پایان نامه ارشد: مقایسه رفتارهای ضد اجتماعی در اوقات فراغت ورزشکاران حرفه‌ای تیمی و انفرادی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : تربیت بدنی

گرایش : مدیریت ورزشی

عنوان : مقایسه رفتارهای ضد اجتماعی در اوقات فراغت ورزشکاران حرفه‌ای تیمی و انفرادی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: مدیریت ورزشی

عنوان:

مقایسه رفتارهای ضد اجتماعی در اوقات فراغت ورزشکاران حرفه‌ای تیمی و انفرادی

استاد راهنما:

دکتر فرزاد غفوری

استاد مشاور:

دکتر علی زارعی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه و معرفی

1.1 مقدمه………………………………………………….. 2

1.2 بیان مساله…………………………………………….. 4

1.3 اهمیت موضوع تحقیق و انگيزه انتخاب آن…………… 6

1.4 هدف‌هاي تحقیق………………………………………. 7

1.4.1 هدف کلی…………………………………………… 7

1.4.2 اهداف اختصاصی………………………………………. 8

1.5 سوالات يا فرضيه‌‌هاي تحقيق…………………………… 8

1.6 تعاریف مفهومی…………………………………………… 8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2.1تعریف و مفهوم اوقات فراغت و دیدگاه‌های مختلف…… 15

2.2 شاخص‌های فراغت در دوران جدید……………………. 16

2.3 رویکردهای مختلف در تعریف اوقات فراغت……………. 17

2.4 اوقات فراغت از دیدگاه مکاتب فلسفی………………… 19

2.5 آراء چند‌تن از فلاسفه در خصوص اوقات فراغت……….. 19

2.6 نظریه‌های فراغت……………………………………….. 20

2.6.1 دیدگاه دو‌مازیه………………………………………… 20

2.6.2 دیدگاه ادگینتون………………………………………. 20

2.7 نظريه‌هاي مربوط به سلامت اجتماعي……………….. 21

2.7.1 رويكرد سيستمي……………………………………. 21

2.7.2 رويكرد اكولوژيكي…………………………………….. 21

2.8 اوقات فراغت و ساختار فعاليت‌ها……………………… 21

2.9 اوقات فراغت و جنسيت………………………………… 23

2.10 نقش والدين در اوقات فراغت………………………….. 24

2.11 یکپارچگی در فعالیت‌های گروهی…………………….. 26

2.12 حمایت از طرف رهبران (مربیان) گروه…………………. 26

2.13 رابطه‌ی بین فعالیت‌های اجتماعی و ضد‌اجتماعی…… 27

2.14 نگاهی بر رابطه‌ی بین فعالیت‌های بعد از مدرسه و رفتارهای ضد‌اجتماعی……….29

2.15 تفسیر مدل توسعه‌ی اجتماعی در رابطه با ارتباط بین فعالیت و رفتار‌های ضد اجتماعی…….31

2.16آنالیز کوتاهی در استفاده از دارو در ورزش…………….. 32

2.17 انواع ورزش……………………………………………. 33

2.18 پیشینه تحقیق………………………………………. 36

2.19 جمع بندی…………………………………………….. 43

فصل سوم: روش شناسایی تحقیق (متدولوژی)

3.1 روش تحقیق…………………………………………….. 57

3.2 جامعه‌ی آماری…………………………………………. 57

3.3 نمونه آماری و روش نمونه‌گیری………………………. 57

3.4 جمع‌آوری اطلاعات…………………………………….. 57

3.4.1 ابزار اندازه‌گیری، اعتبار و پایائی……………………. 57

3.4.2 روائی و پایائی………………………………………. 58

3.4.3 روش اجرا (توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه)………… 59

3.5 تعریف عملیاتی متغیرها……………………………… 59

3.6 روش‌های آماری………………………………………. 60

3.6.1 مرحله‌ی اول: استفاده از آمار توصیفی…………… 60

3.6.2 مرحله‌ی دوم : استفاده از آمار استنباطی………. 60

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق

4.1 مقدمه…………………………………………………. 64

4.2 توصيف يافته‌هاي تحقيق…………………………….. 64

4.3 آزمون نرمال بودن متغيرهاي تحقيق………………… 70

4.4 آزمون فرضيه‌هاي تحقيق…………………………….. 72

فصل پنجم: نتیجه‌گیری وپیشنهادات

5.1 مقدمه…………………………………………………. 80

5.2 خلاصه پژوهش……………………………………….. 80

5.3 بحث و نتیجه‌گیری……………………………………. 85

5.5 پیشنهادهای پژوهش………………………………… 91

5.5.1 پیشنهادهای کاربردی……………………………… 91

5.5.2 پیشنهادهای پژوهشی……………………………..91

منابع و ماخذ ……………………………………………….93

چکیده:

هدف این پژوهش، مقایسه‌ی رفتارهای ضداجتماعی در اوقات فراغت ورزشکاران حرفه‌ای تیمی و انفرادی می‌باشد. تحقیق حاضر به روش توصیفی بوده و به شکل میدانی اجرا شده است. جامعه‌ی آماری تحقیق شامل تمامی ورزشکاران ورزش‌های تیمی و انفرادی تیم‌های ملی جمهوری اسلامی ایران در سال1392می‌باشد که تعداد آنها با توجه به آمار کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌های ورزشی 23 رشته ورزشی تیمی و انفرادی، 340 نفر می‌باشند. روش جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و استفاده از پرسشنامه‌ی محقق ساخت به همراه ویژگی‌های فردی بوده است. که این پرسشنامه بر اساس شاخص‌های تحقیقات پیشین و شاخص‌هائی که در فصلنامه‌ی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران آمده تنظیم شده است.برای روايي محتوی از روش لاوشی استفاده شده که توسط گروه متخصصان بالاتر از 84/0، گزارش شده است. براي محاسبه پايايي پرسشنامه از دو روش آزمون–‌بازآزمون و پایایی درونی در محیط نرم‌افزار SPSS استفاده شده که پایائی آن 91% گزارش شده است. همچنین ضریب پایایی درونی با استفاده از آزمون آلفا کرونباخ براي پرسشنامه 87/0 بدست آمد. داده‎های تحقیق با روش‎های آمار توصیفی(میانگین، واریانس، انحراف استاندارد، حداقل، حداکثر، دامنه تغییرات، فراوانی و درصد) در نرم‌افزار SPSS16 تجزیه و تحلیل شدند. در تحلیل استنباطی داده‌ها بعد از ارزیابی توسط آزمون کلوموگروف اسمیرنف و تست لوین در نرم‌افزار SPSS16 از آزمون‌های تحلیل واریانس یکطرفه ANOVA، آزمون تعقیبی Bonferroni، آزمون Fisher’s Exact و آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج نشان دادند که بین نوع ورزش و رفتارهای ضداجتماعی در اوقات فراغت ورزشکاران رشته‌های انفرادی تفاوت معنی‌دار وجود ندارد درحالی که در مورد ورزشکاران تیمی تفاوت معنی‌داری را نشان داد. بین نوع فعالیت‌های ورزشکاران تیمی و انفرادی عضو تیم‌های ملی در اوقات فراغت تفاوت معنی‌دار وجود ندارد همچنین تجزیه و تحلیل‌ها نشان دادند که بين ورزشکاران مرد و زن در فعالیت‌های ضداجتماعی تفاوت معني‌داري وجود دارد.

فصل اول: مقدمه و معرفی

1-1- مقدمه

تقريبأ نصف ساعات روزانه جوانان را اوقات فراغت در بر مي‌‌‌گيرد[1] (لارسون و ورما، 1999). در طي اين زمان آنها مي­توانند به فعاليت­هاي مختلفي بپردازند كه مي‌تواند شامل ورزش­هاي انفرادي و تيمي، سرگرمي و ابتكارات، خريد، فغاليت­هاي اجتماعي، استفاده از سايت­‌‌‌‌‌ها و شبكه­هاي اجتماعي، بيرون رفتن با دوستان باشد. اين فعاليت‌هايي كه در اوقات فراغت انجام مي‌گيرند تنها در صورتي مي‌توانند باعث توسعه زمينه‌هاي مهمي مثل افزايش اعتماد‌به نفس و عزت نفس و ارتباطات اجتماعي گردد كه تحت نظر خانواده يا مدرسه باشد (كالدول و اسميت[2]، 2006 ايكل و همكاران[3]، 2003 هانسن و همكاران، 2003). اوقات فراغت، زمان بيهوده و بدون حس مسئوليت در زندگي افراد نيست، بلكه بر عكس، در اين زمان از انسان انتظار بيشتري مي‌رود كه احساس مسئوليت كند. حتي در زماني كه انسان به خودش واگذار شده، تصميم‌گيري به عهده خودش است و مي‌تواند آزادانه عمل كند، مسئوليت‌پذيري نسبت به خود، اطرافيان و جامعه اهميت زيادي دارد (جلالي فراهاني، 1388) و جوانان فرهنگ گذران اوقات فراغت را از خانواده‌هايشان و از گروه‌هايي كه عضو آنها هستند مي‌آموزند (مك‌دونالد و همكاران[4]، 1949). ورزش نوع خاصي از فعاليت جسماني در اوقات فراغت است كه پنجره‌اي با ارزش را به سوي سبك‌هاي زندگي سالم مي گشايد (كوكرهام[5]، 2000).

بزرگ‌ترين فايده در حوزه‌هاي مختلف فعاليت جسماني در رابطه با ارتقاء سلامت جسماني مربوط به فعاليت جسماني در اوقات فراغت[6] (LTPA) بوده است. زيرا عامل بالقوه در تغيير رفتار به شمار مي‌رود (بسي[7]، 2000) و البته در اوقات فراغت كه ساختار ضعيفي داشته باشند و ناظر بزرگسالي براي كنترل و نظارت بر فعاليت‌ها وجود نداشته باشد اغلب فرصت‌هاي كمي را براي ايجاد مهارت در افراد به وجود می‌آورد و بيشتر شركت‌كنندگان در معرض رفتارهاي ضد اجتماعي قرار مي‌گيرند (آگينو و پترسون[8]، 1989و ماهوني و همكاران، 2001). هم چنين بسياري از مطالعات اخير نشان داده كه شركت جوانان در فعاليت‌ها و برنامه‌هاي رسمي خارج از مدرسه با صلاحيت شخصي و فردي آنها، دوران كوتاه و بلند مدت موفقيت تحصيلي و سلامت جسماني آنها رابطه مستقيمي دارد. (ايكلس و گوتمن[9]، 2002 ماهوني و همكاران[10]، 2003).

تحقيقات و مطالعات نشان دادند كه براي اصلاح و بهبود رفتار جوانان بايد از برنامه‌هاي مثبت براي گذران اوقات فراغتشان استفاده نمود، دو موضوع در رابطه با اين پيشنهادات و برنامه‌ها پيش مي‌آيد كه يكي نيازهاي اجتماعي جوانان و ديگري كاهش رفتارهاي ضد‌اجتماعي كه در برنامه‌ريزي براي گذران اوقات فراغت جوانان است. براي دستيابي به اين اهداف در برنامه‌ها بايد از روش‌هاي گوناگوني استفاده نمود كه شامل فعاليت‌هاي گوناگون، توسعه مهارت‌هاي رهبري، ايجاد اعتماد‌به‌نفس و شركت در فعاليت‌هاي اجتماعي مي باشد.

مشورت با جوانان در توسعه‌ي برنامه و درگير كردن آنها در تصميم‌گيري درباره‌ي انواع فعاليت‌ها، عضو بودن آنها در اين برنامه‌ها باعث افزايش حس مالكيت، وظيفه شناسي و مشاركت در آنها مي‌شود. ايجاد فرصت‌هاي رهبري، ارزش برنامه را بالا مي‌برد و به توسعه‌ي مهارت‌هاي اجتماعي كمك مي‌كند و مهارت‌هاي مثبت زندگي را تقويت مي‌نمايد. هم چنين پژوهش‌هايي نشان داده‌اند كه برنامه‌هاي ورزشي و فعاليت جسماني به توسعه‌ی فردي و اجتماعي كمك می‌كند و بر رفتار تأثير مثبت بگذارد و اين مهم با اصلاح فاكتورهاي خطرزاي اساسي در رفتار فردي قابل دستيابي است (موریس و همكاران[11]، 2003).

 فعاليت جسماني و فعاليت اجتماعي ممكن است شامل شركت در فعاليت‌هاي مذهبي و فعاليت‌هاي فوق‌برنامه تحصيلي مثل باشگاه‌هاي ورزشي در مدارس و برنامه‌هاي موسيقي باشد. (دونکن‌ و همكاران[12]، 2002)

با توجه به مطالب ذكر شده به نظر مي‌رسد فعاليت‌هاي اوقات فراغت در كنار فوائد بي‌شمار ممكن است خطراتي را نيز متوجه جامعه كند. جوانان كه از مخاطبان اصلي اوقات فراغت هستند بيش از ساير گروه‌ها در معرض اين آسيب­ها هستند. در اين تحقيق سعي شده ضمن نگاهي به فعاليت‌هاي ضد اجتماعي رايج و فعاليت‌هاي اوقات فراغت ورزشکاران نخبه‌ی رشته‌های تیمی و انفرادی، رابطه اين دو را سنجيده و اثر عامل ورزش و جنسيت را در بروز اين رفتارها در اوقات فراغت ورزشکاران بررسي شود.

در فصل اول طرح تحقيق و دلايل انتخاب موضوع با اشاره‌اي به واژه‌هاي رايج در اين حوزه ارائه شده است. در فصل دوم مباني نظري و ادبيات تحقيق براي آگاهي خوانندگان آورده شده و فصل سوم حاوي روش‌هاي انجام تحقيق و آزمون‌هاي ويژه‌ي ارزيابي آنها است. فصل چهارم و پنجم نتايج حاصل از اين تحقيق و تفسير‌ها و پيشنهادهاي كاربردي را ارائه كرده است. اميد است انجام اين پژوهش كه براي اولين بار در كشور اجرا شده است منجر به ارائه‌ي مدل و فرمول مناسبي براي اوقات فراغت جامعه‌ي ورزش ايران شود.

2-1- بیان مسأله

جوانان فرهنگ گذران اوقات فراغت را از خانواده‌هایشان و از گروه‌هایی که عضو آن هستند می‌آموزند جوانان زمان کمی را در خانه سپری می‌کنند و زمان زیادی را با همنوعان خود درخارج از خانه می‌گذرانند (هندری و همکاران، [1] 1996).

ورزش نوع خاصی از فعالیت جسمانی در اوقات فراغت است که دریچه‌ای با ارزش را به سوی سبک‌های زندگی سالم می‌گشاید (کوکرهام، [2] 2000). سبک‌های زندگی سالم مجموعه‌ای از خصوصیات سلامت رفتاری بر اساس انتخاب عناوین موجود از طرف افراد، مطابق با فرصت‌های موجود در زندگی‌شان را گویند. هرچند سبک‌های زندگی سالم نتیجه انتخاب شخصی افراد است که این انتخاب‌ها بر اساس مسائل اجتماعی­_اقتصادی، اوضاع و احوال سیاسی و درک فرهنگی شکل می‌گیرد (بوردیو، [3] 1984 و کوکرهام، 2000).

ورزش علاوه بر فوائد آشکار فیزیولوژیکی، هیجانات، مهارت‌های دانشی ماننداعتمادبه نفس و مهارت حل مشکلات را بهبود می‌بخشد این اصلاحات بطور مستقیم بر رفتارهای خطرناک موثر بوده و همچنین شاید بر کاهش رفتارهای ضد اجتماعی تاثیرقابل توجهی داشته باشد (وای‌کما، [4]2002).

پژوهشگران پیشنهاد می‌کنند فعالیتی برای جوانان انتخاب شود که مهم‌تر از فعالیت‌های دیگر باشد که او انجام می‌دهد به این دلیل که فعالیت‌، مکانیسمی برای برگرداندن توجه جوانان از رفتارهای ضد‌اجتماعی است (موریس و همکاران، 2003). تحقیقات نشان داده که فعالیت‌های تیمی بیشتر بر مهارت‌های اجتماعی تاکید دارند در حالی که فعالیت‌های انفرادی بیشتر بر توسعه‌ی فرصت‌هایی برای تحصیل و ورزش تاکید دارند. برنامه‌هایی که برای جوانان فراهم و طراحی می‌شود بویژه برای جوانانی که گرایش به خود کشی، ترک خانه، بیکاری و… دارند بهترا ست که بر توسعه عزت نفس و اعتماد به نفس تاکید داشته باشد و برنامه‌هایی که قصدشان افزایش جامعه‌گرایی و شناخت نیاز جوانان است بیشتر در رابطه با گروه‌های اجتماعی باشد (موریس و همکاران، 2003).

برنا مه‌ها بدنبال اهداف ضد‌اجتماعی نیستند بلکه سعی در شناسایی مشکلات رفتاری و عوامل خطر هستند که ممکن است ناشی از ورزش‌های انفرادی باشد (دارلی سون و همکاران، [5] 2000) و برنامه‌های ورزشی و فعالیت جسمانی ابزار مهمی در توسعه‌ی فردی و اجتماعی بوده و همچینن تاثیر مثبتی بر رفتار دارند. اگرچه این برنامه‌ها به تنهایی نمی‌توانند رفتارهای ضد‌اجتماعی را بطور مستقیم کاهش دهند بلکه آنها باید بعنوان جزئی از استراتژی کاهش یا جلوگیری از رفتارهای ضد اجتماعی باشند و عمل کنند (موریس و همکاران، 2003).

تحقیقات نشان داد که شرکت جوانان در فعالیت‌های اجتماعی بطور داوطلبانه بهتر از شرکت نکردن آنها در این فعالیت‌ها است (آلن[6]و همکاران، 1997). همچنین پسرها و دخترهائی که مشکلات متعددی دارند اگر همزمان در برنامه‌های فوق برنامه‌ی مدارس شرکت کنند ترک تحصیل و رفتارهای ناهنجار و بزهکارانه در آنها کاهش می‌یابد (ماهونی، 2000).

شرکت در فعالیت‌های ساختار یافته با تمایل به رفتارهای ضداجتماعی رابطه‌ی معکوس دارد. در حالی که مشارکت و درگیری در فعالیت‌های با ساختار ضعیف منجر به رفتارهای ضد‌اجتماعی بالایی خواهد شد. این یافته‌ها در مورد دخترها و پسرها مشابه بود. فعالیت‌های اوقات فراغت که ساختار ضعیفی دارد و تحت نظارت بزرگسالان انجام نشود اغلب فرصت‌های کمی برای مهارت‌سازی به وجود می‌آورد و شرکت‌کنندگان در معرض رفتارهای ضد‌اجتماعی قرار دارند. (ماهونی واستاتین ومگناسون، [7] 2001) فعالیت‌هایی با ساختار‌یافتگی پایین به سمت بی‌قانونی اجتماعی تمایل دارند و بعضی فعالیت‌های اوقات فراغت بی‌ساختار به وسیله‌ی انحرافات و کارهای غیر‌اخلاقی جوانان کاملا نمایان می‌شود (اسگاد وهمکاران، [8]1996).

ملاحظه می‌شود که پژوهش‌هایی روی اوقات فراغت و فعالیت‌های ضد‌اجتماعی انجام شده و نتایج آن بیان کننده‌ی رابطه‌ی نوع فعالیت اوقات فراغت و فعالیت‌های ضد‌اجتماعی است. اما تا کنون پژوهشی با هدف تعیین رابطه‌ی نوع فعالیت (با تاکید بر فعالیت ورزشی) با فعالیت‌های ضد‌اجتماعی در اوقات فراغت انجام نشده است. به طور سنتی چنین تصور می‌شد که فعالیت‌های ورزشی به ویژه از نوع خشن و حرفه‌ای آن منجر به رفتارهای ناهنجار شود، اما نمی‌توان ادعا کرد الزاما شرکت در چنین ورزش‌هایی، منجر به فعالیت‌های ضد‌اجتماعی خواهد شد. به همین دلیل پژوهش حاضر به دنبال تعیین رابطه‌ی فعالیت‌های ورزشی انفرادی و تیمی با رفتارهای ضد‌اجتماعی در اوقات فراغت ورزشکاران نخبه (عضو تیم ملی) است. هدف آن است که با بدست آوردن اطلاعات دقیق وتجزیه وتحلیل آن‌ها دیدگاه‌های سنتی را تعدیل وبخشی از ابهامات را روشن نماییم.

[1] Hendry

[2] Cockerham

[3] Bourdieu

[4] Ykema

[5] Darlison

[6] Allen

[7] Stattin & Magnusson

[8] Osgood

[1] Larson & Verma

[2] Caldwell & Smith

[3] Eccles et al

[4] Hanson et al

[5] Covkerham

[6] LTPA

[7] Booth

[8] Agnew & Petersen – Mahoney et al

[9] Eccles & Gootman

[10] Mahoney et al

[11] Morris et al

[12] Duncan

تعداد صفحه : 100

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --