پایان نامه : بررسی رابطه بین نوآوری دانشگاهی و گرایش دانشجویان به یادگیری مادام العمر با واسطه گری مهارت اعضای هیئت علمی در فرایند یاددهی – یادگیری در دانشگاه شیراز

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت آموزشی

عنوان : بررسی رابطه بین نوآوری دانشگاهی و گرایش دانشجویان به یادگیری مادام العمر با واسطه گری مهارت اعضای هیئت علمی در فرایند یاددهی یادگیری در دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز

دانشکدهی علوم تربیتی و روانشناسی

 

پایان نامهی کارشناسی ارشد  در رشتهی

 مدیریت آموزشی

بررسی رابطه بین نوآوری دانشگاهی و گرایش دانشجویان به یادگیری مادام العمر با واسطه گری مهارت اعضای هیئت علمی در فرایند یاددهی یادگیری در دانشگاه شیراز

استاد راهنما

دکتر مهدی محمدی

 

فروردین ماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

کلمات کلیدی: نوآوری دانشگاهی ،  یادگیری مادام العمر ،  مهارت اعضای هیئت علمی در فرایند یاددهی یادگیری ،  دانشجویان دانشگاه شیراز

 

هدف پژوهش حاضر،  بررسی رابطه بین نوآوری دانشگاهی و گرایش دانشجویان به یادگیری مادام العمر با واسطه گری مهارت اعضای هیئت علمی در فرایند یاددهی – یادگیری در دانشگاه شیرازبود.  جامعه آماری،  شامل کلیه دانشجویان نحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای،  210نفر نمونه انتخاب شدند.  ابزار تحقیق سه مقیاس نوآوری دانشگاهی کشاورز(1392)،  مقیاس فرآیند چرخه یادگیری هفت گانه‌ دارابی (1392) و مقیاس یادگیری مادام العمر کوچکی (1391)بود .پس از محاسبه روایی و پایایی مقیاس­ها بین افراد نمونه توزیع گردید و داده­های گردآوری شده با استفاده از روش­های آماری تحلیل واریانس اندازه­ گیری­های مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی و مدل معادله ساختاری در نرم افزار spss16 و lISREL8. 54  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرقتند.  نتایج پژوهش نشان داد که بعد غالب نوآوری دانشگاهی در دانشگاه شیراز،  بعد آموزشی می باشد.  مهارت غالب اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز در فرایند یاددهی – یادگیری مهارت مشارکت می باشد.  گرایش غالب دانشجویان دانشگاه شیراز در یادگیری مادام العمر،  جمع آوری اطلاعات می باشد .  بین نوآوری دانشگاهی ،  مهارت  اعضای هیات علمی در فرایند یاددهی – یادگیری و گرایش دانشجویان به یادگیری مادام العمر  رابطه  مثبت و معناداری وجود دارد.  نوآوری دانشگاهی پیش بینی کننده  مثبت و معنادار گرایش دانشجویان به یادگیری مادام العمر می باشد.  همچنین نوآوری دانشگاهی پیش بینی کننده مثبت و معنادار مهارت اعضای هیات علمی در فرایند یاددهی – یادگیری می باشد.  مهارت اعضای هیات علمی در فرایند یاددهی – یادگیری واسطه ی معنادار و مکمل در رابطه ی بین نوآوری دانشگاهی و گرایش دانشجویان  به یادگیری مادام العمر می باشد.

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

 

 

فصل اول: مقدمه

1-1-کلیات.. 2

1-2- بیان مساله. 6

1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق. 17

1-4- اهداف پژوهش… 19

1-5 – سوالات تحقیق : 19

1-6- تعاریف مفهومی. 20

1-6-1 – نوآوری دانشگاهی. 20

1-6-1-1- بعد آموزشی. 21

1-6-1-2- بعد پژوهشی. 21

1-6-1-3- بعد سازمانی. 21

1-6-2 -مهارت اعضای هیئت علمی در کاربرد چرخه یادگیری هفت گانه. 21

1-6-2-1- مرحله استنباط. 22

1-6-2-2- مرحله مشارکت.. 22

1-6-2-3- مرحله اکتشاف.. 22

1-6-2-4- مرحله توضیح. 22

1-6-2-5- مرحله بسط یادگیری. 23

1-6-2-6- مرحله ارزیابی. 23

1-6-2-7- مرحله توسعه یادگیری. 23

1-6-3-یادگیری مادام العمر 23

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2- 1- مقدمه 26

2-2-پیشینه پژوهش… 26

2-1-1 – نوآوری دانشگاهی. 26

2-1-1-1- تفاوت خلاقیت و نوآوری و تغییر و اختراع. 26

2-2-1-2-تعاریف نوآوری. 31

2-2-1-3- تاریخچه نوآوری. 33

2-2-1-4- انواع نوآوری. 36

2-2-1-5- فرایند نوآوری. 38

2-2-1-6- الگوهاي تكامل فرآيند نوآوري تكنولوژيكي. 39

2-2-1-6- 1-مدل فشار علم  : 40

2-2-1-6- 2-مدل كشش بازار  : 40

2-2-1-6- 3-مدل اتصالي  : 41

2-2-1-6- 4-مدل يكپارچه و شبكه اي  : 41

2-2-1-6- 5-مدل زنجيره ارزش  : 42

2-2-1-7-ویژگی های نوآوری. 42

2-2-1-8-  نظام ملی نوآوری. 45

2-2-1-9- تأثير نوآوري بر فاكتورهاي نظام آموزش.. 47

2-2-1-10- نظریه انتشار نوآوری. 52

2-2-1-11-نوآوری دانشگاهی. 54

2-2-1-12- نوآوری در آموزش عالی ( بر پایه مدل بالدریج ) 57

2-2-1-13- ابعاد نوآوری دانشگاهی. 59

2-2-2- مهارت اعضای هیئت  علمی در فرایند یاددهی – یادگیری. 60

2-2-2-1- -فرایند یاددهی – یادگیری. 60

2-2-2-2-تعریف تدریس… 62

2-2-2-3- الگوی تدریس… 63

2-2-2-4-مهارت های تدریس… 66

2-2-2-5-  طبقه بندی تدریس… 68

2-2-2-6- رویکردهای تدریس… 72

2-2-2-7-کیفیت تدریس… 76

2-2-2-8- چرخه یادگیری. 80

2-2-2-9- مهارت اعضای هیات  علمی در چرخه یادگیری. 81

2-2-2-9-1- چرخه یادگیری سه گانه. 81

2-2-2-9-2-چرخه یادگیری چهارگانه. 81

2-2-2-9-3- چرخه یادگیری پنج گانه. 82

2-2-2-9-4-چرخه یادگیری هفت گانه. 83

2-2-3- یادگیری مادام العمر 85

2-2-3-1-ابعاد یادگیری. 85

2-2-3-2- رویکرد دانشجویان نسبت به یادگیری. 90

2-2-3-3- سبک های یادگیری. 93

2-2-3-4-یادگیری زدایی. 98

2-2-3-5- تعریف یادگیری مادام العمر 100

2-2-3-6-مقایسه مدل یادگیری مادام العمر با یادگیری سنتی. 103

2-2-3-7-ویژگی های یادگیری مادام العمر 104

2-2-3-8-شايستگي هاي مورد نياز يادگيري مادام العمر در دانشجويان. 105

2-2-3-9-ابعاد یادگیری مادام العمر 106

2-2-3-9-1-خود مدیریتی. 106

2-2-3-9-2-یادگیری چگونه یادگیری. 107

2-2-3-9-3-ابتکار و نوآوری. 109

2-2-3-9-4-قابلیت جمع آوری اطلاعات.. 109

2-2-9-3-5-قابلیت تصمیم‌گیری. 112

2-2-3-9-6- یادگیری خود تنظیمی. 113

2-2-3-9-7-خود کنترلی. 114

2-2-3-10- نقش آموزش عالی در یادگیری مادام العمر 116

2-4-پژوهش‌های کاربردی. 120

2-4-1-پیشینه تحقیقات در زمینه نوآوری دانشگاهی. 121

2-4-1-1- پژوهش های خارجی. 121

2-4-1-2- پژوهش های داخلی. 122

2-4-2:پژوهش ها در زمینه یادگیری مادام العمر 123

2-4-2-1-پژوهش های خارجی. 123

2-4-2-2-:پژوهش های داخلی. 124

2-4-3-پژوهش ها در رابطه با مهارت اعضای هیئت علمی در فرایند یاددهی یادگیری. 125

2-4-3-1-پژوهش های خارجی. 125

2-4-3-2-پژوهش های داخلی. 126

2-5- جمع بندی و نتیجه‌گیری. 126

 

فصل سوم: روش پژوهش

3 – 1- مقدمه 131

3- 2- روش پژوهش.. 131

3-3 – تعاریف عملیاتی. 132

3-3 – 1-نوآوری دانشگاهی. 132

3-3 – 2- مهارت اعضای هیئت علمی در فرایند یاددهی – یادگیری. 132

3-3 – 3-یادگیری مادام العمر 132

3-4- جامعه آماري. 133

3-5- نمونه و روش نمونه‌گيري. 133

3-6- ابزار پژوهش.. 134

3-6-1- نوآوری دانشگاهی. 134

3-6-2- مهارت اعضای هیئت علمی در فرایند یاددهی– یادگیری. 135

3-6-3- یادگیری مادام العمر 136

3-7 – روایی و پایایی. 137

3-7-1- روایی و پایایی پرسشنامه نوآوری دانشگاهی : 137

3-7-2- روایی و پایایی مقیاس  فرایند چرخه یادگیری هفتگانه 138

3-7-3-روایی و پایایی مقیاس گرایش به یادگیری مادام العمر 139

3-8-روش جمع آوری اطلاعات.. 140

3 – 9- روش تجزيه و تحليل داده‌ها 141

 

 

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

4-1- مقدمه 143

4-2- یافته‌های پژوهش… 143

4-2-1- یافته‌های توصیفی. 143

4-2-2- آمار استنباطی. 145

4 -2-2-1-بعد غالب نوآوری دانشگاهی در دانشگاه شیراز کدام است ؟ 145

4-2-2-2-سؤال دوم : مهارت غالب اعضای هیئت  علمی دانشگاه شیراز در فرایند

یاددهی – یادگیری کدام است؟ 146

4 -2-2-3- سؤال سوم: بعد غالب گرایش دانشجویان به یادگیری مادام العمر دانشگاه

شیراز کدام است؟ 148

4-2-2-4-سوال چهارم: آیا رابطه معناداری بین نوآوری دانشگاهی ، مهارت اعضای

هیئت علمی در فرایند یاددهی – یادگیری و گرایش دانشجویان به

یادگیری مادام العمر وجود دارد ؟ 150

4-2-2-5-سوال پنجم: . آیا نوآوری دانشگاهی به طور مستقیم پیش بینی کننده

معنادار نگرش دانشجویان به یادگیری مادام العمر می باشد ؟ 154

4-2-2-6-سؤال ششم: آیا نوآوری دانشگاهی به طور مستقیم پیش بینی کننده معنادار

مهارت اعضای هیئت  علمی در فرایند یاددهی – یادگیری می باشد ؟ 156

4-2-2-7- سوال هفتم: آیا نوآوری دانشگاهی به طور غیر مستقیم و با واسطه گری

مهارت اعضای هیئت  علمی در فرایند یاددهی – یادگیری پیش بینی کننده 158

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1- مقدمه. 162

5-2- بحث و نتيجه‌گيري. 162

5-3-محدودیتها 179

5-3-1-  محدودیت‌های اجرایی. 179

5-3-2- محدودیت‌های پژوهشی. 179

5-4-پیشنهادها 179

5-4-1-پیشنهادهای کاربردی. 179

5-4-2-پیشنهادهای پژوهشی. 181

 

منابع

منابع فارسی. 182

منابع انگلیسی. 188

 

پیوست‌ها 191

 

 

فهرست جدول‌ها

 

عنوان                                                                                                 صفحه

 

جدول شماره‌ی (1-1): تعاریف ابعاد یادگیری مادام العمر 15

جدول(2-1) – الگوهاي تدريس… 65

جدول (2-3) انواع يادگيري زدايي. 100

جدول (2-5) مقايسه بين مدل يادگيري مادام العمر و يادگيري سنتي. 104

جدول شماره(3-1): تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز  در سال 1393. 133

جدول شماره‌ی (3-2):  تعداد و درصد پاسخ دهندگان به گویه ها 134

جدول شماره (3-3): ابعاد،  تعداد سؤالات،  شماره سؤالات و روش.. 135

جدول شماره (3-4): ابعاد،  تعداد سؤالات،  شماره سؤالات و روش نمره‌گذاري. 136

جدول شماره‌ی (3-5): ابعاد،  تعداد سؤالات،  شماره‌ی سؤالات و روش نمره گذاري. 137

جدول شماره‌ی (3-6): طیف ضرائب همبستگی پرسشنامه  نوآوری دانشگاهی. 138

جدول شماره‌ی (3-7): پايايي پرسشنامه نوآوری دانشگاهی با استفاده از آلفای کرونباخ. 138

جدول شماره‌ی (3-8): طیف ضرائب همبستگی مقیاس  فرایند چرخه یادگیری هفتگانه. 139

جدول شماره‌ی (3-9): پايايي پرسشنامه فرایند چرخه یادگیری  با استفاده از آلفای

کرونباخ. 139

جدول شماره‌ی (3-10): طیف ضرائب همبستگی پرسشنامه یادگیری مادام العمر 140

جدول شماره‌ی (3-11): پايايي پرسشنامه نوآوری دانشگاهی با استفاده از آلفای کرونباخ. 140

جدول شماره (4-1): میانگین و انحراف استاندارد نوآوری دانشگاهی. 144

جدول شماره (4-2): میانگین و انحراف استاندارد مهارت اعضای  هیئت علمی

در فرایند یاددهی-یادگیری. 144

جدول شماره‌ی (4-3): میانگین و انحراف استاندارد گرایش دانشجویان به یادگیری

مادام العمر 144

جدول شماره‌ی (4-4): نتايج آزمون تحلیل واریانس اندازه‌گیری‌های مکرر جهت مقایسه

ابعاد نوآوری دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان. 145

جدول شماره‌ی (4-5): مقایسه مهارت های اعضای هیات  علمی در فرایند

یاددهی –یادگیری. 146

جدول شماره‌ی (4-6): نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی. 147

جدول شماره‌ی (4-7): مقایسه گرایش دانشجویان به یادگیری مادام العمر 148

جدول شماره‌ی (4-8): نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی. 150

جدول شماره‌ی (4-9): همبستگي متغيرهاي تحقيق (ابعاد نوآوری دانشگاهی و مهارت

اساتید در فرایند یاددهی – یادگیری و یادگیری مادام العمر) 153

جدول(4-10) : برازش مدل نهایی  160

فهرست شکل‌ها

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

شكل شماره ( 2-1) : رابطه خلاقيت،  نوآوري و تغيير 30

شكل شماره (2-2): توالي فرآيند نوآوري در سازمان. 39

شکل شماره (2-3).  چرخه یادگیری هفت گانه. 85

شکل شماره‌ی (2-4): یادگیری مادام العمر برای نوآوری. 109

شکل شماره (2-5) مدل مفهومی نوآوری دانشگاهی و گرایش دانشجویان به یادگیری مادام

العمر با واسطه گری مهارت اعضای هیئت علمی در فرایند یاددهی – یادگیری  128

شکل شماره 4-1- مدل رابطه مستقیم  نوآوری دانشگاهی و گرایش دانشجویان به یادگیری

مادام العمر……………………………………………………………………………………………………….. 155

شکل شماره 2-4- مدل رابطه نوآوری دانشگاهی و مهارت اعضای هیئت علمی در

فرایند یاددهی – یادگیری …………………………………………………………………………….. 157

شکل شماره 4-4- مدل نهایی رابطه نوآوری دانشگاهی و گرایش دانشجویان به یادگیری

مادام العمر با واسطه ی مهارت اعضای هیئت علمی در فرایند یاددهی – یادگیری  159

مقدمه

 

 

1-1-کلیات

 

امروزه سازمان ها یکی از اصلی ترین ارکان زندگی بشری به حساب می آیند .  و نقش آنها در قرن بیست و یکم بیش از پیش نمایان شده است .  آدمی از ابتدا تا انتهای عمر خود به انواع سازمان ها برای رفع نیاز ها و همچنین حرکت در جهت رشد و پیشرفت نیازمند است و ناگزیر از ارتباط با سازمان ها است .  یکی از سازمان هایی که امروزه مورد توجه جدی قرار گرفته است نظام آموزش عالی است .  نظام آموزش عالی که یکی از نهاد های مهم اجتماعی است ،  در سطوح مختلف جامعه مسئولیت تعلیم و تربیت همه جانبه افراد را بر عهده دارد و موظف به انتقال فرهنگ ،  ارزش ها ،  پرورش اجتماعی سیاسی ،  تربیت نیروی متخصص ،  حفظ وحدت اجتماعی و رشد فردی است که در نظام آموزشی در چارچوب ساختار رسمی صورت می گیرد .  (طاهری زاده ،  سلیمی و صالحی زاده ، 1390) از وظايف خطير دانشگاه ها،  توسعه علمي است.  توسعه پايدار و همه جانبه جز بر مدار دانشگاه و نظام آموزشي پاسخگو و كارآمد،  ميسر نخواهد شد.  توسعه انسان،  محور اصلي برنامه ريزي توسعه متوازن فرهنگي،  اجتماعي و اقتصادي است.  نقش دانشگاه به عنوان حافظه عقلاني و انتقادي هر جامعه،  مطرح است و نمي توان نقش آن را به انتقال صرف محفوظات و اطلاعات خلاصه كرد.  دانشگاه فعال و پويا فقط به انتقال و تعليم دانش روز اكتفا نخواهد كرد،  بلكه با تأكيد بر پژوهش در مرزهاي دانش،  به توليد علم بومي يا علم و فناوري ملي نيز مي پردازد.

تحولات شگرف پايان قرن بيستم و پيش بيني انقلاب های علمي،  اطلاعاتي و مديريتي در قرن بيست و يكم،  مبين ابهام اساسي فرا روي بشر در مواجهه با آينده است.  در دوره اي كه مضاعف شدن توليد علم و دانش به كمتر از پنج سال رسيده ،  مسئله اي اساسي به نام انفجار اطلاعات،  تحولي عظيم و واقعيتي غير قابل انكار است.  نقش محوري دانشگاه ها و نظام آموزش عالي در شكل گيري و رهبري اين تحولات،  انكار ناپذير است(سبحانی نژاد و افشار،  1388) وجود آموزش عالي براي تضمين آينده اجتماعي اقتصادي تمام كشورها امري حياتي است.  امروز رشد فناوري مستلزم نيروي كاري است كه فرهيخته،  انعطاف پذير و از نظر تسلط بر فناوري توانا باشد و براي مقابله با مشكلات پيچيده جامعه و اقتصاد جهاني،  آمادگي بهتري داشته باشد.  دانشگاه ها بهترين تشكيلاتي هستند كه با ارايه دانش و مهارتهاي سطح بالا با محتوايي متناسب با نيازهاي اقتصادي صلاحيت هاي شغلي به اشخاص مي دهند و بنا به گفته كناپر و كراپلي،  سكوي پرش براي ورود به بازار كار هستند. (محمدی مهر ،  ملکی ،  خوشدل و عباس پور، 1390)

با توجه به مطالب ذکر شده می توان گفت یکی از فاکتورهای موفقیت دانشگاه برای توسعه علمی و پاسخگویی به شرایط موجود نوآوری می باشد .  نوآوري،  عبارت است از تغييري معني دار كه براي بهبود خدمات و فرايند هاي سازماني و ايجاد ارزشهاي جديد براي ذينفعان سازمان ها صورت مي گيرد و براي دست يابي به ابعاد جديد عملكرد بر رهبري سازمان تمركز دارد.  تأكيد دپارتمان هاي حوزه تحقيق و توسعه براي نوآوري در موسسات آموزش عالي به منظور ارتقاء ارزش آموزشي براي دانشجويان و بهبود اثر بخشي تمامي فرايند هاي يادگيري محور و كارآيي فرايند هاي پشتيبان،  رويه هاي يادگيري محور امري حياتي و ضروري است.  دانشكده ها و دانشگاه ها بايد به گونه اي مديريت و رهبري شوند كه نوآوري به عنوان يك فرهنگ و بخش طبيعي فعاليت هاي روزانه در آمده و به عنوان دانش افزوده براي همه اعضاي هيئت علمي و دانشكده مطرح شود.  توانايي تسريع در انتشار و تبديل اين دانش به سرمايه كه محركي براي بهبود آموزشي مي باشد،  امري ضروري است.  پيشبرد و هدايت حركت نوآوري،  اجرا و پيگيري اصلاحات و بهبود ها اغلب براي بسياري از دانشكده ها و دانشگاه ها بي نهايت مشكل است.  در برخي موارد،  هر موسسه آموزشي ممكن است روشي ويژه به خود داشته باشد كه تا اندازه اي نوآورانه است.  هر دانشكده يا دانشگاه مي تواند نشريات و مطالبي را منتشر كند كه معرفي كننده برنامه ها و فعاليتهاي جديدي است كه با هنجارهاي دانشگاهي متفاوت هستند و شيوه جديدي را (دست كم براي موسسه) ابداع مي كنند و افرادي توانمند را براي هدفهاي مناسب در نظر بگيرد.  در هر صورت اين فعاليت هاي جديد و ديگر تغييرات براي بسياري از بخشها به صورت تصادفي هستند نه سيستماتيك.  تعداد محدودي از مؤسسات آموزشي به كنترل خوبي بر پيامدهاي حاصل از نوآوري دست يافته اند و بسياري از موسسات آموزشي كه زمان و تلاشهاي قابل ملاحظه اي را صرف بهبود عملكرد خود كرده اند كه اغلب به الگوي پيشين بازگشت داشته اند.  پر روشن است كه بسياري از موسسات آموزشي فاقد يك چارچوب سيستماتيك هستند كه به آنها اجازه بدهد تا به طور مؤثري تغييرات مديريت و نوآوري را تشويق كنند و به نتايج مثبت و رو به افزايش حاصل از تلاشهاي خود دست يابند.  (شرفی،1387)

همچنین با پيچيده شدن جوامع،  نيازهاي فردي و اجتماعي نيز پيچيده مي شوند.  بدين سبب وظيفه و مسئوليت مدرسان و اساتيد امروز در فرايند آموزش و تدريس نسبت به گذشته سنگين تر و پيچيده تر شده است.  يكي از مؤثرترين و كارسازترين مؤلفه هاي نظام آموزشي عالي را اعضاي هيئت علمي و اساتيد دانشگاه تشكيل مي دهد و عملكرد و سلوك حرفه اي آنان بيش از هر چيز در روش هاي تدريسشان متجلي خواهد شد.  آگاهي و شناخت اساتيد از اصول و روش هاي علمي مي تواند آن ها را در كار خود موفق و مؤيد سازد.  امروزه كار تدريس نيز همچون مشاغل ديگر به تخصص هاي ديگري نياز دارد.  (طاهری زاده، 1390)

بدین منظور توجه به تدریس اساتید و مهارت های آنان می تواند  نقش عمده ای در شکل گیری نوآوری دانشگاهی داشته باشد و همچنین بر روند یادگیری دانشجویان تاثیر بگذارد.  چرا که تدریس و یادگیری دو وازه لازم و ملزوم هستند و مهارت در تدریس می تواند به گرایش دانشجویان نسبت به انواع یادگیری ها از جمله یادگیری مادام العمر دامن زند . ارکان اساسی در هر دانشگاه ،  استاد ،  دانشجو و محیط آموزشی است .  مطابق دیدگاه طراحی سیستماتیک آموزشی ،  استاد اصلی ترین عامل برای ایجاد موفقیت مطلوب در تحقق اهداف آموزشی می باشد .  یک استاد می تواند کمبود امکانات آموزشی و نقص کتب را جبران نماید .  در واقع عملکرد و ویژگی های اساتید باعث دستیابی به اهداف آموزشی و یادگیری دانشجو می گردد.  نقش استاد در سازندگی افراد و جوامع از دیرباز مورد تاکید قرار گرفته است .  در گزارش کمیته اروپایی یادگیری یکی از شاخص های کیفی در یادگیری مادام العمر استاد معرفی شده است. (محمدی مهر ،  ملکی ،  خوشدل و عباس پور، 1390)

اعضای هیات  علمی مسئولیت عمده را در قبال یادگیری دانشجویان به عهده دارند و از این رو انتظار می رود که به قول سوبینسکی الهام بخش یک رنسانس آموزشی باشند .  (ساکتی و پارسا ، 1386) مفاهيم يادگيري مادام العمر و شهروندي به مطالعات كومبس و همچنين لينگراد بر مي گردد و پس از آن درگزارشات يونسكو در مورد يادگيري براي زيستن و يادگيري به عنوان گنج درون دنبال شده است.  يادگيري در سرتاسر زندگي براي جوامع دموكراتيك لازم است.  آموزش نبايد به تحصيل رسمي ختم شود بلكه بزرگسالان بايد به آموزش در سرتاسر زندگي خود دسترسي داشته باشند.  چنين ايده اي بر مفهوم جامع يادگيري بنا شده و با كسب دانش،  تجديد و استفاده از آن مرتبط است.  يادگيري سراسر عمر،  نه تنها به اين معناست كه افراد بايد از فرصت هاي ايجاد شده توسط جامعه متنفع شوند،  بلكه جوامع بايد فرصت هاي جديدي را براي افراد خود تدبير نمايند.  در اين ديدگاه جامعه بايد بر انديشه يادگيري براي زيستن با يكديگر كه در برگيرنده توسعه درك ديگران،  پيشينه و عادات آنها و ارزشهاي معنوي،  فرهنگي و اجتماعي است بنا شود،  تا افراد،  يكديگر را با درك چگونگي مديريت تضادها،  به شيوه هوشمندانه و مسالمت آميز،  تأييد نمايند .

يادگيري مادام العمر مترادف نويني براي يادگيري است و دستاورد رشد تصاعدي اطلاعات است ­.  توسعه دانش،  مهارت ها،  علايق و فرصت هاي يادگيري در زندگي در فرايند يادگيري مادام العمر توسط افراد حفظ مي شود.  يادگيري مادام العمر در برگيرنده فرايند يادگيري از گهواره تا گور بدون تحميل اجبار و با ميل و علاقه فردي است.  (محمدی مهر و همکاران، 1390) یادگیری مادام العمر همواره از شکلی به شکلی دیگر ،  جدای از نظام رسمی آموزش ،  در جریان بوده است .  دلیل این امر آن است که انسان در هر مرحله از زندگی تا زمانی که زنده و فعال است به آموختن موضوعات جدید نیاز دارد .  با ورود قرن بیست و یکم ضرورت  تطبیق فعال با تغییرات سریع فناوری آشکارتر شده است .  دیگر در این شرایط انباشته اطلاعاتی فرد در دوران تحصیل جوابگوی نیازهای آتی وی نبوده و با ناپایدار شدن اطلاعات ،  تاکید از آموزش رسمی بر یادگیری شخصی و مادام العمر تغییر جهت یافته است .  در نظام های نوین مسئولیت یادگیری بر عهده فراگیر گذاشته شده است و یادگیران براساس نیاز یا علاقه موضوعات یادگیری را انتخاب می کنند .  . در این شرایط محور یادگیری از معلم محوری به دانش آموز محوری تغییر یافته و نقش و جایگاه معلم از آموزنده دانش به نقش هدایت کننده و راهنما تبدیل شده است .  (افضل نیا ،  اشکوه و کلوی ، 1389) از طرفی به عقيده كندي و همكارانش (1994) در عصر حاضر،  مهمترين وظيفه دانشگاه به ويژه در دوره كارشناسي،  فراهم كردن زمينه هاي تحقق ايده يادگيري مادام العمر است.  دانشگاه بايد علاوه بر تدارك فرصت هاي يادگيري متنوع و متعدد،  در صدد پرورش يادگيرندگان مادام العمر باشد.  اين مؤسسه براي انجام بخش دوم رسالت خود بايد تلاش كند دانشجويان را به دانش،  نگرش ها،  و مهارت هايي مجهز كند تا انگيزه و توانايي لازم براي تداوم يادگيري را در آنها افزايش دهد. (نصر اصفهانی و بقراطیان،  1385)

بنابراين در زماني كه يادگيري مادام العمر چالش مهمي است كه هر فرد و هر جامعه اي با آن مواجه است،  دانشگاه ها مي توانند عرصه بزرگي را براي تحقق آن فراهم آورند.  آنچه در آموزش دانشگاهی حائز اهمیت است تجهیز دانشجویان به نگرش ها و مهارت هایی جهت یادگیری توسط خودشان هم در آموزش رسمی و هم بعد از فراغت از تحصیل است .  و ایجاد نگرش به این موضوع که یادگیری در زمینه های خیلی متنوعی هم در نشست های علمی دانشگاهی و هم در جلسات غیر علمی ،  در جامعه ،  محیط کار و خانواده اتفاق می افتد.  و رسالت مهم دانشگاه در قرن بیست و یکم ،  تربیت یادگیرندگان مادام العمر است (محمدی مهر ، 1390)

-2- بیان مساله

 

در دنیای امروزی ،  توان سازگاری و اداره کردن تغییرات عنصر اصلی موفقیت و بقای هر سازمان است و کسب این توانایی ها خود ، مستلزم توجه سازمان به خلاقیت و نوآوری افراد است .  سازمان های موفق ،  سازمان هایی هستند که خلاقیت و نوآوری نوک پیکان حرکت آنان را تشکیل می دهد ،  به عبارتی سازمان های امروزی برای ادامه حیات ،  بایستی پویا بوده و مدیران و کارکنان آنها افرادی خلاق و نوآور باشند تا بتوانند سازمان را با این تحولات منطبق ساخته وجوابگوی نیازهای جامعه باشند .  می توان گفت در سیستم اقتصاد جهانی و رقابت روز افزون موجود ،  خلاقیت و نوآوری در حکم بقا و کلید موفقیت سازمان است .  . پیتر دراکر معتقد است در جهانی که دستخوش دگرگونی بوده و امنیت آن هر روز در معرض تهدید است ، تنها راه بقا ابداع و نوآوری است .  افزایش رشد اقتصادی ، بالابردن بهره وری و تولید تکنولوژی ،  کالاها و خدمات جدید از جمله فواید خلاقیت و نوآوری است که جیمز استونر نیز به آن اشاره کرده است. (حسینی و صادقی، 1389) در دنياي امروز كه رشد و گسترش علم و تكنولوژي از عناصر مهم پيشرفت و توسعه در همه ابعاد فرهنگي،  علمي،  اقتصادي و اجتماعي به حساب مي آيد و نهادها و نظام هاي آموزشي و پژوهشي،  نقش بس عظيم و پر اهميت دارند. (سبحانی نژاد ، 1388) امروز نقش تعیین کننده دانشگاه های نسل سوم در رشد و توسعه ی کشورها و ارتباط نزدیک آن با توسعه اقتصادی و همچنین استفاده از ظرفیت دانشگاه ها در خلق ،  جذب ،  اشاعه و استفاده از فناوری ،  به یک باور عمومی تبدیل شده است . (حبیبی رضائی و سیاه منصوری، 1391)

نوآوري در آموزش،  پديده اي نيست كه مختص امروز باشد،  بلكه مي توان گفت كه نسبت به گذشته ها حجم،  تنوع و دامنه كاربرد آن افزايش و زمان پراكنش آن كاهش يافته است.  براي مثال استفاده از پاپيروس در نوشتن به هزاران سال پيش مي گردد.  در قرن 18 جين باپتيست [1]  آموزش همزمان [2]  را ابداع كرد.  يعني به جاي نظام آموزش يك معلم/ يك شاگرد [3]  كه از دوران قديم رايج بود،  نظام آموزشي يك معلم / چندين شاگرد را ايجاد و با خلق اين نوآوري آموزشي،  راه را براي آموزش همگاني[4] هموار كرد.  بي ترديد امروزه با توجه به توسعه و گسترش پيشرفت هاي فناورانه،  سهم نوآوري هاي آموزشي بسيار بيشتر شده است(حسینی خواه ، 1387) نوآوري از كلمه لاتين “Etavonnl”به معني ساختن يك چيز جديد استخراج شده است.  منظور از نوآوري،  خلاقيت متجلّي شده و به مرحله عمل رسيده است.  به عبارت ديگر،  نوآوري،  انديشه خلّاق تحقق يافته است كه به بهبود فرايندها و فراورده ها منجر مي شود،  موانعي كه جز با نوآوري،  بهينه سازي،  راه هاي ميان بر و دسترسي به فناوري هاي برتر با تكيه بر داشته هاي موجود،  عملي نخواهد بود.  نوآوري داراي مصاديق مختلفي چون ساختن و معرفي يك چيز جديد و مفيد در ذهن و آغاز يك عمل براي بار نخست،  به كارگيري و عملي ساختن تفكرات جديد ناشي از خلاقيت،  فرايند تبديل ايده به محصول خدمات،  روش ها و برنامه هاي نو مي باشد(سبحانی نژاد ، 1388) به اعتقاد برخی محققان نوآوری را می توان مجموعه ای از عملیات فنی ،  صنعتی و تجاری معرفی نمود.  مارکوس نیز نوآوری را به عنوان معرفی یک واحد تغییر تکنولوژیکی دانسته که منظور خود را از تغییر تکنولوزیکی به نقل از شوچیتی یک محصول خدمت و یا استفاده از فرایندی جدید معرفی کرده است.

نوآوری یک فرایند است که در این فرایند ابتدا فرد اجازه می دهد تصورش ( تصوری که به قول اینشتین از دانش مهم تر است ) به آسمان ها صعود کند ،  سپس آن را به زمین می آورد و مهندسی می کند ( مهندسی ایده ) تا تبدیل به ایده گردد .  سپس ایده ها را از طریق مدیریت ایده به ایده های عملی ،  مفید و مناسب تبدیل می کند .  (خلاقیت ) ؛ به دنبال آن ایده ها را به کالا ،  خدمات و فرایند تبدیل می نماید و نهایتا  با تجاری کردن محصولات ،  خدمات و فرایند های جدید یا توسعه یافته در بازار ،  فرایند نوآوری خاتمه می یابد .  (نصیری واحد و احمدی  ،  1388)

هر نوآوري جديد،  در بردارنده تركيب جديدي از ايده ها،  قابليت ها،  مهارت ها،  منابع و . . .  است.  در نتيجه هر چه گستره عوامل درون يك سيستم خاص وسيعتر باشد،  حوزه تركيب آن ها به روش هاي مختلف و ارائه نوآوري جديد كه پيچيده تر و پيشرفته خواهند بود،  وسيع تر مي شود. (حلیمی ، 1387)

تعاریف متعددی از نوآوری دانشگاهی مطرح شده است.  اما براساس مجموع تعاریف نوآوری دانشگاهی نویسندگانی مانند نورت و اسمالبون[5] ( 2008)،  فورست­بو و همکاران[6]  ( 2007)،  رانکو[7]  ( 2004)،  می­توان تعریف جامعی از نوآوری دانشگاهی ارائه کرد.  نوآوری دانشگاهی عبارت است از استعداد کلی سازمان در معرفی محصولات جدید به بازار،  بهبود خدمات و فرایندهای سازمانی و ایجاد ارزش­های جدید برای صاحبان سازمان­ها( فورست­بو و همکاران 2007) و به طور کلی برای همه جوامع به دلیل ارتباط آن با انعطاف­پذیری و تولید بسیار مهم و اساسی است( رانکو،  2004).

لو و چن(2010) نوآوری دانشگاهی را مشتمل بر تغییرات در ساختار و فرایندهای یک سازمان در راستای به کارگیری مفاهیم جدید مدیریتی،  کار و عملیاتی مانند به کارگیری کار  گروه­های تخصصی در تولید،  مدیریت زنجیره تأمین یا سیستم­ های مدیریت کیفیت در نظر گرفته­اند. (کشاورز ، 1392)

تعداد صفحه : 221

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --