلاکتيک……………………………………………………………………………………………21

2-6-دفع اسيد لاکتيک از خون و عضله ……………………………………………………………………………………………..21

2-6-1 سرعت حذف شدن اسيدلاکتيک……………………………………………………………………………………………..22

2-6-2-تأثير فعاليت بدني در دوره بازيافت بر دفع اسيدلاکتيک………………………………………………………..22

2-6-3 سرنوشت اسيدلاکتيک فيزيولوژي دفع اسيدلاکتيک………………………………………………………………23

2-7 سازگاري با تمرينات بي هوازي ……………………………………………………………………………………………………25

2-7-1 سازگاري دستگاه گليکوليتيک…………………………………………………………………………………………………25

2-8 ارزيابي تغييرات ناشي از فعاليت­هاي شديدبيشينه………………………………………………………………………25

2-9- گرم کردن ………………………………………………………………………………………………………………………………….26

2-9-1- ضرورت گرم کردن …………………………………………………………………………………………………………………26

2-9-2-آثارفيزيولوژي گرم کردن…………………………………………………………………………………………………………26

2-9-3 آثار گرم کردن در جلوگيري از آسيب……………………………………………………………………………………..28

2-9-4-شدت ومدت گرم کردن………………………………………………………………………………………………………….28

2-9-5-اجزاي کلي گرم کردن…………………………………………………………………………………………………………… 29

2-9-6-محتواي برنامه گرم کردن ……………………………………………………………………………………………………….31

2-10-مروري بر تحقيقات مربوط به موضوع تحقيق ………………………………………………………………………….32

2-10-1-کنترل سوخت و ساز اسيدلاکتيک در مدت تمرينات………………………………………………………….32

2-10-1-1 توليد و دفع اسيدلاکتيک………………………………………………………………………………………………….33

2-10-1-2-مکانيسم­هاي ذاتي کنترل غلظت لاکتات خون در مدت تمرينات…………………………………..33

2-10-2-تحقيقات در رابطه با شدت و مدت گرم کردن…………………………………………………………………….34

2-10-3-تحقيقاتي که تأثيرگرم کردن برتغييرات اسيدلاکتيک خون ورزشکاران را بررسی کرده­اند…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………38

 

فصل سوم:روش اجراي تحقيق

3-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………42

3-2- روش پژوهشي……………………………………………………………………………………………………………………………42

3-3 جامعه آماري…………………………………………………………………………………………………………………………………42

3-3-1-روش نمونه گيري و نحوه گزينش آنها…………………………………………………………………………………. .43

3-4 متغيرهاي پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..43

3-5 نحوه اجراي پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..43

3-5-1 نحوه اجراي آزمون «بروس»…………………………………………………………………………………………………….44

3-5-2 نحوه اجراي برنامه گرم کردن…………………………………………………………………………………………………..44

3-5-3-نحوه کنترل ضربان قلب…………………………………………………………………………………………………………..45

3-5-4-نحوه اندازه گيري غلظت اسيدلاکتيک خون…………………………………………………………………………. 45

3-5-5- نحوه اجراي فعاليت شديد بيشيته………………………………………………………………………………………….45

3-6- معرفي وسايل اندازه گيري…………………………………………………………………………………………………………45

3-7- روش آمار…………………………………………………………………………………………………………………………………….46

 

فصل چهارم:تجزيه وتحليل آماري

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….48

4-2- بررسي توصيفي يافته­هاي تحقيق………………………………………………………………………………………….. 48

4-2-1 بررسي توصيفي تواتر قلبي آزمودني­ها……………………………………………………………………………………..49

4-2-2- بررسي توصيفي تغييرات غلظت لاکتات خون آزمودني­ها……………………………………………………..50

4-3-آزمون فرضيه­هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………… 52

4-3-1- آزمون فرضيه­هاي اصلي تحقيق……………………………………………………………………………………………..52

فصل پنجم:بحث ونتيجه گيري

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….65

5-2- خلاصه تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………..56

5-3- نتايج تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………….56

5-4- بحث و نتيجه­گيري…………………………………………………………………………………………………………………….57

5-5-پيشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………59

فهرست منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………………60

منابع فارسي …………………………………………………………………………………………………………………………………………61

منابع لاتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………62

 

 

 

فهرست جدول­ها

جدول 3-1-مشخصات مراحل هفت گانه بروس…………………………………………………………………………………..44

جدول 4-1- مشخصات بدني آزمودني­ها………………………………………………………………………………………………48

جدول 4-2- :مشخصات ضربان قلب آزمودني­ها طي سه مرحله استراحت، بعدازگرم کردن وبعد ازفعاليت شديد بيشينه………………………………………………………………………………………………………………………… 49

جدول 4-3- مشخصات لاکتات آزمودني­ها در سه مرحله استراحت، بعد از گرم کردن و بعداز فعاليت شديد بيشينه…………………………………………………………………………………………………………………………………………51

جدول 4-4- يافته­هاي فرض آماري اول………………………………………………………………………………………………52

جدول 4-5- يافته­هاي فرض آماري دوم………………………………………………………………………………………………53

جدول 4-6- يافته­هاي فرض آماري سوم …………………………………………………………………………………………….53

جدول 4-7- يافته­هاي فرض آماري چهارم………………………………………………………………………………………… 54

 

فهرست شکل­ها

شکل 2-1- منابع انرژي غيرهوازي………………………………………………………………………………………………………14

شکل 4-1- تغييرات تواتر قلبي گروه استقامتی در سه مرحله استراحتي،بعد از گرم کردن و بعداز فعاليت شديدبيشينه……………………………………………………………………………………………………………………………..50

شکل 4-2- تغييرات تواتر قلبي گروه سرعتیدر سه مرحله استراحتي، بعد از گرم کردن و بعداز فعاليت شديدبيشينه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..50

شکل4-3-تغييرات غلظت لاکتات خون گروه استقامتی درسه حالت استراحتي،بعدازگرم کردن وبعدازفعاليت شديد بيشينه…………………………………………………………………………………………………………………..51

شکل4-3- تغييرات غلظت لاکتات خون گروه سرعتی درسه حالت استراحتي، بعدازگرم کردن وبعدازفعاليت شديد بيشينه…………………………………………………………………………………………………………………..51

فصل اول:

          

 

 

 

               طرح تحقيق

 

 

 

 

  • 1 مقدمه

یکی از مهم­ترین موضوعاتی که ذهن متخصصین علوم ورزشی را بخود معطوف داشته، بروز خستگی در حین اجرای فعالیت­های ورزشی می­باشد. خستگی و درماندگی یکی از موانع مهم اجرای مطلوب و موفقیت آمیز فعالیت­های ورزشی به شمار می­رود از همین رو تحقیقات بسیاری به منظور شناخت عوامل مختلف بروز خستگی و راهکارهای عملی به تعویق انداختن آن انجام شده است که طبیعتا به دلیل گستردگی رشته­های مختلف ورزشی نتایج متفاوتی به دنبال داشته است. اغلب تحقیقات درباره خستگی عضلانی موضعی، روی اتصال عصبی عضلانی، ساز و کار انقباضی و دستگاه عصبی عضلانی متمرکز می­باشد این حالت می­تواند در مواضع گوناگونی بروز کند که در این­جا به تعدادی از آن­ها اشاره می­شود:

خستگی و صفحه محرکه: برخی از شواهد موافق و مخالف این نظر که خستگی عضلانی به علت ضعف و ناتوانی صفحه محرکه است، وجود دارند. این نوع خستگی ظاهرا در واحدهای حرکتی FT([1])بیشتر است که به سهم خود در مقایسه با تارهای ST([2])، دارای خستگی­پذیری بیشتری می­ باشند. ناتوانی صفحه محرکه جهت ارسال تکانش عصبی به تارهای عضلانی به احتمال قوی به دلیل کاهش آزاد شدن منتقل کننده شیمیایی «استیل کولین» از انتهای عصب است)3).

خستگی ساز و کار انقباضی: عوامل چندی در خستگی ساز و کار انقباضی دخالت دارند برخی ازاین عوامل به قرار ذیر می­باشند:

الف– تخلیه منابع  PCوATP

ب– تخلیه ذخائر گلیکوژنی عضله

ج– تجمع اسیدلاکتیک

د- سایر عوامل مانند فقدان اکسیژن و جریان خون ناکافی

 

که البته بسته به نوع فعالیت ورزشی، نقش یک یا تعدادی از این عوامل در ایجاد خستگی بارزتر است. بطور مثال، در فعالیت­های استقامتی بین 30 دقیقه تا 4 ساعت این تخلیه ذخائرگلیکوژنی عضله می­باشد که نقش بیشتری در درماندگی دارد و یا در فعالیت­های سریع که سرعت اکسیژن مصرفی هماهنگ با سرعت  تجزیه گلیکوژن نیست به دلیل ایجاد کسر اکسیژن، این تجمع اسیدلاکتیک است که حالت مذکور را ایجاد می­نماید. بنابراین پاسخ اسیدلاکتیک به فعالیت­های ورزشی در ورزش­های بسیار سریع، بارز و مشهود است(3).

مورهاوس و میلر(1) اینطور بیان کردند «زمانی که یک عضله در هر ثانیه یک بار بطور متوالی تحریک شود، قدرت انقباضی عضله شروع به کاهش می­کند در اين حالت نه تنها ميزان كوتاه شدن عضله، بلكه حتي ميزان دوره استراحت آن نيز كم و ناقص مي­شود در پايان عضله حتي نمي­تواند به تحريكات قوي نيز پاسخ دهد». «مورهاوس و ميلر» اين جريان را خستگي ناميدند آن­ها در آزمايشي با برش عرضي به يك عضله خسته مشاهده كردند كه داخل بافت عضلاني اسيد وجود دارد(18) .

بطور تجربي نشان داده شده­است كه ممكن است خستگي از طريق ايجاد توليد اضافي اسيد كه باعث كاهش تحريك پذيري عضله مي­شود، ايجاد شود. تجمع توليدات اضافي اسيد بطور اخص اسيدلاكتيك در عضلات فعال به فقدان جريان خون طبيعي در آن­ها مربوط مي­شود هم­چنين مقدار اكسي‍ژن موجود عضله براي اكسيده كردن اسيدلاكتيك كافي نيست(18) .

اگر چه بسياري عقيده دارند اسيدلاكتيك مسئؤول خستگي و واماندگي در تمامي انواع ورزش­ها است، ولي بايد توجه داشت كه اين ماده تنها در جريان فعاليت­هاي عضلاني بسيار شديد و كوتاه مدت در درون تارهاي عضلاني تجمع پيدا مي­كند. براي مثال در دوندگان ماراتن سطح اسيدلاكتيك در پايان مسابقه و با وجود بروز واماندگي هنوز نزديك به مقادير حالت استراحت است.

 

 

 

ورزشكاران هميشه سعي مي كنند هنگام مسابقات، بهترين اجراي خود را به  نمايش بگذارند و در اين ميان عوامل متعددي مانع از بروز بهترين عملكرد آن­ها مي­شود يكي از اين عوامل خستگي است به ويژه در دوره­هاي كوتاه­ مدت تمرينات با شدت زياد (25).

یكي از دلائل خستگي­هاي موضعي، انباشتگي اسيدلاكتيك در عضلات فعال و غلظت يون هيدروژن در خون است(24) .شدت و نوع خستگي عضلاني به نوع، مدت، شدت تمرين و نوع تارهاي عضلاني فعال و عوامل متعدد محيطي و شدت اين عوامل وابسته است افزايش مقدار لاكتات در تمرينات بي هوازي بر اثر كاهش مقدار جريان خون به دليل انقباض­هاي ايزومتريك در عضلات فعال به دنبال تمرينات شديد است(27) .اسيدوز درون سلولي در نتيجه افزايش اسيدلاكتيك، عامل مهمي در ايجاد خستگي عضلات اسكلتي است(26) .

محققين تاكنون در مراحل مختلف تمرين يا مسابقه در رشته­هاي مختلف ورزشي نسبت به اندازه­گيري سطح اسيدلاكتيك خون ورزشكاران و ميزان تغييرات آن اقدام نموده و آن را تفسير كرده­اند يكي از اين عوامل مرحله گرم كردن براي شروع يك مسابقه و يا يك تمرين جدي است .آماده شدن جسماني و رواني براي يك مسابقه و يا تمرين از موارد مهمي است كه دانشمندان اين رشته به آن پرداخته­اند گرچه مدت مديدي است كه به ورزشكاران توصيه مي­شود قبل از شروع يك جلسه تمرين سنگين و يا مسابقه دقايقي را به تمرينات مقدماتي يا گرم كردن بپردازند ولي نتايج برخي تحقيقات كه تفاوتي در عملكرد ورزشكاران قبل و بعد از گرم كردن نشان نداده­اند باعث شده تا در مورد ضرورت شدت و مدت فعاليت­هاي مقدماتي اتفاق نظر كلي وجود نداشته باشد(3) .

اما با توجه به اتفاق نظر در مورد آثار مثبت گرم كردن امروزه  تقريبا همه ورزشكاران گرم كردن را بخشي از تمرين يا مسابقه خود قرار داده­اند و مربيان نيز نسبت به اين مسئله تاكيد بسيار دارند. آثار مثبت گرم كردن مي­تواند شامل بهبود عملكرد ورزشكار، پيشگيري از آسيب­هاي ناشي از فعاليت، تأثيرات فيزيولوژيكي و آثار رواني باشد. گرم كردن نه تنها به اجراي فعاليت­هاي آن­ها كمك مي­كند بلكه از آسيب ديدگي حين فعاليت نيز جلوگيري مي­كند(5) .

نكته مهم ديگر متغيرهائي است كه گرم كردن را تحت  تاثير قرار مي­دهند مدت زمان گرم كردن، شدت گرم كردن، محتواي برنامه، فاصله زماني آن تا فعاليت اصلي متغيرهائي هستند كه مي­توانند با توجه به ويژگي­هاي ورزشكار، نوع و ماهيت رشته ورزشي موردنظر، شرايط آب و هوائي، درجه حرارت محيط و هدف­هاي جلسه تمرين يا مسابقه تغيير كنند(14) .

در رابطه با مدت و شدت گرم كردن كه تحقيق حاضر با تاكيد بر آن صورت مي­گيرد گفته شده، تمرينات گرم كردن بايد در حدي باشند كه درجه حرارت عمومي و عمقي بافت­ها و عضلات را افزايش دهند، مشروط بر اينكه موجب خستگي ورزشكار نشود. شدت و مدت گرم كردن بايد نسبت به نوع رشته ورزشي و سطح آمادگي ورزشكار تنظيم شود. براي مثال در يك فعاليت بيشينه ورزشكار ورزيده بايد بين 20 تا 30 دقيقه تمرين نسبتا شديد انجام دهد، در حالي كه چنين تمريني براي يك ورزشكار مبتدي خسته كننده خواهد بود. ازآنجا­ئيكه افزايش درجه حرارت بدن موجب تعريق مي­شود، در چنين حالتي درجه حرارت بدن حدود 2 درجه بالاتر از حد طبيعي خواهد بود بنابراين شروع تعريق نشانه خوبي براي گرم كردن بدن و عضلات خواهد بود(5) .

اگر چه به نظرمي­رسد براي اجراي فعاليت­هاي سبك و متوسط پنج دقيقه گرم كردن كافي باشد ولي اجراي حداقل 15 تا 30 دقيقه فعاليت مي­تواند شبكه مويرگي را براي تهيه فوري قند و آدرنالين مورد نياز بدن آماده سازد(14) .

همانطور كه گفته شد هنوز در مورد نحوه تنظيم برنامه گرم كردن در ورزش­هاي مختلف اتفاق نظر كلي وجود ندارد و درباره تنظيم متغيرهائي مانند شدت و مدت گرم كردن و محتواي آن نياز به تحقيقات بيشتري مي­باشد.

 

 

 

 

 

 

2-1- بيان مسئله

يكي از موارد مهمي كه ورزشكاران و مربيان را به تفكر وا مي­دارد نحوه شروع تمرين و انجام يك فعاليت و در واقع آماده شدن به منظور انجام يك مسابقه و يا يك جلسه تمرين است. امروزه تقريبا تمامي مربيان، ورزشكاران و محققين به اثرات مثبت گرم كردن پي برده و آن را به عنوان يكي از قسمت­هاي مهم يك جلسه تمرين مي­دانند و در طراحي آن دقت لازم رابکار می بندند(3)

گرم كردن، فعاليت ورزشي را بالقوه گسترش مي­دهد زيرا فرد را قادرمي­سازد تا سريع­تر با فشار فعاليت ورزشي سازگار شود در نتيجه اجازه مي­دهد زمان بيشتري در حالت پايدار باقي بماند و يا توانايي بهتري براي تمركز بر ساير مهارت­ها كه بايد همراه با فعاليت ورزشي انجام شوند به ارمغان مي­آورد. فوايد گرم كردن با افزايش دما، متابوليسم انرژي عضله، افزايش خاصيت ارتجاعي بافت، افزايش برون ده­قلبي و جريان خون محيطي و بهبود عملكرد دستگاه عصبي مركزي و فراخوان عصبي عضلاني واحدهاي حركتي در ارتباط است. روش­هاي مختلفي براي گرم­كردن بدن پيش ازمسابقه وجود دارد پرسش مهمي كه پژوهشگران از ابتدا تلاش كرده­اند به آن پاسخ دهند اين است كه براي افزايش دماي بدن انجام فعاليت ورزشي(روش فعال) بهتر است يا روش­هاي غيرفعال (دوش آب گرم و غيره).

ثابت شد كه روش غيرفعال بهترين روش نبوده و به اندازه گرم كردن فعال در افزايش سرعت پاسخ بدن به فعاليت ورزشي مؤثر نيست اگر انجام فعاليت ورزشي مستلزم يك دوره گرم كردن است شدت و مدت فعاليت ورزشي ويژه گرم كردن چگونه بايد باشد؟ .

گرم كردن بايد فعال باشد اما نه خيلي شديدو از عضلاتي استفاده كرد كه در فعاليت ورزشي جزو حركت دهنده­هاي اصلي هستند. با توجه به توانايي يك برنامه گرم كردن فعال و اختصاصي در افزايش جريان خون موضعي، دماي عضله و كاهش كسر اكسيژن چنين اظهار شده كه گرم كردن مي­تواند براي عملكرد فعاليت ورزشي شديد سودمند باشد. ثابت شده­است كه يك برنامه گرم كردن فعال قبل از شنا يا دوچرخه سواري شديد باعث افزايش اكسيژن مصرفي، بهبود متابوليسم عضله و كاهش اختلال اسيدي – بازي ناشي از فعاليت ورزشي شديد مي­شود(3).

متغيرهاي متعدد تاثيرگذار بر گرم كردن آثار گوناگون و احيانا كاملا متفاوتي را به جا مي­گذارند و هر فرد مي­بايست با توجه به اين عوامل و رشته تخصصي خود آن­را بكار گيرد. يكي از متغيرهائي كه گرم كردن را تحت تاثير قرار مي­دهد، زمان گرم كردن است(3). از طرفي تغيير در غلظت اسيدلاكتيك خون ورزشكاران همواره به عنوان يك شاخص مناسب فيزيولوژيك براي ارزيابي اثرات برنامه­هاي مختلف تمريني است(9).

از نقطه ملكولي و بيوشيميايي اسيدلاكتيك يكي از توليدات جانبي گليكوليز بي هوازي بوده وقتي به مقدار زياد در عضلات و خون انباشته شود سبب خستگي عضلاني مي­گردد(10). ميزان لاكتات خون يك عامل بسيار مهم در تمرينات است و بر حسب واحد ميلي مول در هر ليتر از خون اندازه گيري مي­شود خون افراد سالم در حالت استراحت داراي 1 الي 2 ميلي مول لاكتات در هر ليتر است. تمرينات شديد اين ميزان را افزايش مي­دهد حتي تغيير نه چندان زياد در ميزان لاكتات ( 6 الي 8 ميلي مول در هر ليتر) ممكن است هماهنگي بدني ورزشكار را دچار اختلال كند.

بالا بودن دائمي ميزان لاكتات ظرفيت استقامت هوازي را كاهش مي­دهد. اكثر صاحب­نظران بر اين باورند زماني كه لاكتات خون بين 2 الي 4 ميلي مول در هر ليتر است، لاكتات توسط بدن خنثي مي­شود اين فاصله يعني محل انتقال هوازي به بي هوازي ناميده مي­شود. ميزان لاكتاتي كه در سرعت مرزي، اندازه­گيري مي­شود آستانه غيرهوازي ناميده مي­شود. آستانه بي هوازي در حدود غلظت 4 ميلي مول در هر ليتر لاكتات رخ مي­دهد تمريني كه از مرحله آستانه بي هوازي بگذرد حتما منجر به افزايش ميزان لاكتات در بدن مي­شود(9).

تمرينات ورزشي كه با حداكثر سرعت 1تا 3 دقيقه به طول مي­انجامد مثل دوهاي 800 متر و400 متر جهت تامين ATP بستگي شديد به دستگاه فسفاژن و گليكوليز بي هوازي دارد. طبق تعريف جهت درگير شدن سيستم گليكوليز بي هوازي فعاليت مي­بايد با شدت بالا انجام شود تا جائيكه دستگاه هوازي توان اكسايش مواد سوختي و گليكوژن وگلوكز را نداشته باشد در اين صورت گليكوليز وارد مسير انحرافي بي هوازي شده و اسيدلاكتيك توليد مي­شود(9) همانطور كه گفته شد هنوز در مورد نحوه تنظيم برنامه گرم كردن در ورزش­هاي مختلف اتفاق نظر كلي وجود ندارد و درباره تنظيم متغيرهائي مانند شدت و مدت گرم كردن و محتواي و همچنین پاسخ اسید لاکتیک خون و ومتغیر های خونی در ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی پژوهش مشابه ای از سوی نگارنده پژوهش مشاهده نشده است. لذا نياز به تحقيقات بيشتري مي­باشد. از اين رو پژوهش حاضر نيز به اين مسئله پرداخته است كه : آیا یک برنامه منتخب گرم  کردن و بدنبال آن فعالیت شدید بیشینه بر غلظت اسید لاکتیک خون ورزشکاران استقامتی و سرعتی تاثیر متفاوتی دارد یا خیر؟

1-Slow twich                                                           2-Fast twich

 

1-Morehouse & Miller

تعداد صفحه : 99

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --