پایان نامه بررسي گنبدهاي نمکي استان فارس و اثرات آنها بر آلودگي و کيفيت آب آبخوانهاي آبرفتي مجاور

دانشگاه شیراز

دانشکده علوم

پايان نامه کارشناسي ارشد در رشته زمين شناسي هيدروژئولوژي

بررسي گنبدهاي نمکي استان فارس و اثرات آنها بر آلودگي و کيفيت آب آبخوانهاي آبرفتي مجاور

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکيده

 

بررسي گنبدهاي نمکي استان فارس و اثرات آنها بر آلودگي و کيفيت آب آبخوانهاي آبرفتي مجاور

 

 

 

هدف از اين تحقيق بررسي مشخصات گنبدهاي نمکي استان فارس و طبقهبندي آنها بر اساس تأثيرگذاريشان بر آبخوانهاي آبرفتي مجاور ميباشد. بر اين اساس تعداد 56 گنبد نمکي به صورت انفرادي يا خوشهاي در استان شناسايي شد و مورد مطالعه قرار گرفت. اين گنبدهاي نمکي بر مبناي موقعيتشان نسبت به دشت به سه گروه A (گنبدهايي که ارتباط مستقيم با دشت دارند)، B (گنبدهايي که ارتباط مستقيمي با دشت نداشته و تنها از طريق آبهاي سطحي دشت را شور ميکنند) و C (گنبدهايي که هيچ ارتباطي با دشت ندارند) تقسيم شدند. گنبدهايي که تماس مستقيم با دشت دارند (گروه A) بر اساس نحوه قرارگيري نسبت به جهت جريان آب زيرزميني خود به سه گروه گنبدهاي ورودي دشت (1A)، گنبدهاي مياني دشت (2A) و گنبدهاي خروجي دشت (3A) تقسيمبندي شدند.

به منظور بررسي اثر گنبدهاي نمکي گروه A (که تهديدکنندهترين گنبدهاي نمکي ميباشند) بر شوري آبخوانهاي آبرفتي مجاور، دو گنبد نمکي به عنوان نمونه انتخاب گرديدند. اين دو گنبد شامل گنبد نمکي داراب واقع در شمال دشت داراب و گنبد نمکي بنارويه واقع در جنوب دشت جويم است. نتايج نشان داد که گنبد نمکي داراب که در ورودي دشت مي باشد نسبت به ديگر گنبد نمکي (بنارويه) اثر شورکنندگي بيشتري بر دشت مجاور دارد.

 

فهرست مطالب

 

 

  عنوان                                                                                               صفحه

 

فصل اول: مقدمه و کلیات

 • کلیاتی در مورد گنبدهای نمکی………………………………………………………………………………..2
  • نظریه رومانیایی………………………………………………………………………………………………….2
  • تئوری تکتونیک صفحهای………………………………………………………………………………….3
  • فرضیه آتشفشانی………………………………………………………………………………………………..3
 • مختصری درباره خاصیت تکتونیکی نمک…………………………………………………………………..4
 • مروری بر مطالعات گذشته در مورد چینه شناسی و تکتونیک

گنبدهای نمکی ایران……………………………………………………………………………………………………4

 • نظریه تکتونیک صفحهای و تشکیل نمک سازنده هرمز……………………………………..5
 • مدل تشکیل گنبدهای نمکی………………………………………………………………………………5
 • ویژگیهای سازند هرمز………………………………………………………………………………………..6
 • سن سازند هرمز…………………………………………………………………………………………………..6
 • مواد تشکیل دهنده سازند هرمز………………………………………………………………………….7
 • وضعیت گنبدهای نمکی در ایران………………………………………………………………………………..8
 • وضعیت گنبدهای نمکی استان فارس………………………………………………………………………10

 

فصل دوم: شوری آبهای زیرزمینی و تأثیر گنبدهای نمکی بر آن

2-1- انواع شوری…………………………………………………………………………………………………………………12

2-2- منابع اصلی شورکننده آب زیرزمینی…………………………………………………………………………13

2-2-1- آبهای زیرزمینی به طور طبیعی شور……………………………………………………………13

2-2-1-1- هیدروشیمی آبهای شور طبیعی………………………………………………………..14

2-2-1-2- منشأ ترکیب شیمیایی آبهای شور طبیعی………………………………………..14

2-2-2- انحلال هالیت……………………………………………………………………………………………………19

   عنوان                                                                                               صفحه

2-2-2-1- ترکیب هالیت و دیگر تبخیریها………………………………………………………….19

2-3- پیشینه تحقیقات در استفاده از نسبتهای یونی…………………………………………………19

2-4- منشأ شوری در دشتهای استان فارس……………………………………………………………….22

2-5- مروری اجمالی بر تحقیقات انجام شده بر گنبدهای نمکی ایران………………………..23

 

فصل سوم: بررسی گنبدهای نمکی استان فارس

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….27

3-1- گنبد نمکی هرمود……………………………………………………………………………………………………31

3-1-1- خصوصیات مورفولوژیکی………………………………………………………………………………….31

3-1-2- موقعیت محلی زمین شناسی…………………………………………………………………………..32

3-1-3- خصوصیات هیدرولوژیکی…………………………………………………………………………………32

3-1-4- تأثیر بر دشت……………………………………………………………………………………………………32

3-2- گنبد نمکی چاهل…………………………………………………………………………………………………….34

3-2-1- خصوصیات مورفولوژیکی………………………………………………………………………………….34

3-2-2- خصوصیات هیدرولوژیکی…………………………………………………………………………………35

3-2-3- موقعیت زمین شناسی محلی…………………………………………………………………………..35

3-3- گنبد نمکی سیاهتگ…………………………………………………………………………………………………36

3-3-1- خصوصیات مورفولوژیکی………………………………………………………………………………….37

3-3-2- خصوصیات هیدرولوژیکی…………………………………………………………………………………37

3-3-3- موقعیت زمین شناسی محلی…………………………………………………………………………..37

3-3-4- تأثیر بر دشت……………………………………………………………………………………………………37

3-4- گنبد نمکی کرمستج………………………………………………………………………………………………..38

3-4-1- خصوصیات مورفولوژیکی………………………………………………………………………………….38

3-4-2- خصوصیات هیدرولوژیکی…………………………………………………………………………………39

3-4-3- موقعیت زمین شناسی محلی…………………………………………………………………………..39

3-4-4- تأثیر بر دشت……………………………………………………………………………………………………39

3-5- گنبد نمکی علی آباد………………………………………………………………………………………………..41

3-5-1- خصوصیات مورفولوژیکی………………………………………………………………………………….41

3-5-2- خصوصیات هیدرولوژیکی…………………………………………………………………………………41

3-5-3- موقعیت زمین شناسی محلی…………………………………………………………………………..42

3-5-4- تأثیر بر دشت……………………………………………………………………………………………………42

   عنوان                                                                                                   صفحه

3-6- گنبد نمکی مسیجان………………………………………………………………………………………………..42

3-6-1- خصوصیات مورفولوژیکی………………………………………………………………………………….42

3-6-2- خصوصیات هیدرولوژیکی…………………………………………………………………………………43

3-6-3- موقعیت زمین شناسی محلی……………………………………………………………………..44

         3-6-4- تأثیر بر دشت……………………………………………………………………………………………………44

3-7- گنبد نمکی کورده…………………………………………………………………………………………………….45

3-7-1- خصوصیات مورفولوژیکی………………………………………………………………………………….45

3-7-2- خصوصیات هیدرولوژیکی…………………………………………………………………………………46

3-7-3- موقعیت زمین شناسی محلی…………………………………………………………………………..46

3-7-4- تأثیر بر دشت……………………………………………………………………………………………………46

3-8- گنبد نمکی دهکویه…………………………………………………………………………………………………..48

3-8-1- خصوصیات مورفولوژیکی………………………………………………………………………………….48

3-8-2- خصوصیات هیدرولوژیکی…………………………………………………………………………………49

3-8-3- موقعیت زمین شناسی محلی…………………………………………………………………………..49

3-8-4- نحوه ارتباط با دشت………………………………………………………………………………………..50

3-9- گنبد نمکی نینا………………………………………………………………………………………………………..50

3-9-1- خصوصیات مورفولوژیکی………………………………………………………………………………….50

3-9-2- خصوصیات هیدرولوژیکی…………………………………………………………………………………51

3-9-3- موقعیت زمین شناسی محلی…………………………………………………………………………..51

3-9-4- تأثیر بر دشت……………………………………………………………………………………………………52

3-10- گنبد نمکی نمکی………………………………………………………………………………………………….52

3-10-1- خصوصیات مورفولوژیکی……………………………………………………………………………….52

3-10-2- خصوصیات هیدرولوژیکی………………………………………………………………………………53

3-10-3- موقعیت زمین شناسی محلی………………………………………………………………………..53

3-10-4- تأثیر بر دشت…………………………………………………………………………………………………53

3-11- گنبد نمکی قلعهشور……………………………………………………………………………………………..54

3-11-1- خصوصیات مورفولوژیکی……………………………………………………………………………….54

3-11-2- خصوصیات هیدرولوژیکی………………………………………………………………………………54

3-11-3- موقعیت زمین شناسی محلی………………………………………………………………………..55

3-11-4- تأثیر بر دشت…………………………………………………………………………………………………55

3-12- گنبد نمکی گورو……………………………………………………………………………………………………56

   عنوان                                                                                                             صفحه

3-12-1- خصوصیات مورفولوژیکی……………………………………………………………………………….56

3-12-2- خصوصیات هیدرولوژیکی………………………………………………………………………………56

3-12-3- موقعیت زمین شناسی محلی………………………………………………………………………..56

3-12-4- تأثیر بر دشت…………………………………………………………………………………………………57

3-13- گنبد نمکی بناکوه………………………………………………………………………………………………….57

3-13-1- خصوصیات مورفولوژیکی……………………………………………………………………………….57

3-13-2- خصوصیات هیدرولوژیکی………………………………………………………………………………58

3-13-3- موقعیت زمین شناسی منطقهای…………………………………………………………………..58

3-13-4- تأثیر بر دشت…………………………………………………………………………………………………58

3-14- گنبد نمکی منصورآباد…………………………………………………………………………………………..59

3-14-1- خصوصیات مورفولوژیکی……………………………………………………………………………….59

3-14-2- خصوصیات هیدرولوژیکی………………………………………………………………………………59

3-14-3- تأثیر بر دشت…………………………………………………………………………………………………59

3-15- گنبد نمکی بنارویه………………………………………………………………………………………………..62

3-15-1- خصوصیات مورفولوژیکی……………………………………………………………………………….62

3-15-2- خصوصیات هیدرولوژیکی………………………………………………………………………………62

3-15-3- تأثیر بر دشت…………………………………………………………………………………………………62

3-16- گنبد نمکی داراب…………………………………………………………………………………………………..62

3-16-1- زمین شناسی و موقعیت گنبد نمکی داراب………………………………………………….62

3-16-2- تأثیر بر دشت…………………………………………………………………………………………………63

3-17- گنبد نمکی دارابگرد………………………………………………………………………………………………64

3-18- گنبد نمکی کنارسیاه……………………………………………………………………………………………..65

3-18-1- موقعیت و خصوصیات گنبد نمکی کنارسیاه…………………………………………………65

3-18-2- زمین شناسی گنبد نمکی کنارسیاه………………………………………………………………66

3-18-3- تأثیر بر دشت…………………………………………………………………………………………………67

3-19- گنبد نمکی گزطویله………………………………………………………………………………………………68

3-20- گنبد نمکی دبیران…………………………………………………………………………………………………70

3-21- گنبد نمکی بیشاپور……………………………………………………………………………………………….71

3-21-1- مشخصات گنبد نمکی…………………………………………………………………………………..71

3-21-2- تأثیر بر دشت…………………………………………………………………………………………………72

3-22- گنبد نمکی چاهسرخ……………………………………………………………………………………………..73

         عنوان                                                                                                       صفحه

3-23- گنبد نمکی داریان…………………………………………………………………………………………………75

3-23-1- جهت جریان آب زیرزمینی……………………………………………………………………………76

3-23-2- دلایل هیدروشیمیایی……………………………………………………………………………………76

3-24- گنبد نمکی غرب داراب…………………………………………………………………………………………77

3-25- گنبد نمکی جهانی…………………………………………………………………………………………………77      

3-26- گنبد نمکی جنوب چاهسرخ…………………………………………………………………………………..78

3-27- گنبد نمکی کوه ساک……………………………………………………………………………………………78

3-28- گنبد نمکی کمهر…………………………………………………………………………………………………..79

3-29- گنبد نمکی خوراب………………………………………………………………………………………………..80

3-30- گنبد نمکی کمارج…………………………………………………………………………………………………81

3-31- گنبد نمکی فسا……………………………………………………………………………………………………..82

3-32- گنبد نمکی رمقان………………………………………………………………………………………………….86

3-32-1- موقعیت جغرافیایی و راه دسترسی……………………………………………………………….86

3-32-2- زمین شناسی گنبد نمکی رمقان…………………………………………………………………..87

3-33- گنبد نمکی خرمایک……………………………………………………………………………………………..88

3-34- گنبد نمکی تنگ خسویه……………………………………………………………………………………….89

3-35- گنبد نمکی سبوک………………………………………………………………………………………………..90

3-36- گنبد نمکی سروستان…………………………………………………………………………………………….91

3-37- گنبد نمکی قلات…………………………………………………………………………………………………..93

3-38- گنبد نمکی شمال جویم………………………………………………………………………………………..93

3-39- گنبد نمکی مورجان………………………………………………………………………………………………95

3-40- گنبد نمکی مسلم آباد……………………………………………………………………………………………95

3-41- گنبد نمکی استهبان………………………………………………………………………………………………95

3-42- گنبد نمکی لایزنگان………………………………………………………………………………………………96

3-43- گنبد نمکی غرب فدامی………………………………………………………………………………………..97

3-44- گنبد نمکی غرب فورگ…………………………………………………………………………………………98

3-45- گنبد نمکی جنوب شهرپیر……………………………………………………………………………………98

3-46- گنبد نمکی باینوج………………………………………………………………………………………………….99

3-47- گنبد نمکی شرق فورگ………………………………………………………………………………………100

3-48-گنبد نمکی بختگان………………………………………………………………………………………………100

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..101

    عنوان                                                                                                          صفحه

فصل چهارم: بررسی گنبدهای نمکی داراب و بنارویه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….103

4-1- دشت داراب……………………………………………………………………………………………………………103

4-2- زمین شناسی منطقه داراب…………………………………………………………………………………..105

4-3- وضعیت سطح ایستابی در دشت داراب…………………………………………………………………108

4-4- هدایت الکتریکی در دشت داراب…………………………………………………………………………..110

4-5- شاخصهای اشباع در دشت داراب………………………………………………………………………..111

4-6- تیپ آب در دشت داراب………………………………………………………………………………………..111

4-7- گنبد نمکی داراب………………………………………………………………………………………………….112

4-7-1- موقعیت و خصوصیات گنبد نمکی داراب……………………………………………………..112

4-7-2- وضعیت آبراهههای گنبد نمکی داراب…………………………………………………………..117

4-7-3- تأثیر گنبد نمکی داراب بر دشت…………………………………………………………………..118

4-7-3-1- تأثیر سطحی گنبد نمکی داراب………………………………………………………….118

4-7-3-2- تأثیر زیرسطحی گنبد نمکی داراب…………………………………………………….120

4-7-4- چشمه نمک گنبد نمکی داراب…………………………………………………………………….125

4-7-5- چشمههای کارستی اطراف گنبد نمکی داراب……………………………………………..125

4-8- چشمه گلابی………………………………………………………………………………………………………….126

4-9- دشت جویم……………………………………………………………………………………………………………127

4-9-1- دشت جویم- بنارویه……………………………………………………………………………………..128

4-9-2- دشت حسن آباد- شرفویه……………………………………………………………………………..129

4-10- زمین شناسی منطقه جویم…………………………………………………………………………………129

4-11- بررسی سنگ کف دشت جویم……………………………………………………………………………134

4-12- وضعیت سطح ایستابی در دشت جویم……………………………………………………………….135

4-13- خصوصیات هیدروشیمیایی دشت جویم…………………………………………………………….138

4-14- گنبد نمکی بنارویه………………………………………………………………………………………………140

4-14-1- موقعیت و مورفولوژی گنبد نمکی بنارویه………………………………………………….140

4-14-2- وضعیت آبراهههای گنبد نمکی بنارویه………………………………………………………142

4-14-3- تأثیر گنبد نمکی بنارویه بر دشت………………………………………………………………142

 

فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات

5-1- نتایج……………………………………………………………………………………………………………………….148

    عنوان                                                                                                          صفحه

5-2- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………….150

 

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………….152

الف) منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………….152

ب) منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………153

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدولها

 

 

    عنوان                                                                                               صفحه

 

جدول2-1- تقسیمبندی انواع شوری آبهای زیرزمینی………………………………………………………….12

جدول3-1- گنبدهای نمکی استان فارس………………………………………………………………………………..29

جدول4-1- شاخصهای اشباع دشت داراب………………………………………………………………………….111

جدول 4-2- آنالیز شیمیایی نمونهبرداریهای 22/9/89………………………………………………………122

جدول4-3- تیپ آب و اندیسهای اشباع مختلف نمونهبرداریهای 22/9/89……………………..123

جدول 4-4- آنالیز شیمیایی نمونههای برداشت شده از چشمه گلابی…………………………………127

جدول 4-5- تیپ آب و اندیسهای اشباع نمونههای برداشت شده از چشمه گلابی……………127

جدول 4-6- دادههای سطح آب زیرزمینی در آذر 87 و خرداد 88……………………………………..136

جدول 4-7- تغییرات اندیسهای مختلف اشباع در دشت جویم در زمانهای متفاوت………..140

جدول4-8- نتایج آنالیز شیمیایی نمونههای برداشت شده از اطراف گنبد نمکی بنارویه…….143

جدول 4-9- تیپ آب، اندیسهای مختلف اشباع و نسبتهای یونی محاسبه شده برای

نمونههای اطراف گنبد نمکی بنارویه…………………………………………………………………144

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکلها

 

 

    عنوان                                                                                                            صفحه

 

شکل 2-1- ارتباط بین کیفیت آب زیرزمینی و مناطق تغذیه- تخلیه……………………………………14

شکل 2-2- منحنیهای فرضی اختلاط آب شیرین با منابع بالاقوه شوری در کانزاس……………22

شکل 3-1- موقعیت گنبدهای نمکی مطالعه شده استان فارس……………………………………………..28

شکل 3-2- شکل شماتیک گنبد نمکی هرمود………………………………………………………………………..31

شکل 3-3- نقشه زمین شناسی گنبد نمکی هرمود و خطوط همارزش EC…………………………..33

شکل 3-4- شکل شماتیک گنبد نمکی چاهل…………………………………………………………………………34

شکل 3-5- نقشه زمین شناسی گنبدهای نمکی چاهل، سیاهتگ، کرمستج و علی آباد…………36

شکل 3-6- شکل شماتیک گنبد نمکی سیاهتگ……………………………………………………………………..36

شکل3-7- شکل شماتیک گنبد نمکی کرمستج………………………………………………………………………38

شکل 3-8- نقشه همپتانسیل دشت کرمستج در آبانماه 1387……………………………………………..40

شکل 3-9- نقشه هدایت الکتریکی دشت کرمستج در اسفندماه 1381…………………………………40

شکل 3-10- شکل شماتیک گنبد نمکی علی آباد…………………………………………………………………..41

شکل 3-11- شکل شماتیک گنبد نمکی مسیجان………………………………………………………………….42

شکل 3-12- نقشه زمین شناسی گنبد نمکی مسیجان…………………………………………………………..44

شکل 3-13- شکل شماتیک گنبد نمکی کورده………………………………………………………………………45

شکل 3-14- نقشه زمین شناسی گنبدهای نمکی کورده و علی آباد……………………………………..47

شکل 3-15- شکل شماتیک گنبد نمکی دهکویه…………………………………………………………………….48

شکل 3-16- نقشه زمین شناسی گنبد نمکی دهکویه…………………………………………………………….49

شکل 3-17- شکل شماتیک گنبد نمکی نینا………………………………………………………………………….50

شکل 3-18- نقشه زمین شناسی گنبدهای نمکی نمکی و نینا………………………………………………51

شکل 3-19- شکل شماتیک گنبد نمکی نمکی………………………………………………………………………52

شکل 3-20- شکل شماتیک گنبد نمکی قلعهشور…………………………………………………………………..54

شکل 3-21- نقشه زمین شناسی گنبدهای نمکی قلعهشور و گورو………………………………………..55

عنوان                                                                                          صفحه

شکل 3-22- شکل شماتیک گنبد نمکی گورو………………………………………………………………………..56  

شکل 3-23- شکل شماتیک گنبد نمکی بناکوه………………………………………………………………………57

شکل 3-24- نقشه زمین شناسی گنبد نمکی بناکوه………………………………………………………………58

شکل 3-25- تصویر ماهوارهای از گنبد نمکی منصورآباد…………………………………………………………59

شکل 3-26- نقشه ایزوپتانسیل دشت جویم- بنارویه……………………………………………………………..60

شکل 3-27- نقشه همارزش EC دشت جویم- بنارویه……………………………………………………………61

شکل 3-28- نقشه همارزش TDS دشت جویم- بنارویه…………………………………………………………61

شکل 3-29- نقشه همپتانسیل دشت داراب…………………………………………………………………………….63

شکل 3-30- نقشه همارزش EC دشت داراب…………………………………………………………………………64

شکل 3-31- موقعیت گنبد نمکی دارابگرد و راههای دسترسی به آن…………………………………….65

شکل 3-32- نقشه زمین شناسی گنبد نمکی کنارسیاه………………………………………………………….66

شکل 3-33- نقشه همپتانسیل دشت فیروز آباد………………………………………………………………………67

شکل 3-34- نقشه همارزش EC دشت فیروز آباد…………………………………………………………………..68

شکل 3-35- نقشه همتیپ دشت فیروز آباد…………………………………………………………………………….68

شکل 3-36- نقشه زمین شناسی و همارزش EC گنبدهای نمکی دبیران و تنگ خسویه…….71

شکل 3-37- نقشه همپتانسیل دشت کازرون………………………………………………………………………….72

شکل 3-38- نقشه خطوط همارزش EC دشت کازرون………………………………………………………….73

شکل 3-39- نقشه هم پتانسیل دشت محدوده طشک……………………………………………………………74

شکل 3-40- نقشه همارزش EC از محدوده طشک………………………………………………………………..74

شکل 3-41- نمایی از گنبد نمکی داریان………………………………………………………………………………..75

شکل 3-42- جهت جریان در دشت داریان……………………………………………………………………………..76

شکل 3-43- نقشه زمین شناسی گنبدهای نمکی جهانی و خوراب……………………………………….78

شکل 3-44- نقشه زمین شناسی گنبد نمکی کوه ساک…………………………………………………………79

شکل 3-45- نقشه زمین شناسی گنبد نمکی کمهر……………………………………………………………….80

شکل 3-46- نقشه زمین شناسی محدوده گنبد نمکی کمارج………………………………………………..82

شکل 3-47- نقشه جهت جریان در دشتهای مجاور گنبد نمکی………………………………………….84

شکل 3-48- نقشه همارزش EC در دشتهای مجاور گنبد نمکی فسا………………………………….84

شکل 3-49- نقشه همکلر در دشتهای مجاور گنبد نمکی فسا…………………………………………….85

شکل 3-50- نقشه راه دسترسی گنبد نمکی رمقان………………………………………………………………..86

شکل 3-51- موقعیت گنبد نمکی رمقان بر روی نقشه زمین شناسی 1:100000………………..87

شکل 3-52- نقشه همارزش هدایت الکتریکی دشت خرمایک………………………………………………..89

عنوان                                                                                          صفحه

شکل 3-53- نقشه زمین شناسی گنبدهای نمکی سبوک و مورجان……………………………………..90   

شکل 3-54- نقشه همپتانسیل تهیه شده برای آمار فروردین 88…………………………………………..91

شکل 3-55- نقشه همارزش EC تهیه شده برای آمار فروردین 88……………………………………….92

شکل 3-56- نقشه همتیپ تهیه شده برای آمار فروردین 88…………………………………………………92

شکل 3-57- نقشه زمین شناسی گنبد نمکی قلات………………………………………………………………..93

شکل 3-58- نقشه همپتانسیل آبهای زیرزمینی دشت ایزدخواست……………………………………..94

شکل 3-59- نقشه زمین شناسی گنبد نمکی استهبان…………………………………………………………..96

شکل 3-60- نقشه زمین شناسی گنبدهای نمکی لایزنگان……………………………………………………97

شکل 3-61- نقشه زمین شناسی گنبدهای نمکی غرب فدامی و غرب فورگ………………………..98

شکل 3-62- نقشه زمین شناسی گنبد نمکی باینوج………………………………………………………………99

شکل 3-63- نقشه زمین شناسی گنبد نمکی شرق فورگ…………………………………………………..100

شکل 3-64- نقشه زمین شناسی گنبد نمکی بختگان………………………………………………………….101

شکل 4-1- نقشه همپتانسیل تهیه شده برای آبانماه 87…………………………………………………….109

شکل 4-2- نقشه هم پتانسیل تهیه شده برای اردیبهشتماه 88…………………………………………109

شکل 4-3- نقشه هدایت الکتریکی دشت داراب در آبانماه 87……………………………………………110

شکل 4-4- نقشه همتیپ دشت داراب برای آبانماه 87……………………………………………………….112

شکل 4-5- نقشه همتیپ دشت داراب برای اردیبهشتماه 88…………………………………………….112

شکل 4-6- بخش شرقی گنبد نمکی داراب…………………………………………………………………………..114

شکل 4-7- بخش غربی گنبد نمکی داراب……………………………………………………………………………114

شکل 4-8- رخنمون نمک در دیواره عمودی بخش غربی گنبد نمکی…………………………………115

شکل 4-9- وجود شافت در بخش غربی گنبد نمکی…………………………………………………………….115

شکل 4-10- چشمه نمک درحال خشک شدن واقع در بخش غربی گنبد نمکی داراب……..116

شکل 4-11- بخش کربناتی گنبد نمکی داراب……………………………………………………………………..116

شکل 4-12- نقشه زمین شناسی محدوده گنبد نمکی داراب و مقطع تهیه شده از آن………118

شکل 4-13- محدوده پخش نمک در دشت داراب……………………………………………………………….119

شکل 4-14- نقاط نمونه برداری به همراه تیپ آب و میزان هدایت الکتریکی…………………….121

شکل 4-15- نمودار شولر نمونهبرداریهای 22/9/89…………………………………………………………..122

شکل 4-16- خطوط همارزش EC در آبرفت غربی گنبد نمکی داراب……………………………….124

شکل 4-17- خطوط همارزش EC در آبرفت شرقی گنبد نمکی داراب………………………………124

شکل 4-18- دهانه خشک شده چشمه شاهیجان…………………………………………………………………126

شکل 4-19- چشمه گلابی…………………………………………………………………………………………………….127

    عنوان                                                                                       صفحه

شکل 4-20- نقشه زمین شناسی محدوده جویم…………………………………………………………………..134

شکل 4-21- نقشه سنگ کف دشت جویم……………………………………………………………………………135

شکل 4-22- نقشه همعمق سطح ایستابی در دشت جویم برای آذر 87……………………………..137

شکل 4-23- نقشه ایزوپتانسیل دشت جویم برای آذر 87……………………………………………………137

شکل 4-24- نقشه ایزوپتانسیل دشت جویم برای خرداد 88……………………………………………….138

شکل 4-25- نقشه همارزش EC برای نمونههای آذر 87……………………………………………………139

شکل 4-26- نقشه همارزش EC برای نمونههای خرداد 88……………………………………………….139

شکل 4-27- نمایی از گنبد نمکی بنارویه……………………………………………………………………………..141

شکل 4-28- نقشه و مقطع زمین شناسی از محدوده گنبد نمکی بنارویه…………………………..141

شکل 4-29- پراکندگی آبراههها در محدوده گنبد نمکی بنارویه…………………………………………142

شکل 4-30- نقشه هدایت الکتریکی تهیه شده برای مناطق اطراف گنبد نمکی بنارویه…….145

شکل 4-31- تیپ آب نمونههای اطراف گنبد نمکی بنارویه…………………………………………………145

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 177 به همراه ضمائم

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --