پایان نامه بررسی تأثیر کاربری تجاری بر جریان ترافیک شهری (نمونه موردی: خیابان طالقانی شهر بجنورد)

دانلود متن کامل پایان نامه برنامه ­ریزی شهری

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات

گروه برنامه ­ریزی شهری و منطقه­ ای

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

 

عنوان پژوهش: بررسی تأثیر کاربری تجاری بر جریان ترافیک شهری (نمونه موردی: خیابان طالقانی شهر بجنورد)

استاد راهنما: جناب آقای دکتر علی خاکساری

استاد مشاور: جناب آقای دکتر محمد شیخی

استاد داور: سرکار خانم دکتر حمیده محمدزاده تیتکانلو

پژوهشگر: ****

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

امروزه مسئله ازدحام ترافیک در شهرها (و بخصوص کلانشهرها) یکی از معضلات اساسی شهر محسوب می‌گردد و هزینه‌های پنهان و آشکار زیادی را بر شهر تحمیل می‌نماید.  نحوه جریان ترافیک در شهر خود از عوامل متعددی (چون عوامل اقتصادی، کالبدی، فرهنگی) تأثیرپذیر است. در این میان کاربری زمین شهری(بخصوص کاربری تجاری به سبب ماهیت سفرسازی­ای که دارند) ازجمله عوامل مهم سیستم شهر است که از طریق شبکه‌های ارتباطی و جریان‌های ترافیکی با سیستم حمل‌ونقل  دارای ارتباط مستقیم و متقابل است. از سوی دیگر علاوه بر وجود کاربری تجاری در معابر، جایگاه فضایی و نقش هر یک از معابر شهر در انتقال حجم ترافیک شبکه و میزان رفت­وآمد خودروها نیز حائز اهمیت است. بدین منظور شهر بجنورد و خیابان طالقانی این شهر به عنوان نمونه موردی مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعات مربوط به ارتباط کاربری زمین و ترافیک توسط افرادی چون لیتمن، ردیر، گازیز و لیمانوند صورت گرفته و همواره بر تاثیر کاربری زمین‌بر علت سفر و ماهیت آن و در پی آن بر فرایند تولید و توزیع سفر تاکید شده است. از انجا که هدف نهایی این تحقیق تعیین میزان تاثیر کاربری تجاری از سویی و جایگاه فضایی معابر از سوی دیگر بر حجم سفر های صورت گرفته است، بنابراین دادهای ثانویه از مراجع مربوطه اخذ شده و سپس بر اساس اهداف و فرضیات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند. از این رو روش تحقیق حاضر از نوع تحلیل داده های ثانویه است. بر این اساس با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که کاربری تجاری ارتباط معنی داری (در میان سایر کاربری ها) با حجم سفر های صورت گرفته دارد. از سوی دیگر نیز همبستگی بالایی میان میزان همپیوندی معابر و حجم ترافیک عبوری از آنها مشاهده شده است. در بررسی تاثیر توامان دو عامل کاربری تجاری و همپیوندی فضایی بر سفرهای سواره نیز مشخص شد هر دو عامل تاثیر معنی داری بر حجم سفرها دارند.

کلمات کلیدی: کاربری تجاری، همپیوندی، حجم ترافیک، سفر، رگرسیون خطی

 

 

فهرست

1- کلیات پژوهش…. 1

1-1 بیان مسئله. 2

1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش… 3

1-3 اهدف  پژوهش… 4

1-4 سؤالات پژوهش… 4

1-5 فرضیه های تحقیق.. 4

1-6 روش  تحقیق.. 5

1-6-1 تکنیک گردآوری داده‌ها 5

1-6-2 تکنیک تحلیل داده‌ها 5

1-7 پیشینه تحقیق.. 6

1-7-1 پژوهشهای خارجی.. 6

1-7-2 پژوهشهای داخلی.. 8

2- مبانی و چارچوب نظری پژوهش…. 14

2-1 مقدمه. 15

2-2 تعاریف و مفاهیم.. 15

2-2-1 سفر. 15

2-2-2 ترافیک…. 15

2-2-3 حجم ترافیک…. 15

2-2-4 ترافیک ساعت شلوغ.. 16

2-2-5 ظرفیت راه. 16

2-2-6 سطح سرویس…. 16

2-2-7 کاربری زمین.. 17

2-2-8 تراکم.. 17

2-2-9 پیکره بندی… 17

2-2-10 رگرسیون خطی.. 17

2-3 دیدگاهها، نظریه ها و رویکردها 18

2-3-1 دیدگاهها و نظریات مرتبط با حمل ونقل و ترافیک…. 18

2-3-1-1 دیدگاههای حمل ونقلی  قبل از فراگیر شدن خودرو. 18

2-3-1-2 نیمه‌ی اول قرن بیستم (دوره مدرنیسم) 20

2-3-1-3 نیمه‌ی دوم قرن بیستم. 21

2-3-2 دیدگاهها و نظریات مرتبط با کاربری زمین.. 23

2-3-3 دیدگاههای مرتبط با مدیریت تقاضا 26

2-3-4 دیدگاهها و نظریات مرتبط با ارتباط حمل ونقل و کاربری زمین.. 28

2-3-4-1 رابطه دوسویه حمل‌ونقل و کاربری زمین.. 28

2-3-4-2 عناصر مؤثر کاربری زمین ‌بر حمل‌ونقل.. 29

2-3-4-3 عناصر مؤثر در ایجاد ترافیک… 31

2-3-4-4 ترافیک حاصل از جاذبه‌های فضایی.. 31

2-3-4-5 ترافیک در مراکز شهرها 33

2-3-5 دیدگاهها و نظریات مرتبط با جایگاه معابر در ساختار فضایی.. 35

2-3-5-1 پایه های تئوریک چیدمان فضا 35

2-3-5-2 ترافیک حاصل از ساختار و پیکره‌بندی فضایی.. 37

2-3-5-3 بررسی نقش ساختار و پیکره بندی فضایی شهر بر ترافیک… 38

2-3-5-4 روش تحلیل با استفاده از مدل چیدمان فضا 39

2-3-5-5 نمایش خطی فضاهای شهری در روش چیدمان فضا 39

2-3-5-6 تحلیل چیدمان فضا به مثابه ابزار تحلیل ترافیکی.. 41

2-4 تجارب داخلی و خارجی.. 42

2-4-1 تجارب داخلی.. 42

2-4-2 تجارب خارجی.. 44

2-4-2-1 تجربه امریکا (کالیفرنیا) 44

2-4-2-2 تجربه امریکا (گروه مطالعاتی پنجرسی) 45

2-4-2-3 تجربه امریکا (نهاد برنامه ریزی ناحیه کلانشهری ویچیتا) 46

2-4-2-4 کنترل تردد خودرو در رنستاد. 46

2-4-2-5 شبکه ی حمل و نقل و توسعه شهری در سنگاپور. 47

2-4-2-6 مدیریت تقاضای حمل و نقل در لس آنجلس…. 52

2-5 جمع بندی و استخراح محورهای نظری.. 53

2-6 چارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش…. 59

2-6-1 چارچوب نظری پژوهش…. 59

2-6-2 مدل مفهومی پژوهش…. 62

3- روش شناسی پژوهش…. 63

3-1 مقدمه. 64

3-2 روش تحقیق.. 64

3-3 متغیرهای تحقیق.. 65

3-3-1 متغیرهای مستقل تحقیق.. 65

3-3-2 متغیرهای وابسته تحقیق.. 66

3-4 تکنیک های مورد استفاده. 66

3-4-1 تکنیکهای گرداوری و آمادهسازی داده ها66

3-4-1-1 گرداوری داده ها66

3-4-1-2 آمادهسازی داده ها67

3-4-2 تکنیک تحلیل داده ها69

3-4-2-1 تحلیل دادههای کاربری زمین.. 70

3-4-2-2 تحلیل دادههای همپیوندی معابر. 71

3-4-2-3 تحلیل نهایی داده ها71

3-4-2-4 معنی داری مدل.. 71

4- بررسی نمونه موردی و یافته های پژوهش…. 74

4-1 مقدمه. 75

4-2 شناخت محدوده مورد مطالعه. 75

4-2-1 معرفی شهر بجنورد. 75

4-2-1-1 شبکه معابر شهر بجنورد. 77

4-2-1-2 سلسله مراتب شبکه معابر بجنورد. 79

4-2-1-3 سطح سرویس معابر. 83

4-2-2 میدان تحقیق.. 85

4-3 اطلاعات پایه. 87

4-3-1 دادههای کاربری اراضی بخش مرکزی… 87

4-3-2 دادههای ترافیکی بخش مرکزی… 93

4-3-3 دادههای مربوط به پیکره بندی فضایی.. 95

4-4 یافتههای تحقیق.. 98

4-4-1 کاربری اراضی و ترافیک در بخش مرکزی شهر. 98

4-4-1-1 تحلیل دستههای کاربری اراضی در ارتباط با ترافیک… 98

4-4-1-2 استفاده از تحلیل عاملی برای دسته بندی کاربری ها 102

4-4-1-3 بررسی همپیوندی فضایی و ترافیک در بخش مرکزی شهر. 113

4-4-1-4 تحلیل توامان کاربری تجاری-همپیوندی فضایی و ترافیک… 115

4-4-2 بررسی کاربری اراضی، همپیوندی و ترافیک در محدوده خیابان طالقانی.. 121

5- ارائه یافته های نهایی پژوهش و ارائه پیشنهادات… 126

5-1 مقدمه. 127

5-2 جمع بندی و نتیجه گیری از بررسی ها و تحلیل های صورت گرفته. 129

5-3 ارائه پیشنهادات.. 133

5-4 ارائه پیشنهاد برای پژوهشهای آتی.. 134

 


1- کلیات پژوهش

 

 

عنوان طرح: بررسی تأثیر کاربری تجاری بر جریان ترافیک شهری (نمونه موردی: خیابان طالقانی شهر بجنورد)

1-1 بیان مسئله

امروزه مسئله ازدحام ترافیک در کلان‌شهری همچون تهران یکی از معضلات اساسی شهر محسوب می‌گردد و هزینه‌های پنهان و آشکار زیادی را بر شهر تحمیل می‌نماید.  نحوه جریان ترافیک در شهر خود از عوامل متعددی (چون عوامل اقتصادی، کالبدی، فرهنگی) تأثیرپذیر است. در این میان کاربری زمین شهری ازجمله عوامل مهم سیستم شهر است که از طریق شبکه‌های ارتباطی و جریان‌های ترافیکی با سیستم حمل‌ونقل د ر ارتباط مستقیم و متقابل است. درواقع حمل‌ونقل و کاربري زمین شهري، سیستمی را شکل می‌دهد به‌گونه‌ای که تصمیم در یکی بر دیگری  اثر می‌گذارد و مدیریت در  یکی می‌تواند د ر تحقق اهداف دیگری در کل سیستم مؤثر واقع شود، بنابراین لازم است به‌صورت یکپارچه نگریسته و مدیریت شود (اسدی، رهنما و لگزیان، 1391: 131). درواقع پراکنش نامناسب کاربری­ها در شهر و تجمع بی­برنامه برخی کاربری­ها می­تواند عامل بروز ازدحام ترافیک در بخش­هایی از شهر گردد و از سوی دیگر نیز توزیع نامناسب کاربری­ها می­تواند منجر به افزایش طول مسیر شود. بنابراین نگرش صحیح به مکان گزینی کاربری­ها در شهر و توجه همزمان به مقوله ترافیک شهری (در کنار توجه به سایر عوامل مؤثر در مکان گزینی کاربری­ها)، می­تواند در این زمینه مؤثر واقع شود.

در میان کاربری­های شهری، کاربری تجاری به سبب ماهیت سفرسازی­ای که دارند یکی از عوامل مهم در ایجاد سفر در شهر هستند و می­توانند تأثیر بسزایی در روند جریان ترافیک شهر داشته باشند. این تأثیر به‌خصوص در مراکز شهر و محورهای اصلی که عمدتاً بخش تجاری شهر محسوب می­گردند، محسوس­تر به نظر می­رسد. درواقع می­توان گفت تراکم کار و جمعیت در مرکز شهر و شریان­های اصلی سبب تراکم ترافیکی در آنها می­شود (جهانشاهی، 1382: 113).

در این راستا شهر بجنورد و به‌طور ویژه  محور طالقانی شهر (به‌عنوان محور اصلی شهر که دارای تنوع کاربری‌های تجاری است) موردمطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت. آنچه به نظر می­رسد این است که در محور مذکور مجوز ساخت بناهای تجاری به دور از نگاهی دقیق و برنامه­ریزانه نسبت به تأثیرات ترافیکی آنها باشد. چراکه کاربری­های تجاری و به‌خصوص پاساژهای تجاری­ای که در این محور قرار دارند تأمین پارکینگ نیز نکرده­اند. علاوه بر این موضوع با توجه به اینکه محور طالقانی یکی از شریان‌های اصلی شهر محسوب می­گردد و ترافیک عبوری نیز به سبب چیدمان فضایی این محور در شبکه شهری بالاست، سبب شده تا سطح سرویس آن کاهش پیدا کند. بدین ترتیب پژوهش حاضر به دنبال آن است تا با بررسی پراکندگی کاربری تجاری، میزان تأثیر این عامل بر جریان ترافیک و سفرهای صورت گرفته در شهر بجنورد را بررسی نماید و سپس محور طالقانی را موردمطالعه قرار دهد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 150

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --