پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی: بررسی امکان وجود مقاومت القایی در گندم نسبت به شته سبز گندم

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم کشاورزی

گرایش : گیاه پزشکی

عنوان : بررسی امکان وجود مقاومت القایی در گندم نسبت به شته سبز گندم 

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشکده­ی علوم کشاورزی

گروه گياه ­پزشکي

عنوان:

بررسی امکان وجود مقاومت القایی در گندم نسبت به شته سبز گندم (Hemiptera: Aphididae)Fabricius Sitobion avenae

اساتید راهنما:

دکتر قدیر نوری قنبلانی

دکتر جبرائيل رزمجو

استاد مشاور:

دکتر سید علی اصغر فتحی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول : مقدمه و مروری برتحقيقات گذشته

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 2

1-1-1- جایگاه شته­ی سبز گندم در رده بندی حشرات……………………………………………. 5

1-1-2- شکل شناسی شته­ی سبز گندم……………………………………………………………… 5

1-1-3- زیست­شناسی شته­ی سبز گندم ……………………………………………………………….. 6

1-1-4- مناطق انتشار و دامنه­ی میزبانی شته سبز گندم ……………………………………….. 7

1-2- تعاريف:………………………………………………………………………………………………. 8

1-2-1- مقاومت ……………………………………………………………………………………………… 8

1-2-2- مقاومت القایی………………………………………………………………………………….. 9

1-2-3- میانگین نرخ نسبی رشد…………………………………………………………………… 12

1-2-4- بررسی­های انجام شده روی مقاومت القایی و شاخص میانگین نرخ نسبی رشد……. 13

پارامترهای رشد جمعیت………………………………………………………………………………. 24

فصل دوم : مواد و روشها

2-1- شناسایی گونه­ های مختلف شته و تعیین گونه­ی غالب………………………………….. 26

2-2- انجام آزمایش­ها…………………………………………………………………………………….. 26

2-2-1- محل و شرایط آزمایشات……………………………………………………………………… 26

2-2-2- پرورش گياهان ميزبان………………………………………………………………………. 27

2-2-3- تشکيل کلني شته سبز گندم……………………………………………………………. 27

2-2-4- بررسی مکانیسم مقاومت القایی…………………………………………………………… 28

2-2-5- تهیه جدول زندگی…………………………………………………………………………. 30

2-2-6- آزمایش روی ارقام گندم برای محاسبه شاخص میانگین نرخ نسبی رشد……. 32

تجزيه و تحليل داده­ ها………………………………………………………………………… 34

فصل سوم : نتــايج و بحث

3-1- پارامترهای رشد جمعیت شته­ی سبز گندم…………………………………………… 35

3-2- میانگین طول دوره­ی نشو و نما و میزان بقای پوره­ها…………………………. 42

3-3- طول عمر حشرات بالغ شته­ سبزگندم………………………………………………. 45

3-4- قدرت باروری شته­ سبز گندم…………………………………………………………. 46

3-5- نرخ بقاء و باروری روزانه……………………………………………………………… 47

3-6- میانگین نرخ نسبی رشد………………………………………………………………… 50

نتیجه­ گیری کلی………………………………………………………………………………. 52

پیشنهادها………………………………………………………………………………………… 53

منابع……………………………………………………………………………………………. 54

پیوست و ضمائم……………………………………………………………………………….. 67

چکیده:

شته­ سبزگندم، Sitobion avenae (Fabricius)، به­عنوان یکی از آفات مهم غلات دانه ریز و به­ویژه گندم در سال­های اخیر بوده و جمعیت رو به گسترش دارد و یکی از عوامل مهم انتقال ويروس کوتولگي زرد جو مي­باشد. اخیرا پیشنهاد شده است که می­توان از مقاومت القایی برای کاهش جمعیت حشرات استفاده کرد. مقاومت القایی در اثر واکنش گیاه به تغذیه آفت روی گیاه در برابر حشرات آفت ایجاد می­گردد. در این تحقیق به منظور القای مقاومت در دو رقم گندم به شته­ی سبز گندم ارقام گندم با نام­های سای­سونز و شیرودی در مرحله 3 برگه شدن برای مدت­های 0، 2، 4، 6، 8 روز با پنج عدد شته­ی سبز گندم در داخل اطاقک رشد تنظیم شده در دمای Ċ2±25، رطوبت نسبی 5 ±60 درصد و دوره­ی نوری (L:D) 14:10 آلوده گردید و پس از سپری شدن هریک از این مدت­ها، گیاهان برای مدت 48 ساعت عاری از شته نگهداری شدند. سپس روی هر گیاه یک شته­ی بالغ مستقر گردانده شده (برای هر تیمار 20 تکرار) و پارامترهای زیستی آن مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که از نظر نرخ ذاتی افزایش جمعیت شته­ (rm) بین دو رقم گندم و بین تیمارهای زمانی روی دو رقم اختلاف معنی­داری در سطح احتمال 5% وجود دارد، به­طوری­که rm روی رقم شیرودی 198/0 ماده/ماده/روز و روی رقم سای­سونز 075/0 ماده/ماده/روز ثبت شد. بیشترین و کمترین مقدار rm بین تیمارهای زمانی در رقم سایسونز به ترتیب در تیمار شاهد (092/0 ماده/ماده/روز) و تیمار 6 روز پیش آلودگی (063/0 ماده/ماد/روز) و نیز روی رقم شیرودی در تیمار شاهد (216/0 ماده/ماده/روز) و تیمار 6 روز پیش آلودگی (157/0 ماده/ماده/روز) بدست آمد و بین 6 روز آلودگی قبلی و 8 روز آلودگی قبلی تفاوت معنی­داری مشاهده نگردید. از نظر میانگین طول دوره­ی نشو و نمو مرحله پورگی بین دو رقم گندم و 5 تیمار زمانی در سطح احتمال 5 درصد اختلاف معنی­داری مشاهده شد. میانگین طول دوره­ی نشو و نمای پوره­ها در رقم سای­سونز و شیرودی به ترتیب 3/0±15/10 و 1/0±98/7 روز بود. بیشترین میانگین طول دوره­ی نشو و نمای پوره­ها در رقم سای­سونز و شیرودی به ترتیب 3/10 و 8/8 روز مربوط به تیمار 6 روز آلودگی قبلی و کمترین آن در تیمار شاهد مشاهده گردید. بیشترین و کمترین میانگین تعداد نتاج تولید شده در رقم شیرودی و رقم سای­سونز بترتیب 1/19 و 4/6 پوره بود. همچنین بیشترین و کمترین میانگین تعداد نتاج در دوره­ی تولید مثلی در بین تیمارها در رقم سایسونز بترتیب در تیمار شاهد (6/1 عدد) و در تیمار 6 روز آلودگی قبلی (2/1 عدد) و در رقم شیرودی بترتیب در در تیمار شاهد (04/2 عدد) و در تیمار 6 روز آلودگی قبلی (6/1 عدد) دیده شد. بنابراین نتیجه گیری می­شود می­توان با 6 روز آلودگی قبلی گندم به شته­ سبز گندم در آن مقاومت القایی نسبت به این شته ایجاد نمود که در برنامه­ی IPM این آفت می­تواند مفید واقع شود.

فصل اول: مقدمه و مروری بر منابع

مقدمه:

گیاهان تیره­ی غلات (Graminae) بطور مستقیم و غیر مستقیم بیشترین اهمیت را در تغذیه انسان داشته و در بین غلات، گندم، Triticum aestivum L.، مهمترین نقش را در دنیا دارد. گندم گیاهی است تک لپه­ای، علفی و یکساله که دارای گونه­های بسیار زیادی می­باشد (خدابنده، 1387). گندم احتمالاً یکی از اولین گیاهانی است که توسط انسان کاشته شده و به همین دلیل مهمترین گیاه زراعی به شمار می­آید، زیرا کاشت آن از گیاهان دیگر ساده­تر بوده و تطابق آن در مناطق مختلف که دارای شرایط آب و هوایی متفاوتی است، بیشتر می­باشد. حدود 60 درصد مزارع دنیا زیر کشت غلات می­باشد که بیشترین مقدار آن زیر کشت گندم است. براساس گزارش اداره کل آمار و اطلاعات وزارت کشاورزی در سال 92-1391 سطح زیرکشت گندم در کشور 22/3 میلیون هکتار آبی و 88/13 میلیون هکتار دیم می­باشد و سالیانه در حدود 12 تا 13 میلیون تن گندم در کشور تولید می­شود. گندم در بیشتر کشورهای جهان به ویژه خاورمیانه، آسیا، روسیه، اروپا، آمریکا، کانادا و ایران مهمترین محصول زراعی است و در طی دوران­ مختلف، کمبود آن مشکلات زیادی را در جامعه به ­وجود آورده است (سرافرازی، 1371؛ راشد محصل، 1376). در میان کشورهای جهان، چین، آمریکا و هندوستان از نظر سطح زیر کشت گندم جایگاه­های اول تا سوم را دارند (پورصالح، 1374). کشور ایران با دارا بودن مناطق مستعد کاشت گندم تقریبا در بیشتر استان­ها توان تولیدی زیادی دارد. گندم نیز مانند سایر گیاهان زراعی در دوره­ی رشد خود مورد حمله­ی آفات مختلفی قرار می­گیرد که در این میان شته­ها علاوه بر تغذیه مستقیم با انتقال عوامل بیماریزای گیاهی (ویروس­ها) خسارت مضاعفی را به گیاهان مورد تغذیه تحمیل می­کنند. شته­ها خرطوم خود را به آوندهای گیاه میزبان وارد نموده و از شیره­ی پرورده­ی آن تغذیه می­کنند (نوری و رضوانی، 1373؛ اختر و همکاران[1]، 2004). در ایران 10 گونه­ شته به­ عنوان آفات اصلی و خسارت­زای غلات شناسایی شده­اند، که شته­ی سبز گندم یکی از این شته­ها است. شته­ی سبز گندم با نام علمی (Fabricius) Sitobion avenae از راسته Hemiptera و خانواده­ی Aphididaeعامل انتقال بیماری ویروسی کوتولگی زرد جو[2] بوده و یکی از آفات مهم غلات در نقاط مختلف جهان محسوب می­شود. این شته بیشترین تراکم را در استان­های تهران و گلستان طی سال­های 73-1372 داشته است، به طوری­که در استان تهران حدود 7/31- 5/94 درصد (نوری و رضوانی، 1373) و در استان گلستان 97 درصد فراونی جمعیت شته­ها، مربوط به این شته بوده است (درویش مجنی و رضوانی، 1374). شته­ی سبز گندم علاوه بر برگ و ساقه به خوشه­های سبز غلات نیز حمله می­کند (فرحبخش، 1340). گیاهان میزبان شته­ها (از جمله گندم) از نظر تناسب میزبانی از جمله ارزش غذایی، مواد شیمیایی ثانویه و مورفولوژی می­توانند روی باروری، رشد و بقای شته­ها تاثیر گذاشته و باعث تغییر در نرخ مرگ و میر و تولید مثل آنها شوند (اسکوتزکو و بوسک پرز[3]، 2000). جمعیت شته­ها در گیاهان میزبان مناسب افزایش پیدا کرده و رشد و ترجیح تولید مثلی آنها در پاسخ به تغییرات کیفیت میزبان تغییر می­کند (هونک، 1987؛ هونک و مارتین کوا[4]، 1999؛ سکورا و دیکسون[5]، 1996). ترکیبات شیمیایی دفاعی گیاهان در مقابل گیاهخواران باعث کاهش زادآوری شته­ها و یا افزایش طول دوره­ی نشو و نمای قبل از بلوغ آنها می­شوند (میچائود[6]، 1999؛ لگراند و باربوسا[7]، 2000). مطالعات اخیر نشان داده­اند که آلودگی­های قبلی گیاهان به حشرات باعث القای مقاومت شیمیایی در گیاهان نسبت به حشرات می­شود. یعنی هنگامی که گیاه مورد حمله­ و تغذیه یک حشره­ی آفت قرار می­گیرد، در واکنش به خسارت حشره در گیاه ترکیبات دفاع شیمیایی تولید شده و یا بر غلظت آنها افزوده می­شود و بدین ترتیب نوعی مقاومت القایی در گیاه ایجاد می­شود. لذا هدف از اجرای این تحقیق بررسی امکان استفاده از مقاومت القایی در گندم نسبت به شته سبز گندم برای استفاده در مدیریت تلفیقی این آفت بوده است.

1-Akhtar et al

2-barley yellow dwarf virus

3-Schotzko & Bosque-Perez

4-Honek & Martinkova

5-Sequerira & Dixon

6-Michaud

7-Legrand & Barbosa

تعداد صفحه : 92

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :              [email protected]