پایان نامه ارشد گروه تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی: تاثیر یک جلسه فعاليت ورزشي شدید روی میزان پروتئین کربونیل پلاسمای خون زنان فعال

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

گرایش : فیزیولوژی ورزشی

عنوان : تاثیر یک جلسه فعاليت ورزشي شدید روی میزان پروتئین کربونیل پلاسمای خون زنان فعال

دانشگاه الزهراء

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

گرایش فیزیولوژی ورزشی

عنوان:

تاثیر یک جلسه فعاليت ورزشي شدید روی میزان پروتئین کربونیل پلاسمای خون زنان فعال

اساتيد راهنما:

دكتر پروانه نظر علی

دكتر محمد رضا کردی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2بيان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3 ضرورت و اهميت تحقيق………………………………………………………………………………………………. 8

1-4 اهداف تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-4-1 اهداف کلي تحقيق……………………………………………………………………………………………………. 9

1-4-2 اهداف اختصاصي………………………………………………………………………………………………………. 9

1-5 فرضيه‌هاي پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 9

1-6 محدوده و محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………… 9

1-6-1 محدوده………………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-6-2 محدودیت ها………………………………………………………………………………………………………………. 10

1-7 تعریف واژه و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………. 10

1-7-1 فعالیت ورزشی هوازی………………………………………………………………………………………………. 10

1-7-2 پروتئین کربونیل……………………………………………………………………………………………………….. 10

1-7-3 استرس اکسایشی……………………………………………………………………………………………………… 10

1-7-4 پلاسمای خون…………………………………………………………………………………………………………… 11

1-7-5 گونه های اکسیژن فعال……………………………………………………………………………………………. 11

1-7-6 زنان فعال……………………………………………………………………………………………………………………. 11

 

فصل دوم: زيربناي نظري و ادبيات پژوهش

2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-2مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-1-1گروه کربونیل………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-1-2ساختار گروه کربونیل…………………………………………………………………………………………………. 15

2-1-3واکنش پذیری گروه کربونیل……………………………………………………………………………………… 17

2-1-4پروتئین کربونیل…………………………………………………………………………………………………………. 17

2-1-5کربونیله شدن پروتئین………………………………………………………………………………………………. 18

2-1-6مکانیسم تشکیل کربونیل…………………………………………………………………………………………… 20

2-1-7رادیکالهای آزاد……………………………………………………………………………………………………………. 21

2-1-8عواملی که موجب افزایش شکل گیری رادیکال های  آزاد می شوند کدامند؟…….. 23

2-1-9ورزش و رادیکال های آزاد…………………………………………………………………………………………. 24

2-1-10اهداف و مکانیسم اثرتخریبی رادیکال های آزاد……………………………………………………. 28

2-1-11توان بی هوازی…………………………………………………………………………………………………………. 29

2-1-11-1توان بی هوازی اوج……………………………………………………………………………………………… 29

2-1-11-2ظرفیت بی هوازی……………………………………………………………………………………………….. 29

2-1-11-3خستگی بی هوازی……………………………………………………………………………………………… 30

2-1-11-4مقاومت…………………………………………………………………………………………………………………. 30

2-3ادبیات پیشینه…………………………………………………………………………………………………………………. 30

2-3-1ورزش و پروتئین کربونیل………………………………………………………………………………………….. 30

2-3-2فعالیت بی هوازی و پروتئین کربونیل………………………………………………………………………. 32

2-3-3فعالیت هوازی و پروتیئن کربونیل…………………………………………………………………………….. 33

2-3-4 تمرينات مقاومتي و پروتیئن کربونیل……………………………………………………………………… 36

2-3-5 تمرينات ايزومتريک و پروتئین کربونیل………………………………………………………………….. 38

2-3-6 تمرينات پرشي و دو سرعت و پروتئین کربونیل…………………………………………………….. 39

2-3-7 سازگاري‌هاي استرس اکسايشي ناشي از تمرين بي‌هوازي……………………………………. 39

2-3-8 تفاوت‌هاي جنسي در استرس اکسايشي ناشي از تمرينات ورزشي………………………. 42

2-3-9نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………………………………………… 43

فصل سوم: روش تحقيق45

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 47

3-2 روش تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………… 47

3-3 فرايند تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………. 47

3-4 جامعه آماري و انتخاب نمونه………………………………………………………………………………………… 49

3-4-1 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………….. 49

3-4-2 نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………….. 49

3-5 روش نمونه‌گيري و حجم نمونه……………………………………………………………………………………. 49

3-6 ابزار و وسايل گردآوري اطلاعات…………………………………………………………………………………… 50

3-6-1 آزمون وینگیت…………………………………………………………………………………………………………… 50

3-6-2 پرسشنامه سلامت……………………………………………………………………………………………………… 50

3-6-3 دستگاه قدسنج………………………………………………………………………………………………………….. 50

3-6-4 ترازوي وزن کشي………………………………………………………………………………………………………. 50

3-6-5 دوچرخه وينگيت……………………………………………………………………………………………………….. 51

3-6-6 کيت پروتئين کربونيل و آزمايش خون……………………………………………………………………. 51

3-6-7 ساعت ضربان سنج……………………………………………………………………………………………………. 51

3-7 متغيرهاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………… 51

3-7-1 متغير مستقل…………………………………………………………………………………………………………….. 51

3-7-2 متغير وابسته……………………………………………………………………………………………………………… 52

3-8 روش‌هاي آماري مورد استفاده………………………………………………………………………………………. 52

فصل چهارم: یافته ها و تجزيه و تحليل داده ها

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 54

4-2 آزمون فرضیه………………………………………………………………………………………………………………….. 56

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 59

5-2 خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 59

5-3 بحث و بررسی………………………………………………………………………………………………………………… 61

5-4 نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………………… 69

5-5 پيشنهادهاي برخواسته از تحقيق…………………………………………………………………………………. 70

5-6 پيشنهادهاي پژوهشي برای تحقیقات بعدی………………………………………………………………… 70

منابع فارسي……………………………………………………………………………………………………………………………. 71

منابع لاتين……………………………………………………………………………………………………………………………… 73

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………. 85

فهرست جداول

جدول 2-1 ساختار گروه کربونیل ……………………………………………………………………………………….. 16

جدول 4-1 اطلاعات توصيفي آزمودني‌هابه تفکيک گروه…………………………………………………… 54

جدول 4-2 ميانگين و انحراف استاندارد ميزان پروتئين‌ کربونيل پلاسماي خون آزمودني‌ها در اندازه‌گيري‌هاي تکراري 55

جدول 4-3 مقايسه ميزان تغييرات پروتئين کربونيل پلاسماي خون بين اندازه‌گيري‌هاي تکراري      57

فهرست اشکال

شکل 2-1: واکنش‌پذیری گروه کربونیل ……………………………………………………………………………….. 17

شکل 2-2: رادیکال‌های آزاد……………………………………………………………………………………………………. 22

شکل 2-3: چگونگی تشکیل رادیکال‌های آزاد ……………………………………………………………………… 22

شکل 4-1 نمودار تغييرات پروتئين کربونيل پلاسماي خون در دو گروه تجربي و کنترل. 5

چکیده:

یکی از روشهای غیر مستقیم برای اندازه گیری استرس اکسایشی، استفاده از پروتئین­های کربونیل به عنوان شاخصی از تغییرات اکسیداسیونی پروتئین ها می باشد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی  تاثیر یک جلسه فعاليت ورزشي شديد (بی هوازی) بر میزان پروتئین کربونیل پلاسمای خون زنان فعال بود. بدین منظور یک گروه 20 نفره از بدمینتون کاران زن استان فارس با میانگین و انحراف استاندارد سن (1/2±2/21) سال و وزن (6/3±7/52) کیلوگرم انتخاب شدند. سپس ورزشکاران به صورت تصادفی به دو گروه تجربی (n=10)  و کنترل (n=10) تقسیم شدند. روز آزمون، ابتدا بدنبال 10 دقیقه استراحت آرام از هر آزمودنی نمونه خونی برای تعیین مقادیر پروتئین کربونیل گرفته شد. بعد از گرم کردن، آزمون دوچرخه وینگیت تنها از گروه تجربی به عمل آمد و بلافاصله پس از انجام آزمون نمونه خونی دیگری گرفته شد و همزمان با آن ضربان قلب آزمودنی ها  تعیین شد. 24 ساعت پس از آزمون نیز  نمونه خونی دیگری از همه آزمودنی­ها گرفته شد. از آزمون (ANOVA REPEATED MEASURED) برای بررسی تغییرات درون گروهی استفاده شد. سطح معناداری برای تمام تجزیه و تحلیل ها (05/0>P) انتخاب شد. آزمون تعقیبی بونفرونی در گروه تجربی نشان داد اختلاف معنی دار میزان پروتئین کربونیل در مراحل پیش و پس آزمون 1 (010/0 =P) و پس آزمون­های 1 و 2  (013/0 =P)  وجود دارد و تفاوت معنی داری در مراحل  پیش و پس آزمون 2 مشاهده نشد (05/0 <P) و در گروه کنترل اختلاف معنی داری در بین سه مرحله آزمون مشاهده نشد. نتایج نشان داد یک جلسه فعاليت ورزشي بی هوازی، باعث افزایش معنی دار در میزان پروتئین کربونیل به عنوان یک متغییر استرس اکسایشی در پلاسمای خون دختران فعال شد و در 24 ساعت بعد به سطح اولیه خود بازگشت.

1-1 مقدمه

تاکنون، هزاران مطلب و مقاله علمی و پژوهشی پیرامون اثرات متفاوت ورزش و فعالیتهای بدنی، در کتب و مجلات گوناگون به چاپ رسیده است که عمدتاً در مورد تاثیرات مثبت ورزش بر سیستم‌های مختلف بدن می‌باشد. حال آنکه در یک پیامد ناخواسته، فعالیت‌های بدنی به خصوص ورزش‌های شدید و غیر معمول، می‌تواند موجب افزایش شکل‌گیری ذراتی موسوم به رادیکالهای آزاد در بدن شود که به نظر محققان، عامل تخریب بدن انسان در سطح سلول و بروز برخی بیماریها نظیر بیماری قلبی، سرطان و نیز پیشرفت فرایند پیری می شود (2).

ورزشکاران به ویژه به این موضوع علاقه‌مندند، چراکه نگران سلامتی خود و بهبود اجراء و نیز کاهش دورۀ بازگشت به حالت اولیه پس از ورزش هستند. این موضوع بیش از پیش بر شناخت اثرات و پیامدهای انواع تمرینات ورزشی، بخصوص ورزشهای ناگهانی و وامانده‌ساز، و همچنین اهمیت تغذیۀ مناسب پس از جلسات تمرینی، بر دستگاههای مختلف، به ویژه سیستم ایمنی بدن تاکید دارد (6).

اجراي فعاليت بدنی و افزايش مصرف اكسيژن به دنبال آن، باعث پراكندگي مولكولها و گونه‌هاي مختلف اكسيژن در بدن می‌گردد. گونه‌هاي اكسيژن فعال مانند راديكالهاي آزاد به مولكولهاي مشتق از اكسيژن معمولي گفته مي‌شود كه فعال بوده و يا به آساني به گونه‌هاي فعال تبديل خواهند شد. توليد گونه‌هاي اكسيژن فعال، سبب بروز استرس اكسايشي[1] شده و با ايجاد اختلال در موازنه اكسيدانتها و آنتي اكسيدانتها، اثرات مخربي را در سلولها ايجاد می‌کند و اين در حالي است كه آنزيمهاي آنتي اكسيداني سوپراكسيد ديسموتاز (SOD)، گلوتاتيون پراكسيداز(GPX) و كاتالاز (CAT) به عنوان عوامل مداخله‌گر، براي جلوگيري از بروز واكنشهاي زنجيرهاي راديكالهاي آزاد، وارد عمل شده و در تعديل فشار اكسايشي نقش مؤثري ايفا می‌كنند. اگرچه، فعاليتهاي ورزشي از يك سو با افزايش فشار اكسايشي، احتمال تشكيل راديكالهاي آزاد مضر را افزايش مي‌دهند، اما از طرف ديگر با القاي آنزيمهاي ضداكسايشي، سبب كاهش راديكالهاي آزاد نيز می شوند (2).

تولید متعادل رادیکالهای آزاد برای تنظیم تعدادی از فرایندهای فیزیولوژیکی ضروری و مهم است، اما تولید نامتعادل آن به ویژه رادیکالهای اکسیژن محور باعث آسیب اکسایشی به لیپیدها، پروتئینها، DNA و RNA می‌گردد که به نوبه خود فرایندهای فیزیولوژیکی را دچار اختلال می‌کنند و در بروز برخی از بیماریها از جمله تصلب شرائین، التهاب مفاصل، ام.اس، دیستروفی عضلانی، کم خونی، کهولت و انواع سرطان نقش دارد (2).

مشاهده شده است كه يك جلسه تمرين، بسته به شدت و مدت آن، مي تواند باعث شدتهاي متفاوت آسيب اكسايشي شود، اما تمرينات منظم باعث ايجاد نوعي سازگاري در سيستمهاي آنتي اكسيداني و ترميم مي شوند كه اين امر افزايش مقاومت نسبت به استرس اكسايشي را باعث مي شود. بنابراين، به نظر مي رسد شدت، مدت و نوع تمرين، آثار متفاوتي بر بروز آسيبهاي اكسايشي و نيز فعاليت سيستم آنتي اكسيداني به همراه داشته باشد (10).

یکی از روشهای غیر مستقیم برای اندازه‌گیری استرس اکسایشی، استفاده از اکسیداسیون پروتئین، پروتئین کربونیل می‌باشد. (42) واکنشهای مرتبط با پروتئینها می‌تواند تغییرات اساسی ایجاد کند، به طوری که منجر به فقدان کارکرد ساختاری و کاتالیکی شود (52).

مطالعات گوناگونی نشـــان داده‌اند،پروتئین کربونیل[2](pc) در پاسخ بــه فعالیتهای بدنی شدید، تغییر می‌کند(5،18،34 ) و چندین مطالعه عدم تغییر در اکسیداسیون پروتئین را نشان داده‌اند (20، 23) جمع‌بندی مطالعاتی که درباره اثر فعالیتهاي متفاوت مثل ركاب زدن روي دوچرخه ثابت (25) دويدن روي نوارگردان، تمرین مقاومتی دینامیک(19، 79)  تمرین اكسنتریک(37،79) تمرین دوي سرعت(60، 81، 91)  انجام شده‌اند؛ این برداشت را به وجود آورنده‌اند که نوع و شدت فعالیت‌های بدنی بر پاسخهای سیستم اکسایشی بدن موثر است.

كنجكاوي در مورد تعيين اثر دقيق فعاليت بدني برتوليد يا عدم توليد فشار (استرس اكسايشي) در بدن و روشن ساختن پاسخ بدن به اين فشارها، محققان را بر آن داشته است كه به مطالعه اثر انواع تمرينات بدني، با ماهيت و شدتهاي متفاوت، بر سيستمهاي اکسایشی بدن بپردازند.

 

تعداد صفحه : 102

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :              [email protected]