پایان نامه ارشد مهندسی عمران: تحليل تغييرات بستر در محدوده آبگير هاي جانبي موجود در كانالهاي قوسي

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی

با عنوان : تحليل تغييرات بستر در محدوده آبگير هاي جانبي موجود در كانالهاي قوسي در حالت آب صاف (با استفاده از داده های آزمایشگاهی)

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصيلات تكميلي

“M.Sc” پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

مهندسي عمران – سازه هاي هيدروليكي

عنوان:

تحليل تغييرات بستر در محدوده آبگير هاي جانبي موجود در كانال هاي قوسي در حالت آب صاف (با استفاده از داده هاي آزمايشگاهي)

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده:

جريان در قوس رودخانه هاي طبيعي بسيار پيچيده بوده كه از آن جمله مي توان به وجود يك جريان حلزوني در آن اشاره كرد كه از اندر كنش جريان ثانويه و جريان اصلي بوجود مي آيد. الگوي جريان در قوس به گونه اي است كه جريان در سطح به سمت قوس خارجي و در كف به سمت قوس داخلي متمايل مي باشد. با توجه به تحقيقات انجام شده، الگوي جريان در قوس، شرايط بهينه اي را براي آبگيري در امتداد قوس خارجي فراهم مي نمايد. بنابراين شناخت دقيقتر الگوي جريان و روند فرسايش و رسوبگذاري در محدوده آبگير لازم به نظر مي رسد. جهت رسيدن به اين هدف، در تحقيق حاضر داده هاي آزمايشگاهي برداشت شده توسط پيرستاني ( 1383 ) از يك قوسي U شکل (180 درجه) با بستر متحرك در وضعيت آب صاف، واقع در آزمايشگاه تربيت مدرس با آبگير جانبي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

بدين ترتيب جهت بررسي اثر تغييرات بستر ناشي از آبشستگي موضعي و نواحي محتمل فرسايش و رسوب گذاري با نرم افزاري هاي ArcGIS و Ansys و همچنين داده هاي آزمايشگاهي (پيرستاني 1383) به بررسي الگوي جريان تنش برشي و فشار و گراديان سرعت در محدوده آبگير در موقعيت 115 درجه پرداخته شده و نتايج نسبتا”قابل قبولي ارائه شده كه در اين پايان نامه به آن اشاره شده است.

مقدمه:

رودخانه ها يكي از مهمترين منابع حياتي طبيعت هستند. رودخانه ها نه تنها در سيماي كلي سطح زمين نقش دارند، بلكه شكل زيستن انسان در كره زمين را تعيين مي كنند. همواره در طول تاريخ بشر، رودخانه ها كانون توسعه بوده و تمدنهاي كهن در كناره هاي آن شكل گرفته است (Morisw,1968).

از ديرباز مسئله انتقال آب از رودخانه ها براي مقاصد كشاورزي، شرب و بعدها به منظور استفاده در صنعت و نيز تأمين انرژي، معمول بوده است و مي توان ادعا نمود كه قدمت آن به قدمت تمدن بشر مي رسد. در كنار مسئله انتقال آب همواره مشكل رسوبات وارده به كانالها و سيستمهاي انتقال نيز وجود داشته كه مسائل و مشكلات بسياري به همراه دارد. بنابراين هدف طراحان، كاهش ميزان رسوبات انتقال يافته، تا حد امكان مي باشد. (صالحي نيشابوري و ايزدپناه 1375).

بنابراين جلوگيري از ورود رسوبات به داخل آبگير و رودخانه (جريان اصلي) از مواردي مي باشد كه اهميت بسزايي دارد و يكي از مواردي كه بايد توجه داشت كنترل جريان هاي ثانويه و جريان اصلي و كنترل حجم رسوب ورودي مي باشد به جهت كاهش ورود رسوبات به حداقل رساندن آلودگي هاي يست محيطي مي بايست راهكاري مناسب تمهيدات ويژه اي اتخاذ كرد بنابراين استفاده از مدل فيزيكي و تحليلي و بررسي موارد ذكر شده انجام مي گيرد.

فصل اول: كليات و طرح موضوع

1-1) هدف

يكي از قديمي ترين و در عين حال ارزانترين روشهاي انتقال آب رودخانه براي مصارف گوناگون، ساخت آبگيرهاي ثقلي مي باشد. آبگيري از رودخانه با استفاده از نيروي ثقل كه در گذشته به شكل شق نهر صورت گرفته است اكنون به يك سازه هيدروليكي تكامل يافته با معيارهاي طراحي تبديل شده است.

با توجه به اينكه جريان رودخانه شامل رسوبات ريز و درشت دانه بوده و در مواقع سيلابي، دهانه ورودي مي بايست دو وظيفه مهم زير را انجام دهد (صفرزاده، 1383):

– جذب و كنترل جريان منحرف شده از رودخانه و هدايت آن به داخل كانال آبگيري

– جلوگيري از ورود رسوبات و اجسام شناور به داخل آبگير

با توجه به مشكلات ورود رسوب به آبگير، لازم است تا شرايطي فراهم شود تا جريان انحرافي به سمت آبگير، داراي حداكثر دبي انحرافي با حداقل دبي رسوب باشد. مهمترين اقدام در اين زمينه جانمايي مناسب آبگير بر روي رودخانه مي باشد. انتخاب صحيح محل انحراف در طرحهاي آبرساني از ملزومات است. يك محل مناسب خسارات مخرب ناشي از ورود رسوبات را به حداقل مي رساند. همچنين يك انتخاب اشتباه در جانمايي به سختي مي تواند پس از اجراي پروژه قابل جبران باشد. بنابراين اولين اقدام در طراحي، انتخاب محل مناسب براي انحراف است (پيرستاني، 1383).

آبشستگي گاهي به صورت غير طبيعي و به دليل تغييرات ايجاد شده توسط بشر ايجاد مي شود، مثل ايجاد سازه هاي هيدروليكي مختلف در مسير رودخانه، گودال هاي ايجاد شده در اثر آبشستگي در اطراف اين سازه ممكن است خطرات جدي را به همراه داشته باشد.

تجربه نشان داده كه شكست هاي برشي، پديده تراش ايجاد شده در اثر آبشستگي باعث خرابي در انتهاي بستر محافظت شده گرديده است از اين رو بررسي مكانيزم آبشستگي و روشهاي جلوگيري از فرسايش در كانال رودخانه و مخصوصاً آبشستگي در پايين دست سازه هاي هيدروليكي مانند دريچه هاي آبگير، و كانال هاي آبگير و حوضچه هاي آرامش، پايه هاي پل و… اهميت زيادي برخوردار است.

بنابراين مساله اصلي كه همان بررسي آبشستگي و تاثير آن بر روي بستر كه به دنبال انتقال آب از رودخانه معذل رسوب در مدخل آبگير و آبسشتگي و تجمع رسوب در كانال مي باشد.

از جمله جنب ههاي مجهول طرح ميتوان به عدد فرود و زاويه انحراف اشاره كرد كه خود عدد فرود شامل Q (دبي) و عمق (Y) مي باشد و نظر به اينكه هدف اصلي اين تحقيق تاثيرگذاري پارامترهاي هيدروليكي و هندسي بر روي تغييرات بستر در محدوده آبگيرهاي جانبي موجود در كانالهاي قوسي است و كاهش رسوبات و احتمال وقوع آبشستگي است و بنابراين قابل ذكر است كه تمامي مطالعات و كاركردها بر اين اساس مي باشد.

برخي از پارامترهاي موثر در انتقال رسوب با توجه به جريان موجود در آبگيرهاعبارتتند از:

دبي ورودي رودخانه؛ محل مناسب آبگير؛ زاويه انحراف آبگير؛ عرض آبگير؛ شعاع انحناي رودخانه؛ ميزان بار رسوبي (اندازه و وزن مخصوص)؛ سازه هاي پايين دست ابگير و شرايط جريان بالا دست؛ ميزان زبري كف رودخانه؛ هندسه ورودي آبگير عرض كانال انحرافي BD.

تعداد صفحه : 157

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :       

        [email protected]