دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

گرایش : مدیریت ورزشی

عنوان : ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تفت

پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی (M.A.)

گرایش: مدیریت ورزشی

عنوان:

ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان

استاد راهنما:

دکتر اکبر آفرینش خاکی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده 10

مقدمه 12

بیان مسئله 13

اهمیت و ضرورت.. 17

اهداف تحقیق: 18

فرضیه های تحقیق: 19

محدودیت های تحقیق. 20

تعریف مفهومی متغیرها: 21

مقدمه 23

کیفیت زندگی. 23

تعاریف کیفیت زندگی. 23

کیفیت زندگی به عنوان مفهومی نسبی. 27

هویت و کیفیت زندگی. 28

کیفیت زندگی کاری. 28

تاریخچه کیفیت زندگی کاری. 28

تعاریف کیفیت زندگی. 31

فضای مفهومی کیفیت زندگی. 34

ماهیت هوش.. 38

انواع هوش.. 39

هیجان و اجزاء آن. 40

مدل های هوش هیجانی. 42

مدل های هوش هیجانی. 46

مدل بار-آن. 49

مدل دانیل گلمن. 50

هوش هیجانی. 51

درآمدی بر هوش هیجانی. 51

تاریخچه کیفیت زندگی. 54

عوامل موثر بر کیفیت زندگی. 56

ویژگی های کیفیت زندگی. 57

کیفیت زندگی به عنوان مفهومی نسبی. 59

تحقیقات داخلی. 60

تحقیقات خارجی. 78

خلاصه نتایج تحقیقات.. 85

فصل سوم 86

روش شناسی. 86

مقدمه 87

روش و طرح کلی تحقیق: 87

جامعه آماری و روش نمونه گیری. 87

تعاریف عملیاتی متغیرها 88

ابزارهای اندازه گیری: 88

روش تجزیه و تحلیل. 91

فصل چهارم 92

یافته های تحقیق. 92

توصیف ویژگیهای فردی آزمودنیها 93

– تحلیل استنباطی داده ها 98

فصل پنجم. 103

بحث و نتیجه گیری. 103

مقدمه 104

خلاصه تحقیق. 104

یافته های توصیفی. 104

یافته های استنباطی داده ها 105

بحث و نتیجه گیری. 105

پیشنهادات برخاسته از تحقیق. 108

پیشنهاد برای تحقیقات آتی. 109

منابع و ماخذ. 110
فهرست جداول

جدول 2-1 حوزه های بکارگیری مفهوم کیفیت زندگی براساس مطالعه فرانس.. 37

جدول 4-1- توزیع فراوانی جنسیت دانشجویان. 93

جدول 4-2) توزیع فراوانی وضعیت تاهل دانشجویان. 94

جدول 4-3) توزیع فراوانی گروه سنی دانشجویان. 94

جدول 4-4- توزیع فراوانی مقطع تحصیلی. 95

جدول 4-5- توزیع فراوانی نوع ورزش دانشجویان. 95

جدول 4-6) جدول آماره های مولفه های ویژگی شخصیتی دانشجویان. 96

جدول 4-7- نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای توزیع طبیعی داده ها 97

جدول 4-8- جدول آزمون پیرسون رابطه بین بعد سلامت جسمانی(فیزیکی) کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال. 98

جدول 4-9- جدول آزمون پیرسون رابطه بعد روان شناختی با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال  98

جدول 4-10- جدول آزمون پیرسون رابطه بعد روابط اجتماعی با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال  99

جدول 4-11- جدول آزمون پیرسون رابطه بعد محیط و وضعیت زندگی با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال. 100

جدول4-12- آمار خلاصه مدل رگرسیون. 100

جدول (4-13)- تحلیل واریانس مدل رگرسیونیb 101

جدول(4-14) ضرایب رگرسیون مربوط به مدل رگرسیونی. 102

 

فهرست اشکال

شکل2-1. تعریف عینی و ذهنی کیفیت زندگی کاری (به اقتباس از جزنی، 1375). 29

جدول 2-2 حوزه های بکارگیری مفهوم کیفیت زندگی براساس مطالعه فرانس.. 3

چکیده
هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین هوش هیجانی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال بود. بدین منظور، براساس جدول مورگان نمونه آماری شامل 192 دانشجو به روش تصادفی ساده انتخاب شد.

جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در سال تحصیلی 93-92 تشکیل داد.

در پژوهش حاضر از پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ[1] و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت- فرم کوتاه  استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده ابتدا در سطح توصیفی با استفاده از شاخص های آماری به توصیف و تلخیص ویژگی های جمعیت شناختی افراد نمونه در تحقیق پرداخته شد، سپس در سطح استنباطی برای پیدا کردن رابطه بین متغیرهای تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون ضریب رگرسیون استفاده شده است.

در این تحقیق با توجه به فرضیه­ها و اهداف تعیین شده از طریق روش همبستگی و رگرسیون داده­ها مورد     تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج نشان داد

بین ابعاد سلامت جسمانی(فیزیکی)، روان شناختی، بعد روابط اجتماعی، بعد محیط و وضعیت زندگی  با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (r=0.758 ، 001/0p=) رابطه معنی داری وجود دارد.

مقدمه
دیدگاه افراد به زندگی تغییرات زیادی پیدا کرده است و برای ارتقای جنبه­های مختلف کیفیت زندگی[2] تلاش فراوانی می­کنند (نائینیان و همکاران، 1384). باتوجه به متنوع و متغیر بودن مفهوم کیفیت زندگی از دیدگاه فرد و گروه­های مختلف اجتماعی، در مورد تعریف و الگوی آن توافق کلی وجود ندارد. برای مثال براساس تعریف گروه کیفیت زندگی سازمانی بهداشت جهانی[3]، کیفیت زندگی ابعاد سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی، و حتی ارتباط با محیط زیست را دربرمی­گیرد (نیوا و تیلور[4]، 1999). کیفیت زندگی، رابطه نزدیک و تنگاتنگی با مفهوم زندگی خوب دارد چون برخی از نشانگرهای اصلی زندگی خوب نیز (تندرستی و بهداشت روانی) مشابه کیفیت زندگی است و زندگی خوب بدون سلامت جسمانی و روانی معنایی ندارد (رمضانی نژاد، 1386). به همین دلیل چندین نشانگر کیفیت زندگی به ویژگی های شغلی، روابط شغلی، رضایت شغلی و رفتار تفریحی و گذران اوقات فراغت اختصاص یافته است (سازمان جهانی بهداشت، 1995). امروزه کیفیت زندگی مورد توجه سازمآن های رفاهی و اجتماعی، محققان علوم اجتماعی، بهداشت، روان شناسی، پزشکی و تربیت بدنی قرار گرفته است (نیوا و تیلور، 1999).

به اعتقاد بار-آن هوش هیجانی مجموعه‌ای از توانایی ها و قابلیت ها و مهارت‌هایی است که فرد را برای سازگاری موثر با محیط و کسب موفقیت در زندگی تجهیز می‌کند و صفت هیجانی دراین نوع هوش رکن اساسی ­است که آن را از هوش شناختی متمایز می‌کند (ترابی،1382). بنابراین هوش هیجانی فاکتوری مهم است که مربیان و ورزشکاران باید همزمان با کسب مهارت‌ها و توانایی های لازم برای موفقیت در زمینه ورزشی مورد نظر، این مهارت را نیز آموزش و پرورش دهند.

امروزه با توجه به افزایش شاخص طول عمر و امید به زندگی، مسئله مهم­تری با عنوان چگونگی گذراندن عمر و به عبارتی کیفیت زندگی[5] مطرح شده، که پرداختن به این موضوع ذهن صاحب نظران و محققان در امور ورزش و تربیت بدنی را به خود جلب کرده است (احمدی و همکاران، 1383). کیفیت زندگی مفهومی فراگیر است که سلامت جسمانی، رشد شخصی، حالات روانشناختی، میزان استقلال، روابط اجتماعی و ارتباط با محیط را در بر می­گیرد و بر ادراک فرد از این ابعاد نیز مبتنی است. در واقع، کیفیت زندگی در برگیرنده ابعاد عینی و ذهنی است که در تعامل با یکدیگر قرار دارند (عیدی، 1386).

تعداد صفحه : 120

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :              info@elmyar.net

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Categories: تربیت بدنی

Related Posts

تربیت بدنی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع: ارتباط بین میزان مشارکت در فعالیت‏های ورزشی و رضایت اززندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان

دانشگاه آزاد اسلامی پردیس علوم و تحقیقات خراسان شمالی   پایان‏نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت‏بدنی و علوم ورزشی (M. A)   گرایش: عمومی   عنوان ارتباط بین میزان مشارکت در فعالیت‏های Read more…

تربیت بدنی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع: ارتباط بین سبک رهبری خدمتگزار مدیران با رضایت شغلی معلمان ورزش مقطع متوسطه

دانشگاه خوارزمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش مدیریت ورزشی)   عنوان: ارتباط بین سبک رهبری خدمتگزار مدیران با رضایت شغلی معلمان ورزش مقطع Read more…

تربیت بدنی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع: اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران

دانشگاه شمال دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی                           پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی- مدیریت ورزشی   عنوان پایان نامه: اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران   Read more…