پایان نامه : بررسی رابطه یادگیری سازمانی با درگیری شغلی و نوآوری سازمانی دبیران مدارس متوسطه عمومی استان کرمانشاه در سال تحصیلی 1393-1392

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

عنوان : بررسی رابطه یادگیری سازمانی با درگیری شغلی و نوآوری سازمانی دبیران مدارس متوسطه عمومی استان کرمانشاه در سال تحصیلی 1393-1392

دانشگاه بوعلی سینا

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی علوم تربیتی

 

پایان نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی

 

عنوان:

 

بررسی رابطه یادگیری سازمانی با درگیری شغلی و نوآوری سازمانی دبیران مدارس متوسطه عمومی استان کرمانشاه در سال تحصیلی 1393-1392

 

استاد راهنما:

دکتر سیروس قنبری

 

 

2 تیر 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکيده:

     پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه­ی بین یادگیری سازمانی  با درگیری شغلی و نوآوری سازمانی دبیران مدارس متوسطه‌ی عمومی استان کرمانشاه صورت گرفته است. روش پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي مي باشد. جامعه آماري اين پژوهش کلیّه دبیران مدارس متوسطه عمومی استان کرمانشاه است که تعداد آنها 5600 نفر می باشد و از روش های نمونهگيري خوشه ای و تصادفي طبقه ای نسبی و بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 361 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوري اطلاعات سه پرسشنامهي یادگیری سازمانی نیفه، درگیری شغلی کانونگو و نوآوری سازمانی اتلای و اکیف بوده است. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از روش روایی محتوا استفاده شد و مورد تأیید متخصصان مدیریت  آموزشی قرار گرفت و پایایی پرسشنامه ها از طریق اجرای مقدماتی بر روی یک نمونه‌ی 50 نفری از آزمودنی ها ( دبیران زن و مرد ) و با بهره گیری از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای پرسشنامه یادگیری سازمانی 87/0، درگیری شغلی 76/0 و نوآوری سازمانی 86/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 از شاخص­های آمار توصیفی همچون جدول، فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و روش­های آمار استنباطی همچون آزمون t تک گروهی، آزمون t برای گروه های مستقل، تحلیل واریانس یکطرفه، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده گردید. نتايج تحقيق نشان داد كه: میزان یادگیری سازمانی(و مؤلفه های آن) و نوآوری سازمانی دبیران مدارس متوسطه  عمومی استان کرمانشاه بالاتر از حد متوسط و میزان درگیری شغلی در حد متوسط است. میزان درگیری شغلی دبیران زن بیشتر از دبیران مرد و میزان نوآوری سازمانی و یادگیری سازمانی دبیران زن و مرد یکسان است. میزان یادگیری سازمانی، نوآوری سازمانی و درگیری شغلی دبیران به لحاظ متغیرهای سوابق تحصیلی و سنوات خدمت و میزان یادگیری سازمانی و درگیری شغلی دبیران به لحاظ سن یکسان می باشد ولی  بین میزان نوآوری سازمانی دبیران به لحاظ سن تفاوت وجود دارد. بین یادگیری سازمانی و مؤلفه های آن (مهارت های فردی، مدل های ذهنی، چشم انداز مشترک، یادگیری تیمی، تفکر سیستمی) با درگیری شغلی و نوآوری سازمانی رابطه وجود دارد. مؤلفه های مدل های ذهنی مهارتهای فردی یادگیری سازمانی توان پیش بینی نوآوری سازمانی را دارند. همچنین مؤلفه های چشم انداز مشترک و مدل های ذهنی یادگیری سازمانی توان پیش بینی درگیری شغلی را دارند.

واژگان کليدي: یادگیری سازمانی، درگیری شغلی، نوآوری سازمانی، دبیران مدارس متوسطه عمومی.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

فصل اول: کلیّات پژوهش

1-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2) بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3) اهمیّت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………. 8

1-4) اهداف  پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 10

1-5)سؤال های پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 10

1-6) فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………….. 11

1-7) تعاریف مفهومی و عملیاتی…………………………………………………………………………………. 11

1-7-1) تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………… 11

1-7-2) تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………… 12

 

فصل دوم : مبانی نظری و سوابق پژوهشی موضوع تحقیق

2-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-2) تعریف یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………. 17

2-2-1) تاریخچه یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………… 20

2-2-2) تفاوت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده………………………………………………………. 22

2-2-3) ویژگی های یادگیری سازمانی…………………………………………………………………………. 23

2-2-4) چهار بعد اصلی یادگیری سازمانی…………………………………………………………………….. 24

2-2-5) یادگیری سازمانی به مثابه فرایندی پویا……………………………………………………………….. 24

2-2-6) فرایند سه مرحله ای یادگیری سازمانی……………………………………………………………….. 25

2-2-7) فرایند یادگیری سازمانی از دیدگاه، آرجریس و شون (1978)………………………………… 26

2-2-8) یادگیری درون سازمانی و بین سازمانی   …………………………………………………………… 27

2-2-9) یادگیری درونی و بیرونی……………………………………………………………………………….. 28

2-2-10) یادگیری سطح پائین و سطح بالا……………………………………………………………………. 29

2-2-11) یادگیری ارثی، تجربی و نیابتی………………………………………………………………………. 30

2-2-12) یادگیری تطبیقی و مولّد……………………………………………………………………………….. 30

2-2-13) انواع یادگیری از نظر شاین  (1993)……………………………………………………………… 31

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

2-2-14) شیوه هاو راهکارهای یادگیری سازمانی……………………………………………………………. 32

2-2-15) سطوح یادگیری سازمانی………………………………………………………………………………. 35

2-2-16) سازوکارهای انتقال از یادگیری فردی به یادگیری جمعی………………………………………. 37

2-2-17) موانع یادگیری سازمانی………………………………………………………………………………… 38

2-2-18) راه های غلبه بر موانع یادگیری سازمانی…………………………………………………………… 39

2-2-19) موانع نهادینه کردن یادگیری سازمانی………………………………………………………………. 40

2-2-20) مزایای به کار گیری یادگیری سازمانی……………………………………………………………… 40

2-2-21) پیامدهای نادیده گرفتن یادگیری سازمانی…………………………………………………………. 41

2-2-22) دیدگاه نیفه در مورد یادگیری سازمانی……………………………………………………………… 41

2-3) درگیری شغلی…………………………………………………………………………………………………. 45

2-3-1) تعریف درگیری شغلی…………………………………………………………………………………… 45

2-3-2) مدل سه مرحله ای کاسمیر………………………………………………………………………………. 47

2-3-3) تعیین کننده های درگیری شغلی……………………………………………………………………….. 48

2-3-4) اندازه گیری درگیری شغلی……………………………………………………………………………… 50

2-3-5) درگیری شغلی و رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کاری…………………………………….. 51

2-3-6) درگیری شغلی و نوآوری در سازمان و عوامل محیط کار………………………………………… 52

2-3-7) درگیری شغلی و خصوصیّات شخصیّتی……………………………………………………………… 53

2-3-8) عوامل اثرگذار بر درگیری شغلی………………………………………………………………………. 54

2-3-9) پیامد های درگیری شغلی……………………………………………………………………………….. 56

2-3-10) دیدگاه کانونگو درباره­ی درگیری شغلی……………………………………………………………. 57

2-3-11)  مدل منافع نهفته ( تئوری محروم سازی )جاهودز………………………………………………. 58

2-3-12) نظریه درگیری شغلی و مدیریت کیفیّت فراگیر و مدیریت منابع انسانی……………………. 59

3-3) نوآوری سازمانی………………………………………………………………………………………………. 61

3-3-1) تعریف نوآوری……………………………………………………………………………………………. 62

3-3-2) نوآوري……………………………………………………………………………………………………… 64

3-3-3) نوآوری سازمانی…………………………………………………………………………………………… 65

3-3-4) تاریخچه نوآوری سازمانی………………………………………………………………………………. 67

3-3-5) سنخ شناسی نوآوری سازمانی………………………………………………………………………….. 68

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

3-3-6) نوآوری و یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………. 69

3-3-7) مؤلفه های اصلی رهبری نوآوری سازمانی…………………………………………………………… 71

3-3-8) عوامل مؤثر بر شکل گیری نوآوری سازمانی………………………………………………………… 72

3-3-9) مراحل فرایند نوآوری سازمانی…………………………………………………………………………. 74

3-3-10) مدل های نوآوری سازمانی……………………………………………………………………………. 76

3-3-11) مدل یادگیری یکپارچه در خلق نوآوری چهارباغی و نیومن (1996)………………………. 77

3-3-12) دیدگاه های نوآوری سازمانی………………………………………………………………………… 79

3-3-13) موانع خلاقیّت و نوآوری……………………………………………………………………………… 82

3-3-14) موانع و مشکلات تغییر و نوآوری در سازمان ها………………………………………………… 84

3-3-15) نقش و مسؤولیّت مدیران آموزش و پرورش در فرایند تغییر و نوآوری……………………. 84

3-4) مروری بر پژوهش انجام شده در داخل و خارج کشور………………………………………………. 86

3-4-1) پیشینه­ی پژوهش موضوع در داخل کشور…………………………………………………………… 86

3-4-2) پیشینه­ی پژوهشی در خارج از کشور…………………………………………………………………. 92

4-4) جمع بندی……………………………………………………………………………………………………… 98

 

فصل سوم: روش پژوهش

3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 101

3-2) روش پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 101

3-3) جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………. 102

3-4) حجم نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………… 103

3-5)  روش های جمع آوری اطّلاعات……………………………………………………………………….. 104

3-6) روایی و پایایی ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………… 105

1-6-3) روایی پرسشنامه ها……………………………………………………………………………………… 105

2-6-3) پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………. 105

3- 7) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………. 106

 

فصل چهارم : ( تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش)

4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 111

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

4-2) یافته های توصیفی …………………………………………………………………………………………. 111

4-2-1) اطلّاعات جمعیّت شناختی نمونه مورد مطالعه…………………………………………………….. 111

4-3) پیش فرض های استفاده از آزمون های آماری پارامتریک………………………………………….. 115

4-4) تجزیه و تحلیل سؤالات پژوهش………………………………………………………………………… 117

4-5) تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………. 123

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها

5-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 131

5-3) خلاصه پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 131

5-4) یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 132

5-5) نتیجه گیری کلّی…………………………………………………………………………………………….. 140

5-6) پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………… 141

5-6-1) پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………… 141

5-6-2)پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………… 143

5-7) محدودیّت های تحقیق ……………………………………………………………………………………. 144

7-5-1) محدودیّت های در اختیار محقق…………………………………………………………………….. 144

7-5-2) محدودیّت های خارج از کنترل محقق……………………………………………………………… 144

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………….. 147

پیوست ها

فهرست جداول

عنوان                                                                                                       صفحه

جدول شماره1-1) سیر تاریخی مفاهیم سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی …………………….. 21

جدول شماره2-2) موانع اصلی یادگیری سازمانی…………………………………………………………. 39

جدول شماره 2-3) درجات مختلف نوآوري………………………………………………………………. 64

جدول شماره 2 -4)سنخ شناسی نوآوری سازمانی………………………………………………………… 68

جدول شماره1-3) توزیع جامعه و نمونه با توجه به شهرستان های منتخب………………………….. 103

جدول شماره2 -3) تعداد سؤالات و مؤلفه های هریک از پرسشنامه ها………………………………. 105

جدول شماره3-3) پایایی ابزار گردآوری پژوهش(پرسشنامه ها)………………………………………. 106

جدول  شماره1-4) فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنس…………………. 111

جدول شماره2-4) فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به لحاظ سن………………………. 112

جدول شماره3-4) فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به لحاظ مدرک تحصیلی. 113

جدول شماره4-4) فراوانی و درصد فراوانی نمونه دبیران به لحاظ سابقه خدمت………………….. 114

جدول شماره5 -4- نتیجه آزمون کالموگروف اسمیرونوف برای نرمال بودن توزیع داده ها………. 115

جدول شماره6-4) بررسی میزان یادگیری سازمانی دبیران……………………………………………….. 117

جدول شماره 7-4) بررسی میزان درگیری شغلی………………………………………………………….. 119

جدول شماره8-4) بررسی میزان نوآوری سازمانی………………………………………………………… 119

جدول شماره9-4) میانگین یادگیری سازمانی، درگیری شغلی و نوآوری سازمان…………………… 120

جدول شماره 10-4) میانگین یادگیری،درگیری شغلی و نوآوری به لحاظ سن،جنس وسنوات…. 121

جدول شماره11-4) مقایسه میزان نوآوری سازمانی به لحاظ سن……………………………………… 122

جدول شماره 12-4) بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با درگیری شغلی دبیران………………… 123

جدول شماره 13-4- بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با نوآوری سازمانی……………………… 124

جدول شماره 14-4)تحلیل رگرسیون چندمتغیره تاثیر مؤلفه های یادگیری بر درگیری شغلی……. 125

جدول شماره 15-4-) تحلیل رگرسیون چندمتغیره تاثیر مؤلفه های یادگیری بر نوآوری…………. 126

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                       صفحه

شکل 1-1)مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………. 8

شکل2-1 ) یادگیری یک، دو و سه حلقه ای…………………………………………………………………. 27

شکل 2-2)  مدل یادگیری یکپارچه در خلق نوآوری……………………………………………………….. 79

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                       صفحه

نمودار2-1) یادگیری سازمانی به مثابه فرایندی پویا…………………………………………………………. 25

نمودار 2-2) نوآوری سازمانی……………………………………………………………………………………. 66

نمودار1-4)  درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنس…………………………………………. 111

نمودار2-4) درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب سن……………………………………………… 112

نمودار3-4) درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب مدرک تحصیلی………………………………. 113

نمودار4-4) درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب سابقه خدمت………………………………….. 114

نمودا5-4) توزیع فراوانی متغیرهای تحقیق به همراه منحنی توزیع نرمال………………………………. 117

مقدمه:

دنیای سازمان پرخروش و متلاطم است. سازمان ها، منبسط، منقبض و از هم جدا می شوند و از بین می روند. سطوح فعالیّت در سازمان گاه اوج می گیرد و گاه سقوط می کند (بهرنگی،1380: 237). این محیط پر از تغییرات انفجار آمیز تکنولوژی در ارتباطات و اطّلاع رسانی، برای رؤسای سازمان ها که وظیفه و مسئولیّت تعیین عملکرد و آینده سازمان هایشان را دارند، تکالیف بی سابقه ای به وجود می آورد و به منظور پاسخگویی مؤثر به این توقّعات، مدیران سازمان ها باید در اولویّت ها و رفتار خود بازنگری کنند و برتری رقابتی نه تنها تابع افزایش عملکرد و سود آوری است، بلکه تابعی است از توانایی سازمان در نوآوری، یادگیری، دادن پاسخ سریع، طرح ریزی، زیربنای مناسبی برای پاسخگویی به تقاضا ها و داشتن حداکثر کنترل بر سرنوشت خویش (ایران نژاد پاریزی، 1387 : 23). سازمان های آموزشی نیز برای آن که بتوانند پویا و اثربخش باشند باید به سمت سازمان یادگیرنده حرکت کنند لازمه این امر، تغییرات اساسی در سازمان ها و شیوه نگرش مدیران آن نیز هست. لازمه ي این که یک سازمان بتواند خود را بهبود دهد این است که با توجه به تغییرات محیط سریع تر یاد بگیرد که چه کاري را بهتراست انجام دهد و آن کار را چگونه انجام دهد. بدین ترتیب راه اساسی براي این که یک سازمان در مسیر بهبود و تعالی قرار گیرد این است که سازمان ها در رهبری دنیای معاصر نقش دارند یادگیري از سر راه آن برداشته و تسهیلات یادگیري براي آن فراهم شود (مشایخی وعسگری نژاد امیری،1389). در واقع حضورشان هم اکنون بر شئون مختلف زندگی به شدّت ساری است. به سخن پیتر دراکر ” جوانان امروز بدانسان که اجدادشان کشت و زرع می آموختند باید سازمان ها را بیاموزند ” و در این راستا نیروی انسانی و بهتر است بگوییم همان جوانان سازنده­ی سازمان ها هستند و آنچه در سازمان ها آموختنی است، نگرش های مرتبط با سازمان ها می باشد. ناهمسانی سازمان ها به شکل های گوناگونی ظاهر می‌شود. به همان صورت که سازمان ها متفاوتند، کسانی که آنها را  اداره و نیز بررسی می کنند، متفاوتند و از نگرش‌های شغلی متفاوتی برخوردارند. همه­ی سازمان ها، برای تأمین ثبات، عزم و اطمینان کافی که با آن بتوانند به طور مؤثر و کارآمد در محیط های در بردارنده­ی ناشناخته ها و عدم قطعیّت ها عمل کنند، برانگیخته می‌شود(بهرنگی، 1380). آموزش و پرورش از سازمان های مهم و کلیدی هرجامعه است و دبیران به عنوان نیروی انسانی از عناصر اساسی آموزش و پرورش در تحقق اهداف آن می باشند.

 

1-2) بیان مسئله:

بي شك آموزش و پرورش اساسي ترين نهاد اجتماعي در شكل دهي، هدايت و كنترل افكار افراد هر جامعه بشري است. عمده ترین منبع استراتژیک هر سازمان و یا هر جامعه، جهت تحقّق اهداف خود، منابع انسانی می باشد و در بین عناصر نیروی انسانی، دبیران، نقطه­ی آغاز هر تحّول آموزشي و پرورشي هستند و در این راستا، یادگیری سازمانی یکی از متغیّرهای اساسی زمینه ساز، جهت تحقّق اهداف سازمانی است، همه­ی سازمان ها یاد می گیرند، با پیرامون خود سازگاری یافته و راه های درست مواجهه با تغییرات محیطی را بیاموزند (سبحانی نژاد، شهابی و یوز باشی، 1385: 50). شکری و خیر گو (1388 ) قالب های فکری سازمان ها ی امروزه را آکنده از عمق بخشیدن به اطّلاعات و توجه به مشارکت نیروی انسانی خلّاق و دانشگر به جای نیروی انسانی عملکردی می دانند و یادگیری سازمانی را زمینه ساز درگیری سازمان ها در فرایند مدیریت دانش می دانند. در این فضا، بهبود عملکرد و حفظ و ارتقاء مزیت رقابتی، دغدغه های اساسی مدیران را شکل می دهد. نوآوری و یادگیری سازمانی از مهم ترین مبناهای بهبود عملکرد و کسب مزیت رقابتی محسوب می شوند و در بسیاری از سازمان ها سرعت تغییرات به مراتب بیش از سرعت پاسخگویی و توان تطبیق سازمان هاست (شکری وخیر گو،1388). تغییر و تحولّات محیطی در زمینه های مختلف نظیر تکنولوژی، فضای رقابتی و سیاست های اقتصادی دولت ها، ضرورت تغییر و تطبیق سازمانها را برای بقا و تعالی ایجاد می کنند و در این میان کوشش های انسانی که مهم ترین  مؤلفه­ی آن مدیریت می باشد حائز اهمیت است (رامزلی2007، به نقل از مشایخی و عسگری نژاد، 1389). تغییر وتحولات سریع عوامل محیطی، میزان ابهام و پیچیدگی را افزایش داده و مدیریت سازمان ها را با چالش های جدّی مواجه کرده و سازمان ها بدون یادگیری از تجربیات خود و دیگران توان مواجهه اثربخش با چنین شرایطی را نخواهند داشت، سازمان ها به طور اتفاقی یادگیرنده نمی شوند، بلکه حرکت به سمت یادگیرنده شدن مستلزم برنامه ریزی و تلاش های هدفمند است (قربانی زاده،1387: 12 ). در عصر حاضر سازمان هایی موفقند که همه­ی کارکنانشان برای بهبود توانمندی خود بکوشند و وظیفه­ی مدیر فراهم آوردن شرایط مناسب برای این روند آموزشی است (دستگردی، گودرزی، اسدی، دستگردی و دستگردی،1389). سازمان ها امروزه باید در مجموعه ای از فرایندهای مدیریت دانش درگیر شوند، یادگیری سازمانی زمینه ساز این تحّول است و ویژگی ذاتی تنها برخی از سازمان هاست. یادگیری سازمانی به عنوان نتیجه بر بهبود عملکرد تأکید کرده و سازمان را در راستای خلق دانش سودمند، به منظور دستیابی به اهداف بهره وری و نوآوری از راه تسهیم تجربیات هدایت می کند(طبرسا، ابدالی و حاتمی،1390 ). دانش، عدم اطمینان و غیر قابل پیش بینی بودن را کاهش می دهد. یادگیری قلب تغییر و تحول سازمانی است(سبحانی نژاد، شهابی و یوز باشی ،1385: 51). یادگیری سازمانی یکی از ابزارهای کسب مزیت رقابتی برای سازمان های کنونی در مدیریت  استراتژیک به شمار می آید، همه­ی سازمان ها یاد می گیرند و به این معنا با دنیای متغیر اطراف خود کنار می آیند. اما برخی از سازمان ها سریع تر و اثربخش تر از همتایان خود می آموزند (علامه و مقدمی، 1389). فرایند یادگیری مبنایی است که بر اساس آن مفهوم مدیریّت دانش بروز می نماید و فهمیده می شود.یادگیری، در بلند مدت فعالیّت جداگانه ای نیست که پیش از ورود فرد به محیط کاری اتفاق بیفتد یا در محیط های کلاس درسی کنار گذاشته شود ، همچنین یادگیری فعالیّتی نیست که برای گروه مدیریّت رزرو شود، رفتارهایی که یادگیری را تعریف می‌کنند و رفتارهایی که بهره ور بودن را مشخص می کنند، یکسان هستند. یادگیری قلب فعالیّت بهره وری است، به عبارت دیگر یادگیری شکل جدید کار است، یادگیری مستلزم  در نظر داشتن تمایز بین عقاید و مهارت ها است (مارکواد، ترجمه زالی،1385). طبرسا، ابدالی و حاتمی ( 1390) معتقدند که یادگیری سازمانی، سازمان را در راستای خلق دانش سودمند، به منظور دستیابی به اهداف بهره وری و نوآوری از راه تسهیم تجربیات هدایت می کند.یادگیری سازمانی، توانایی سازمان ، به عنوان یک کل برای کشف خطاها و اصلاح آن ها و همچنین تغییر دانش و ارزش های سازمان، به طوری که مهارت های جدید برای حل مسأله و ظرفیّت جدید برای کار ایجاد شود (پاما و سویرزگ، 2006 ،به نقل از اعرابی و فخاریان،1387). يادگيري سازمانی هنگامي رخ ميدهد كه اعضاي سازمان به عنوان عوامل اصلاح خطاها و ثبت نتايج حاصل از اين فرآيند، تحت تصورات شخصي و الگوهاي سازماني واكنش نشان مي‌دهند(آرجریس و شون،1978؛ به نقل از اعرابی و فخاریان،1387).  سبحانی نژاد، شهابی و یوز باشی (1385) یادگیری را قلب تغییر و تحّول سازمانی می داند، به نظر می رسد یکی پیامدهای یادگیری سازمانی، درگیری شغلی است. از جمله مفاهیمی که توجه پژوهشگران حوزه­ی روانشناسی صنعتی و سازمانی را به خود جلب کرده، مفهوم درگیری شغلی است، در حقیقت علاقه به مطالعه مفهوم درگیری شغلی عمدتاً بر تعیین وشناسایی تعیین کننده های آن متمرکز بوده است. همانند سازی روان شناختی فرد با شغلش درگیری شغلی نام دارد. فردی که درجه بالایی از درگیری شغلی را داراست، شغلش را در مرکز علاقه اش قرار می دهد و فرد با درگیری شغلی پایین در بطن زندگی اش چیزهای دیگر را به عوض شغلش مهم می داند ( از جمله خانواده، سرگرمی و…). درگیری شغلی توسط لودال و کجیر(1965) به عنوان درگیری مثبت و سالم مستخدمین در کار تعریف شده است(یاسمی نژاد، گل محمدیان و یوسفی، 1390). درگیری شغلی به عنوان یک نگرش، متغیر مهمی است که به افزایش اثربخشی سازمان، کمک می‌کند، در میان دیدگاه های مختلف در مورد درگیری شغلی واقع گرایانه ترین دیدگاه، این مفهوم را تابعی از شخصیت و فضای سازمانی می داند ( الانکوماران[1]،2004). به نظر می رسد درگیری شغلی بالا، یک ویژگی ذاتاً مطلوب کارکنان است و طبق تعریف کانونگو[2] (1982) درگیری شغلی به میزان هویت روانشناختی فرد با شغل خود اشاره دارد (میرهاشمی، شریفی و ثابتی،1388 ). درگیری شخصی در نقش‌های شغلی را به عنوان سطحی از تلاش فرد برای ابراز و شکوفا کردن خود در کار تعریف کرده‌اند و در حقیقت کارکنانی که درگیری شغلی بالایی دارند تنش کمتری را تجربه می کنند و از شغل خود رضایت بیشتری دارند (بابین و بولس،1996، به نقل از فیض آبادی  فراهانی و میرهاشمی، 1388).

بر طبق تحقیقات انجام شده نوآوری سازمانی از دیگر مؤلفه­ی مرتبط با یادگیری سازمانی می باشد. سازمان ها برای از عهده بر آمدن رقابت و تداوم رشد و حیاتشان همواره به دنبال کسب مزّیت رقابتی هستند و نوآوری از مهم ترین روش کسب مزیّت رقابتی است، امروزه در مورد اهمیت رو به گسترش نوآوری در سازمان و پویاتر شدن بازار، موافقت عمومی وجود دارد. نوآوری به طور فزاینده ای به عنوان یکی از عوامل اصلی موفقیت بلند مدت سازمان ها در بازارهای رقابتی تبدیل شده است. نوآوری نقش مهمی را در ایجاد ارزش وحفظ مزیت رقابتی دارد (رضوانی و گرایلی نژاد، 1390). نوآوری چیزی بیش از خلاقیت مردمی در معنای عامیانه می باشد. نوآوری فرایندی است که از طریق آفرینش و به کارگیری ایده های جدید می‌تواند رضایت مشتری را تأمین کند. نوآوری باید به عنوان بخش اساسی از راهبردهای کسب و کار محسوب گردد و نوآوری دارای سه بعد فرد، گروه و سازمان می باشد (میرمیران،1384: 4). کونتز (1988)، نوآوری را به کارگیری ایده های نوین ناشی از خلاقیّت یاد کرده و معتقد است نوآوری می تواند محصولی جدید، خدمتی جدید یا راهی جدید برای انجام کاری باشد در حالی که خلاقیّت، توانایی و قدرت ایجاد فکر و یا ایده جدید و نو است، البرشت[3] (1987)، خلاقیّت و نوآوری و وجه تمایز آن ها را به این صورت، مطرح کرده است که خلاقیّت یک فعالیّت ذهنی و عقلائی برای به وجود آوردن ایده جدید و بدیع است، حال این که نوآوری، تبدیل خلاقیّت به عمل و یا نتیجه است، او نوآوری را عملیّات و مراحل مورد نیاز برای نتیجه گیری یک فکر بکر و واقعیّت جدید می داند و از این زاویه شخص خلاق، ممکن است نوآور نباشد ولی افراد نوآور غالباً خلاق اند ( مشبکی و تیمورنژاد، 1378: 74).  نوآوری به معنی به کارگیری ایده های خلّاق در یک سازمان می باشد، بنابراین به طور وسیعی به یادگیری سازمانی ارتباط دارد و از یادگیری سازمانی به عنوان هدف نهایی یاد می شود، در گردآوری منابع سازمانی، تکیه بر خلق، جستجو، تحصیل و انتشار دانش و نوآوری سازمانی مؤثر، کلید کسب مزیّت های رقابتی پایدار در محیط دائماً در حال تغییر می باشد (حاجی پور و کرد،1390). نوآوری خون تازه در رگ های سازمان است، هیچ عاملی قادر نیست، سازمان و کارکنان آن را بیش از عدم تمایل به تغییرات مثبت به تباهی بکشاند و موفقیّت طرح های نوآورانه به ویژگی های فردی و گرایش فرایند سازمان، به هردو نیاز دارد(میر میران، 1388: 8). نوآوری و یادگیری سازمانی دو مقوله­ی مرتبط به یکدیگرند. یادگیری سازمانی بستر و شرایط لازم را برای بروز نوآوری و به دنبال آن بهبود عملکرد و مزیت های رقابتی فراهم می آورد و متقابلاً نوآوری های سازمانی باعث غنا و روز آمد شدن پایگاه دانش سازمانی می شوند. دغدغه اصلی پژوهش مشخص نمودن وضعیّت یادگیری سازمانی، درگیری شغلی و نوآوری سازمانی دبیران متوسطه عمومی استان کرمانشاه می باشد و سؤال اساسی پژوهش حول محور بررسی رابطه یادگیری سازمانی با درگیری شغلی و نوآوری سازمانی دبیران مدارس متوسطه عمومی استان کرمانشاه می باشد و مدل مفهومی پژوهش در مورد یادگیری سازمانی، درگیری شغلی و نوآوری سازمانی، اهداف و سؤالات پژوهش تدوین شده و به شرح زیر می باشد.

تعداد صفحه : 190

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --