دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی و منابع طبیعی

گرایش : زراعت

عنوان : بررسی اثرنوع کود و شخم بر عملکرد و اجزای عملکرد ماریتیغال

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گروه زراعت

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد (M.Sc. )

گرایش : زراعت

عنوان:

بررسی اثرنوع کود و شخم بر عملکرد و اجزای عملکرد ماریتیغال

استاد راهنما:

دکتر ابوالفضل مروتی

استادان مشاور:

دکتر غلامرضا زارعی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده……………………………. 1

فصل اول…………………………… 2

مقدمه و اهداف……………………………. 2

1-1- مقدمه………………………….. 3

1-2- اهداف……………………………. 6

فصل دوم…………………………… 7

کلیات و بررسی منابع…………………………… 7

2-1- تاریخچه استفاده انسان از گیاهان دارویی……………… 8

2-2- رابطه گیاهان دارویی و بیماری…………………………… 8

2-3- ترکیبات مهم گیاهان دارویی…………………………… 8

2-3-1- موسیلاژ…………………………. 8

2-3-2- فنلها…………………………. 9

2-3-3- تانن ها………………………….9

2-3-4- کومارینها…………………………. 9

2-3-5-آنترا کوئینون ها………………………….10

2-3-6- فلاونوئیدها…………………………. 10

2-3-7- آنتوسیانین ها…………………………. 10

2-3-8- گلوکوزیلینات ها…………………………. 10

2-3-9- اسانس ها…………………………. 11

2-3-10- ساپونینها…………………………. 11

2-3-11- گلیکوزیدهای قلبی………………………….12

2-3-12- گلیکوزیدهای سیانوژنیک…………………………. 12

2-3-13- ویتامین ها…………………………. 12

2-3-14- مواد تلخ…………………………. 13

2-3-15- آلکالوئیدها…………………………. 13

2-3-16- مواد معدنی…………………………. 13

2-4- ویژگی های گیاهان دارویی…………………………… 14

2-5- ویژگی های گیاه ماریتیغال………………………….. 15

2-5-1- گیاهشناسی ماریتیغال………………………….. 15

2-5-2- منشأ و پراکندگی جغرافیایی…………………………… 16

2-5-3- سیتوژنتیکی ماریتیغال………………………….. 17

2-5-4- ترکیبات شیمیایی…………………………… 18

2-5-5- خواص درمانی…………………………… 19

2-5-6- نیازهای اکولوژیکی…………………………… 24

2-5-7- کاشت ماریتیغال………………………….. 25

2-5-8- داشت ماریتیغال………………………….. 26

2-5-9- برداشت ماریتیغال………………………….. 27

2-6- اهمیت کودهای آلی…………………………… 28

2-7- کودهای شیمیایی…………………………… 32

2-8- ورمی کمپوست……………………………. 34

2-9-خاکورزی…………………………… 42

2-10- سوابق تحقیق…………………………… 48

2-10-1- تحقیقات انجام شده در زمینه کودهای شیمیایی…………… 48

2-10-2- تحقیقات انجام شده در زمینه کود حیوانی………………… 53

2-10-3- تحقیقات انجام شده در زمینه ورمی کمپوست…………….. 56

2-10-4- تحقیقات انجام شده در زمینه خاک ورزی…………………. 62

2-10-5- تحقیقات انجام شده در زمینه ماریتیغال………………………….. 65

فصل سوم…………………………… 69

مواد و روش ها………………………….. 69

3-1- مشخصات و شرایط اقلیمی محل آزمایش…………………………….. 70

3-2- مشخصات خاک محل اجرای آزمایش…………………………….. 70

3-3- مشخصات طرح آزمایشی…………………………… 72

3-4- نحوه اجرای آزمایش…………………………….. 73

3-4-1- عملیات زراعی………………………….. 73

3-4-2- نمونه برداری و نحوه اندازه گیری صفات کمی و کیفی…………. 74

3-5- نحوه آنالیز نتایج…………………………… 75

فصل چهارم…………………………… 76

نتایج و بحث…………………………76

4-1- نتایج تجزیه واریانس صفات اندازه‌گیری شده در گیاه خارمریم……………. 77

4-2-نتایج مقایسه میانگین صفات اندازه‌گیری شده در گیاه خارمریم…………… 79

4-2-1-ارتفاع بوته………………………….. 82

4-2-2- تعداد کپه در بوته………………………….. 84

4-2-3- تعداد دانه در کپه………………………….. 85

4-2-4-وزن هزار دانه………………………….. 87

4-2-5- عملکرد دانه………………………….. 88

4-2-6- عملکرد بیولوژیک…………………………….. 91

4-2-7- شاخص برداشت……………………………. 93

4-2-8- درصد روغن…………………………… 94

4-2-9- عملکرد روغن…………………………… 96

فصل پنجم…………………………… 98

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………. 98

5-1- نتیجه گیری…………………………… 99

5-2- پیشنهادات……………………………. 99

منابع…………………………. 101

چکیده:

امروزه برای داشتن یک سیستم کشاورزی پایدار استفاده از نهاده‌هایی که جنبه‌های اکولوژیکی سیستم را بهبود بخشند و مخاطرات محیطی را کاهش دهند ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا آزمایشی به منظور اثر نوع شخم و نوع کود بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ماریتیغال به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. نوع شخم به عنوان فاکتور اصلی در سه سطح: شخم کامل (گاوآهن برگرداندار) ، نیمه شخم و بدون شخم و نوع کود به عنوان فاکتور فرعی در 4 سطح: شاهد، کود شیمیاییNPK، کود دامی و کود ورمی کمپوست بودند. صفات اندازه‌گیری شده در این تحقیق شامل تعداد دانه در هر کپه، تعداد کپه در هر بوته، وزن هزار دانه، درصد روغن، عملکرد دانه، عملکرد روغن، ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک بودند.

نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر شخم به جز بر درصد روغن بر بقیه صفات معنی‌دار بود. اثر انواع کود به جز بر تعداد کپه در بوته بر بقیه صفات معنی‌دار بود. نتایج تجزیه واریانس اثرات متقابل انواع شخم و کود فقط بر عملکرد بیولوژیک اثر معنی‌دار داشتند.

نتایج مقایسه میانگین‌ها نشان داد در تمام تیمارها شخم عمیق و کاربرد کود ورمی‌کمپوست بهترین نتیجه را داشت و جهت کاربرد و استفاده پیشنهاد می‌گردد.

فصل اول: مقدمه و اهداف

1-1- مقدمه

تخمین زده می‌شود که حدود 500000 گونه گیاه دارویی روی سیاره وجود داشته باشد که حدود 10000 گونه به عنوان گیاه دارویی به طور منظم مورد استفاده قرار می‌گیرد. از اواسط قرن بیستم به دنبال مشخص شدن عوارض سوء ناشی از مصرف داروهای شیمیایی، گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در بسیاری موارد جایگزین داروهای شیمیایی شدند. مطابق برآورد سازمان جهانی بهداشت  (WHO)80 درصد مردم دنیا برای مراقبت‌های بهداشتی اولیه به طور سنتی به گیاهان دارویی و تولیدات طبیعی وابستگی و تمایل دارند (حاجی آخوندی،1381). استفاده از گیاهان داروئی و ادویه­ای برای درمان بیماری ها و یا خوش عطر و طعم کردن غذاها، هم­چنین به کار گرفتن آن­ها در ساخت مواد بهداشتی و آرایشی با تاریخ بشر همراه بوده است (مجنون حسینی و دوازده امامی، 1387). گیاهان داروئی یکی از منابع غنی کشور بوده که امکان صادرات آن نیز وجود دارد زیرا وقتی به ارقام واردات کشورهای اروپائی مثل آلمان و فرانسه توجه شود معلوم می­گردد که گیاهان داروئی بازار بزرگی را در جهان داشته و کشور ما می­تواند به یکی از صادر کنندگان این گیاهان تبدیل شود (صمصام شریعت، 1382 ). استفاده از گیاهان داروئی و معطر در کشورهای توسعه یافته به شدت در حال افزایش است به طوری که هم اکنون 90 درصد مردم این کشورها از داروهای منشأ گیاهی استفاده می­کنند (Racs، 1982). طبق آمار سازمان بهداشت جهانی در حال حاضر حدود 80 درصد از جمعیت جهان از ترکیبات گیاهی برای درمان استفاده می کنند که این آمار در کشورهای توسعه نیافته بالاتر و در کشورهای توسعه یافته کمتر است (زمان، 1382). یک اصل مهم کشت و تولید گیاهان داروئی مخصوصاً گونه­های نادر آنها حفظ منابع ژنی تولید دارو در طبیعت و به بیان دیگر حفظ« تنوع زیستی» می­باشد (امیدبیگی، 1379). با توجه به افزایش سریع جمعیت ایران و نیاز مبرم و روزافزونی که صنایع داروسازی کشور به گیاهان دارویی به عنوان مواد اولیه تولید دارو دارند، توجه و تحقیق پیرامون این دسته گیاهان ضروری است (امیدبیگی، 1383).

ماریتیغال (Silybum marianum L) گیاهی دارویی، یکساله یا دو ساله از خانواده کمپوزیته و بومی اروپای غربی و مرکزی و شمال هند است. در عطاری­ها از برگ و ریشه گیاه خارمریم (ماریتیغال) به عنوان داروی معرق، تب­بر، اشتها آور ارائه می­شود. از میوه­ها یا بذرهای این گیاه برای درمان کاهش اشتها و نارسایی گوارشی به کار می­رود (دوازده امامی و حسینی، 1388).

در چند دهه اخیر مصرف نهاده­های شیمیایی در اراضی کشاورزی موجب معضلات زیست محیطی عدیده­ای از جمله آلودگی منابع آب، افت کیفیت محصولات کشاورزی، کاهش تنوع زیستی و فرسایشی ژنتیکی، ایجاد مقاومت در امراض و آفات گیاهی و کاهش میزان حاصلخیزی خاک­ها شده است (Sharma، 2002). کشاورزی پایدار بر پایه مصرف کودهای آلی و بیولوژیک با هدف حذف یا تقلیل چشمگیر در مصرف نهاده های شیمیایی، یک راه حل مطلوب جهت غلبه بر این مشکلات به شمار می­آید. کشاورزی پایدار نظامی است که ضمن برخورداری از پویایی اقتصادی، می­تواند موجب بهبود وضعیت محیط زیست و استفاده بهینه از منابع موجود شده و هم­چنین در تأمین نیازهای غذایی انسان و ارتقاء کیفیت زندگی جوامع بشری نقش بسزایی داشته باشد. علاوه بر این، کشاورزی پایدار با رعایت اصول اکولوژیکی، می­تواند ضمن ایجاد توازن در محیط زیست، کارآیی استفاده از منابع را افزایش داده و زمینه بهره­وری طولانی مدت­تری را نیز برای انسان فراهم سازد. یکی از ارکان اصلی در کشاورزی پایدار استفاده از کودهای بیولوژیک در اکوسیستم های زراعی است (شریفی عاشور آبادی و همکاران، 1381).

کودهای بیولوژیک، شامل مواد نگهدارنده­ای با جمعیت متراکم یک یا چند نوع ارگانیسم مفید خاکزی و یا بصورت فرآورده متابولیک این موجودات می­باشند که به منظور تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه در اکوسیستم زراعی بکار می­روند. بطور معمول، ارگانیسم­های مورد استفاده برای تولید کودهای بیولوژیک از خاک منشأ گرفته و در اغلب خاک­ها حضور فعال دارند. معهذا در بسیاری از موارد، کمیت و کیفیت آنها در حد مطلوب نیست و به همین دلیل استفاده از مایه تلقیح آنها، ضرورت پیدا می­کند (صالح راستین، 1380). در این میان ورمی­کمپوست یکی از مهم­ترین کودهای بیولوژیک می­باشد که نقش مهمی در افزایش کمی و کیفی محصول دارد. بنابراین بکارگیری کودهای آلی و بیولوژیک، گامی اساسی و مطمئن در جهت دستیابی به اهداف کشاورزی پایدار می­باشد. در بحث تولید گیاهان دارویی، ارزش واقعی به کیفیت محصول و پایداری تولید داده می­شود و کمیت محصول در درجه دوم اهمیت قرار می­گیرد. مطالعات انجام شده بر روی گیاهان دارویی در اکوسیستم­های طبیعی و زراعی گویای آن است که استفاده از نظام کشاورزی پایدار به دلیل تطابق با شرایط طبیعی و اصل اصالت کیفیت محصول، بهترین شرایط را برای تولید این گیاهان فراهم می­آورد و حداکثر ماده مؤثر (Active Substances) در چنین شرایطی تولید می­گردد (شریفی عاشور آبادی و همکاران، 1381).

از طرفی یکی از عوامل اصلی فرسایش خاک شخم زدن بی رویه می­باشد. هم­چنین برای شخم زدن چون باید از ادوات مکانیکی استفاده کرد در نتیجه می­بایست از سوخت­های فسیلی نیز بهره برد که این خود باعث افزایش آلودگی هوا و مصرف سوخت می­گردد. امروزه روش­ هایی وجود دارد که کمترین شخم را با توجه به شرایط زمین در نظر می­گیرند بدون اینکه از عملکرد نهایی محصول کم گردد. ایران یکی از کشورهای پیشرو در فرسایش خاک می­باشد. به همین دلیل در سیستم کشاورزی ارگانیک به این مسأله نیز اهمیت زیادی داده­اند و ضوابط خاصی را به توجه به نوع کشت برای شخم زدن خاک در نظر گرفته ­اند. شخم زدن خاک شامل اعمال مکانیکی است که باعث تغییر یا مخلوط کردن خاک می­شود مانند: شیارکندن، شخم زدن، کندن، بیل زدن، کلوخ شکنی و .. است.

2-1- اهداف

با توجه به رشد روز افزون جمعت و نیاز به افزایش بهره وری در واحد سطح در کشاورزی و لزوم یافتن مکانیزم­های فیزیکی و سازگار با محیط زیست این تحقیق با هدف بررسی اثر نوع شخم (بدون شخم، نیمه شخم، شخم کامل) و کود (شیمیایی، آلی، دامی) بر عملکرد ماریتیغال انجام شد.

تعداد صفحه : 124

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :              info@elmyar.net

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Related Posts

مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه در مورد:بررسی تاثیر کمپوست زباله شهری و ورمی کمپوست بر روی شاخص های رشد و عملکرد کلزا در شرایط تنش آبی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی علوم خاک گرایش :بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک عنوان : بررسی تاثیر کمپوست زباله شهری و ورمی کمپوست  بر روی شاخص های رشد و عملکرد کلزا در شرایط Read more…

مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه ارشد:تأثیر استفاده از سطوح مختلف منابع آلی و معدنی سلنیوم جیره در غنی سازی سلنیوم تخم مرغ و عملکرد مرغ های تخم گذار

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم دامی گرایش :پرورش و تولید طیور عنوان : تأثیر استفاده از سطوح مختلف منابع آلی و معدنی سلنیوم جیره در غنی سازی سلنیوم تخم مرغ و عملکرد Read more…

مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه:اثر استفاده از سطوح مختلف دانه شنبلیله و پودر سیر بر صفات عملکردی، فراسنجه های خونی و کلسترول تخم مرغ در مرغان تخم گذار

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم دامی گرایش :پرورش و تولید طیور عنوان : اثر استفاده از سطوح مختلف دانه شنبلیله و پودر سیر بر صفات عملکردی، فراسنجه های خونی و کلسترول تخم Read more…