پایان نامه ارشد مهندسی معدن: تحلیل پایداری شیب در معدن مس میدوک

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مهندسی معدن با عنوان :  

تحلیل پایداری شیب در معدن مس میدوک   

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصيلات تکميلي
M.Sc. پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد
مهندسی معدن‐ استخراج
عنوان:
تحليل پايداری شيب در معدن مس ميدوک

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکيده
طراحي زو اياي معادن در معدنکار ي معاد ني که عمق آنها مستمرًا افز ايش م ي يابد از اهمي ت بسيار
ويژه اي برخوردار و خيلي مهم شده است .تغييرات کوچک در زو اي اي نها يي ش يب پي ت اثرات
بزرگي بر اقتصاد نها يي عمل يات معدنکار ي دارد . معدن روباز مس مي دوک در جنوب شرق اي ران
مورد و يژه اي است که زو اياي ش يب آن طور ي طراح ي شده است که معدنکار ي تا عمق حدود
۴۰۰ متر ي ادامه پيدا م ي کند . در اين پا يان نامه پا يداري ش يب در معدنکار ي روباز بررس ي شده
است. بررسي و تفسير امکان شکست ، مکانيک رفتاري سنگهاي سازنده ش يب پي ت و استراتژ ي
معدنکاري بر اي غلبه بر شکست ها ي ش يب را پوشش م ي دهد . در اين پايان نامه ضمن بررسي ‐
هاي فني ‐ عملي پايداري شيب و شرايط احتمالي وقوع ريزش يا شکست، پيشنهادا تي بر اي
تحقيقات آتي در اين ناحيه ارائه شده است.
فاکتورهاي اصل ي حاکم بر پا يداري ش يب عبارتند از : ( ۱) وضعيت تنش در شيب ها يا ش يروانيهاي
پيت ( ۲) ساختار زم ين شناس ي ( ۳) هندسه پيت ( ۴) مقاومت توده سنگ در برابر تنش ها ي موجود
در سنگ که سبب شکست آن در هندسه و وضع موجود مي شوند . شکست ها ي بررس ي شده از
قبيل برش صفحه اي و گوه اي، معمو لي هستند . بنابراين با افز ايش مق ي اس، شکست ها ي کنترل
شده توسط ساختارها مانند ريزش گوه اي و صفحه اي کمتر اتفاق م ي افتد و بيشتر شکست ها ي
ترکيبي از قبيل پلکا ني شروع به گسترش م ي کنند . از بررس ي ها چ نين تفسير م ي شود که بر اي
شيبهاي در مقياس کل معادن ، به صورت عمومي دو نوع شکست در پيت نهايي ملاحظه م ي گردد .
اين دو نوع شکست غالب عبارتند از: ( ۱) شکست برشي چرخشي(دايره اي) ( ۲) شکست واژگوني
روشهاي طراح ي بر اي ش يبهاي سنگ ي به چهار طبقه اصل ي تقس يم م ي شود : ( ۱) روش تعادل حد ي
۲) مدلسازي عدد ي ( ۳) روشهاي تجر بي ( ۴) روش ها ي احتمالا تي در اين پايان نامه روشهاي )
تعادل حدي، تجربي و مقايسه اي و مدلسازي عددي براي تفسير شرايط بروز شکست مورد تحليل
و بررسي قرار گرفته است.

مقدمه:
معدنکاري روباز يک روش نسبت ًا کم هزينه و در اغلب موارد و با طراحي مطلوب و رعايت نکات
فني و اقتصادي ، با صرفه اقتصادي است که امکان مکانيزاسيون بالا و توليد حجمي زياد را فراهم
مي سازد . اين روش ، استخراج ذخايري با عيار خيلي پايين را که به روش زيرزميني غير اقتصاد ي
است، ممکن مي سازد.
عمق معدنکاري در روش روباز در دهه هاي اخير مرتبًا افزايش يافته است و معادن روباز با عمق
استخراج بيش از ۵۰۰ متر نيز يافت مي شود .روش زيرزميني هنوز هم روشي هزينه بر است و
احتما ً لا درآينده روش روباز جايگزين اين روش در بيشتر معادن خواهد شد.
يک عارضه بزرگ ازدياد عمق معدن، افزايش خطر پايداري است . شکست در شيب نهايي پيت
مي تواند به صورت بالقوه باشد . حفظ زواياي شيب پيت براي کاهش روباره برداري ( استخراج
باطله) بسيار مهم است که مي تواند اثر مستقيمي بر اقتصادي بودن فعاليت معدنکاري داشته باشد .
طراحي حد نهايي پيت فقط تابع توزيع عيار کانه و هزينه هاي توليد نيست، بلکه تابع مقاومت کل
توده سنگ و پايداري نيز هست . پتانسيل شکست براي طرح اوليه و طراحي پيت نهايي پيت بايد
مورد ارزيابي قرار گيرد.
سطح پله، رمپ داخلي و زاويه شيب کلي براي سنجش پايداري هر کدام از پله ها بايد در نظر
گرفته شود . تک پله ها و نواحي رمپ داخلي پيت براي مدتي مي توانند پايدار باشند در حاليکه
ممکن است در شيب نهايي پيت، پتانسيل ناپايداري داشته باشند.
هدف
يکي از مواردي که در علم مکانيک سنگ بر روي آن تحقيقات فراواني انجام شده است بررسي
پارامترهاي موثر بر پايداري سازه هاي روباز و زيرزميني در سنگها مي باشد . در مورد سازه هاي
روباز علاوه بر خواص توده سنگ و ناپيوستگي هاي موجود در سنگ عواملي مانند شکل سازه اعم
از ارتفاع و زاويه شيب شيرواني سنگي بسيار مهم مي باشد . در اين پايان نامه سعي شده است
علاوه بر بررسي عوامل متعددي که بر پايداري توده سنگ تاثير مي گذارند به بررسي هاي کيفي در
مورد تاثير جهت شيب معدن بر روي پايداري و احتمال انواع شکست پرداخته شود.
علت انتخاب معدن مس ميدوک اين است که با توجه به اهميتي که اين معدن دارا است، کارهاي
ژئوتکنيکي گسترده اي بر روي آن انجام نگرفته است و با بررسي اطلاعات اندک موجود مي توان
به ديد نسبتا مناسبي از معدن دست يافت و در صورت تغيير در مقادير پارامتر هاي مقاومتي اقدام
به تغيير در هندسه شيب کرد و همچنين مناطق بالقوه معدن براي ايجاد ناپايداريهاي احتمالي را
شناسايي کرد.

 

 

تعداد صفحات: 156

قیمت شش هزار تومان

 

 

پشتیبانی سایت :              [email protected]

306 فکر می‌کنند “پایان نامه ارشد مهندسی معدن: تحلیل پایداری شیب در معدن مس میدوک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *