پایان نامه : بررسي نقش ايالات متحده آمريکا و فدراسيون روسيه در تداوم بحران مناقشه ناگورنو قره باغ

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم سیاسی

گرایش :سياسي

عنوان : بررسي نقش ايالات متحده آمريکا و فدراسيون روسيه در تداوم بحران مناقشه ناگورنو قره باغ

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران مرکزي 

دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه جغرافيا

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A)

گرايش: سياسي

عنوان:  بررسي نقش ايالات متحده آمريکا و فدراسيون روسيه در تداوم بحران مناقشه ناگورنو قره باغ

استاد راهنما:

دکتر محمد اخباري

استاد مشاور:

دکتر غلامحسين حيدري

زمستان 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

عنوان                                                                                    صفحه

 

 

1 فصل اول  کليات و مفاهيم پژوهش…. 5

1-1 چکيده: 5

1-2 مقدمه و بيان مساله تحقيق : 5

1-3 اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن : 5

1-4 هدفهاي تحقيق : 5

1-5 فرضيه تحقيق.. 5

1-6 چهارچوب نظري تحقيق.. 5

1-7 روش تحقيق و گرد آوري اطلاعات… 5

1-8 روش تحليل اطلاعات: 5

1-9 متغيرها و واژه هاي كليدي : 5

1-10 پيشينه تحقيق.. 5

1-11 فصل بندي مطالب… 5

2 فصل دوم  مباني نظري و چارچوب پژوهشي و مدل تحقيقي.. 5

2-1 منازعه. 5

2-2 بررسي ريشه هاي منازعه در نظام بين الملل.. 5

2-3 بحران.. 5

2-4 ويژگي هاي عمومي بحران ها 5

2-4-1 انواع بحران.. 5

2-4-2 نظريه هاي مختلف در مورد بحران : 5

2-4-3 ژئوپلتيک و بحران.. 5

2-4-4 اقليت ها و بحران.. 5

2-5 ژئوپوليتيک…. 5

2-5-1 نظريه هاي جهاني ژئوپوليتيک : 5

2-5-2 اسپايکمن و تئوري ريملند : 5

2-5-3 ماينگ و معيارهاي انساني : 5

2-5-4 تحولات ژئوپوليتيکي در قرن بيست و يکم : 5

2-5-5 عوامل موثر در ژئوپوليتيک : 5

2-5-6 ژئواکونومي.. 5

2-5-7 قرن بيست و يکم و پديده ژئو اکونومي : 5

2-5-8 قدرتهاي سياسي و ژئواکونومي : 5

2-5-9 حدود و وسعت ژئواکونومي : 5

2-5-10 ژئواکونومي و ژئوپوليتيک : 5

2-6 ژئوکالچر. 5

2-6-1 روند تكوين و شكل گيري جغرافياي فرهنگي.. 5

2-6-2 منشاء و پراكندگي فرهنگ ها و تمدنها 5

2-6-3 اهداف ژئوکالچر. 5

2-6-4 شکل نوين قدرت و روابط بين الملل در قرن بيست و يکم : 5

2-6-5 مفهوم قدرت… 5

2-6-6 تعريف ابر قدرت… 5

2-6-7 تعريف قدرت منطقه اي.. 5

2-6-8 انواع قدرت منطقه اي.. 5

2-6-9 متغيرهاي قدرت منطقه اي: 5

2-6-10 سرحدات… 5

2-6-11 ادعاي رهبري منطقه اي.. 5

2-6-12 منابع.. 5

2-6-13 ارتباط متقابل.. 5

2-6-14 تاثيرگذاري منطقه اي.. 5

2-6-15 پذيرش قدرت منطقه اي.. 5

2-6-16 نمايندگي منافع منطقه اي در اجلاس هاي بين المللي.. 5

2-6-17 علل تطويل اختلافات منطقه اي.. 5

3 فصل سوم  ساختار جغرافيايي قره باغ. 5

3-1 موقعيت جغرافيايي.. 5

3-2 پيشينه قره باغ. 5

3-2-1 تحولات منطقه ي قره باغ از انقلاب اکتبر تا روي کار آمدن گورباچف… 5

3-2-2 بحران قره باغ در دوران پروستريکا 5

3-3 عوامل مؤثر بر روند شکل گيري و تداوم بحران قره باغ. 5

3-3-1 عامل ژئوپليتيک…. 5

3-3-2 عامل ذهنيت تاريخي.. 5

3-4 احزاب و گروه هاي افراطي.. 5

3-5 مواضع طرف‌هاي درگيردرمناقشه قره باغ. 5

3-5-1 موا ضع جمهوري آذربايجان.. 5

3-5-2 مواضع جمهوري ارمنستان.. 5

3-5-3 مواضع ارامنه قره باغ. 5

3-5-4 اهميت قره باغ از نگاه دو کشور 5

3-6 نقش قدرتهاي منطقه ايي.. 5

3-6-1 روسيه و بحران قره باغ. 5

3-6-2 آمريکا و بحران قره باغ. 5

3-6-3 رويکرد ترکيه به قفقاز 5

3-6-4 رويکرد ناتو به قفقاز 5

4 فصل چهارم  يافته هاي تحقيق.. 5

4-1 روابط روسيه با کشورهاي منطقه قفقاز 5

4-1-1 روسيه و جمهوري ارمنستان.. 5

4-1-2 روسيه و جمهوري آذربايجان.. 5

4-2 روابط آمريکا با کشورهاي منطقه قفقاز 5

4-2-1 روابط آمريکا و جمهوري آذربايجان.. 5

4-3 اهميت راهبردي و ژئوپليتيک قفقاز جنوبي براي روسيه وامريکا 5

4-4 اهميت راهبردي و ژئوپليتيک قفقاز جنوبي براي روسيه. 5

4-5 آمريکا و روسيه در قفقاز جنوبي:رقابت يا همکاري؟. 5

4-5-1 رقابت روسيه و آمريکا بر سر مسائل امنيتي در قفقاز جنوبي.. 5

4-5-2 رقابت در انرژي و شکل انتقال آن به بازار مصرف… 5

5 فصل پنجم  جمع بندي و نتيجه گيري.. 5

5-1 جمع بندي.. 5

5-2 اثبات فرضييات… 5

5-2-1 نتيجه گيري.. 5

5-2-2 پيشنها دات… 5

6 منابع و ماخذ. 5

 

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………

 

عنوان                                                                                      صفحه

 

موقعیت جغرافیایی………………………………………………………………………………………………….65

قره باغ قدیم………………………………………………………………………………………………………….69

ژئوپلیتیک قره باغ…………………………………………………………………………………………………..72

نقشه قومیت ها………………………………………………………………………………………………………76

مواضع جمهوری آذربایجان……………………………………………………………………………………..84

مواضع جمهوری ارمنستان……………………………………………………………………………………….88

مواضع ارامنه قره باغ………………………………………………………………………………………………91

روسیه و بحران قره باغ……………………………………………………………………………………………96

رویکرد ترکیه به قفقاز……………………………………………………………………………………………101

روسیه و جمهوری آذربایجان………………………………………………………………………………….

1-1 چکيده:

فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و شکل گيري سه کشور مستقل آذربايجان،ارمنستان و گرجستان منطقه قفقاز را با شرايط جديد و پيچيده اي مواجه نمود.آنچه بر اين پيچيدگي افزود،منافع و اهداف متعارض بازيگران منطقه اي و فرا منطقه اي مانند روسيه و ايالات متحده آمريکا در تحولات اين منطقه مي باشد.منطقه قره باغ به لحاظ سياسي از موقعيت مهمي برخوردار است اين موضوع در کنار پارامترهاي ژئوپليتيکي آن را به يکي از مهمترين مناطق جهان تبديل کرده است.با گذشت چندين سال از فروپاشي اتحاد شوروي،همچنان اين منطقه براي روسيه به دلايل گوناگوني همچون منافع ملي و منطقه اي اهميت زيادي دارد.اما از طرف ديگر آمريکا با توجه به خلا قدرتي که بعد از فروپاشي شوروي در منطقه به وجود آمد،با سرمايه گذاري اقتصادي به ويژه در زمينه انرژي و توسعه همکاري نظامي با کشورهاي منطقه به دنبال گسترش نفوذ خود در اين منطقه است و با فدراسيون روسيه قدرت سنتي منطقه رقابت مي کند.در اين پژوهش سعي مي شود که به بررسي موقعيت ژئوپليتيکي منطقه مورد مناقشه پرداخته شود و منافع کشورهاي تاثير گذار را در اين منطقه مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار ميدهيم. با عنايت به نزديکي و قرابت اين بحران با مرزهاي جمهوري اسلامي که اين خود عاملي در جهت بي ثباتي مرزها قلمداد    مي گردد لذا سعي  مي گردد راه حلي در جهت هموار نمودن حل اين بحران ارائه گردد.

کليد واژه ها:     

ژئوپليتيک-قفقاز جنوبي-ناگورنو قره باغ-مناقشه قره باغ

 

1-2 مقدمه و بيان مساله تحقيق :

 

پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي 15 کشور جديد از دل اين امپراتوري قرن بيستمي پديد آمد، مرزهاي جديدي ايجاد گرديد و در پي آن مسايل و مشکلات بسياري که تا آن روز به واسطه وجود يکپارچگي سياسي تحت عنوان اتحاد جماهير شوروي فرصت بروز و نمود نيافته بودند، با سقوط يکباره آن، سر باز کرده و موجبات پديد آمدن بحران هاي متعددي گرديد که حتي با گذشت بيش از دو دهه هنوز ادامه دارد. يکي از اين بحران ها که به نوعي مي توان آن را جزئي از بقايا و ميراث به جاي مانده از دوران حاکميت کمونيسم شوروي دانست، موضوع مناقشه ناگورنو _ قره باغ است. مناقشه ميان ‌ارمنستان و آذربايجان در سال 1988 ميلادى به‌ علت ادعاي ارضي ارمنستان به خاک آذربايجان آغاز شد. در پي حملات ارمنستان به آذربايجان از سال 1992ميلادى 20 درصد از سرزمين‌هاي متعلق به آذربايجان، يعني قره‌باغ کوهستاني همراه با هفت شهر و ناحيه ديگر اطراف آن به اشغال ارتش ارمنستان در آمد و بعد از آن با وجود صدور چهار قطعنامه صادر شده توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد در مورد آزادي اراضي اشغالي آذربايجان، اقدامي از سوي ارمنستان صورت نگرفته است، مضافاً بر اين تلاشهاي ديپلماتيک گروه مينسک که از سوي سازمان امنيت وهمکاري اروپا مامور حل اين مناقشه شده است، با گذشت قريب دودهه اخير نتوانسته اين بحران منطقه قفقاز را به نتيجه برساند.

مزيد بر همه اين تحرکات، تلاشهاي ميانجي گرانه تهران در مراحل آغازين شروع بحران که منجر به نشست سه جانبه سران وقت سه کشور ايران، آذربايجان وارمنستان (هاشمي رفسنجاني، يعقوب محمداف کفيل رياست جمهوري آذربايجان و لئون تر پطرسيان رئيس جمهور ارمنستان) در ارديبهشت 1371 در تهران گرديد وحتي بيانيه اي در راستاي چگونگي حل بحران به امضاي سه کشور رسيد، منجر به حل بحران قره باغ نشد و همزمان با مذاکرات، شهر شوشا هم به تصرف ارامنه در آمد، (شوشا موقعيتي استراتژيک دارد و منطقه اي کوهستاني مشرف به مرکز قره باغ است).بعد از اين هم روسيه نشست هايي با حضور سران دو کشور درگير در بحران برگزار نموده است که آن هم همچون اقدامات قبلي بي نتيجه بوده است.

بر اين تلاش ها مي توان علاقمندي سران دو کشور جهت  پايان بخشيدن به اين مناقشه 22 ساله را نيز اضافه نمود. با نگاهي به صحبت هاي سران و نيز ديدارها و مذاکرات متعددي که سران دو کشور طي چند سال اخير داشته اند مي توان چنين برداشت کرد که تمايل در جهت پايان اين بحران در بين سران وجود دارد و سوالي که اين اينجا مطرح مي گردد اين است که چرا با وجود اين همه اقدامات و تلاش هايي که از سطوح ملي تا بين‌المللي انجام گرفته هنوز اين بحران پايان نيافته و ادامه دارد؟به نظر مي رسد دلايل متعددي در اين باره وجود داشته باشد که مهمترين آن ريشه در ژئوپليتيک منطقه قفقازجنوبي و متعاقباً تضاد منافع بازيگران و قدرت هاي حاضر در اين منطقه  باشد. به واقع به دليل وضعيت منطقه و اهميت سياسي و اقتصادي آن توجهات دولت هاي منطقه اي و فرامنطقه اي زيادي معطوف به تحولات آن است، ليکن از آنجايي که بررسي رويکردهاي همه اين اين دولت ها در بحران قره باغ امکان پذير نيست، مي بايست محدود بررسي ها مشخص تر گردد.

از اين رو با توجه به اين امر سوال اصلي اين پژوهش را به شکل زير ساختار بندي و ارائه نموده ايم:

ايالات متحده آمريکا و فدراسيون روسيه چه نقشي در تداوم بحران مناقشه ناگورنو _قره باغ دارند؟

1-1 اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن :

 

در خصوص اهميت موضوع مناقشه قره باغ، استمرار بحران و همچنين نقش آمريکا و روسيه در اين باره، نکات بسياري وجود دارد که از از آن بين مي توان مي توان نکات زير اشاره نمود؛ در ابتدا اهميت و ضرورت مطالعه اين موضوع از اين جهت نزديکي و قرابت بحران با مرزهاي جمهوري اسلامي نمود مي بايد و اين خود عاملي در جهت بي ثباتي مرزها قلمداد مي گردد. از اين رو استمرار هر چه بيشتر بحران، منجر به بي ثابتي، ناامني و اقدامات غير قانوني در مرزهاي کشور با کشورهاي همجوارد داخل در بحران، مي گردد، دوم اينکه به دلايل گوناگوني پاي قدرت ها و بازيگران متعدد منطقه اي و فرا منطقه اي همچون آمريکا و اسرائيل به اين منطقه باز شده و تبديل به منبعي براي ايجاد تهديد از آن بخش گرديده است و اين امر در تضاد با سياست هاي منطقه اي جمهوري اسلامي که مخالف با حضور قدرت هاي فرامنطقه اي در منطقه است، محسوب مي گردد. سوم نکته به  فرصت هاي اقتصادي زياد موجود در اين منطقه باز مي گردد که از جهات گوناگون بکر بوده و براي جمهوري اسلامي ايران داراي مزيت ها اقتصادي  فراواني است ،لذا طبيعي است مادامي که بحران موجود پاي برجا بوده و پايان نيابد، نتواند از ظرفيت ها و فرصت هاي اقتصادي موجود به طور کامل بهره برداري نمايد و در نهايت اينکه تنگناهايي که در پي شکل گيري بلوک هاي امنيتي حول مناقشه بوجود آمده است، محدوديت ها و فشارهاي متعددي را بر جمهوري اسلامي وارد ساخته است و موارد متعدد ديگري که خود گوياي اهميت حل بحران براي جمهوري اسلامي است و شناخت موانع، خود قدم اوليه اي براي يافتن راه حل براي اجتناب از تهديدها و محقق کردن فرصت هاست و اين پژوهش مي تواند در اين زمينه مفيد واقع گردد.

تعداد صفحه : 180

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --