متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن

با عنوان :بررسی اولیه ژئوشیمیایی کانسارهای معدنی در منطقه چادگان

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی معدن – اکتشاف
عنوان :
بررسی اولیه ژئوشیمیایی کانسارهای معدنی در منطقه اکتشافی ناحیه چادگان در
استان اصفهان

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما، استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :
ارائه گزارش مطالعات ژئوشیمیایی سیستماتیک چادگان به مقیاس 1:100000 کمک می کند تـا بـا بکـارگیری
استاندارد های موجود در مطالعات ژئو شیمیایی با دقت هر چه تمامتر این مطالعات را بـه انجـام برسـانیم . در
جهت نیل به اهداف فوق طی یک برنامه ریز ی مدون و با بهره گیری از اطلاعـات موجـود شـامل نقـشه ژئـو
فیزیک هوایی و نقشه زمین شناسی ، ابتدا بر روی نقشه های توپوگرافی به مقیاس 1:50000 طراحی نقاط نمونه
برداری پی ریزی و سپس در گام بعدی عملیات میدانی که شامل برداشت نمونـه هـای آبراهـه ای بـه تعـداد
800 نمونه ( همراه با 30 نمونه تکراری ) بر روی نقشه 1:100000 با دانه بندی 80 – مش است انجام گردید ، که
در ادامه کلیه نمونه ها به جهت انجام آزمایش به آزمایشگاه ارسال گردید . بعد از دریافت نتایج و پردازش
داده ها محدوده های مربوط به آنومالی مقد ماتی مشخص گردید . مرحله دوم شـامل عزیمـت بـه صـحرا و
کنترل آنومالی مقدماتی با بر داشت نمونه های سنگی و کانی سنگین از شاخه های اصلی بوده کـه ایـن مهـم
بطور همزمان صورت پذیرفت. بعد از آماده شدن نتـایج نمونـه هـای سـنگی و مطالعـات نمونـه هـای سـنگی و
مطالعات کانی سنگین و تلفیق آنها با یکدیگر آنومالی های قطعی مـشخص و منـاطق امیـد بخـش مـشخص
گردید.

مقدمه:
اساس و زیربنای هر عملیات اکتشافی ، با هدف کشف نواحی با پتانسیل معدنی ، اکتشافات ناحیـه ای در
مقیاس 1 : 100000 می باشد، البته برای رسیدن به این مقصود از تمامی روشهای ژئوشـیمیایی و اطلاعـات
ماهواره ای بهره گرفته می شود. نقشه برداری ژئوشیمیایی در مقیاس ناحیـه ای کـه در ایـن سـمینار بـه آن
پرداخته می شود یکی از همین روشها است که با نمونه برداری از رسوبات آبراهه ای به عنوان بخشی از طرح
اکتشافات سیستماتیک ژئوشیمیایی در محدوده برگه 1:100000 چادگان می باشد. این عملیات در دو بخش
طراحی و انجام شده است، بخش اول رسم نقشه های آنومالی ژئوشیمیایی و مشخص نمودن مناطق پتانـسیل
و بخش دوم آن شامل کنترل این آنومالیها است که از طریق مطالعات کـانی سـنگین ، آلتراسـیون ، منـاطق
کانی سازی احتمالی و شکستگیهای پر شده تعقیب خواهد شد . در نهایت پس از کنترل، محدوده های آنومال
هر یک جداگانه سلول سازی و سپس مناطق امید بخش معرفی خواهد شد.

فصل اول : کلیات
1-1) اهداف اکتشافات ژئوشیمیایی در مقیاس ناحیه ای
تجربه ثابت کرده است که بررسی رسوبات آبراهه ای (عمدتاً جزء 80 ـ مش) می تواند در اکتشافات کوچک
مقیاس ناحیه ای (1 : 100000 تا 1 : 250000 ) بسیار کارآمد باشد. نتـایج ایـن بررسـی هـا در تحلیـل ایـالات
ژئوشیمیایی و شناخت الگوهای ژئوشیمیایی ناحیـه ای و اکتـشافات نـواحی کـه ا حتمـال وجـود نقـشه هـای
کانساری در آن بالا است می تواند مؤثر باشد. به جز کاربردهای مستقیمی که این بررسی ها دارا می باشد، مـی
توان به طور غیر مستقیم از نتایج آن در زمینه های کشاورزی و محیط زیست بهره برد، بدیهی است اهـداف ایـن
گونه بررسی ها با اهداف نوع اول متفاوت است.
در مورد اول که هدف اکتشاف آنومالی در هاله های ثانوی است باید از روش های آماری استفاده نمـود کـه
اختلاف بین مقادیر آنومالی و روندهای ناحیه ای را افزایش داده و از طریق شدت بخشیدن به آنومالیها مـی توانـد
در شناسایی دقیقتر آنها مفید واقع شود، در حالت دوم که ه دف دستیابی بـه رونـدهای ناحیـه ای اسـت بایـد از
تکنیکهای آماری که میزان تأثیر آنومالیها را در روندهای ناحیه ای کاهش می دهد استفاده نمـود، چگـالی نمونـه
برداری در این حالت معادل یک نمونه برای چند کیلومتر مربع است، این مساحت بوسـیله سـقف بودجـه تعیـین
شده برای پروژه کنترل می گردد.
2-1) جمع آوری اطلاعات
در این مرحله اسناد و مدارک مربوط به منطقه تحت پوشش به شرح زیر تهیه و مورد مطالعه قرار گرفت :
1ـ نقشه های توپوگرافی 1: 50000 منطقه مورد مطالعه شامل چهارگوش های عسگران کرون (شمال شرق)
، هوره (جنوب شرق) ، بن (جنوب غرب) و چادگان (شمال غرب)
2ـ نقشه زمین شناسی 1 : 250000 شهرکرد
3ـ نقشه ژئوفیزیک هوایی (مغناطیسی هوایی) با مقیاس 1 : 250000 چهارگوش شهرکرد.
با توجه به اطلاعات حاصل از مدارک فوق الذکر ، برنامه عملیات صحرایی جهت نمونـه بـرداری پـی ریـزی
گردید و در هر مورد نقش پارامترهای مؤثر در برنامه ریزی اکتشافی (بخصوص در نمونه برداری) مورد بررسی قرار
گرفت.

قیمت 4500 تومان

 

      info@elmyar.net

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Related Posts

مهندسی معدن

پایان نامه درباره:مطالعات ژئوشیمیایی و کانه ­زایی طلا در شیست­های سبز کانسار طلای زرشوران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معدن گرایش : اکتشاف معدن عنوان : مطالعات ژئوشیمیایی و کانه ­زایی طلا در شیست­های سبز کانسار طلای زرشوران مطالب مشابه را هم ببینید دانلود پایان نامه ارشد رشته Read more…

مهندسی معدن

پایان نامه ژئوفیزیک:بهبود مدل­سازی معکوس داده­های الکترومغناطیس هوابرد حوزه فرکانس با تعیین مدل­اولیه مناسب و اعمال قید­های عمقی و هموارساز

دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن :طراحی معدن سنگ آهن زرند کرماندانلود پایان نامه ارشد رشته معدن :محاسبه میزان تولید بهینه از منابع زغال Read more…

مهندسی معدن

پایان نامه افزایش کیفیت مقاطع لرزه­ای و کاهش حساسیت کوچ عمقی به مدل سرعت در پردازش به روش برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی بر مدل

دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد رشته معدن درباره ژئوشیمی کانسار فسفات اسفوردی و ارزیابی ذخیره آندانلودپایان نامه ارشد رشته معدن:مقایسه فنی و اقتصادی روشهای تولید گندلۀ سنگ Read more…