پایان نامه ارشد مهندسی صنایع: طراحي سيستم هيبريدي متشکل از سيستم خبره فازي و متد تاپسيس فازي براي انتخاب مناسب ترين محصول

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم و فناوري واطلاعات

دانشگاه علوم و فنون مازندران

 پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد

رشته مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي اقتصادي واجتماعي

عنوان:

طراحي سيستم هيبريدي متشکل از سيستم خبره فازي و متد تاپسيس فازي براي انتخاب مناسب ترين محصول

استاد راهنما:

آقاي دکتر نيکبخش جواديان

اساتيد داور:

آقاي دكتر تاجدين

آقاي دكتر مهدوي اميري

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

همواره فرايند تصميم گيري به خصوص در زماني که فرد تصميم گيرنده اطلاعات کافي در مورد موضوع مورد بحث ندارد با دو مس‍‍‍‍‍ئله اساسي مواجه است. اول ارزيابي گزينه ها و سپس رتبه بندي بر اساس کارايي آنها. ارزيابي گزينه ها به شدت بستگي به افراد خبره و خبرگي آنها دارد که اين امر خود باعث افزايش عدم قطعيت در فرايند تصميم گيري مي گردد. در اين تحقيق ما با استفاده از منطق فازي به مقابله با اين مشکل پرداختيم. از اين رو معماري از يک سيستم فازي به منظور انتخاب مناسب ترين محصول به نام “SPP” ارائه گرديد. اين معماري از دو واحد مختلف تشکيل شده است. اولين واحد به منظور ارزيابي گزينه هاي موجود بر پايه خبرگي خبرگان طراحي شد و از آنجا که سيستم هاي خبره فازي کمک به تصميم (FEDSS) ابزار مناسبي براي ارزيابي حساس و دقيق به شمار مي ايد٬ ما اين سيستم را براي واحد اول انتخاب کرديم. در واحد دوم از روش شباهت به گزينه ايده ال فازي(FTOPSIS) بر پايه روش هاي تصميم گيري چند معياره (MCDM)٬ براي رتبه بندي و انتخاب بهترين محصول در محيطي فازي استفاده شد.در ادامه به منظور تحليل رفتار معماري پيشنهاديمان در مواجهه با روش هاي ديگر تصميم گيري چند معياره ٬ از روش فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي(FAHP) استفاده شد و با انجام آزمايشات متعدد و ارزيابي خروجي هاي مختلف٬نتايج بسيار جالب و قابل تاملي بدست آمد که دال بر نزديکي نتايج حاصل از اين دوروش مي باشد. نمونه اوليه از اين سيستم به صورت آزمايشي راه اندازي و اجرا شد و نتايج حاصله کاملا منطبق بر نظرات متخصصان و خبرگان امر بوده و نتايج قابل قبولي بدست آمد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

از آن زمان که انسان انديشيدن را آغاز کرد٬ همواره کلمات و عبارت هايي نظير خوب٬ بد٬ جوان٬ پير٬ بلند٬ کوتاه٬ گرم٬ سرد٬ زشت٬ زيبا و … را به زبان جاري ساخته که مرزهاي روشن مشخصي نداشته اند. براي مثال٬ در گزاره علي با هوش است يا گل رز زيباست٬نمي توان مرز مشخصي براي با هوش بودن و زيبا بودن در نظر گرفت. در واقع مغز انسان با در نظر گرفتن فاکتور هاي مختلف و بر اساس تفکر استنتاجي٬ جمله ها را تعريف و ارزش گذاري مي کند٬ که مدل سازي آنها به زبان و فرمول رياضي اگر غير ممکن نباشد٬ کار بسيار پيچيده اي خواهد بود]21[. منطق فازي تکنيک جديدي است که شيوه هايي را که براي طراحي و مدلسازي يک سيستم نيازمند رياضيات پيچيده و پيشرفته است٬ با استفاده از مقادير زباني و دانش فرد خبره جايگزين مي سازد و تا حدود زيادي آن را تکميل مي کند[22]. در واقع٬ در منطق فازي مي توان نتايج دقيقي را با استفاده از مجموعه اي از معلومات نادقيق که با الفاظ و مقادير کلامي تعريف شده اند٬ استخراج کرد.

تصميم گيري،فرايند يافتن انتخاب بهترين موقعيت در بين گزينه هاي موجود است. در روش تصميم گيري چند معياره ي کلاسيک (MCDM) داده هاي تصميم گيري و وزن معيارها دقيقا مشخص مي باشد. با توجه به وجود ابهام در داده هاي تصميم گيري،اعداد قطعي به منظور استفاده در موقعيت هاي تصميم گيري در شرايط واقعي نامناسب به نظر مي رسند. از اين رو چون قضاوت هاي انساني قابليت الويت بندي دارند و اغلب داراي ابهام و عدم قطعيت هستند و نمي توان آن ها را به صورت واضح با مقادير عددي دقيق بيان کرد لذا کاربرد مفاهيم فازي در تصميم گيري،مناسب به نظر مي رسد. دربخش هاي بعديتعاريف مقدماتي در مورد تئوري فازي مطرح شده است.

2-1- تعریف مسأله

تصميم،عبارت است از نتيجه و پايان يک فرآيند. فرآيندي که داده ها واطلاعات موجود در مورد موضوعي را در جريان تجزيه و تحليل قرار مي دهد و از ترکيب مناسب آن ها به استراتژي هاي مورد نظر و بهترين راه حل مي رسد.معهذا پايان يک فرآيند مي تواند شروع فرآيند ديگري باشد به عبارت ديگر اخذ يک تصميم ممکن است مقدمه اي باشد براي اخذ تصميم يا تصميم هاي ديگر.

اتخاذ تصميم توسط فرد يا مدير سازمان براي کسب يک هدف يا هدف هاي معيني صورت مي گيرد.هدف هاي يک سازمان عبارت است از : سودآوري،بهره وري و ابتکار،توسعه و… در مقابل يک جامعه.از آنجا که تصميم گيري صحيح به عنوان مهم ترين وظيفه هر فرد يا مسئول يا مدير مطرح مي شود،پس بايد تصميمات مناسب براي موضوعات پيچيده را با ساده کردن و هدايت مراحل تصميم گيري اتخاذ کنيم.

بيشتر افراد بر اين باورند که زندگي آن قدر پيچيده است که براي حل مسائل آن بايد به شيوه هاي پيچيده تفکر روي آورد با اين وجودفکر کردن حتي به شيوه هاي ساده نيز مشکل است.پس اگر بررسي چند ايده ي ساده در يک زمان، نيازمند تلاش زياد باشد چگونه مي توان مسائل پيچيده را درک نمود؟

آن چه ما بدان نيازمنديم شيوه براي فکر کردن نيست، زيرا حتي تفکر ساده،خود بسيار مشکل ساز است و بايد چهارچوبي وجود داشته باشد که ما را قادر سازد تا در خصوص مسائل پيچيده به شيوه اي ساده بيانديشيم. ازاين رو است که تکنيک هاي تصميم گيري فازي مطرح شده است.

3-1- اهداف تحقیق

هدف از اجراي اين تحقيق ارائه سيستمي با نامSPP[1]براي کمک به تصميماتي است که هم از ضررهاي خريدار جلوگيري کند و هم شرکت توليد کننده محصولات خود را به مشتريان به درستي معرفي کرده و زمينه ساز شرايط برد-برد [2]شود. در اين معماري جديد که با استفاده ازمتد هايFTOPSIS[3]وFEDSS[4]از بين انبوه محصولات و امکانات مختلف در بازار بهترين و مناسب ترين محصول را از جهت معيارهاي مختلف با همکاري خبرگان به ما پيشنهاد مي‌کند. اين معماري به دليل استفاده از منطق فازي از عدم قطعيت و ابهام که در تعاملات انساني وجود دارد پشتيباني مي‌کند و باعث ايجاد نتايج روشن ومنطقي مي‌شود که در محيط‌هاي پيچيده با تعداد زيادي از معيارها[5] و گزينه هاي[6] مختلف پاسخ‌هاي راضي کننده اي ارائه مي‌دهد.

4-1- ضرورت انجام تحقیق

امروزه خريد کالاي مورد نظر به دليل تنوع بسيار زياد و حجم بالاي محصولات گوناگون که روزبه روز رو به افزايش مي باشند تبديل به مشکلي براي اکثر خريداران شده است. داشتن اطلاعات کافي و سپس تصميم گيري درست به ما کمک مي کند در اين بازار و محيط رقابتي عظيم و پيچيده که شرکت ها روزبه روز با مدل ها و محصولات گوناگون ورود پيدا مي کنند با بينش و ديدي درست خواسته ها و نياز خود را بشناسيم و اقدام به خريد کنيم. البته با وجود بسترهايي مثل شبکه اينترنت اينامر آسان تر شده است اما به دليل عدم آگاهي لازم خريدار از محصول مورد نظز خود فرايند تصميم گيري را مشکل مي کند و در نتيجه ممکن است باعث خريد محصول نامناسب و تحمل ضررهاي اقتصادي براي خريدار شود و به اين ترتيب ريسک بالايي را بوجود مي آورد. با اتخاذ تصميم هاي منطقي مي توانيم از ضررهاي مربوط به اجناس ناکارامد که مرتفع کننده نيازهاي ما نيستند جلوگيري کنيم و از طرف ديگر کارخانه جات توليدي هم با فروش راحت تر محصولات خود رضايت مشتريان را براي خود به ارمغان مي آورند و نرخ بهره وري و توليد خود را افزايش مي دهند.

[1] Selecting Proper Product

[2] Win-win condition

[3] Fuzzy TOPSIS Method

[4] Fuzzy Expert Decision Support System

[5] Criteria

[6] Alternative

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 94

14700 تومان

 

پشتیبانی سایت :       

        [email protected]