پایان نامه ارشد : مقایسه میزان افسردگی در بین دانشجویان رشته روانشناسی و سایر رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور مرکز ساری

دانلود متن کامل پایان نامه : مقایسه میزان افسردگی در بین دانشجویان رشته روانشناسی  و سایر رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور مرکز ساری

دانشگاه آزاد سما واحد ساری

 

موضوع پروژه :

مقایسه میزان افسردگی در بین دانشجویان رشته روانشناسی

و سایر رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور مرکز ساری

 

استاد راهنما :

خانم آمنه موسوی

سال تحصیلی 93-92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

صفحه عنوان                       
2 فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-    مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..

3 1-2-    بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………
4 1-3-    اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………
6 1-4-    اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………
7 1-5-    فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….
7 1-6-    متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………….
8 1-7-    تعریف مفهومی و عملیاتی………………………………………………………………………………………………….
  فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
10 2-1- تاریخچه موضوع…………………………………………………………………………………………………………………..
11 2-2-تعریف افسردگي……………………………………………………………………………………………………………………..
16 2-3- اصطلاح افسردگي…………………………………………………………………………………………………………………..
16

2-4- ملاک های DSM-IV-TR در مورد افسردگي اساسي …………………………………………………………

18 2-5- طبقه بندی افسردگی ………………………………………………………………………………………………………………
19 2-6- عوامل موثر در افسردگی بر اساس نظریات مختلف…………………………………………………………………….
30 2-7-علائم افسردگی……………………………………………………………………………………………………………………….
30 2-8- افسردگي رواني در نوجوانان و جوانان………………………………………………………………………………………
33 2-9- سطوح افسردگي رواني…………………………………………………………………………………………………………..
34 2-10- علل پيدايش افسردگي رواني………………………………………………………………………………………………….
35 2-11- خصوصيات شخصيتي انسان هاي افسرده ………………………………………………………………………………..
36 2-12- شيوع افسردگي ……………………………………………………………………………………………………………………
38 2-13- راه های درمان افسردگی………………………………………………………………………………………………………..
41 2-14- اصول کلی درمانی افسردگی…………………………………………………………………………………………………..
42 2-15- نقش مشاوره در درمان افسردگي رواني……………………………………………………………………………………
45 2-16-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………
  فصل سوم: متدلوژی و روش تحقیق
51 3-1- روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….
51 3-2- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………
51 3-3- نحوه نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………
51 3-4- آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………….
51 3-5- آمار استنباطی………………. ……………………………………………………………………………………………………….
52 3-6-  متغییرها ……………………………………………………………………………………………………………………………….
52 3-7- ابزار پژوهش………………………………… ………………………………………………………………………………………
52 3-8- اعتبار و روایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل روش های آماری

55 4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..
56 بخش اول: آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………
72 بخش دوم: آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………..
  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
80 5-1- خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………
84 5-2- محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………
84 5-3- پیشنهادات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………..
86 منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
89 ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فهرست جدولها

صفحه عنوان

جدول(4-1)؛ توزيع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب رشته تحصیلی ……………………………………………………………………56

جدول(4-2)؛ توزيع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب جنسیت …………………………………………………………………………….57

جدول(4-3)؛ توزيع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب سن ………………………………………………………………………………….58

جدول 4-4-فراوانی پاسخگویان به سوالات بعد عاطفی …………………………………………………………………………………………..59

جدول 4-5- فراوانی پاسخگویان به سوالات بعد شناخت ………………………………………………………………………………………..60

جدول 4-6- فراوانی پاسخگویان به سوالات بعد رفتارهای آشکار ……………………………………………………………………………66

جدول 4-7- فراوانی پاسخگویان به سوالات بعد رفتارهای اجتماعی …………………………………………………………………………68

جدول 4-8- فراوانی پاسخگویان به سوالات نشانه های بین فردی ……………………………………………………………………………71

جدول(4-9) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضيه اول پژوهش ……………………………………………………………….72

جدول(4-10) جدول آزمون t مربوط به فرضيه اول پژوهش ……………………………………………………………………………………72

جدول(4-11) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه اول …..73

جدول(4-12) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضيه دوم پژوهش ……………………………………………………………..73

جدول(4-13) جدول آزمون t مربوط به فرضيه دوم پژوهش ……………………………………………………………………………………74

جدول(4-14) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه دوم ….75

جدول(4-15) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضيه سوم پژوهش …………………………………………………………….75

جدول(4-16) جدول آزمون t مربوط به فرضيه سوم پژوهش …………………………………………………………………………………..75

جدول(4-17) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه سوم ….76

جدول(4-18) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضيه چهارم پژوهش ………………………………………………………….76

جدول(4-19) جدول آزمون t مربوط به فرضيه چهارم پژوهش ………………………………………………………………………………..77

جدول(4-20) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه چهارم.77

جدول(4-21) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضيه پنجم پژوهش ……………………………………………………………77

جدول(4-22) جدول آزمون t مربوط به فرضيه پنجم پژوهش ………………………………………………………………………………….78

جدول(4-23) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه پنجم …78

 

فصل اول

کلیات تحقیق


1-1-مقدمه

افسردگي يكي از شايع ترين بيماريهاي روان پزشكي است كه از زمانهاي بسيار دور در نوشته ها آمده است ۴۵۰ سال قبل از ميلاد، بقراط آن را ملانكولي تعريف كرده است. برخي افسردگي را يك واكنش طبيعي در قبال زندگي مي دانند و برخي آن را يك بيماري قلمداد مي كنند.

افسردگي علاوه بر جنبه هاي ژنتيكي اكثراً با عوامل اجتماعي و رواني ناشي از وقايع محيطي همراه بوده است. احتمال وقوع آن در مردان در طول عمر حدود ۱۵ % است و در زنان به ۲۵ % نيز مي رسد. افراد مبتلا به افسردگي دچار علايم متعددي از قبيل خلق افسرده، فقدان علاقه و لذت، كاهش انرژي و تمركز، مشكلات خواب، خودكشي و … مي باشند. ميزان مراجعه بیماران دارای اختلالات افسردگي به متخصصان داخلي حدود 10 % است  و میزان مراجعه كننده به پزشكان عمومي ۱۵% است كه فقط نيمي از مبتلايان به اختلال افسردگي به صورت جدي تحت درمان قرار مي گيرند (سادوک و سادوک، 1384).

در حال حاظر رایج ترین نقطه نظر آن است که گروه های مجزایی از افسردگی وجود دارند که علائم آن متفاوت است. واژه افسردگی به معنای ضعف تا حدی دارای ابهام است و در رشته های مختلف معنای متفاوتی دارد به عنوان مثال در فیزیولوژی اعصاب از کاهش فعالیت های یک عنصر شیمیایی در روان شناسی منظور از آن حالت هیجانی است که منجر به کاهش قابلیت ها می شود به طوری که شدت افسردگی بستگی به تعداد علائم و حد نفوذ آن دارد در خفیف ترین مشکل ممکن است فقط معدودی از علائم اساسی وجود داشته باشد خصوصیات اصلی و مرکزی حالت افسردگی کاهش عمیق به فعالیت های لذت بخش روزمره مهم ترین علت افسردگی همین ناتوانی در کسب لذت از چیزهایی که قبلاً برای شخص لذت بخش بوده است. انسان حیوانی اجتماعی است و اگر در روابط او با محیط دشوار و تنهایی اش شدید باشد گاهی افسردگی چهره می کند. عوامل روانی اجتماعی مانند اختلاف با افراد خانواده، کارفرمایان، همکاران، کارکنان و حتی دوستان و بستگان می توانند همگی ایفا کننده بسیاری از محرک های تنش زای محیطی مانند مشکلات مالی، مشاغل جدید، مسائل حقوقی، بازنشستگی و یا تغییرات دیگر می توانند به رشد افسردگی کمک کند. (پور افکاری، نصرالله، 1376).

  • بیان مسئله

می توان گفت افسردگی در هر زمان و در هر جا برای هر کسی ممکن است روی دهد در واقع افسردگی واکنشی است در مقابل رویدادهای استرس زا و یا عوامل زیست شناختی مثل بیماری های جسمی هورمونی یا بعضی داروها می توانند در افسردگی نقش بسزایی داشته باشند اغلب مردم در دوره ای از عمر خود احساس افسردگی دارند اما عده ای دیگر افسردگی را به کرات به طور عمیق و مداوم تجربه می کنند، اگر بخواهیم به یک فرد افسرده کمک کنیم شاید بهترین راه حمایت کننده بودن است اما اگر بخواهیم با سرزنش شخص افسرده که این حالت را سریع ترک کند یا روش های مواجه ای استفاده کنیم می تواند وضع از این هم بدتر شود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مشاوره و علوم رفتاری همه افراد در هر جایگاهی که باشند چه کارمند چه دانش آموز و چه دانشجو برای اینکه با رویداد های استرس زا مقابله کنند یا نگرانی هایشان را بهتر بشناسند به یک درمانگر با مشاور نیاز دارند.

اما با وجود توجهی که پزشکان به این مقوله داشته اند هنوز دانش ما از چند و چون افسردگی اگرچه اندک نیست کاستیها و نقاط کور فراوان دارد. لذا لازم است که روانشناسان، روانپزشکان و پویندگان این علم با توجه به عوامل زیربنایی سنتی، عقیدتی، فرهنگی، روشهای علمی در جهت شناسایی علل و یافتن راه حلی برای جلوگیری از چنین اختلالاتی گام بردارند، بخصوص در این زمان، که اختلالات روانی ـ اجتماعی بویژه افسردگی به سبب وضعیت نامتعادل و متحول زندگی خانوادگی، اجتماعی در یکی دو دهه اخیر در بیشتر کشورها و همچنین در کشور ما بیش از هر زمان دیگری گریبان گیر گروههای وسیعی از نوجوانان و جوانان شده است. بنابراین لازم است در کنار نیازهای زیستی به مسئله امنیت روانی و ثبات عاطفی نوجوانان و جوانان توجه زیادی نمود.

دوران نوجوانی، مرحله بحران عاطفی و اجتماعی است. شخصی که مرحله جوانی خوبی نداشته باشد، مسلماً از زندگی سالم و با نشاط در دوره پیري برخوردار نخواهد شد و از سوي دیگر ورود به دانشگاه یک رویداد مهم و بسیار حساس در زندگی نیروهاي کارآمد و فعال جوان در هر کشوري به شمار می رود، که غالبا با تغییرات زیادي در روابط اجتماعی و فردي آن ها همراه است. در کنار این تغییرات، باید به انتظارات و نقش هاي جدیدي نیز اشاره نمود که هم زمان با ورود به دانشگاه در دانشجویان شکل می گیرد . برخی از آنان به سرعت خود را با این شرایط جدید انطباق داده، با انعطاف پذیري مناسب تغییرات به وجود آمده را می پذیرند و با حفظ سلامت روان خود، موفقیت هاي لازم تحصیلی را کسب می کنند، لیکن برخی دیگر قادر به سازگاري و انطباق مؤثر نبوده و قرار گرفتن در چنین شرایطی براي آن ها غیرقابل تحمل و نگران کننده بوده، و عملکرد و بازدهی آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. (بیابانگرد، 1379)

در این پژوهش تاکید بر قشر عظیمی از اجتماع یعنی جوانان که آینده را تعیین می کنند و پرداختن به مسائلی که مشکلات آنها در واقع اعتبار و ارزش به آنها خواهد داد. بنابراین لازم است در کنار نیازهای زیستی به مسئله امنیت روانی و ثبات عاطفی جوانان توجه زیادی نمود عدم امنیت روانی نه تنها بر چگونگی شخصیت آنها تاثیر                  می گذارد و بلکه بیشترین تاثیر را بر شکوفایی هوش و تفکر و عوامل روانی اجتماعی دانشجویان خواهد داشت     بی تردید عوامل روانی اجتماعی دانشجویان با آرامش روانی ثبات عاطفی شان دارای همبستگی می باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 105

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :       

        [email protected]