پایان نامه : بررسی مقایسهای سالمت اجتماعی، سالمت جنسی و کمال گرایی افرادیکه جراحی زیبایی انجام دادهاند با افراد عادی

دانلود متن کامل پایان نامه بررسی مقایسهای سالمت اجتماعی، سالمت جنسی و کمال گرایی افرادیکه جراحی زیبایی انجام دادهاند با افراد عادی

دانشگاه آزاد اسالمي

واحد ساری گروه روانشناسي بالیني

پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسيارشد در رشته روانشناسي بالیني )M.A)

عنوان:

بررسی مقایسهای سالمت اجتماعی، سالمت جنسی و کمال گرایی افرادیکه جراحی زیبایی انجام دادهاند با افراد عادی

استاد راهنما :

دکتر یار علي دوستي

استاد مشاور :

دکتر محمد کاظم فخری

تابستان 95

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                      شماره صفحه

 

چکيده………………………………………………………………………………………………………. 15

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

 

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………… 17

 

2-1 بيان مسئله………………………………………………………………………………………….. 18

 

3-1 اهميت و ضرورت انوام پژوهش……………………………………………………………. 22

 

4-1 اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………. 23

 

5-1 فرضيه هاي پژوهش……………………………………………………………………………. 23

 

7-1 متغيرهاي پژوهش……………………………………………………………………………….. 24

 

8-1 تعاريف واژه ها و اصطالحات………………………………………………………………… 24

 

1-8-1 تعاريف نظري…………………………………………………………………………………. 24

 

2-8-1 تعاريف عمليات……………………………………………………………………………….. 25

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

 

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 28

 

بخش اول( مبان  نظري پژوهش……………………………………………………………………. 28

 

1-2 بهداشت روان……………………………………………………………………………………… 28

 

1-1-2 تعريف بهداشت روان……………………………………………………………………….. 28

 

2-1-2 اهداف بهداشت روان………………………………………………………………………… 29

 

 

ح

 

3-1-2 اصیل بهداشت روان  ………………………………………………………………………………….. 30
4-1-2 عیامل میثر بر بهداشت روان  ………………………………………………………………………. 31
1-4-1-2 عیامل اقتصادي ………………………………………………………………………………………. 31
2-4-1-2 عیامل آمیزش  )مدرسه( …………………………………………………………………………. 33
3-4-1-2 عیامل اجتماع ………………………………………………………………………………………. 35
4-4-1-2 عیامل فرهنگ ……………………………………………………………………………………….. 39
2-2 سالمت اجتماع …………………………………………………………………………………………….. 43
3-2 سالمت جنس  ……………………………………………………………………………………………….. 50
4-2 كمال گراي ……………………………………………………………………………………………………. 52
1-4-2 ويژگ  هاي افراد كمال گرا ………………………………………………………………………….. 54
بخش دوم( پيشينه پژوهش………………………………………………………………………………………. 56
الف( پژوهش هاي انوام شده در داخل كشیر ……………………………………………………….…… 56
ب( پژوهش هاي انوام شده در خارج از كشیر ………………………………………………………. 60
بخش سیم( خالصه و جمع بندي …………………………………………………………………………….. 61
فصل سوم: روش اجرای پژوهش  
1-3 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………. 64
2-3 روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………… 64
3-3 جامعه ي آماري ……………………………………………………………………………………………… 64
4-3 حو نمینه و روش نمینه گيري ………………………………………………………………………. 65

 

 

 

ط

 

6-3 روش و ابزار گردآوري داده ها …………………………………………………………………………. 65
7-3 رواي و پاياي ابزار پژوهش …………………………………………………………………………….. 67
8-3 روش هاي توزيه و تحليل داده ها …………………………………………………………………….. 69
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها  
مقدمه …………………………..   ………………………………………………………………………………………. 71
1-4 بررس ويژگ هاي جمعيت شناخت  پاسخ گیيان ……………………………………………….. 72
2 – 4 آمار استنباط )آزمین فرضيه هاي پژوهش( ………………………………………………………. 74
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات  
1-5 خالصه ………………………….. ……………………………………………………………………………… 80
2-5 يافته ها ………………………….. …………………………………………………………………………….. 80
3-5 بحث و نتيوه گيري ………………………………………………………………………………………… 81
4-5 محدوديت هاي پژوهش ………………………………………………………………………………….. 84
1-4-5 محدوديت هاي در اختيار و كنترل پژوهشگر ………………………………………………….. 84
-2-4-5 محدوديت هاي خارج از اختيار و كنترل پژوهشگر ………………………………………… 85
5-5 پيشنهادها ………………………….. ………………………………………………………………………….. 85
1-5-5 پيشنهادهاي مبتن  بر نتايج پژوهش ………………………………………………………………… 85
2-5-5 پيشنهادها براي پژوهش هاي آينده ………………………………………………………………… 86
منابع فارس ………………………….. ……………………………………………………………………………… 87
منابع انگليس ………………………….. ……………………………………………………………………………. 92

 

 

 

ي

 

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………. 94

 

خروج  نرم افزار آماري 95…………………………………………………………………….. SPSS

 

پرسشنامه سالمت اجتماع  كييز…………………………………………………………………….. 102

 

پرسشنامه رضايت جنس  زنان……………………………………………………………………. 104

 

مقياس كمال گراي  چند بعدي فراست 106……………………………………………… )FMPS(

 

چکيده انگليس………………………………………………………………………………………….. 108

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                      شماره صفحه

 

جدول 1-3 تناظر سئیال هاي پرسشنامه سالمت اجتماع  با خرده مقياس ها……………… 66

 

جدول 2-3 تناظر سئیال هاي پرسشنامه رضايت جنس  زنان با خرده مقياس ها……… 66

 

جدول 3-3 تناظر سئیال هاي پرسشنامه كمال گراي  با خرده مقياس ها…………………. 67

 

جدول 1-4 سن پاسخ گیيان…………………………………………………………………………… 72

 

جدول 2-4 سطح تحصيالت پاسخ گیيان…………………………………………………………… 73

 

جدول 3-4 تفاوت بين سالمت اجتماع  در افراديکه جراح  زيباي  بين  انوام داده اند و

 

افراد عادي………………………………………………………………………………………………… 75

 

جدول 4-4 تفاوت بين سالمت جنس  در افراديکه جراح  زيباي  بين  انوام داده اند و افراد

 

عادي……………………………………………………………………………………………………….. 76

 

جدول 5-4 تفاوت بين كمال گراي  در افراديکه جراح  زيباي  بين  انوام داده اند و افراد

 

عادي……………………………………………………………………………………………………….. 77

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                                      شماره صفحه

 

نمیدار 1-4 سن پاسخ گیيان…………………………………………………………………………… 72

 

نمیدار 2 – 4 سطح تحصيالت پاسخ گیيان………………………………………………………… 74

 

 

چکیده      
هدف اصل از انوام اين پژوهش شناساي  تفاوت بين سالمت اجتماع ، سالمت جنس  و
كمال گراي افراديکه جراح  زيباي  بين  انوام دادهاند با افراد عادي بیده است. روش پژوهش
از نیع كاربردي و از لحاظ روش تحقيق با تیجه به ماهيت میضیع، عل – مقايسهاي بیده
است. جامعه آماري در اين پژوهش عبارت بیدند از كليه زنان كه در سال 1394 به بخش
حلق و گیش بين  بيمارستان شفاي ساري براي جراح  بين مراجعه نمیده و میرد عمل

 

جراح  قرار گرفتهاند كه از بين آن ها نمینه اي 40 نفره به عنیان گروه آزمايش انتخاب شده و

 

 

يک نمینه همگن و همسان با آن ها نيز از افراد عادي به عنیان گروه گیاه انتخاب شدهاند.

 

نتايج آزمین فرضيههاي پژوهش نشان داد كه بين سالمت اجتماع دو گروه و خرده
مقياسهاي پذيرش اجتماع و مشاركت اجتماع تفاوت معناداري وجید داشته و افراديكه
جراح زيباي بين انوام ندادهاند، از وضعيت بهتري نسبت به افراديکه جراح زيباي بين
انوام داده اند، برخیردار م باشند. همچنين بين سالمت جنس و تمام خرده مقياس هاي آن
تفاوت معناداري بين دو گروه وجید نداشته است. عالوه بر آن بين كمالگراي و خرده
مقياسهاي نگران درباره اشتباهها و سازمانده بين دو گروه تفاوت معنادار وجید داشته و
گروه كه جراح زيباي بين انوام داده اند، در مومیع كمال گراتر بیده اند.    
کییدواژه ها: سالمت اجتماع ، سالمت جنس ، كمالگراي ، جراح  زيباي ، جراح بين .

 

 

فصل اول:

 

کلیات پژوهش

1-1 مقدمه    
سازمان بهداشت جهان 1)WHO( در تعريف خید سالمت را به عنیان حالت  از رفاه كامل
جسم ، روان و اجتماع ، نه صرفاً فقدان بيماري، تعريف م  كند. بنابراين مفهیم سالمت از
جمله مفاهيم است كه تا مدت ها با اتکا به نقطه مقابل آن، يعن  بيماري تعريف م  شد؛

 

سازمان بهداشت جهان ، سالمت را در نبید بيماري يا نقص و نیع آسايش جسم – روان – اجتماع تعريف م كرد و تمام تالش ها را معطیف به جلیگيري از بازگشت بيماري ها م

 

نمید. امروزه با تغيير رويکرد بيماري انگار و پيدايش ديدگاه هاي سالمت نگر، سالمت فقط روي يک محیر كه يک سیي آن بيماري )و نهايتاً مرگ( و ديگر سی، سالمت افراد قرار داشته باشد، در نظر گرفته نم  شید؛ بلکه مفهیم سالمت پيیستاري را شامل م  شید كه نخست حالت انفعال  نداشته و نيازمند پرورش باشد و دوم، افراد، گروه ها، اجتماعات محيط و كل جامعه در حفظ و ايواد آن فعال و سهي  باشند و سیم، با رويکردي كالن نگر، به نقش

 

شاخص ها و عیامل اقتصادي، فرهنگ  و اجتماع در كنار عیامل خطر و عیامل محافظت
كننده در سالمت، تیجه خاص شید. پس سالمت اجتماع در كنار سالمت جسم  و روان
يک از اركان تشکيل دهنده سالمت است. در حقيقت زمان فرد را داراي سالمت اجتماع
م داني كه بتیاند فعاليت ها و نقش هاي اجتماع خید را در حد متعارف بروز و ظهیر دهد
و با جامعه و هنوارهاي اجتماع احساس پيیند و اتصال نمايد )پیرافکاري، .)1391
البته يک ديگر از جنبه هاي سالمت نيز سالمت جنس است كه از اهميت ويژه اي برخیردار
است. در واقع سالمت جنس عبارت است از يکپارچگ و هماهنگ  ميان ذهن، احساس و

 

1 . World Health Organization

جس  كه جنبه هاي اجتماع و عقالن انسان را در مسير ارتقاء شخصيت او سیق داده و منور
به ايواد ارتباط و عشق گردد. لذا هر گینه اختالل كه منور به ناهماهنگ و در نتيوه عدم
رضايت از رابطه جنس شید، م تیاند اختالل عملکرد جنس  را به همراه داشته باشد
)بلیريان و گنولی، .)1386      

 

عوامل مختلفی می توانند بر سالمت افراد به ویژه سالمت اجتماعی و روابط فرد با اطرافیان و همچنین سالمت جنسی او تأثیرگذار باشند که یکی از آن ها تصور فرد از ظاهر خود و اعتماد به نفس منتج از آن است. افراد برای گریز از این امر و مورد قبول واقع شدن از سوی جامعه و کسب سالمت اجتماعی و سالمت جنسی به جراحی های زیبایی به ویژه جراحی بینی اقدام می ورزند. این مسئله می تواند در افراد کمال گرا که پیوسته به دنبال بهترین بودن هستند، شاید بیشتر صدق نماید. حال اینکه اقدام به جراحی بینی می تواند بر سالمت اجتماعی، سالمت جنسی و کمال گرایی آن ها تأثیرگذار باشد یا خیر، موضوع پژوهش حاضر قرار گرفته است.

 

در این فصل به مباحثی مانند: بیان مسئله، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش، اهداف پژوهش، فرضیه های پژوهش، تعاریف واژه ها و اصطالحات، محدوده های پژوهش و سرانجام نیز متغیرهای پژوهش پرداخته خواهد شد.

 

2-1 بیان مسئله

 

 

در جامعه به شدت پویا و پرشتاب کنونی که اولین برداشت ها و تأثیرات در طرف مقابل مهم هستند؛ ظاهر افراد، نمادها و نشانه های خارجی، منزلت و اهمیت بسزایی می یابند )کیوان آرا،

ربانی و ژیانپور، .)1389 زیبایی بر این اساس به عنوان یکی از مولفه های جایگاه اجتماعی در ارزیابی موقعیت های اجتماعی افراد جامعه مهم قلمداد می گردد. شکل گیری پدیده ای به نام جراحی پالستیک، شاید بزرگترین کمک ممکن را به کسانی کرد که از قیافه و ظاهر خود ناراضی بودند )خانجانی، باباپور و صبا، .)1391 امروزه جراحی زیبایی یکی از شایع ترین اعمال جراحی است که در جهان صورت می گیرد و روز به روز نیز بر تعداد متقاضیان چنین اعمالی افزوده می شود. با توجه به اهمیت موضوع و رواج روز افزون آن، مطالعات متعددی در زمینه عوامل روانشناختی مرتبط با جراحی های زیبایی به صورت عام و جراحی زیبایی بینی به صورت خاص انجام شده است. بابوکو، لطیف اگلو، آتابای، اورال و کوسان)2003( 1 جنبه های اجتماعی عمل جراحی زیبایی بینی را بررسی کرده و نتیجه گرفتند که اکثر متقاضیان خانم های جوان، مجرد و دارای تحصیالت باال هستند. همچنین در ایران نیز نتایج پژوهش خانجانی، باباپور و صبا )1391( نشان داد که بین افراد متقاضی و غیرمتقاضی جراحی زیبایی از لحاظ اختالالت اضطرابی، افسردگی و تصویر بدنی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین یافته های پژوهش نیکنام، فرارویی، کامکار، فوالدی و محمدی )1391( بیانگر تفاوت معنادار بین افرادیکه جراحی بینی انجام داده اند با افراد عادی در استانداردهای فردی، نظم و ترتیب، نگرانی در مورد اشتباهات، انتقادات والدین، شک و تردید و انتظارات والدین بوده است. در عین حال جراحی های زیبایی و پالستیک از جمله جراحی بینی می تواند دالیل مختلفی داشته و بر ویژگی های روانشناختی متفاوتی در فرد تأثیر داشته باشد.

 

 

1 . Babuccu, Latifoqlu, Atabay, Oral & Cosan

 

19

 

به نظر می رسد که شخصیت های کمال گرا بیشترین متقاضیان جراحی زیبایی و به خصوص جراحی زیبایی بینی را تشکیل می دهند و بخش عمده ای از نارضایتی بعد از عمل مربوط به این افراد است )فیتزپاتریک، شری، هارتلینگ، هویت، فلت و شری1، .)2011 از نظر روانشناسی کمال گرایی مربوط به افرادی است که معیارهای باال و دست نیافتنی برای خود وضع می کنند )یند، ساولیچ، کوقتری و شفران2، .)2011 این افراد تمایل دارند امور به بهترین وجه انجام گیرد و نتایج امور برایشان رضایت بخش نیست. این خصیصه در مواردی در افراد بسیار تشدید شده و به شکل بیمارگونه و وسواس فکری تبدیل می شود که در این حالت تصویری که فرد از خود دارد نامطلوبتر از تصویر واقعی خود می باشد و در نتیجه اگر داوطلب جراحی های زیبایی باشند به دلیل شرایط ویژه روانی با نارضایتی بعد از عمل رو به رو خواهند شد )فیتزپاتریک و همکاران، .)2011 شری، هویت، فلت و لی باگلی)2007( 3 در پژوهش خود نشان دادند که کمال گرایی همچنین به عنوان عاملی برای انجام جراحی زیبایی است. همچنین حسینی، قاسمی، موالئی گنابادی و رضایی )2010( نیز در پژوهش خود نشان دادند که اکثر افراد متقاضی جراحی زیبایی، کمال گرا بوده و افکار و رفتار وسواسی دارند و به همین دلیل هر گونه نقص کوچک یا عدم تقارن به وسیله این بیماران بزرگ جلوه داده می شود و همین امر باعث می شود که به جراحی زیبایی اقدام کنند یا بالفاصله بعد از اقدام به جراحی زیبایی درخواست عمل مجدد کنند.

 

یکی از مهم ترین مسائل در جامعه به ویژه جامعه ایرانی برقراری سالمت جنسی در جامعه است. سازمان بهداشت جهانی، بهداشت و سالمت جنسی را یکپارچگی و هماهنگی میان

1 . Fitzpatrick, Sherry, Hartling, Hewitt, Flett & Sherry 2 . Yiend, Savulich, Coughtry & Shafran 3 . Sherry, Hewitt, Flett & Lee Baggley

 

20

 

 

ذهن، احساس و جسم می داند که جنبه های اجتماعی و عقالنی انسان را در مسیر ارتقاء شخصیت او سوق داده و منجر به ایجاد ارتباط و عشق می شود. لذا هر گونه اختالل که منجر به ناهماهنگی و در نتیجه عدم رضایت از رابطه جنسی شود، می تواند اختالل جنسی را به همراه داشته و سالمت جنسی فرد را تحت تأثیر قرار دهد )بلوریان و گنجلو، .)1386 در پژوهش هایی که در حوزه سالمت جنسی در ایران انجام شده است، مشخص شده که میزان اختالالت عملکرد جنسی در زنان و مردان ایرانی به نسبت باالست. نرخ طالق نیز در سال های اخیر سیر صعودی داشته است و یکی از عوامل موثر در این طالق ها، عدم ارضای غریزه جنسی و راضی نبودن از زندگی جنسی گزارش شده است )حسین رشیدی، کیانی، حق اللهی و شهبازی صیقلده، .)1394

 

سالمت اجتماعی در کنار سالمت جسمی و روانی یکی از ارکان تشکیل دهنده سالمت است. در حقیقت زمانی فرد را دارای سالمت اجتماعی می دانیم که بتواند فعالیت ها و نقش های اجتماعی خود را در حد متعارف بروز و ظهور دهد و با جامعه و هنجارهای اجتماعی احساس پیوند و اتصال نماید. مفهوم سالمت اجتماعی دارای شاخص های متعددی است که این ابعاد شامل: انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی و انطباق اجتماعی می باشد )پورافکاری، .)1391

 

با توجه به مطالب مطرح شده و اهمیت سالمت عمومی و جنبه های مختلف آن از جمله سالمت جنسی و سالمت اجتماعی و روحیه کمال گرایی انسان و از سوی دیگر درخواست های روزافزون انجام انواع جراحی های زیبایی، به ویژه جراحی زیبایی بینی در کشور ما، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گویی به این سئوال است که آیا بین سالمت اجتماعی، سالمت

 

جنسی و کمال گرایی افرادیکه جراحی زیبایی بینی انجام داده اند با افراد عادی تفاوت وجود دارد؟

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 127

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --