پایان نامه ارشد مهندسی نساجی شیمی نساجی: بررسی تاثیر لیپوزوم در رنگرزی کالای پشمی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی شیمی نساجی

با عنوان : بررسی تاثیر لیپوزوم در رنگرزی کالای پشمی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصيلات تکميلی

“M.Sc” پايان نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد

گرايش: مهندسی نساجی – شيمی نساجی

عنوان:

بررسی تأثير ليپوزوم در رنگرزی کالای پشمی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکيده

ليپوزوم ها ذرات کروی می باشند که از بهم پيوستن مولکولهای آمفيفيل تشکيل شده اند و بدليل ماهيت ساختمانی خود قادر به حمل مواد چربی دوست و آبدوست می باشند و در اين تحقيق از آنها به عنوان حامل هايی برای انتقال رنگزا به ليف پشم استفاده شده است. اين تحقيق تهيه ليپوزوم چندجداره (MLV) از لسيتين سويا و بکارگيری آن در رنگرزی کالای پشمی را شامل می شود. به منظور بررسی تأثير ليپوزوم روی سرعت و دمای نهايی رنگرزی، رفتار رمق کشی دو رنگزای متال کمپلکس Irgalan Blue FBL 1:2 و Lanaset Blue 2R در دو دمای 85 درجه سانتیگراد و جوش با غلظت های متفاوت ليپوزوم برر سی شده است. نتايج نشان داده است که استفاده از ليپوزوم در رنگرز ی تا قبل از دمای نهايی رنگرزی باعث افزايش جذب رنگزا و در نتيجه افزايش رمق کشی شده است. با رسيدن به دمای نهايی و ماندگاری در اين دما، ليپوزوم ها تخريب شده و به فسفوليپيدهای معلق در حمام رنگرزی تبديل می شوند و با قرارگيری روی سطح الياف، رمق کشی نهايی را کاهش می دهند. رمق کشی نهايی بدست آمده از نمونه رنگرزی شده با رنگزای Irgalan Blue FBL همراه با 1% لیپوزوم در 85 درجه سانتیگراد در مقايسه با نمونه رنگرزی شده در جوش و همراه با 1% ماده يکنواخت کننده Albegal SET بهتر بوده است. در رنگرزی با غلظت بهينه ليپوزوم ثبات شستشويی نمونه ها افزايش يافته است. همچنين در نتايج استحکام نمونه های نخ رنگرزی شده با ليپوزوم تغييری مشاهده نشده است.

فصل اول: ليپوزوم ها و كاربرد آن در رنگرزي كالاي پشمي

1-1- تركيب و ساختار اجزاء مورفولوژيكي پشم

ليف پشم بوسيله سلولهاي كيوتيكلي كه در يك جهت روي هم قرار گرفته اند و حداقل شامل چهار لايه مي باشد، احاطه شده است. اين چهار لايه به تر تيب از خارج به داخل عبارتند از: اِپي كيوتيكل، لايه هاي A و B اِگزوكيوتيكل و اِندوكيوتيكل. لايه كيوتيكلي توده فشرده اي از سلولهاي كورتكسي دوكي شكلي كه به موازات محور ليف قرار گرفته و از انتها به يكديگر متصل شده اند را احاطه كرده است. سلولهاي كورتكس از ماك روفيبريلهايي آرايش يافته همجهت با محور ليف تشكيل شده است. ماكروفيبريلها در ماتريكسي شامل بقاياي سيتوپلاسم و هسته قرار گرفته اند. ماكروفيبريل ها از صدها ميكروفيبريل (KIF) تشكيل شده اند كه اين ميكروفيبريل ها در ماتريكسي از يك ماده بين فيلامنتي (KAP) جاي گر فته اند. سلولهاي كورتكس بسته به تفاوت آنها در ايجاد رنگ از محلول نيترات نقره آمونياكي حداقل به دو دسته سلولهاي ارتوكورتكس و سلولهاي پاراكورتكس تقسيم ميشوند (سلولهاي ارتوكورتكس روشن تر و پاراكورتكس تيره تر هستند). مورفولوژي كلاسيك پشم در شكل 1-1 نشان داده شده است.

سلولهاي كورتكس و كيوتيكل توسط كمپلكس غشاء سلولي یا CMC كه از چربيهاي داخلي (Internal lipid) و پروتئين ها تشكيل شده از يكديگر جدا شده اند. CMC تركيبي است كه بين سلولها قرار دارد و تضمين كننده پيوند قوي بين س لولي است كه از طريق پروتئين هايي بنام Desmosome انجام می گیرد. شکل 1-2 نماي شماتيكي از اين سه جزء را نشان مي دهد.

الياف پشمي از نژاد مرينوس حاوي تقريبا 1% وزني ليپيد هس تند. اين ليپيدها سد آب گريزي از CMC مي سازند و به شكل دو لايه هاي ليپيدي، مشابه با شكلي كه در غشاهاي كراتينيزه شده قسمت لايه شاخي پوست وجود دارد، در مي آيند و قادرند تا ساختارهاي چند گانه دولايه اي را شکل دهند. در جدول 1-1 مقادير مختلف تركيبات موجود د ر ليف پشم ظريف آورده شده است.

1-1-1- تأثير ساختار مورفولوژيكي پشم بر رنگرزي كالاي پشمي

اصول تثبيت رنگ زا در الياف پشم بطور قطع مقوله اي پيچيده است و ثابت شده كه ساختار مورفولوژيكي الياف پشمي به نوبه خود عاملي مهم و تعيين كننده در جذب رنگ زا مي باشد. سه مرحله انتقال رنگزا از حمام آبي رنگ به شرح زير است:

الف – انتشار رنگزا به سمت سطوح ليف.

ب- انتقال رنگزا در سرتاسر سطوح ليف.

ج – انتشار يا نفوذ رنگزا بدرون ساختارهاي ليف پشم.

در مرحله اول با استفاده از يك ماشين رنگرزي مناسب بايستي سيركولاسيون حمام را بخوبي انجام داده و از تأخير و دسترسي نايكنواخت به رنگزا جلوگيري كرد. براي مرحله دوم، لايه اِپي كيوتيكل مقاومت زيادي در مقابل نفوذ رنگزا از خود نشان مي دهد. امروزه پذيرفته شده كه رنگزا به الياف پشمي صدمه نديده دسترسي بيشتري دارد كه عمدتا اين دسترسي از طريق رابط هاي فلسهاي كيوتيكل انجام مي گيرد. ليپيدها با مقادير متفاوت در سطح ليف و در فضاي بين سلولي ليف موجود هستند و مانعي در برابر ورود رنگزا به درون ليف پشم بحساب مي آيند. وقتي پشم ي كه قبلا در حمام معمول شستشو شسته شده باشد را با يك حلال مناسب جهت حل كردن ليپيدها و يا متناوبا با سديم ترشيوبوتوكسيد آبدار عمل كنيم، نرخ برداشت رنگزا در رنگرزي تسريع شده و يكنواختي و يكدستي بهتري حاصل ميشود. در رنگرزي اليافي كه سطح آنها بوسيله نور خور شيد و يا عملياتي نظير كلرينه كردن و كربونيزه كردن آسيب ديده يا تخريب شده باشد، نتايج متفاوتي بدست مي آید.

امروزه مشخص شده رنگزاهايي كه در ابتدا به درون پشم و بين رابطهاي سلول كيوتيكل نفوذ مي كنند، در مرحله بعد از طريق تمام نواحي غير كراتيني و همچن ين اِندوكيوتيكل و نواحي CMC که حاوي ماده بين ماكروفيبريلاري مي باشند به داخل ليف منتشر ميشوند. بنا به تحقيقات آقاي ليدر ميتوان گفت كه رنگرزي و خواص نفوذي الياف پشم توسط ساختارهاي ليپيدي موجود در فضاهاي بين سلولي، كه ميتوانند بعنوان حلالهايي براي مواد شيم يايي آب گريز عمل كنند، تحت تاثير قرار مي گیرند. مطالعات TEM انجام شده توسط ليدر نشان داده است كه نفوذ و انتشار رنگزا به جاي اينكه از طريق سلولهاي كيوتيكل صورت گيرد، ترجيحًا از طريق مناطقي مثل CMC كه براحتي متورم مي شوند، صورت مي گيرد. نفوذ به طريقه اول را نفوذ فراسلولي (Transcellular diffusion) و نفوذ از طریق CMC را نفوذ بين سلولي يا داخل سلولي (Intercellular diffusion) می نامند.

مراحل نهايي انتشار رنگزا درون الياف پشم مستلزم انتقال تدريجي رنگزا به پروتئينهاي ماتريكسي مملو از سولفور (KAP) كه م يكروفيبريلهاي موجود در سلولهاي كورتكس (KIF) را در برگرفته اند، مي باشد. حتي وقتي كه رمق كشي رنگزا كامل شود برهم كنش دروني رنگزا – ليف كامل نميشود و بهمين دليل در عمل در رنگرزي صنعتي افزايش زمان رنگرزي لازم است. علاوه بر اين، مسأله عجيب ولي مفيد ديگري كه در م طالعات ميكروسكوپ الكتروني و نوري از محل قرارگيري رنگزا در الياف پشم مشاهده شده اين است كه بدنبال ورود مطلوب اوليه رنگزا به درون رابط هاي سلول كيوتيكل (رابط هاي فلس كيوتيكل )، انتقال رنگزا به لايه هاي مجاور يعني اِگزوكيوتيكل و لايه A صورت مي گيرد. همچنين مشخص شده كه نواحي غير كراتيني كه اهميت زيادي در مرحله اول سيكل رنگرزي دارند در انتهاي فرآيند رنگرزي تقريبًا عاري از رنگ هستند.

تعداد صفحه : 114

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :              [email protected]