پایان نامه ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی گرایش زبان شناسی همگانی: ساخت موضوعی و نقش‌های تتا در ترکیب‌های فعلی زبان فارسی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زبان‌شناسی همگانی

 

ساخت موضوعی و نقش‌های تتا در ترکیب‌های فعلی زبان فارسی

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد دبیرمقدم

 

استاد مشاور:

سرکار خانم دکتر زری سعیدی‌

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

ترکیب فعلی در زبان‌های هندواروپایی ازجمله زایاترین فرایندهای واژه‌سازی محسوب می‌شود. این فرایند در زبان فارسی متشکل از دو یا چند سازه است که هسته نحوی آن، فعل و دست‌کم یکی از سازه‌های دیگر آن غیرمستقل است. سازه‌های غیرفعلی در ترکیب‌های فعلی زبان فارسی می‌توانند موضوع درونی، موضوع بیرونی و غیرموضوع یا افزوده (قیدهای مکان، زمان، کیفیت، و نیز مفعول حرف‌اضافه) باشند که طی فرایند انضمام به سازه فعلی متصل شده، ترکیب واحدی را به‌دست می‌دهند. در این پژوهش با بررسی پیکره‌ای متشکل از چهار جلد نخست فرهنگ بزرگ سخن (انوری،1390) انواع ساخت‌های موضوعی و نقش‌های تتای منضم به ترکیب‌های فعلی زبان فارسی تعیین گردیده، پربسامدترین و پرکاربردترین آنها به ترتیب، پذیرنده و پذیرا دانسته شده است. همچنین کلان‌نقش معنایی کنش‌پذیر نیز در این نوع از ترکیب زبان فارسی،‌ دارای بالاترین بسامد وقوع تعیین‌شده است. از این یافته‌ها ازجمله در واژه‌سازی و نیز تبیین ساختواژی زبان فارسی می‌توان بهره برد.

کلیدواژه‌ها: ترکیب فعلی، انضمام، ساخت موضوعی، نقش‌های تتا، کلان‌نقش‌های معنایی

 

فهرست مطالب

فصل نخست: کلیّات پژوهش

1-1 مقدمه- 3

1-2 بیان مسئله- 4

1-3 مبانی نظری پژوهش– 5

1-4 اهداف و اهمیت پژوهش– 7

1-5 پرسش‌های پژوهش– 7

1-6 فرضیه‌های پژوهش– 7

1-7 اصطلاحات و مفاهیم کلیدی- 8

1-8 روش پژوهش– 9

1-9 ساختار پژوهش– 9

فصل دوم: پیشینه پژوهش

۲-۱ مقدمه- 13

۲-۲ مطالعات مربوط به ترکیب فعلی- 13

۲-۲-۱ آثار مربوط به زبان فارسی– 13

۲-۲-۱-۱ خیام‌پور (۱۳۴۷) 14

۲-۲-۱-۳ مستأجر حقیقی (۱۳۶۹) 14

۲-۲-۱-۴ صادقی (۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۸۳) 15

۲-۲-۱-۵ کلباسی (۱۳۸۰) 16

۲-۲-۱-۶ طباطبایی (۱۳۸۲، ۱۳۸۷) 16

۲-۲-۱-۷ شقاقی (۱۳۸۶) 17

۲-۲-۱-۸ میرعمادی و مجیدی (۱۳۸۶) 17

۲-۲-۱-۹ خبّاز (۱۳۸۶) 17

۲-۲-۱-۱۰ ابوالقاسمی (۱۳۸۹) 18

۲-۲-۱-۱۱ سعیدی‌ (۲۰۰۹، 2012، بی‌تا) 19

۲-۲-۱-۱۲ غنچه‌پور (۱۳۹۲) 20

۲-۲-۱-۱۳ شکی (۱۹۶۴) 21

۲-۲-۱-۱۴ لمبتون (۱۹۸۴) 22

۲-۲-۱-۱۵ تهرانیسا (۱۹۸۷) 22

۲-۲-۱-۱۶ واحدی (۲۰۰۹) 22

۲-۲-۲ آثار مربوط به زبان‌های دیگر- 23

۲-۲-۲-۱ لیز (۱۹۶۰) 23

۲-۲-۲-۲ لوی (۱۹۷۸) 24

۲-۲-۲-۳ روپر و زیگل (۱۹۷۸) 25

۲-۲-۲-۴ سلکرک (۱۹۸۲) 25

۲-۲-۲-۵ لیبر (۱۹۸۳، ۲۰۰۴، ۲۰۰۹) 26

۲-۲-۲-۶ زوئیکی (۱۹۸۵ و ۱۹۹۳) 27

۲-۲-۲-۷ بوی (۱۹۸۸، ۲۰۰۵) 27

۲-۲-۲-۸ جنسن (۱۹۹۰) 28

۲-۲-۲-۹ متیوز (۱۹۹۱) 28

۲-۲-۲-۱۰ میلر (۱۹۹۳) 28

۲-۲-۲-۱۱ جکنداف (۱۹۹۷) 29

۲-۲-۲-۱۲ فب (۱۹۹۸) 29

۲-۲-۲- ۱۳ اسپنسر (۲۰۰۰) 30

۲-۲-۲-۱۴ اسکالیزه، بیزتو و گوئوارا (۲۰۰۵) 30

۲-۲-۲-۱۵ فوکوشیما (۲۰۰۵) 30

۲-۲-۲-۱۶ اسکالیزه و بیزتو (۲۰۰۹) 31

۲-۲-۲-۱۷ گیگریچ (۲۰۰۹) 31

۲-۲-۲-۱۸ صدیقی (۲۰۰۹) 32

۲-۳ مطالعات مربوط به انضمام- 32

۲-۳-۱ مطالعات زبان‌شناسان ایرانی درمورد انضمام- 32

۲-۳-۱-۱ دبیرمقدم (۱۳۷۶) 32

۲-۳-۱-۲ کریمی (۱۹۹۷) 34

۲-۳-۱-۳ ارکان (۱۳۸۵) 34

۲-۳-۱-۴ شقاقی (۱۳۸۶) 35

۲-۳-۲ مطالعات زبان‌شناسان غیرایرانی درمورد انضمام- 35

۲-۳-۲-۱ سپیر (۱۹۱۱) 36

۲-۳-۲-۲ سیداک (۱۹۸۰) 36

۲-۳-2-3 میتون (۱۹۸۴) 36

۲-۳-2-4 تراویس (۱۹۸۴) 37

۲-۳-2-5 بیکر (۱۹۸۸) 38

۲-۳-2-6 روزن (1989) 38

۲-۳-2-7 اسپنسر (2000) 39

۲-۳-2-8 گرتس (2001) 39

۲-۳-2-9 اندرسن (2001) 40

2-3-2-10 مسم (2001) 40

۲-۳-2-11 لیبر (2010) 41

2-4 مطالعات مربوط به ساخت موضوعی و نقش‌های تتا 41

۲-4-۱ آثار مربوط به زبان فارسی– 41

۲-۴-۱-۱ قادری (۱۳۸۳) 42

۲-۴-۱-2 هادیان (1387) 43

۲-۴-۱-3 معزی‌پور (1388) 43

۲-۴-۱-4 عبداللهی (1390) 44

۲-۴-۱-4 غنچه‌پور (1392) 46

۲-4-2 آثار مربوط به زبان‌های دیگر- 47

2-4-2-1 السینا (1992، 2001) 48

2-4-2-2 هیل و کیسر (1993، 2002) 49

2-4-2-3 هگمن و گرون (1999) 51

2-4-2-4 ون‌ویلن (2000، 2005) 52

2-4-2-5 سعید (2003) 54

2-4-2-6 هایدن (2005) 56

2-4-2-7 لوین و رپپورت (2005) 57

2-5 خلاصه- 58

فصل سوم: مبانی نظری

3-1 مقدمه- 61

3-2 مبانی نظری پژوهش– 61

3-3 ترکیب فعلی- 63

3-3-1 تمایز ترکیب از گروه نحوی– 65

3-3-2 هسته نحوی در ترکیبهای فعلی– 68

3-3-3 هسته معنایی در ترکیبهای فعلی– 68

3-3- 4 خاستگاه تشکیل ترکیبهای فعلی– 69

3-3-5 نحوه تشکیل ترکیب‌های فعلی– 70

3-3-5-1 نظریه گشتاری- واژگانی روپر و زیگل (1978) 70

3-3-5-2 نظریه نحو واژه سلکرک (1982) 71

3-3-5-3 نظریه ارتباط موضوعی و تراوش مشخصه‌ای لیبر (1983) 72

3-3-5-4 نظریه نامتقارن دیشولو (2009) 72

3-3-5-5 نظریه صرف توزیعی هارلی (2009) 73

3-3-6 انضمام- 73

3-4 ساخت موضوعی- 76

3-4-1 موضوعهای تلویحی و موضوعهای تصریحی– 79

3-5 نقش‌های تتا 82

3-6 خلاصه- 83

فصل چهارم: تحلیل داده‌ها

4-1 مقدمه- 87

4-2 نحوه استخراج داده‌ها 88

4-3 ترکیب فعلی در زبان فارسی- 90

4-3-1 هسته نحوی در ترکیب‌های فعلی زبان فارسی– 91

4-3-2 هسته معنایی در ترکیب‌های فعلی زبان فارسی– 92

4-3-3 خاستگاه تشکیل ترکیب‌های فعلی زبان فارسی– 93

4-3-4 شیوه تشکیل ترکیب‌های فعلی زبان فارسی– 94

4-4 ساخت موضوعی و نقش‌های تتا در ترکیب‌های فعلی زبان فارسی- 95

4-4-1 بسامد نقش‌های تتا در ترکیب‌های فعلی زبان فارسی– 97

4-4-1-1 توزیع ساخت موضوعی منضم به ستاک فعلی- 98

4-4-1-2 توزیع ساخت غیرموضوعی منضم به ستاک فعلی- 99

4-4-2 کلان‌نقش‌های معنایی در ترکیب‌های فعلی زبان فارسی– 101

4-4-2-1 توزیع کلان‌نقش‌های معنایی در ترکیب‌های فعلی زبان فارسی- 103

4-5 خلاصه- 104

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه‌گیری

5-1 مقدمه- 109

5-2 خلاصه فصل‌های گذشته- 109

5-3 نتیجه‌گیری- 112

5-3-1 پرسش‌ها و فرضیه‌های پژوهش— 113

5-3-2 پاسخ‌ به پرسش‌های پژوهش و نتایج– 113

5-4 پیشنهادهایی برای مطالعات آینده 114

منابع- 116

چکیده انگلیسی- 130


1-1 مقدمه

فصل حاضر مقدمه‌ای است برای بررسی بحث اصلی این پژوهش که در ارتباط با ’ترکیب فعلی‘[1] و سازه‌های تشکیل‌دهنده آن محسوب می‌شود. عنوان پژوهش حاضر “ساخت موضوعی[2] و نقش‌های تتا[3] در ترکیب‌های فعلی زبان فارسی” است. ترکیب فعلی، ’ترکیب ترکیبی‘[4] یا ’ترکیب ثانویه‘[5] ساختی است متشکل از دو یا چند سازه که هسته نحوی آن برگرفته از فعل و عناصر دیگر آن شامل سازه غیرفعلی و نیز ’وند اشتقاقی[6]‘ است. سازه غیرفعلی در این ترکیب زبان فارسی ممکن است ’موضوع [7]‘فعل یا ’غیرموضوع [8]‘باشد. در این پژوهش سعی می‌شود تا به انضمام[9] موضوع‌های فعل نظیر ’عامل‘[10]،‌ ’پذیرا‘[11]، ’پذیرنده [12]‘و نظایر آن به‌منظور تشکیل ترکیب فعلی و بررسی انواع و بسامد آنها پرداخته ‌شود.

[1] deverbal compound

[2] argument structure

[3] theta roles

[4] synthetic compound

[5] secondary compound

[6] derivational affix

[7] argument

[8] non-argument

[9] incorporation

[10] agent

[11] patient

[12] theme

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 145

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :              [email protected]