متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مهندسی معدن با عنوان :  

تحلیل پایداری شیب در معدن مس میدوک   

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
M.Sc. پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی معدن‐ استخراج
عنوان:
تحلیل پایداری شیب در معدن مس میدوک

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
طراحی زو ایای معادن در معدنکار ی معاد نی که عمق آنها مستمرًا افز ایش م ی یابد از اهمی ت بسیار
ویژه ای برخوردار و خیلی مهم شده است .تغییرات کوچک در زو ای ای نها یی ش یب پی ت اثرات
بزرگی بر اقتصاد نها یی عمل یات معدنکار ی دارد . معدن روباز مس می دوک در جنوب شرق ای ران
مورد و یژه ای است که زو ایای ش یب آن طور ی طراح ی شده است که معدنکار ی تا عمق حدود
۴۰۰ متر ی ادامه پیدا م ی کند . در این پا یان نامه پا یداری ش یب در معدنکار ی روباز بررس ی شده
است. بررسی و تفسیر امکان شکست ، مکانیک رفتاری سنگهای سازنده ش یب پی ت و استراتژ ی
معدنکاری بر ای غلبه بر شکست ها ی ش یب را پوشش م ی دهد . در این پایان نامه ضمن بررسی ‐
های فنی ‐ عملی پایداری شیب و شرایط احتمالی وقوع ریزش یا شکست، پیشنهادا تی بر ای
تحقیقات آتی در این ناحیه ارائه شده است.
فاکتورهای اصل ی حاکم بر پا یداری ش یب عبارتند از : ( ۱) وضعیت تنش در شیب ها یا ش یروانیهای
پیت ( ۲) ساختار زم ین شناس ی ( ۳) هندسه پیت ( ۴) مقاومت توده سنگ در برابر تنش ها ی موجود
در سنگ که سبب شکست آن در هندسه و وضع موجود می شوند . شکست ها ی بررس ی شده از
قبیل برش صفحه ای و گوه ای، معمو لی هستند . بنابراین با افز ایش مق ی اس، شکست ها ی کنترل
شده توسط ساختارها مانند ریزش گوه ای و صفحه ای کمتر اتفاق م ی افتد و بیشتر شکست ها ی
ترکیبی از قبیل پلکا نی شروع به گسترش م ی کنند . از بررس ی ها چ نین تفسیر م ی شود که بر ای
شیبهای در مقیاس کل معادن ، به صورت عمومی دو نوع شکست در پیت نهایی ملاحظه م ی گردد .
این دو نوع شکست غالب عبارتند از: ( ۱) شکست برشی چرخشی(دایره ای) ( ۲) شکست واژگونی
روشهای طراح ی بر ای ش یبهای سنگ ی به چهار طبقه اصل ی تقس یم م ی شود : ( ۱) روش تعادل حد ی
۲) مدلسازی عدد ی ( ۳) روشهای تجر بی ( ۴) روش ها ی احتمالا تی در این پایان نامه روشهای )
تعادل حدی، تجربی و مقایسه ای و مدلسازی عددی برای تفسیر شرایط بروز شکست مورد تحلیل
و بررسی قرار گرفته است.

مقدمه:
معدنکاری روباز یک روش نسبت ًا کم هزینه و در اغلب موارد و با طراحی مطلوب و رعایت نکات
فنی و اقتصادی ، با صرفه اقتصادی است که امکان مکانیزاسیون بالا و تولید حجمی زیاد را فراهم
می سازد . این روش ، استخراج ذخایری با عیار خیلی پایین را که به روش زیرزمینی غیر اقتصاد ی
است، ممکن می سازد.
عمق معدنکاری در روش روباز در دهه های اخیر مرتبًا افزایش یافته است و معادن روباز با عمق
استخراج بیش از ۵۰۰ متر نیز یافت می شود .روش زیرزمینی هنوز هم روشی هزینه بر است و
احتما ً لا درآینده روش روباز جایگزین این روش در بیشتر معادن خواهد شد.
یک عارضه بزرگ ازدیاد عمق معدن، افزایش خطر پایداری است . شکست در شیب نهایی پیت
می تواند به صورت بالقوه باشد . حفظ زوایای شیب پیت برای کاهش روباره برداری ( استخراج
باطله) بسیار مهم است که می تواند اثر مستقیمی بر اقتصادی بودن فعالیت معدنکاری داشته باشد .
طراحی حد نهایی پیت فقط تابع توزیع عیار کانه و هزینه های تولید نیست، بلکه تابع مقاومت کل
توده سنگ و پایداری نیز هست . پتانسیل شکست برای طرح اولیه و طراحی پیت نهایی پیت باید
مورد ارزیابی قرار گیرد.
سطح پله، رمپ داخلی و زاویه شیب کلی برای سنجش پایداری هر کدام از پله ها باید در نظر
گرفته شود . تک پله ها و نواحی رمپ داخلی پیت برای مدتی می توانند پایدار باشند در حالیکه
ممکن است در شیب نهایی پیت، پتانسیل ناپایداری داشته باشند.
هدف
یکی از مواردی که در علم مکانیک سنگ بر روی آن تحقیقات فراوانی انجام شده است بررسی
پارامترهای موثر بر پایداری سازه های روباز و زیرزمینی در سنگها می باشد . در مورد سازه های
روباز علاوه بر خواص توده سنگ و ناپیوستگی های موجود در سنگ عواملی مانند شکل سازه اعم
از ارتفاع و زاویه شیب شیروانی سنگی بسیار مهم می باشد . در این پایان نامه سعی شده است
علاوه بر بررسی عوامل متعددی که بر پایداری توده سنگ تاثیر می گذارند به بررسی های کیفی در
مورد تاثیر جهت شیب معدن بر روی پایداری و احتمال انواع شکست پرداخته شود.
علت انتخاب معدن مس میدوک این است که با توجه به اهمیتی که این معدن دارا است، کارهای
ژئوتکنیکی گسترده ای بر روی آن انجام نگرفته است و با بررسی اطلاعات اندک موجود می توان
به دید نسبتا مناسبی از معدن دست یافت و در صورت تغییر در مقادیر پارامتر های مقاومتی اقدام
به تغییر در هندسه شیب کرد و همچنین مناطق بالقوه معدن برای ایجاد ناپایداریهای احتمالی را
شناسایی کرد.

 

 

تعداد صفحات: 156

قیمت شش هزار تومان

 

 

پشتیبانی سایت :              info@elmyar.net

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید


3 Comments

Laredgefe · آبان 7, 1396 at 11:52 ق.ظ

Kamagra Jelly Manufacturers buy viagra Propecia Generic How Long

Laredgefe · آبان 9, 1396 at 7:44 ب.ظ

Discount Worldwide Online Progesterone 100mg Menopause Secure Ordering Acheter Baclofen closest thing to levitra Propecia Generic No Prescription Side Effects Log Term Amoxicillin

Laredgefe · آبان 26, 1396 at 0:44 ق.ظ

Levitra Ligne viagra online prescription Propecia Nioxin Treatment

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

مهندسی معدن

پایان نامه درباره:مطالعات ژئوشیمیایی و کانه ­زایی طلا در شیست­های سبز کانسار طلای زرشوران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معدن گرایش : اکتشاف معدن عنوان : مطالعات ژئوشیمیایی و کانه ­زایی طلا در شیست­های سبز کانسار طلای زرشوران مطالب مشابه را هم ببینید دانلود پایان نامه ارشد رشته Read more…

مهندسی معدن

پایان نامه ژئوفیزیک:بهبود مدل­سازی معکوس داده­های الکترومغناطیس هوابرد حوزه فرکانس با تعیین مدل­اولیه مناسب و اعمال قید­های عمقی و هموارساز

دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید دانلود پایان نامه رشته معدن : نیازهای کمی و کیفی صنعت فروسیلیس ایران به مواد معدن...دانلودپایان نامه ارشد رشته معدن :بهینه سازی خط تغلیظ کارخانه Read more…

مهندسی معدن

پایان نامه افزایش کیفیت مقاطع لرزه­ای و کاهش حساسیت کوچ عمقی به مدل سرعت در پردازش به روش برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی بر مدل

دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد رشته معدن :شناسایی مناطق امید بخش کانسارهای فلزی در زون کرج - دما...پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن : روش و مراحل Read more…