پایان نامه : بررسي تاثير روش درماني افزايش تدريجي طول و پيچيدگي گفتار GILCU بر كاهش نارواني گفتار كودكان دبستاني 11- 6 سال مبتلا به لکنت

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته گفتار درمانی

عنوان : بررسي تاثير روش درماني افزايش تدريجي طول و پيچيدگي گفتار  GILCUبر كاهش نارواني گفتار كودكان دبستاني 11- 6 سال مبتلا به لکنت

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

فصل اول – كليات تحقيق

1.1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………1

2.1 بيان مساله…………………………………………………………………………………………………..3

3.1 اهميت و ضرورت تحقيق…………………………………………………………………………….4

4.1 اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………….5

1-4-1 هدف كلي………………………………………………………………………………………………5

2.4.1 اهداف اختصاصي…………………………………………………………………………………….5

3.4.1 اهداف كاربردي………………………………………………………………………………………6

5.1 سوال هاي مربوط به تحقيق……………………………………………………………………..6

6.1 تعريف مفاهيم و اصطلاحات……………………………………………………………………..7

فصل دوم- پيشينه تحقيق

1.2 توصيف و تعريف لكنت…………………………………………………………………………………..9

2.2 علت شناسي لكنت…………………………………………………………………………………………………….9

2-2-1 لكنت به عنوان يك اختلال سازمان دهي مغزي………………………………..9

2-2-2 لكنت به عنوان نقص توليد زباني……………………………………………………….11

2-2-3 لكنت به علل روانشناسي…………………………………………………………………….13

2-2-4 لكنت به عنوان اختلال چند عاملي……………………………………………………..13

2-3 سنجش شدت لكنت……………………………………………………………………………….14

2-4 مروري بر درمان هاي لكنت كودكان دبستاني……………………………………….16

2-4-1برنامه قوانين رواني……………………………………………………………………………….16

2-4-2 گفتار نرم و درمان رفتاري- شناختي………………………………………………….17

2-4-3 برنامه ليدكامب براي كودكان سن مدرسه كه لكنت مي كنند………….19

2-4-4 برنامه افزايش تدريجي طول وپيچيدگي گفتار…………………………………..20

2-5 بررسي متون……………………………………………………………………………………………..22

2-5-1 متون داخلي………………………………………………………………………………………….22

2-5-2 متون خارجي………………………………………………………………………………………..23

فصل سوم- روش شناسي پژوهش

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………27

3-2 نوع مطالعه…………………………………………………………………………………………………….27

3-3 جامعه آماري و نمونه آماري…………………………………………………………………………27

3-3-1 جامعه آماري…………………………………………………………………………………………..27

3-3-2 نمونه آماري…………………………………………………………………………………………….27

3-4 معيارهاي ورود به مطالعه…………………………………………………………………………….28

3-5 معيارهاي خروج از مطالعه……………………………………………………………………………28

3-6 روش نمونه گيري…………………………………………………………………………………………28

3-7 حجم نمونه و شيوه محاسبه آن…………………………………………………………………..28

3-8 مكان و زمان انجام تحقيق…………………………………………………………………………..29

3-9 متغيرها و نحوه سنجش آنها…………………………………………………………………………29

3-10 روش جمع آوري داده ها……………………………………………………………………………31

3-11 روش تجزيه و تحليل داده ها…………………………………………………………………….31

3-12 روش اجرا…………………………………………………………………………………………………..32

3-13 بازخورد……………………………………………………………………………………………………….44

3-14 ملاحظات اخلاقي………………………………………………………………………………………..45

 

فصل چهارم- توصيف و تحليل داده ها

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..46

4-2 بررسي وضعيت توزيع طبيعي متغيرهاي مورد مطالعه………………………………46

4-3 بررسي متغيرها در سطح تك گويي…………………………………………………………..48

4-3-1 بررسي متغير درصد هجاهاي لكنت شده ……………………………………………48

4-3-1-1 بررسي آزمون برابري لون( آزمون بين گروهي پيش از درمان)………48

4-3-1-2 بررسي آزمون تي درون گروهي در گروه آزمون………………………………49

4-3-1-3 بررسي آزمون تي درون گروهي در گروه كنترل……………………………..49

4-3-1-4 بررسي آزمون برابري لون (آزمون بين گروهي پس از درمان)………..51

4-3-2 بررسي متغير درصد ديرش لكنت شده…………………………………………………53

4-3-2-1 بررسي آزمون برابري لون( آزمون بين گروهي پيش از درمان)………53

4-3-2-2 بررسي آزمون تي درون گروهي، در گروه آزمون…………………………….55

4-3-2-3 بررسي آزمون تي درون گروهي، در گروه كنترل…………………………….56

4-3-2-4 بررسي آزمون برابري لون (آزمون بين گروهي پس از درمان)……….57

4-3-3 بررسي متغير درصد رفتارهاي فيزيكي همراه……………………………………….58

4-3-3-1 بررسي آزمون برابري لون (آزمون بين گروهي پيش از درمان)……….58

4-3-3-2 بررسي آزمون تي درون گروهي، در گروه آزمون…………………………….59

4-3-3-3 بررسي آزمون تي درون گروهي، در گروه كنترل…………………………….60

4-3-3-4 بررسي آزمون برابري لون (آزمون بين گروهي پس از درمان)……….61

4-3-3-5 بررسي آزمون آناليز واريانس…………………………………………………………..62

4-4 بررسي متغيرها در سطح گفتار………………………………………………………………..63

4-4-1 بررسي متغير درصد هجاهاي لكنت شده ………………………………………….63

4-4-1-1 بررسي آزمون برابري لون( آزمون بين گروهي پيش ازدرمان)……..63

4-4-1-2 بررسي آزمون تي دورن گروهي در گروه آزمون……………………………65

4-4-1-3 بررسي آزمون تي دورن گروهي در گروه كنترل……………………………65

4-4-1-4 بررسي آزمون برابري لون (آزمون بين گروهي پس از درمان)……..67

4-4-2 بررسي متغير درصد ديرش لكنت شده……………………………………………..68

4-4-2-1 بررسي آزمون برابري لون( آزمون بين گروهي پيش از درمان)….68

4-4-2-2 بررسي آزمون تي درون گروهي، در گروه آزمون………………………..70

4-4-2-3 بررسي آزمون تي درون گروهي، در گروه كنترل………………………….71

4-4-2-4 بررسي آزمون برابري لون (آزمون بين گروهي پس از درمان)………72

4-4-3 بررسي متغير درصد رفتارهاي فيزيكي همراه……………………………………73

4-4-3-1 بررسي آزمون برابري لون (آزمون بين گروهي پيش از درمان)…..73

4-4-3-2 بررسي آزمون تي درون گروهي، در گروه آزمون………………………….75

4-4-3-3 بررسي آزمون تي درون گروهي، در گروه كنترل…………………………..76

4-4-3-4 بررسي آزمون برابري لون (آزمون بين گروهي پس از درمان)……..77

4-4-3-4 بررسي آزمون آناليز واريانس………………………………………………………….78

4-5 بررسي متغيرها در سطح خواندن…………………………………………………………..79

4-5-1 بررسي متغير درصد هجاهاي لكنت شده ………………………………………….79

4-5-1-1 بررسي آزمون برابري لون( آزمون بين گروهي پيش ازدرمان)……..79

4-5-1-2 بررسي آزمون تي دورن گروهي در گروه آزمون…………………………..81

4-5-1-3 بررسي آزمون تي دورن گروهي در گروه كنترل………………………….82

4-5-1-4 بررسي آزمون برابري لون (آزمون بين گروهي پس از درمان)……83

4-5-2 بررسي متغير درصد ديرش لكنت شده…………………………………………….84

4-5-2-1 بررسي آزمون برابري لون(آزمون بين گروهي پيش از درمان)……..84

4-5-2-2 بررسي آزمون تي درون گروهي، در گروه آزمون…………………………..85

4-5-2-3 بررسي آزمون تي درون گروهي، در گروه كنترل………………………….86

4-5-2-4 بررسي آزمون برابري لون (آزمون بين گروهي پس از درمان)…….87

4-5-3 بررسي متغير درصد رفتارهاي فيزيكي همراه…………………………………..89

4-5-3-1 بررسي آزمون برابري لون (آزمون بين گروهي پيش از درمان)…..89

4-5-3-2 بررسي آزمون تي درون گروهي، در گروه آزمون………………………….90

4-5-3-3 بررسي آزمون تي درون گروهي، در گروه كنترل………………………..91

4-5-3-4 بررسي آزمون برابري لون (آزمون بين گروهي پس از درمان)…….92

4-5-3-5 بررسي آزمون آناليز واريانس………………………………………………………..94

4-5-4 بررسي متغير SSI-3 ………………………………………………………………………95

4-5-4-1 بررسي آزمون برابري لون (آزمون بين گروهي پيش از درمان)……95

4-5-4-2 بررسي آزمون تي درون گروهي، در گروه آزمون………………………….96

4-5-4-3 بررسي آزمون تي درون گروهي، در گروه كنترل………………………….97

4-5-3-4 بررسي آزمون برابري لون (آزمون بين گروهي پس از درمان)………98

4-3-4 بررسي متغير SSI-3 در سطح گفتار ………………………………………………100

4-3-4-1 بررسي آزمون برابري لون (آزمون بين گروهي پيش از درمان)……101

4-3-4-2 بررسي آزمون تي درون گروهي، در گروه آزمون………………………….101

4-3-4-3 بررسي آزمون تي درون گروهي، در گروه كنترل………………………….102

4-3-3-4 بررسي آزمون برابري لون (آزمون بين گروهي پس از درمان)……..103

4-4-4 بررسي متغير SSI-3 در سطح خواندن …………………………………………..105

4-4-4-1 بررسي آزمون برابري لون (آزمون بين گروهي پيش از درمان)…..105

4-4-4-2 بررسي آزمون تي درون گروهي، در گروه آزمون…………………………106

4-4-4-3 بررسي آزمون تي درون گروهي، در گروه كنترل………………………..107

4-4-4-4 بررسي آزمون برابري لون (آزمون بين گروهي پس از درمان)……108

4-6 بررسي آزمون آناليز واريانس………………………………………………………………..110

 

فصل پنجم- بحث و نتيجه گيري

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………111

5-2 بحث و بررسي يافته ها……………………………………………………………………………111

5-2-1 بررسي و تحليل پاسخ سوالات پژوهش……………………………………………..111

5-2-1-1 پاسخ به سوال اول پژوهش: آيا اثربخشي روش درماني GILCU بر روي درصد

هجاهاي لکنت شده در كودكان دبستاني 11-6 ساله  مبتلا به لکنت در خواندن، تک گویی

و گفتار محاوره ای مشهود است؟………………………………………………………………………………..111

5-2-1-2 پاسخ به سوال دوم پژوهش: آيا اثربخشي روش درماني GILCU بر روي ميانگين

ديرش لکنت در كودكان دبستاني 11-6 ساله  مبتلا به لکنت در خواندن، تک گویی

و گفتار محاوره ای مشهود است؟…………………………………………………………………………………..111

5-2-1-3 پاسخ به سوال سوم پژوهش: آيا اثربخشي روش درماني GILCU بر روي رفتار

-هاي فيزيكي همراه در كودكان دبستاني 11-6 ساله  مبتلا به لکنت در خواندن، تک

گویی و گفتار محاوره ای مشهود است؟…………………………………………………………………………112

5-2-1-4 پاسخ به سوال چهارم پژوهش: آيا اثربخشي روش درماني GILCU بر روي

SSI-3 در كودكان دبستاني 11-6 ساله  مبتلا به لکنت در خواندن، تک گویی و گفتار

محاوره ای مشهود است؟……………………………………………………………………………………………………112

5-2-1-5پاسخ به سوال پنجم پژوهش: آيا اثربخشي روش درماني GILCU درمقايسه با

روش هاي سنتي بر روي درصد هجاهای لکنت شده در كودكان دبستاني 11-6 ساله

مبتلا به لکنت در خواندن، تک گویی و گفتار محاوره ای مشهود است؟………….112

5-2-1-6 پاسخ به سوال ششم پژوهش: آيا اثربخشي روش درماني GILCU درمقايسه

با روش هاي سنتي بر روي ميانگين ديرش لكنت در كودكان دبستاني 11-6 ساله  مبتلا

به لکنت در خواندن، تک گویی و گفتار محاوره ای مشهود است؟…………………………………113

5-2-1-7 پاسخ به سوال هفتم پژوهش: آيا اثربخشي روش درماني GILCU در مقايسه با روش

هاي سنتي بر روي ميزان رفتارهاي فيزيكي همراه در كودكان دبستاني 11-6 ساله  مبتلا به

لکنت در تک گویی و گفتار محاوره ای و خواندن مشهود است؟……………………………………113

5-2-1-8 پاسخ به سوال هشتم پژوهش: آيا اثربخشي روش درماني GILCU در مقايسه با روش

هاي سنتي بر روي بر روي ميزان SSI-3 در كودكان دبستاني 11-6 ساله  مبتلا به لکنت

در تک گویی و گفتار محاوره ای و خواندن مشهود است؟………………………………………………114

5-2-2 بحث و بررسي نتايج حاصل از برنامه درماني  در كودكان گروه آزمايش……………115

5-2-2-1 بررسي ميزان درصد هجاي لكنت شده در سه موقعيت تك گويي، گفتار و خواندن،

قبل و بعد از مداخله………………………………………………………………………………………………………….115

5-2-2-2 بررسي ميانگين ديرش لكنت در سه موقعيت تك گويي، گفتار و خواندن، قبل

و بعد از مداخله…………………………………………………………………………………………………………………..115

5-2-2-3 بررسي ميزان رفتارهاي فيزيكي همراه در سه موقعيت تك گويي، گفتار و خواندن،

قبل و بعد از مداخله …………………………………………………………………………………………………………..116

5-2-2-4 بررسي ميزان SSI-3  در سه موقعيت تك گويي، گفتار و خواندن، قبل و بعد از

مداخله …………………………………………………………………………………………………………………………………117

5-2-3 بحث و بررسي نتايج حاصل از روش هاي درماني سنتي در كودكان در گروه

كنترل ………………………………………………………………………………………………………………………………….117

5-2-3-1 بررسي ميزان درصد هجاي لكنت شده در سه موقعيت تك گويي، گفتار و خواندن،

قبل و بعد از مداخله……………………………………………………………………………………………………………..117

5-2-3-2 بررسي ميانگين ديرش لكنت در سه موقعيت مونولوگ، گفتار و خواندن، قبل و

بعد از مداخله…………………………………………………………………………………………………………………………117

5-2-3-3 بررسي ميزان رفتارهاي فيزيكي همراه در سه موقعيت مونولوگ، گفتار و خواندن،

قبل و بعد از مداخله ……………………………………………………………………………………………………………..117

5-2-3-4 بررسي ميزان SSI-3  در سه موقعيت مونولوگ، گفتار و خواندن، قبل و بعد از

مداخله ……………………………………………………………………………………………………………………………………117

5-3 نتيجه گيري …………………………………………………………………………………………………………………..117

5-4 محدوديت هاي پژوهش………………………………………………………………………………………………….118

5-5 پيشنهادات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………118

منابع فارسي……………………………………………………………………………………………………………………………..119

منابع انگليسي…………………………………………………………………………………………………………………………..120

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                 صفحه

جدول 3-1……………………………………………………………………………………………………………………………….29

جدول 3-2: گام هاي درمان GILCU…………………………………………………………………………………58

جدول 4-1 آزمون كولموگروف- اسميرنوف……………………………………………………………………………72

جدول 4-2 آزمون تي مستقل براي متغير درصد هجاي لكنت شده پيش از آزمون…………….74

جدول 4-3 آمار توصيفي براي آزمون تي مستقل…………………………………………………………………..75

جدول 4-4 آزمون تي درون گروهي براي متغير درصد هجاهاي لكنت شده در سطح تك

-گويي در گروه آزمايش…………………………………………………………………………………………………………..75

جدول4-5 آمار توصيفي براي آزمون تي مستقل……………………………………………………………………76

جدول 4-6 آزمون تي درون گروهي براي متغير درصد هجاهاي لكنت شده در سطح تك

گويي در گروه كنترل………………………………………………………………………………………………………………76

جدول4-7 آمار توصيفي براي آزمون تي مستقل……………………………………………………………………77

جدول 4-8 آزمون تي مستقل براي متغير درصد هجاي لكنت شده در سطح تك گويي پس

از درمان در گروه آزمايش……………………………………………………………………………………………………….78

جدول4-9 آمار توصيفي براي آزمون تي مستقل……………………………………………………………………79

جدول 4-10 آزمون تي مستقل براي متغير درصد ديرش لكنت پيش از درمان…………………..80

جدول4-11 آمار توصيفي براي آزمون تي مستقل…………………………………………………………………80

جدول 4-12 آزمون تي درون گروهي براي متغير درصد ديرش لكنت در سطح تك گويي

در گروه آزمايش ……………………………………………………………………………………………………………………..81

جدول4-13 آمار توصيفي براي آزمون تي مستقل………………………………………………………………….81

جدول 4-14 آزمون تي درون گروهي براي متغير درصد ديرش لكنت در سطح تك گويي در

گروه كنترل كنترل ………………………………………………………………………………………………………………….82

جدول4-15 آمار توصيفي براي آزمون تي مستقل…………………………………………………………………..82

جدول4-16آزمون تي مستقل براي متغير درصد ديرش لكنت پس از درمان………………………….83

جدول 4-17 آزمون تي مستقل براي متغير درصد رفتارهاي فيزيكي همراه پيش از درمان……84

جدول4-18 آمار توصيفي براي آزمون تي مستقل…………………………………………………………………….85

جدول 4-19 آزمون تي درون گروهي براي متغير درصد رفتارهاي فيزيكي همراه در سطح تك

گويي در گروه آزمايش ………………………………………………………………………………………………………………85

جدول4-20 آمار توصيفي براي آزمون تي مستقل…………………………………………………………………….86

جدول 4-21 آزمون تي درون گروهي براي متغير درصد رفتارهاي فيزيكي همراه در سطح تك

گويي در گروه كنترل ………………………………………………………………………………………………………………..87

جدول4-22 آمار توصيفي براي آزمون تي مستقل……………………………………………………………………87

جدول 4-23 آزمون تي مستقل براي متغير درصد رفتارهاي فيزيكي همراه در سطح تك گويي

پس از درمان ……………………………………………………………………………………………………………………………87

جدول 4-24 آناليز واريانس براي متغيرها در سطح تك گويي……………………………………………….88

جدول 4-25 آزمون تي مستقل براي متغير درصد هجاي لكنت شده پيش از درمان در

سطح گفتار………………………………………………………………………………………………………………………………… 89

جدول4-26 آمار توصيفي براي آزمون تي مستقل…………………………………………………………………….90

جدول 4-27 آزمون تي درون گروهي براي متغير درصد هجاهاي لكنت شده در سطح گفتار در

گروه آزمايش ………………………………………………………………………………………………………………………………90

جدول4-28 آمار توصيفي براي آزمون تي مستقل……………………………………………………………………..91

جدول 4-29 آزمون تي درون گروهي براي متغير درصد هجاهاي لكنت شده در سطح گفتار

در گروه كنترل ……………………………………………………………………………………………………………………………92

جدول4-30 آمار توصيفي براي آزمون تي مستقل……………………………………………………………………..92

جدول 4-31 آزمون تي مستقل براي متغير درصد هجاي لكنت شده پس از درمان در سطح

گفتار……………………………………………………………………………………………………………………………………………..93

جدول4-32 آمار توصيفي براي آزمون تي مستقل…………………………………………………………………….94

جدول 4-33 آزمون تي مستقل براي متغير درصد ديرش لكنت در سطح گفتار درگروه آزمايش

پيش از درمان …………………………………………………………………………………………………………………………….95

جدول4-34 آمار توصيفي براي آزمون تي مستقل…………………………………………………………………….95

جدول 4-35 آزمون تي درون گروهي براي متغير درصد ديرش لكنت در سطح گفتار در

گروه آزمايش ……………………………………………………………………………………………………………………………..96

جدول4-36 آمار توصيفي براي آزمون تي مستقل…………………………………………………………………….97

جدول 4-37 آزمون تي درون گروهي براي متغير درصد ديرش لكنت در سطح گفتار در

گروه كنترل ……………………………………………………………………………………………………………………………….97

جدول4-38 آمار توصيفي براي آزمون تي مستقل………………………………………………………………………97

جدول 4-39 آزمون تي مستقل براي متغير درصد ديرش لكنت در سطح گفتار پس از درمان…98

جدول 4-40 آزمون تي مستقل براي متغير درصد رفتارهاي فيزيكي همراه در سطح گفتار پيش

از درمان ………………………………………………………………………………………………………………………………………..99

جدول4-41 آمار توصيفي براي آزمون تي مستقل………………………………………………………………………100

جدول 4-42 آزمون تي درون گروهي براي متغير درصد رفتارهاي فيزيكي همراه در سطح گفتار

درگروه آزمايش …………………………………………………………………………………………………………………………..100

جدول4-43 آمار توصيفي براي آزمون تي مستقل……………………………………………………………………..101

جدول 4-44 آزمون تي درون گروهي براي متغير درصد رفتارهاي فيزيكي همراه در سطح گفتار

درگروه كنترل …………………………………………………………………………………………………………………………….101

جدول4-45 آمار توصيفي براي آزمون تي مستقل……………………………………………………………………..102

جدول 4-46 آزمون تي مستقل براي متغير درصد رفتارهاي فيزيكي همراه در سطح گفتارپس از

پيش از درمان ……………………………………………………………………………………………………………………………….102

جدول 4-47 آناليز واريانس براي متغيرها در سطح گفتار……………………………………………………………103

جدول 4-48 آزمون تي مستقل براي متغير درصد هجاي لكنت شده در سطح خواندن……………..104

جدول4-49 آمار توصيفي براي آزمون تي مستقل………………………………………………………………………..105

جدول 4-50 آزمون تي درون گروهي براي متغير درصد هجاهاي لكنت شده در سطح خواندن در

گروه آزمايش …………………………………………………………………………………………………………………………………105

جدول4-51 آمار توصيفي براي آزمون تي مستقل………………………………………………………………………..106

 

جدول 4-52 آزمون تي درون گروهي براي متغير درصد هجاهاي لكنت شده در سطح خواندن در

گروه كنترل …………………………………………………………………………………………………………………………………….106

جدول4-53 آمار توصيفي براي آزمون تي مستقل…………………………………………………………………………106

جدول 4-54 آزمون تي مستقل براي متغير درصد هجاي لكنت شده در سطح خواندن پس از

درمان………………………………………………………………………………………………………………………………………………..107

جدول 4-55 آزمون تي مستقل براي متغير درصد ديرش لكنت در سطح خواندن پيش از

درمان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 108

جدول4-56 آمار توصيفي براي آزمون تي مستقل………………………………………………………………………..109

جدول 4-57 آزمون تي درون گروهي براي متغير درصد ديرش لكنت در سطح خواندن در

گروه آزمايش ………………………………………………………………………………………………………………………………..110

جدول4-58 آمار توصيفي براي آزمون تي مستقل………………………………………………………………………..110

جدول 4-59 آزمون تي درون گروهي براي متغير درصد ديرش لكنت در سطح خواندن در

گروه كنترل …………………………………………………………………………………………………………………………………..111

جدول4-60 آمار توصيفي براي آزمون تي مستقل………………………………………………………………………..111

جدول 4-61 آزمون تي مستقل براي متغير درصد ديرش لكنت در سطح خواندن پس از درمان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………112

جدول4-62 آمار توصيفي براي آزمون تي مستقل……………………………………………………………………….113

جدول 4-63 آزمون تي مستقل براي متغير درصد رفتارهاي فيزيكي همراه در سطح خواندن پيش ازدرمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………..113

جدول4-64 آمار توصيفي براي آزمون تي مستقل………………………………………………………………………….114

جدول 4-65 آزمون تي درون گروهي براي متغير درصد رفتارهاي فيزيكي همراه در سطح خواندن در

گروه آزمايش ………………………………………………………………………………………………………………………………….115

جدول4-66 آمار توصيفي براي آزمون تي مستقل………………………………………………………………………115

جدول 4-67 آزمون تي درون گروهي براي متغير درصد رفتارهاي فيزيكي همراه در سطح خواندن

در گروه كنترل ………………………………………………………………………………………………………………………………..116

جدول4-68 آمار توصيفي براي آزمون تي مستقل…………………………………………………………………………117

جدول 4-69 آزمون تي مستقل براي متغير درصد رفتارهاي فيزيكي همراه در سطح خواندن پس ازدرمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………..118

جدول 4-70 آناليز واريانس براي متغيرها در سطح خواندن………………………………………………………….119

جدول 4-71 آزمون تي مستقل براي متغير SSI-3 همراه در سطح تك گويي پيش از درمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….120

جدول4-72 آمار توصيفي براي آزمون تي مستقل…………………………………………………………………………121

جدول 4-73 آزمون تي درون گروهي براي متغير درصد SSI-3  در سطح تك گويي در گروه آزمايش پيش از درمان ……………………………………………………………………………………………………………………121

جدول4-74 آمار توصيفي براي آزمون تي مستقل………………………………………………………………………….121

جدول 4-75 آزمون تي درون گروهي براي متغير درصد SSI-3  در سطح تك گويي در گروه كنترل پيش از درمان ………………………………………………………………………………………………………………………………….122

جدول4-76 آمار توصيفي براي آزمون تي مستقل…………………………………………………………………………122

جدول 4-77 آزمون تي مستقل براي متغير SSI-3 همراه در سطح تك گويي پس از درمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….123

جدول4-78 آمار توصيفي براي آزمون تي مستقل…………………………………………………………………………124

جدول 4-79 آزمون تي مستقل براي متغير SSI-3 همراه در سطح گفتار پيش ازدرمان ………….125

جدول4-80 آمار توصيفي براي آزمون تي مستقل…………………………………………………………………………125

جدول 4-81 آزمون تي درون گروهي براي متغير درصد SSI-3   در سطح گفتار در گروه آزمايش پيش از درمان …………………………………………………………………………………………………………………………………126

جدول4-82 آمار توصيفي براي آزمون تي مستقل…………………………………………………………………………126

جدول 4-83 آزمون تي درون گروهي براي متغير درصد SSI-3   در سطح گفتار در گروه كنترل پيش از درمان …………………………………………………………………………………………………………………………………..127

جدول4-84 آمار توصيفي براي آزمون تي مستقل…………………………………………………………………………127

جدول 4-85 آزمون تي مستقل براي متغير SSI-3 همراه در سطح گفتار پس از درمان…………….128

جدول4-86 آمار توصيفي براي آزمون تي مستقل…………………………………………………………………………129

جدول 4-87 آزمون تي مستقل براي متغير SSI-3 همراه در سطح خواندن پيش از درمان در گروه آزمايش……………………………………………………………………………………………………………………………………………..129

جدول4-88 آمار توصيفي براي آزمون تي مستقل…………………………………………………………………………130

جدول 4-89 آزمون تي درون گروهي براي متغير درصد SSI-3   در سطح خواندن در گروه آزمايش پيش از درمان ………………………………………………………………………………………………………………………………….131

جدول4-90 آمار توصيفي براي آزمون تي مستقل…………………………………………………………………………..131

جدول 4-91 آزمون تي درون گروهي براي متغير درصد SSI-3   در سطح خواندن در گروه كنترل پيش از درمان ………………………………………………………………………………………………………………………………….132

جدول 4-92 آزمون تي مستقل براي متغير SSI-3 همراه در سطح خواندن پس از درمان…………133

جدول4-93 آمار توصيفي براي آزمون تي مستقل…………………………………………………………………………134

جدول 4-94 آناليز واريانس براي متغيرSSI-3 در سطوح مختلف……………………………………………….134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

كليات تحقيق

 

 

 

 

1-1 مقدمه

گفتار و زبان كارآمد ترين راه ارتباطي ميان انسان هاست. اين شيوه ارتباطي در صورت دارا بودن ويژگي هاي خاص مي تواند نقش خود را به طورمؤثر ايفا كند. هريك از اين ويژگي ها ممكن است جداگانه يا با هم به دلايل مختلف دچار آسيب هايي به درجات گوناگون شوند و مسير ارتباطي انسان را مختل نمايند. يكي از شايعترين اين اختلالات، لكنت است(1). هرگونه اختلال درتداوم، سرعت، سهولت در توليد، بر­نامه­­­ ­­­ريزي، ريتم گفتاري و يا تركيبي از اين عوامل باعث ايجاد پديده اي به نام نارواني يا لكنت خواهد شد. به عبارتي ديگر هرگونه از هم گسيختگي و آشفتگي جريان طبيعي گفتار، منجر به لكنت مي­ گرد­د(2). ون- رايپر(1982)[1] بر اين باور است، لكنت زماني پديد مي آيد كه در جريان طبيعي گفتار، وقفه اي ناگهاني و غير طبيعي به واسطه تكرار، كشيده گويي، به ميان اندازي و قفل شدن دهان در هر كدام از سطوح صدا، هجا، كلمه و حتي عبارات، ايجاد شده و بعضاً با “رفتارهاي وابسته [2]“همراه است(3). لكنت يك اختلال رايج در دوران كودكي است. اين اختلال اكثر گفتاردرمانگراني را كه در حيطه كودكان فعاليت مي كنند، نگران نموده و به چالش مي اندازد. آمارها نشان مي دهد كه از هر صد كودكي كه به مدرسه مي روند، يك كودك لكنت مي نمايد(4). يكي از مواردي كه ذهن محققين را به خود مشغول ساخته، ارتباط عوامل زباني با بروز لكنت مي باشدكه در سطوح آواشناختي و واج شناختي، نحو و معنا شناختي است. به عبارتي فرض بر اين است كه ويژگي هاي واژه ها و طول گفته ها در هنگام بيان مي تواند احتمال بروز لكنت را افزايش دهد(5). متغير بودن ميزان نارواني گفتار به دنبال تغييرات بر روي ويژگي هاي واژه ها، نقش و اثر مهمي در درمان لكنت دارد(6). از آنجا كه لكنت يك اختلال عصبي-رشدي[3]است، بنابراين هرچه كودكان در سن پايين تر درمان شوند، بهتر به درمان پاسخ مي دهند. براي گروه كودكان دبستاني نيز حياتي است

تامؤثر ترين درمان را قبل از آنكه لكنت آنها پايدار شود، دريافت دارند(7). كودكاني كه همزمان با بزرگ شدن، همچنان به لكنتشان ادامه مي دهند مجبورند در مقابل آسيب هايي از جمله برهم خوردگي غير ارادي گفتار و مسايلي همراه از قبيل پريشاني، شكست، شرمندگي، نگراني و اجتناب اجتماعي مقابله نمايند. يكي از نگراني هاي بزرگ در تحقيق اخير اين است كه هزاران كودك در خطر اين مسايل مي باشند. بسياري از كودكاني كه لكنت مي نمايند در طول زمان از نظر رواني و اجتماعي ضعيف خواهند شد. براي همين دلايل، ضروري است كه درمان هاي مؤثري را براي كودكان دبستاني ترتيب داد تا اثر هر آسيب احتمالي را كاهش داد(1). رويكرد هاي رفتاري سالهاست كه به طور فزاينده متداول شده و مورد پذيرش قرار گرفته اند و اين امر مي تواند به اين دليل باشد كه فنون مورد استفاده عمدتاً بطور مستقيم از اصول شناخته شده رفتار انسان ريشه گرفته اند و توسط شواهد آزمايشگاهي و آزمايش هاي ميداني به طور دقيق تر حمايت شده اند(8). يكي از روش هاي درماني مستقيم كه براي درمان لكنت كودكان در سنين دبستان به كار مي رود، رويكرد افزايش تدريجي طول و پيچيدگي گفتارGILCU)) است. اين رويكرد شامل 54 گام است كه بسيار دقيق كنترل شده و منسجم در طول سه مرحله ايجاد[4]، انتقال[5]و تثبيت[6]صورت مي گيرد. ريان[7]، گفتار را يك فعاليت عامل[8]مي داند و بنابراين از ديدگاه وي گفتار ناروان به صورت شرطي سازي عامل به بهترين وجه درمان مي شود. به عبارت ديگر اين روش بر پايه شرطي سازي عامل صورت مي گيرد(9). در اين پژوهش اثربخشي برنامه GILCU بر كاهش نارواني گفتار كودكان دبستاني داراي لكنت11- 6 سال مورد بررسي قرار گرفته است.

 

 

1-2  بيان مسئله

شيوه هاي درمان لكنت در دوران مدرسه تابع دو ديدگاه لكنت روان (اصلاح لكنت)[9]و گفتار روان(رواني گفتار)[10]مي باشد. هدف درماني ديدگاه لكنت روان پرداختن به نگرش فرد نسبت به لكنت و مشكلات عاطفي افراد لكنتي به عنوان يك مشكل زيربنايي است اما در ديدگاه گفتار روان هدف درماني دستيابي به گفتار روان مي باشد. به عبارت ديگر، در ديدگاه گفتار روان اعتقاد بر اين است كه لكنت تشكيل شده است از يك سري علائم نارواني در گفتار نظير تكرار، گير، كشش، ميان پراني است و  اين علائم باعث شده رفتارهاي ديگري نظير ترس، تقلا، اضطراب و … ايجاد گردد كه با رفع علائم لكنت تمام اين علائم نيز رفع مي شود و نيازي به كار روي رفتارهاي ايجاد شده به دنبال لكنت نمي باشد. تعدادي از روش هاي درماني گفتار روان عبارتند از گفتار زمان بندي شده، كشيده گويي، شرطي كردن عامل(10). روش درماني GILCU كه قرار است در اين پژوهش مورد بررسي قرار گيرد نوعي از روش شرطي سازي عامل[11] است. اين نوع درمان، بسيار دقيق كنترل شده و منسجم مي باشدكه در سه مرحله ايجاد، انتقال و تثبيت در 54 گام طي مي شود. در اينجا لازم است مسير ظهور اين روش درماني به شكل مختصر بيان شود. شاین[12](1980) برای اولین بار لکنت را به صورت عدم هماهنگی عضله گفتاری و سیستم های کد گذاری زبانی توصیف نمود، به صورتیکه عصب دهی عضله گفتاری نسبت به ایده زبانی که کودک می خواهد بیان کند بسیار کند است. طبق یافته ها ی او درمان از پاسخ های آسان شروع شده و به تدریج به سمت پاسخ های پیچیده تر می رود که این امر به کودک در پیش سازماندهی[13] استراتژی های طراحی- حرکتی[14] کمک می کند. در همین سال استاکر[15](1980) دریافت نمود که ناروانی گفتار در کودکان به همراه افزایش تقاضاهای ارتباطی افزایش می یابد. وی به دنبال این یافته، روش درمانی و تشخیصی را توسعه داد. بعد از آن رایلی[16](1983) ثابت نمود کودکانی که لکنت می نمایند به دنبال طولانی شدن و پیچیده شدن جملات، لکنتشان افزایش می یابد. کاستلو[17](1983) روش درمانی شرطی را بر پایه افزایش طول بیان[18] توسعه داد. ریان (1984) یک برنامه شزطی به نام GILCU را بر اساس افزایش تدریجی طول و پیچیدگی بیانات توسعه داد که طی آن ریان گزارش نمود که این روش برای کودکان دبستانی با درصد موفقیت زیادی همراه است. به دنبال آن پركينز(1992)[19] گزارش نمود افرادي كه لكنت مي نمايند احتمالاً به دنبال استفاده از بيانات ساده و كوتاه روان ترند. پس از آن استارك ودرگيونز(1997)[20] نيز گزارش نمودند كه رواني گفتار با كنترل طول و پيچيدگي گفته ها و افزايش تدريجي آنها در طول درمان ايجاد مي شود(11). بر اساس بررسي و مطالعات انجام گرفته مطالعه اي مبني بر تاًثير روش درمانيGILCU در افزايش ميزان رواني گفتار در گروه كودكان دبستاني داراي لكنت در جامعه ايراني انجام نشده است. بنابراين محقق اثربخشي روش درماني GILCU  برروي اين گروه از كودكان را مورد بررسي و تحليل قرارداده است. لازم به ذكر است كه با توجه به زمان بر بودن اين روش در دامنه زماني 22 ماه در طول 3 مرحله ايجاد، انتقال و تثبيت، پژوهشگر صرفاً به اجراي مرحله ايجاد اكتفا نموده است.

1- 3 اهميت و ضرورت

اختلالات رواني گفتار، موضوعات بحث برانگيزي است كه با وجود سالهاي متمادي پژوهش هنوز از ديدگاه بسياري از آسيب شناسان گفتار و زبان از پيچيده ترين اختلالات مي باشد و آن را به عنوان اختلالي چند بعدي مطرح مي نمايند. اين اختلال منحصر به يك فرهنگ، زبان و ياگويش خاصي  نيست و به طور كل طبق آمار و ارقام مختلف، يك درصد از جمعيت جهان لكنت مي كنند. ميزان بروز اين اختلال در كودكي چند برابر شيوع آن در بزرگسالي است. برخي مطالعات در سال 2002 ميزان شيوع لكنت در فاصله سني 18-5 سال را %9/0 درصد محاسبه نمودند(12). لكنت از عوامل متعددي تاثير مي پذيرد به طوريكه كيفيت آن در كودكان و بزرگسالان تفاوت هاي زيادي پيدا مي كنند و به تدريج كه كودك بزرگ تر مي شود احتمال تداوم آن نيز  بيشتر مي شود. زماني كه لكنت به صورت مزمن در آيد تاًثير منفي بر رشد عاطفي – اجتماعي، تحصيلي كودك  مي گذارد. برخي كودكان هنگام لكنت شديد دچار اضطراب شده و ممكن است در برقراري ارتباط با ديگران مشكل پيدا كنند(13). اين عوامل ضرورت انجام مداخله مؤثر در كودكان دبستاني همراه با لكنت را  برجسته تر و مهم تر مي نمايد. بنابراين ضرورت انجام اين پژوهش به شرح زير مي باشد:

1 . در دسترس نبودن پژوهش هاي علمي لازم در حيطه درمان كودكان  دبستاني همراه با لكنت

 1. 2. عدم وجود برنامه منسجم براي درمان كودكان همراه با لكنت در سنين دبستان در ايران
 2. 3. تثبيت لكنت در كودكان دبستاني در صورت نداشتن برنامه درماني مؤثر

با توجه به موارد بالا محقق در نظر دارد تا تاًثير برنامه GILCU را بر روي اين كودكان مورد بررسي وتحليل قرار دهد.

1-4 اهداف پژوهش

1-4-1 هدف كلي

هدف از اين مطالعه ، بررسي تأثير روش درمانی GILCU  بر كاهش نارواني گفتار كودكان دبستاني 11-6 سال مبتلا به لکنت مي باشد.

1-4-2 اهداف اختصاصي

پژوهشگر بر آن است که اهداف زیر را در مورد تأثیر GILCU بر روی کودکان دبستانی 11-6 سال مبتلا به لکنت به تحقق در آورد:

 1. تعيين درصد هجاهای لکنت شده در خواندن، تک گویی، گفتار محاوره ای
 2. تعيين میانگین ديرش لكنت در خواندن، تک گویی، گفتار محاوره ای
 3. تعيين میزان رفتارهاي فيزيكي همراه در خواندن، تک گویی و گفتار محاوره ای

همچنین محقق بر آن است که تأثیر روش درمانی GILCU  را با روش های درمانی سنتي بر متغیر های زیر مقایسه نماید:

 1. تعيين درصد هجاهای لکنت شده در خواندن، تک گویی و گفتار محاوره ای
 2. تعيين میانگین دیرش لکنت در خواندن، تک گویی و گفتار محاوره ای
 3. تعيين میزان رفتار های فیزیکی همراه در خواندن، تک گویی و گفتار محاوره ای

1-4-3  اهداف كاربردي

 1. امكان استفاده از دستاوردهاي حاصل از روش GILCU به منظور تهيه برنامه درماني منسجم
 2. امكان كوتاه شدن دوره درماني و صرفه جويي در هزينه درمان
 3. امكان بررسي ارتباط ميان رواني گفتار و افزايش طول و پيچيدگي گفته

1-5  سوال ها

 1. آيا اثربخشي روش درماني GILCU درمقايسه با روش هاي سنتي بر روي درصد هجاهای لکنت شده در كودكان دبستاني 11-6 ساله مبتلا به لکنت در خواندن، تک گویی و گفتار محاوره ای مشهود است؟
 2. 2. آيا اثربخشي روش درماني GILCU درمقايسه با روش هاي سنتي بر روي میانگین ديرش لكنت در كودكان دبستاني 11-6 ساله مبتلا به لکنت در خواندن، تک گویی و گفتار محاوره ای مشهود است؟
 3. آيا اثربخشي روش درماني GILCU درمقايسه با روش هاي سنتي بر روي میزان رفتارهاي فيزيكي همراه در كودكان دبستاني 11-6 ساله مبتلا به لکنت در خواندن ، تک گویی و گفتار محاوره ای مشهود است؟

[1]. Van Raiper

[2] .Associated Behaviours

[3]. Neuro-developmental

1.. Establishment

[5]. Transfer

[6]. Maintenance

[7].Ryan

[8]. Operant

[9]. Stuttring modification

 1. 10. Fluencing shaping

[11]. Conditioning agent

[12] .Shine

[13] .Pre-organizing

[14] .Motor-planning srategies

[15]. Stocker

[16] .Riley

[17] .castello

[18] .Extended length of utterance

[19] .Perkines

[20] .Stark weather &Givens

 

 

تعداد صفحه :134

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --