متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه اصفهان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه زبان و ادبیات فارسی

  

پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی زبان و ادبیات فارسی

تحلیل ساختاری و محتوایی داستان های کوتاه بهرام صادقی

 

 استاد راهنما:

دکتر محمدرضانصراصفهانی

 

استاد مشاور:

دکتر محسن محمدی فشارکی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

ساختار به شیوه ی سازماندهی و مجموع روابط عناصر و اجزای سازنده ی اثر اطلاق می شود و تحلیل ساختاری چگونگی روابط میان عناصر اثر را بررسی می نماید.در کنار آن محتوای اثر نیز به عنوان فکر و اندیشه ی غالب بر آن یکی از مهم ترین این عناصر به شمار می رود و لذا با تحلیل و بررسی محتوا در کنار ساختار اثر می توان به شناخت همه جانبه ی آن یاری نمود.

در نگارش این پژوهش سعی بر آن است که  شیوه ی مذکور بر روی داستان های کوتاه” بهرام صادقی،نویسنده ی نامدار دهه ی سی و چهل پیاده شود و با تحلیل ساختاری و محتوای آثار وی سبک نویسندگی او را ارزیابی گردد.

وی از سال1335 با چاپ داستان های کوتاه در مجلّات ادبی فعالیت ادبی خود را آغاز نمود و به زودی توانست با تکیه بر طنزی ظریف و روانکاوی عمیق شخصیت های داستان هایش به عنوان نویسنده ای صاحب سبک در عرصه ی ادبی آن روزگار مطرح گردد.گرچه دوران خلّاقیّت هنری او چندان طولی نکشید  اما در همین مدت کوتاه داستان هایی فراموش ناشدنی آفرید.

از مهم ترین مضامین داستان هایش ناامیدی مزمن،سرخوردگی توأم با پوچی،مرگ اندیشی،ترس،تنهایی و البته انتقاد از نابسامانی های اجتماعی ایجاد شده پس از کودتا و نیز ترسیم هدفمند آشفتگی مناسبات خانوادگی است.

گمنامی عجیب و مرموز صادقی در جامعه ی ادبی ایران،نگارنده را بر آن داشت تا با بررسی الگوی داستان های کوتاه وی که در کتاب“سنگر و قمقمه های خالی”به چاپ رسیده اند،توانایی های او در زمینه ی کوتاه نویسی جدید و نیز تأثیرگذاری او بر آیندگان را به خوانندگان نشان دهد.

 

واژه های کلیدی: ساختار – محتوا – داستان کوتاه – بهرام صادقی

                                                             فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه

کوته نوشت ها      ………………………………………………………………………………………………………………..            ..           د

پیشگفتار ………………………………………………………………………………………………………        …………………………….           ذ

فصل اول :کلیات

1 – 1 داستان کوتاه……………………………………………………………………………………………………………………        …          1

1-2ساختار………………………………………………………………………………………………..           …………………………….           6

1-3 ساختارگرایی…………………………………………………………………………………………………………………..           6

1-4 زندگی نامه ی بهرام صادقی…………………………………………………………………           …………………………….           8

1-4-1 فعالیت های ادبی بهرام صادقی……………………………………………………… …………………………….           10

1-4-2 خدمت سربازی در سروک یاسوج………………………………………………………………………………….          ..           11

1-4-3تحویل دیرهنگام پایان نامه ی درسی و اخذ درجه ی دکترای طبابت……………………………….          12

1-4-4 ازدواج………………………………………………………………………………………………………………………….           ..           13

1-4-5 کسب جایزه ی ادبی فروغ………………………………………………………………            …………………………….           13

1-4-6 داستان گویی شفاهی……………………………………………………………………. …………………………….           15

1-4-7 بدرور مادر و خاموشی بهرام…………………………………………………………………………………………..          .           16

1-4-8اندوهیاد بهرام صادقی……………………………………………………………………………………………………           .           17

1-4-9 سال شمار زندگی و آثار بهرام صادقی…………………………………………………………………………..           20

فصل دوم : ساختار داستان های کوتاه صادقی

2-1 پیرنگ………………………………………………………………………………………………..           …………………………….           29

2-1-1 شروع داستان…………………………………………………………………………………            …………………………….           31

2-1-1-1 شیوه های شروع داستان…………………………………………………………….            …………………………….           31

2-1-1-2شروع داستان های صادقی…………………………………………………………..            …………………………….           32

2-1-2 گره افکنی……………………………………………………………………………………..            …………………………….           35

2-1-2-1 گره افکنی در داستان های صادقی…………………………………………………………………………….           36

2-1-3 کشمکش………………………………………………………………………………………            ……………………………..          38

2-1-3-1 انواع کشمکش…………………………………………………………………………..            ………………………………         38

2-1-3-2 کشمکش در داستان های صادقی……………………………………………….            ………………………………         39

2-1-3-2-1کشمکش انسان با انسان…………………………………………………………………………………………         39

2-1-3-2-2 کشمکش انسان با خود………………………………………………………………………………………….         40

2-1-3-2-3 کشمکش انسان با جامعه……………………………………………………………………………………….         41

2-1-3-2-4 کشمکش دو گروه از انسان ها با هم………………………………………………………………………..         42

2-1-3-2-5 کشمکش انسان با طبیعت……………………………………………………………………………………..         42

2-1-3-2-6 کشمکش انسان با حیوان………………………………………………………………………………………..        42

عنوان                                                                                                                          صفحه

2-1-3-2-7 کشمکش حیوان با حیوان……………………………………………………………………………………….        42

2-1-3-2-8 کشمکش انسان با عوامل موهوم و فراطبیعی…………………………………………………………….        42

2-1-3-2-9 کشمکش انسان با دستاوردهای بشری…………………………………………………………………….        43

2-1-3-2-10 کشمکش های جسمانی………………………………………………………………………………………        43

2-1-3-2-11 کشمکش های اخلاقی……………………………………………………………………………………………..     44

2-1-3-2-12 کشمکش عاطفی………………………………………………………………………………………………….        44

2-1-3-2-13 کشمکش ذهنی……………………………………………………………………………………………………        45

2-1-4 حالت تعلیق یا هول و ولا…………………………………………………………………………………………………       46

2-1-4-1 راه های ایجاد تعلیق در داستان…………………………………………………………………………………….       47

2-1-4-2 تعلیق و انتظار در داستان های صادقی……………………………………………………………………………      47

2-1-4-2-1 حالت تعلیق در داستان با مطرح کردن یک راز سر به مهر………………………………………….       47

2-1-4-2-2حالت تعلیق در داستان با قرار دادن شخصیت ها در

موقعیت های دشوار……………………………………………………………………………………………………………………..       49

2-1-4-2-3 حالت تعلیق در داستان با پیروزی ظاهری شخصیت منفی

و غافلگیری مخاطب با پیروزی نهایی شخصیت مثبت……………………………………………………………………      50

2-1-5 بحران………………………………………………………………………………………………………………………………       51

2-1-5-1 بحران در داستان های صادقی……………………………………………………………………………………….       51

2-1-6 نقطه ی اوج………………………………………………………………………………………………………………………      56

2-1-6-1 نقطه ی اوج داستان های صادقی……………………………………………………………………………………      57

2-1-7 گره گشایی……………………………………………………………………………………………………………………….      59

2-1-7-1 گره گشایی در داستان های صادقی………………………………………………………………………………..      59

2-1-8 پایان………………………………………………………………………………………………………………………………..      62

2-1-8-1 روش های پایان بندی……………………………………………………………………………………………………      62

2-1-8-2 پایان بندی در داستان های صادقی……………………………………………………………………………….       63

2-1-9 روایت………………………………………………………………………………………………          …………………………………       68

2-1-9-1روایت شناسی……………………………………………………………………………………………………………….       69

2-1-9-2 نظریه ی روایت لباو………………………………………………………………………………………………………….   70

2-1-9-3 تطبیق دو داستان از داستان های صادقی با نظریه ی روایت لباو…………………………………..         71

2-1-9-3-1 تطبیق داستان زنجیر بر اساس نظریه ی لباو……………………………………………………………..       71

2-1-9-3-2تطبیق داستان کلاف سردرگم بر اساس نظریه ی لباو…………………………………………………..       75

2-2 شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………………      77

2-2-1 تعریف………………………………………………………………………………………………………………………………      77

2-2-2 اقسام شخصیت…………………………………………………………………………………………………………………      77

 

 

عنوان                                                                                                                   صفحه

2-2-3 شخصیت پردازی……………………………………………………………………………………………………………..       80

2-2-4 شخصیت در داستان های کوتاه صادقی…………………………………………………………………………….        81

2-2-4-1 تحلیل شخصیت های داستان های صادقی براساس الگوی

اول “شخصیت ایستا و پویا”………………………………………………………………………………………………………..       81

2-2-4-1-1شخصیت های ایستا در داستان های صادقی……………………………………………………………..        81

2-2-4-1-2شخصیت های پویا در داستان های صادقی……………………………………………………………….        82

2-2-4-2 تحلیل شخصیت های داستان های صادقی براساس

الگوی دوم”شخصیت اصلی و فرعی”………………………………………………………………………………………………      87

2-2-4-2-1 شخصیت های اصلی در داستان های صادقی…………………………………………………………..         87

2-2-4-2-2 شخصیت های فرعی در داستان های صادقی…………………………………………………………..         88

2-2-4-2-3 شخصیت های پس زمینه در داستان های صادقی……………………………………………………         90

2-2-4-3 تحلیل شخصیت های داستان های صادقی براساس

الگوی سوم”شخصیت های قراردادی،نوعی و…”…………………………………………………………………………..        94

2-2-4-3-1 شخصیت های نوعی در داستان های صادقی…………………………………………………………..         94

2-2-4-3-2 شخصیت های قراردادی در داستان های صادقی………………………………………………………         100

2-2-4-3-3 شخصیت های تمثیلی در داستان های صادقی………………………………………………………..         101

2-2-4-3-4 شخصیت های همه جانبه در داستان های صادقی…………………………………………………..         103

2-2-5 شگردهای شخصیت پردازی در داستان های کوتاه صادقی………………………………………………..         104

2-2-5-1 معرفی شخصیت ها به صورت غیر مستقیم………………………………………………………………….         104

2-2-5-1-1 معرفی شخصیت ها به نحو غیرمستقیم از طریق عمل داستانی آن ها……………………….         104

2-2-5-1-2 معرفی شخصیت ها به نحو غیرمستقیم از طریق گفتگو……………………………………………         107

2-2-5-2 معرفی شخصیت ها به صورت مستقیم……………………………………………………………………….         110

2-2-5-2-1  معرفی شخصیت ها به صورت مستقیم از طریق توضیح نویسنده………………………….            111

2-2-5-2-2  معرفی شخصیت ها به صورت مستقیم از طریق گفتگو…………………………………………..          111

2-2-5-2-3  معرفی شخصیت ها به صورت مستقیم از طریق نامگذاری………………………………………          112

2-2-5-3 معرفی شخصیت ها از طریق درون پردازی آن ها

(شگرد جریان سیال ذهن)………………………………………………………………………………………………………..          113

2-2-6 الگوی شخصیت براساس نظریه ی گراماس……………………………………………………………………….        128

2-2-6-1بررسی سه داستان صادقی براساس الگوی پیشنهادی گراماس……………………………………….         130

2-2-6-1-1بررسی طرح شخصیتی داستان هفت گیسوی خونین………………………………………………..         130

2-2-6-1-2بررسی طرح شخصیتی داستان مهمان ناخوانده در شهر بزرگ………………………………….          131

2-2-6-1-3بررسی طرح شخصیتی داستان اذان غروب…………………………………………………………………        132

2-3 درونمایه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 134

 

 

عنوان                                                                                                                  صفحه

2-3-1 انواع درونمایه…………………………………………………………………………………………………………………         135

2-3-2 نحوه ی ارائه ی درونمایه………………………………………………………………………………………………..         135

2-3-3 درونمایه ی داستان های صادقی……………………………………………………………………………………..         135

2-4 زاویه ی دید……………………………………………………………………………………………………………………………..   138

2-4-1 انواع زاویه ی دید……………………………………………………………………………..          ……………………………….        138

2-4-2 زاویه ی دید در داستان های صادقی…………………………………………………………………………………        141

2-4-3 آشنایی زدایی های صادقی در مبحث راوی……………………………………………………………………….        147

2-5 سبک…………………………………………………………………………………………………………………………………………  148

2-5-1 سبک داستان های صادقی………………………………………………………………           ………………………………..        149

2-5-1-1 ویژگی های زبانی…………………………………………………………………………          ………………………………….      149

2-5-1-1-1 حصیصه های لغوی در سبک صادقی…………………………………….. ………………………………….      149

2-5-1-1-2خصیصه های نحوی در سبک صادقی……………………………………………………………….. ……….      157

2-5-1-2 ویژگی های ادبی……………………………………………………………………….            …………………………………       159

2-5-1-2-1 ظرافت های بیانی………………………………………………………………….            …………………………………       159

2-5-1-2-2 ظرافت های بدیعی………………………………………………………………..            ………………………………….      160

2-5-1-2-3 طنز………………………………………………………………………………………………………………………..        ……..      162

2-5-1-2-4 توصیفات داستانی………………………………………………………………………………………………….         ……..      166

2-5-1-3 ویژگی های فکری……………………………………………………………………………………………………………..  169

2-6 نثر………………………………………………………………………………………………………….        ……………………………………     172

2-6-1 نثر داستان های صادقی………………………………………………………………….            …………………………………       172

2-7 لحن……………………………………………………………………………………………………….       …………………………………..     174

2-7-1 لحن داستان های صادقی…………………………………………………………………………………………………       174

2-7-1-1 لحن راوی………………………………………………………………………………… ………………………………..        174

2-7-1-2 لحن شخصیت ها………………………………………………………………………………………………………..       175

2-8 فضا و رنگ…………………………………………………………………………………………………………………………..       ……        178

2-8-1 فضا و رنگ در داستان های صادقی…………………………………………………………………………………….       178

2-9 زمان…………………………………………………………………………………………………………………………………….       …..        180

2-9-1 زمان در آثار صادقی………………………………………………………………………………………………………..         181

2-10 مکان……………………………………………………………………………………………………………………………………..   186

2-10-1 شیوه های ارائه ی مکان داستان……………………………………………………………………………………         187

2-10-2 مکان در داستان های صادقی……………………………………………………………………………………….         187

2-10-3 شیوه ی ارائه ی مکان در داستان های صادقی………………………………………………………………          190

 

 عنوان                                                                                                                          صفحه

فصل سوم : محتوای داستان های کوتاه صادقی

3-1 محتوا در آثار صادقی…………………………………………………………………………..            …………………………….           192

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………..          …………………………….           206

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                          صفحه

شکل 1-1 بهرام صادقی در آزمایشگاه زیست گیاهی در حال پژوهش ………………………………………….         13

شکل1-2تصویر لوح اهدایی مراسم فروغ فرخزاد به بهرام صادقی…………………………………………………..        14

شکل1-3تصویر پشت لوح اهدایی مراسم فروغ فرخزاد به بهرام صادقی………………………………………….        15

شکل2-1 نحوه ی شکل گیری کشمکش در داستان……………………………………………………………………..        38

شکل2-2 کشمکش های داستان های صادقی بر اساس دیدگاه اول……………………………………………….        44

شکل2-3 کشمکش های داستان های صادقی بر اساس دیدگاه دوم………………………………………………        45

شکل2-4 طرق مختلف شخصیت پردازی……………………………………………………………………………………..        70

جدول2-1 شیوه های شخصیت پردازی در داستان های صادقی…………………………………………………….        108

شکل2-5 شخصیت پردازی در داستان فردا در راه است…………………………………………………………………        110

شکل 2-6 شخصیت پردازی در داستان وسواس……………………………………………………………………………..       110

شکل 2-7 شخصیت پردازی در داستان کلاف سردرگم………………………………………………………………….        110

شکل 2-8 شخصیت پردازی در داستان گردهم………………………………………………………………………………       111

شکل 2-9شخصیت پردازی در داستان داستان برای کودکان………………………………………………………….        111

شکل 2-10شخصیت پردازی در داستان نمایش در دو پرده…………………………………………………………..        111

شکل 2-11شخصیت پردازی در داستان باکمال تأسف………………………………………………………………….        112

شکل 2-12شخصیت پردازی در داستان سنگر و قمقمه های خالی……………………………………………..         112

شکل 2-13شخصیت پردازی در داستان غیرمنتظر……………………………………………………………………….        112

شکل 2-14شخصیت پردازی در داستان آقای نویسنده تازه کار است………………………………………….           113

شکل 2-15شخصیت پردازی در داستان سراسرحادثه…………………………………………………………………..        113

شکل 2-16شخصیت پردازی در داستان دراین شماره………………………………………………………………….         113

شکل 2-17شخصیت پردازی در داستان تدریس در بهار دل انگیز………………………………………………           114

شکل 2-18شخصیت پردازی در داستان زنجیر…………………………………………………………………………….         114

شکل 2-19شخصیت پردازی در داستان قریب الوقوع………………………………………………………………….          114

شکل 2-20 شخصیت پردازی در داستان هفت گیسوی خونین………………………………………………….           115

شکل 2-21 شخصیت پردازی در داستان اذان غروب………………………………………………………………….           115

شکل 2-22 شخصیت پردازی در داستان تأثیرات متقابل…………………………………………………………..           115

شکل 2-23 شخصیت پردازی در داستان یک روز صبح اتفاق افتاد …………………………………………. 116

شکل 2-24 شخصیت پردازی در داستان صراحت و قاطعیت…………………………………………………….            116

شکل 2-25 شخصیت پردازی در داستان آوازی غمناک برای یک شب بی مهتاب…………………..  116                                                                                                                

شکل 2-26 شخصیت پردازی در داستان خواب خون………………………………………………………………..           117

شکل 2-27 شخصیت پردازی در داستان عافیت………………………………………………………………………..          117

 

عنوان                                                                                                                                   صفحه

 شکل 2-28 شخصیت پردازی در داستان مهمان ناخوانده در شهر بزرگ…………………………………. 117

شکل2-29 شگردهای شخصیت پردازی در داستان های بهرام صادقی…………………………………….. 118

شکل2-30 الگوی شخصیتی گراماس………………………………………………………………………………………….         119

شکل2-31 طرح شخصیتی داستان فردا در راه است بر اساس نظریه ی گراماس…………………….   120

شکل2-32 طرح شخصیتی داستان مهمان ناخوانده… بر اساس نظریه ی گراماس……………………  121

شکل2-33 طرح شخصیتی داستان اذان غروب بر اساس نظریه ی گراماس…………………………………           122

شکل2-34 گونه های روایت…………………………………………………………………………………………………….           139

شکل2-35 ساختار روایت در نظریه ی لباو………………………………………………………………………………….        141

شکل2- 36سبک داستان های صادقی…………………………………………………………………………………………        170

شکل2-37 انواع زمان در داستان…………………………………………………………………………………………………        180

شکل2-38 انواع مکان در داستان………………………………………………………………………………………………..         186

 

پیشگفتار

 

تبیین مسئله ی پژوهشی و اهمیت آن

امروزه در ارتباط با کلیات داستان کوتاه و اصول نقد این نوع ادبی،مقالات و آثار متعددی به رشته ی تحریر درآمده است. اما بررسی ساختار و محتوای داستان های کوتاه همواره مورد کم لطفی پژوهشگران واقع شده است و یا در صورت وجود آثاری معدود در این زمینه،عمده ی توجه محققان به شاهکارها و آثار بزرگ و زبانزد ادبیات فارسی بوده منحصر گشته و آثار نویسندگان گمنامی چون بهرام صادقی کمتر در مرکز توجه قرار گرفته است.

به هر صورت،نگاه عمیق به عناصر درونی داستان و کشف الگوی پیوند آن ها درکی همه جانبه تر از ماهیت این نوع هنر ایجاد می کند و این منجر به ایجاد توسعه،خلاقیت و تحول در مسیرِ رو به رکودِ داستان نویسی خواهدشد.

این مسئله در کنار اهمیت غیرقابل انکار داستان کوتاه در طرح درام زندگی انسان و تحقق آمان های عظیم،نگارنده را برآن داشت تا به جای پرداختن به آثار سنتی و شاهکارهای ادبی به ادبیات معاصر و آثار گمنام این عرصه بپردازد تا افقی ناشناخته را در این زمینه در مقابل چشمان علاقمندان آن ترسیم نماید.درجهت تحقق این هدف آثار کوتاه بهرام صادقی انتخاب گردید.

بهرام صادقی نویسنده ی توانای دهه ی سی و چهل است که داستان های کوتاه طنزآمیز وی به عنوان نقطه ی عطف هنر نویسندگی اش با تسلط فراوان بر فرم نوشته شده اند به نحو حیرت انگیزی سال های پس ازکودتا را نشان می دهند و بیش از هر چیز هنر داستان هستند نه گزارش اجتماعی یا روانی.

مهمترین مضمون داستان هایش جست و جو در عمیق ترین لایه های ذهنی بازماندگان نسل شکست است.این جستجوی خلاقه باعث می شود که داستان هایش از لحاظ تنوع و تازگی در شکل و شیوه داستان گویی از بهترین های داستان نویسی فارسی گردند.

نوگرایی صادقی یا بهتر بگوییم پسانوگرایی او چه در درونمایه ی داستان ها و چه در شکل و ساختار آنها مسئله ای است که در نویسندگان هم عصر و نیز نویسندگان نسل بعد از او به ندرت دیده می شود.

از ویژگی های اخلاقی صادقی پرهیز از مطرح شدن و دوری از هرگونه سر و صدا و مصاحبه با روزنامه ها و جراید و عدم نقد کارهای دیگران بود و این یکی از دلایل ناشناخته ماندن او در جهان داستان نویسی است.

در پژوهش حاضر سعی بر این است که پرده از هنر و توانایی های گمنام و ناشناخته ی او در زمینه ی کوتاه نویسی برداشته شود.

اهداف پژوهش

  • بررسی و تحلیل محتوایی و ساختاری داستان های کوتاه بهرام صادقی.
  • پرداختن به کنش ها و نقش های داستانی از طریق شکستن متن و تجزیه ی آن به عناصر سازنده.
  • پرداختن به ارتباط موجود میان عناصر تجزیه شده ی داستان و شناخت سبک خاص صادقی از این طریق.
  • ارائه ی الگویی مشخص و کلی از سبک نویسندگی بهرام.

فرضیات یا پرسش ها

  • در آثار صادقی چه عامل و عنصری نقش تعیین کننده در پیشبرد روند داستان دارد؟
  • تا چه اندازه بهرام صادقی در ارائه ی یک الگوی سبکی خاص خود،موفق عمل نموده است؟
  • توانایی های نویسندگی بهرام صادقی در کدام عرصه ی داستانی بیشتر است؟
  • طنز صادقی در شکل گیری زبان و سبک داستان هایش تأثیرگذار است.
  • محتوای آثار صادقی محتوایی اجتماعی-درونی است و این امر بر ساختار تأثیر گذاشته است و بالعکس.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 224

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :              info@elmyar.net

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Related Posts

زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه درباره:سیمای معصومین(ع) در دیوان ملاّ حسن کاشی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان و ادبیات فارسی عنوان : سیمای معصومین(ع) در دیوان ملاّ حسن کاشی مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی: نماد Read more…

زبان و ادبیات فارسی

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان شناسی همگانی عنوان : بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد زبان و ادبیات فارسی: تجلی مبانی اکسپرسیونیسم Read more…

زبان و ادبیات فارسی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:بازتاب اساطیر دینی و ملّی در اشعار فریدون مشیری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان و ادبیات فارسی عنوان : بازتاب اساطیر دینی و ملّی در اشعار فریدون مشیری   مطالب مشابه را هم ببینید دانلود پایان نامه ارشد : بررسی ساختار واجی Read more…