پایان نامه ارشد معدن با موضوع بررسي اوليه ژئوشيميايي كانسارهاي معدني در منطقه چادگان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن

با عنوان :بررسي اوليه ژئوشيميايي كانسارهاي معدني در منطقه چادگان

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
مهندسي معدن – اكتشاف
عنوان :
بررسي اوليه ژئوشيميايي كانسارهاي معدني در منطقه اكتشافي ناحيه چادگان در
استان اصفهان

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما، استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده :
ارائه گزارش مطالعات ژئوشيميايي سيستماتيك چادگان به مقياس 1:100000 كمك مي كند تـا بـا بكـارگيري
استاندارد هاي موجود در مطالعات ژئو شيميايي با دقت هر چه تمامتر اين مطالعات را بـه انجـام برسـانيم . در
جهت نيل به اهداف فوق طي يك برنامه ريز ي مدون و با بهره گيري از اطلاعـات موجـود شـامل نقـشه ژئـو
فيزيك هوايي و نقشه زمين شناسي ، ابتدا بر روي نقشه هاي توپوگرافي به مقياس 1:50000 طراحي نقاط نمونه
برداري پي ريزي و سپس در گام بعدي عمليات ميداني كه شامل برداشت نمونـه هـاي آبراهـه اي بـه تعـداد
800 نمونه ( همراه با 30 نمونه تكراري ) بر روي نقشه 1:100000 با دانه بندي 80 – مش است انجام گرديد ، كه
در ادامه كليه نمونه ها به جهت انجام آزمايش به آزمايشگاه ارسال گرديد . بعد از دريافت نتايج و پردازش
داده ها محدوده هاي مربوط به آنومالي مقد ماتي مشخص گرديد . مرحله دوم شـامل عزيمـت بـه صـحرا و
كنترل آنومالي مقدماتي با بر داشت نمونه هاي سنگي و كاني سنگين از شاخه هاي اصلي بوده كـه ايـن مهـم
بطور همزمان صورت پذيرفت. بعد از آماده شدن نتـايج نمونـه هـاي سـنگي و مطالعـات نمونـه هـاي سـنگي و
مطالعات كاني سنگين و تلفيق آنها با يكديگر آنومالي هاي قطعي مـشخص و منـاطق اميـد بخـش مـشخص
گرديد.

مقدمه:
اساس و زيربناي هر عمليات اكتشافي ، با هدف كشف نواحي با پتانسيل معدني ، اكتشافات ناحيـه اي در
مقياس 1 : 100000 مي باشد، البته براي رسيدن به اين مقصود از تمامي روشهاي ژئوشـيميايي و اطلاعـات
ماهواره اي بهره گرفته مي شود. نقشه برداري ژئوشيميايي در مقياس ناحيـه اي كـه در ايـن سـمينار بـه آن
پرداخته مي شود يكي از همين روشها است كه با نمونه برداري از رسوبات آبراهه اي به عنوان بخشي از طرح
اكتشافات سيستماتيك ژئوشيميايي در محدودة برگة 1:100000 چادگان مي باشد. اين عمليات در دو بخش
طراحي و انجام شده است، بخش اول رسم نقشه هاي آنومالي ژئوشيميايي و مشخص نمودن مناطق پتانـسيل
و بخش دوم آن شامل كنترل اين آنوماليها است كه از طريق مطالعات كـاني سـنگين ، آلتراسـيون ، منـاطق
كاني سازي احتمالي و شكستگيهاي پر شده تعقيب خواهد شد . در نهايت پس از كنترل، محدوده هاي آنومال
هر يك جداگانه سلول سازي و سپس مناطق اميد بخش معرفي خواهد شد.

فصل اول : كليات
1-1) اهداف اكتشافات ژئوشيميايي در مقياس ناحيه اي
تجربه ثابت كرده است كه بررسي رسوبات آبراهه اي (عمدتاً جزء 80 ـ مش) مي تواند در اكتشافات كوچك
مقياس ناحيه اي (1 : 100000 تا 1 : 250000 ) بسيار كارآمد باشد. نتـايج ايـن بررسـي هـا در تحليـل ايـالات
ژئوشيميايي و شناخت الگوهاي ژئوشيميايي ناحيـه اي و اكتـشافات نـواحي كـه ا حتمـال وجـود نقـشه هـاي
كانساري در آن بالا است مي تواند مؤثر باشد. به جز كاربردهاي مستقيمي كه اين بررسي ها دارا مي باشد، مـي
توان به طور غير مستقيم از نتايج آن در زمينه هاي كشاورزي و محيط زيست بهره برد، بديهي است اهـداف ايـن
گونه بررسي ها با اهداف نوع اول متفاوت است.
در مورد اول كه هدف اكتشاف آنومالي در هاله هاي ثانوي است بايد از روش هاي آماري استفاده نمـود كـه
اختلاف بين مقادير آنومالي و روندهاي ناحيه اي را افزايش داده و از طريق شدت بخشيدن به آنوماليها مـي توانـد
در شناسايي دقيقتر آنها مفيد واقع شود، در حالت دوم كه ه دف دستيابي بـه رونـدهاي ناحيـه اي اسـت بايـد از
تكنيكهاي آماري كه ميزان تأثير آنوماليها را در روندهاي ناحيه اي كاهش مي دهد استفاده نمـود، چگـالي نمونـه
برداري در اين حالت معادل يك نمونه براي چند كيلومتر مربع است، اين مساحت بوسـيلة سـقف بودجـة تعيـين
شده براي پروژه كنترل مي گردد.
2-1) جمع آوري اطلاعات
در اين مرحله اسناد و مدارك مربوط به منطقه تحت پوشش به شرح زير تهيه و مورد مطالعه قرار گرفت :
1ـ نقشه هاي توپوگرافي 1: 50000 منطقة مورد مطالعه شامل چهارگوش هاي عسگران كرون (شمال شرق)
، هوره (جنوب شرق) ، بن (جنوب غرب) و چادگان (شمال غرب)
2ـ نقشه زمين شناسي 1 : 250000 شهركرد
3ـ نقشه ژئوفيزيك هوايي (مغناطيسي هوايي) با مقياس 1 : 250000 چهارگوش شهركرد.
با توجه به اطلاعات حاصل از مدارك فوق الذكر ، برنامة عمليات صحرايي جهت نمونـه بـرداري پـي ريـزي
گرديد و در هر مورد نقش پارامترهاي مؤثر در برنامه ريزي اكتشافي (بخصوص در نمونه برداري) مورد بررسي قرار
گرفت.

قیمت 4500 تومان

 

      [email protected]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *