پایان نامه ارشد: مطالعه پتروگرافي و پترولوژي توده نفوذي گابرويي کوه­پريشان استان کردستان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : زمین شناسی

گرایش : پترولوژي

عنوان : مطالعه پتروگرافي و پترولوژي توده نفوذي گابرويي کوه­پريشان (جنوب قروه) استان کردستان

دانشگاه بوعلی سینا

دانشکده علوم­ پايه

گروه آموزشي زمين­ شناسي

پايان ­نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته زمين­ شناسي گرايش پترولوژي

عنوان:

مطالعه پتروگرافي و پترولوژي توده نفوذي گابرويي کوه­پريشان (جنوب قروه) استان کردستان

استاد راهنما:

دکتر اشرف ترکيان

استاد مشاور:

دکتر علي­ اصغر سپاهي­گرو

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کليات

1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- هدف از انجام پژوهش …………………………………………………………………………. 2

1-3- روش انجام پژوهش …………………………………………………………………………… 2

1-4- موقعيت جغرافيايي و راههاي دسترسي ……………………………………………………. 3

1-5- جغرافياي طبيعي ……………………………………………………………………………… 3

1-6- پيشينه مطالعات زمين شناسي …………………………………………………………….. 5

1-7- زمين شناسي عمومي پهنه سنندج – سيرجان و منطقه مورد مطالعه ………………… 6

1-7-1- زون سنندج – سيرجان …………………………………………………………………… 7

1-7-2- زمين شناسي منطقه مورد مطالعه …………………………………………………….. 11

1-7-2-1- تناوب مرمر- آمفيبوليت- آمفيبول شيست ………………………………………….. 13

1-7-2-2- سنگ آهک بلورين، آهک ماسه اي، آهک شيلي…………………………………… 13

1-7-2-3- مرمر سياه تا خاکستري رنگ ………………………………………………………….. 13

1-7-2-4- ميکاشيست …………………………………………………………………………….. 13

11-7-2-5 – تناوبي از آمفيبول شيست و مرمر به همراه عدسي هايي از سيليس………… 14

1-7-2-6- کرديريت هورنفلس ……………………………………………………………………….. 14

1-7-2-7-کرديريت شيست با درون لايه هايي از مرمر و عدسيهائي از آندالوزيت هورنفلس…. 14

1-7-2-8- توده نفوذي جنوب قروه ………………………………………………………………….. 14

1-7-2-9- پادگانهاي آبرفتي مرتفع …………………………………………………………………… 15

1-7-2-10- نهشته هاي آبرفتي پست و کم ارتفاع ……………………………………………… 15

1-7-2-11- آبرفت هاي عهد حاضر ………………………………………………………………….. 15

1-7-3-  زمين شناسي ساختماني ………………………………………………………………. 15

فصل دوم: مشاهدات صحرايي و مطالعات پتروگرافي

2-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………… 19

2-2- مشاهدات صحرايي …………………………………………………………………………… 19

2-2-1- شمال روستاي شيروانه – گلالي ………………………………………………………….. 19

2-2-2 شمال روستاي تکيه بالا …………………………………………………………………….. 24

2-2-3- جنوب روستاي مجيد­آباد ……………………………………………………………………… 26

2-3- سنگ نگاري ………………………………………………………………………………………. 29

2-3-1- گابروها ……………………………………………………………………………………………. 29

2-3-2-ديوريت­ها ………………………………………………………………………………………… 34

فصل سوم: ژئوشيمي

3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………….. 43

3-2- روش­هاي آناليز ژئوشيميايي ………………………………………………………………….. 43

3-3- رده بندي نمونه­ها …………………………………………………………………………….. 50

3-3-1- نمودار  SiO2 (TAS )در مقابل Middlemost (1985 ) (Na2O + K2O ) ………………

3-3-2- نمودار R1 –  R2 (De la Roche et al.,1980)………………………………………….

3-3-3- نمودار  SiO2 (TAS)در مقابل Cox et al., (1979) (Na2O+K2O)…………………….

3-3-4- طبقه بندي Debon and Le Fort (1983) ……………………………………………..

3-4-تعيين سري ماگمايي ………………………………………………………………………. 55

3-4-1- نمودار SiO2  در مقابل Rickwood (1989 ) (Na2O + K2O ) ……………………….. 

3-4-2- نمودار K2O در برابر SiO2 Peccerillo and Taylor (1976) …………………………

3-4-3- نمودار AFM، Irvin and Baragar (1971) ……………………………………………

3-5- نمودارهاي تغييرات …………………………………………………………………………. 57

3-5-1- عناصر اصلي ……………………………………………………………………………… 58

3-5-2- عناصر جزئي …………………………………………………………………………….. 60

3-6- نمودارهاي عنکبوتي …………………………………………………………………….. 62

3-6-1- نمودار­هاي عنکبوتي عناصر کمياب خاکي (REE) ………………………………….. 63

3-6-2- نمودار هاي عنکبوتي عناصر جزئي ……………………………………………………. 65

فصل چهارم: جايگاه تکتونيکي

4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………. 68

4-2- تعيين محيط تکتونيکي سنگ هاي مورد مطالعه ……………………………………… 68

4-2-1- نمودار Zr/Y در برابرTi/Y، Pearce and Gale (1997) ……………………………..

4-2-2- نمودارTi-Zr-Y،  Pearce and Can (1973)…………………………………………

4-2-3 – نمودار Wood (1980)  …………………………………………………………..

4-2-4 نمودارTiO2-Y/20-K2O، Biermanns (1996) …………………………………….

فصل پنجم: پتروژنز

5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………….. 74

5-2- فرايند­هاي موثر در شکل گيري و تحول ماگماي به وجود آورنده سنگ­هاي گابرو– ديوريتي کوه پريشان…74

5-2-1 ذوب بخشي و تبلور تفريقي …………………………………………………………. 74

5-3- خاستگاه و درجه ذوب بخشي منشاء …………………………………………….. 79

فصل ششم: نتيجه­ گيري و پيشنهادات

6-1- نتيجه گيري ………………………………………………………………………….. 85

6-2- پيشنهادات ……………………………………………………………………………. 87

پيوست …………………………………………………………………………………….. 89

منابع ……………………………………………………………………………………….. 92

چکیده:

توده نفوذي گابروئي کوه پريشان در جنوب شرق استان کردستان، جنوب قروه، حدفاصل روستاهاي زرينه تا تکيه بالا واقع است و بر مبناي تقسيم­بندي ساختاري ايران، بخشي از زون سنندج-سيرجان مي­باشد. براساس مشاهدات صحرايي توده گابروئي مورد مطالعه با مرز مشخص همراه با اختلاط ماگمايي در توده گرانيتوئيدي جنوب قروه نفوذ کرده است. بر اساس مطالعات سنگ­نگاري، توده از سنگ­هاي هورنبلند­پيروکسن­گابرو، گابرو، کوارتزگابرو، گابرو­ديوريت، ديوريت وکوارتز­ديوريت تشکيل شده است. مطالعات ژئوشيميائي نشان مي­دهد که ماگماي سازنده اين توده متاآلومين  و داراي ماهيت کالک آلکالن با پتاسيم متوسط است. روند­ نمودار­هاي تغييرات عناصر اصلي، کمياب و کمياب خاکي، پيوستگي شيميايي و خويشاوندي نمونه­ها را تاييد مي­کند. همبستگي منفي بين تغييرات  SiO2با MgO، Fe2O3 و CaO، وقوع تبلور تفريقي را تاييد مي­نمايد. نمودار­هاي متمايز کننده محيط­هاي تکتونيکي، حاکي از وابسته بودن ماگماتيسم توده به کمان آتشفشاني و حاشيه فعال قاره در ارتباط با مناطق فرورانش مي­باشد. غني شدگي LREE نسبت به HREE  و غني شدگي از LILE  مانند Pb و Th تهي شدگي از عناصر Ti، Zr، Nb وTa  مي­تواند به دليل آلايش پوسته­اي و وابستگي توده به مناطق فرورانش باشد. آنومالي قابل توجهي در Eu مشاهده نمي­شود، تبلور همزمان کلينوپيروکسن، آمفيبول و پلاژيوکلاز و مشارکت پلاژيوکلاز در تشکيل ماگماي والد،  سبب اين رخداد شده است. روندهاي خطي و مثبت عناصر ناسازگار در مقابل يکديگر،  بيانگر نقش تبلور تفريقي و ذوب بخشي در تشکيل ماگماي والد توده گابرويي مي­باشد. مقادير YbN نرماليزه شده نسبت به گوشته اوليه، کمتر از 10  احتمالا بيانگر حضور گارنت به عنوان فاز باقي مانده در گوشته منشاء است و نسبت (Dy/Yb)N بيشتر از 06/1 در نمونه­ها، گارنت لرزوليت را به عنوان منشاء ماگماي والد معرفي مي­کند. با توجه به نمودارهاي پتروژنز و داده­هاي ژئوشيمي، ماگماي والد اين توده را  مي­توان گارنت اسپينل لرزوليت با ذوب بخشي حدوداً 10 تا 16 درصد در نظر گرفت که فرايند­هاي اختلاط ماگمايي، آلايش پوسته­اي، تبلور تفريقي و ذوب بخشي در تشکيل آن نقش داشته ­اند.

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه

در اين فصل به بيان کلياتي درباره توده گابرويي کوه­پريشان حد­فاصل روستاهاي زرينه و تکيه بالا (جنوب قروه، استان کردستان) مي­پردازيم. اين فصل شامل هدف از انجام پژوهش، روش انجام پژوهش،  موقعيت جغرافيايي و راههاي دسترسي، جغرافياي طبيعي و پيشينه مطالعات زمين­ شناسي انجام شده در منطقه، خواهد بود.

موضوع مورد مطالعه در اين پايان نامه پتروگرافي و پترولوژي توده گابرويي کوه پريشان (جنوب قروه) استان کردستان مي­باشد.

2-1- هدف از انجام پژوهش

بررسي دقيق سنگ­شناسي و مطالعات پترولوژيکي توده پلوتونيک مافيک منطقه کوه­پريشان حد فاصل روستاي زرينه – روستاي تکيه بالا به منظور دست­يابي به ترکيب سنگ­شناسي و ويژگي­هاي ژئوشيميايي و پتروژنز توده مورد مطالعه مي­باشد.

3-1- روش انجام پژوهش

براي دستيابي به هدف ياد شده روش کار و ترتيب مراحل انجام آن عبارت است از:

1- مطالعات کتابخانه­اي: بررسي و مطالعه کتاب­ها، مقاله­ها، نشريه­ ها، نقشه ­هاي زمين­شناسي منطقه، نقشه توپوگرافي و راههاي دسترسي و عکس­هاي  ماهواره­ اي مرتبط با منطقه مورد پژوهش.

2- مطالعات صحرايي: بازديد و بررسي واحدهاي مرتبط با توده مافيک، تغييرات توده مافيک از نظر رنگ، ساخت، اندازه کاني­ها، گستردگي و پراکندگي آن در منطقه مورد پژوهش و نمونه برداري طي عمليات 10 روزه  در ايستگاه ­هاي 1- ارتفاعات شمال روستاي گلالي مشرف به روستاي زرينه- شمال روستاي شيروانه 2- ارتفاعات شمال تکيه بالا 3- ارتفاعات جنوب روستاي مجيد انجام گرفت. با توجه به حجم کم توده گابرويي و پراکندگي آن در منطقه و قرار گيري در ارتفاعات و خط الراس، عمل نمونه برداري با دشواري­هاي همراه بود اما نمونه برداري  با دقت و شکيبايي انجام گرفت.

3- بررسي­هاي آزمايشگاهي: شامل انتخاب 50 نمونه­ي سالم با کمترين هوازدگي جهت تهيه مقطع نازک و مطالعات کاني­شناسي و پتروگرافي بر روي اين مقاطع. از 14 نمونه آناليز XRF و ICP در آزمايشگاه سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني  انجام شد.

4- ترسيم نمودار­ها با نرم افزار­هاي زمين شناسي و گرافيکي. 

5- تجزيه و تحليل داده ­ها­ي حاصل، پردازش آنها و ارائه گزارش نهايي.

4-1- موقعيت جغرافيايي و راه­ هاي دسترسي

شهر قروه در 75 کيلومتري جنوب شرق سنندج (استان کردستان) در مسير ارتباطي همدان – سنندج  واقع شده است که از شمال به بيجار، از شرق به کبودر­آهنگ و همدان، از جنوب شرقي به اسد­آباد، ازجنوب به سنقر و از غرب به سنندج محدود مي­باشد.

جاده آسفالته همدان – سنندج و همدان – سنقر از راه­هاي دسترسي به منطقه مورد مطالعه مي­باشد. ارتباط روستاها و مناطق شهري از طريق جاده آسفالته و خاکي درجه 2 و 3 مي­باشد. جهت دسترسي به جنوب منطقه مورد مطالعه (روستاهاي شيروانه و تکيه بالا) بهترين مسير، جاده آسفالته  همدان – سنقر و دسترسي به شمال آن (روستاي مجيد آباد) جاده آسفالته همدان – قروه مناسب­تر مي­باشد. در شکل (1- 1) موقعيت جغرافيايي و مسيرهاي دسترسي منطقه مورد مطالعه  نشان داده شده است.

5-1- جغرافیای طبیعی

شهرستان قروه در منطقه کوهستاني قرار دارد با توپوگرافي خشن، داراي کوههايي بلند نظير دروازه با ارتفاع 3162 متر، بير با ارتفاع 3245 متر و پريشان با ارتفاع  2570 متر و دره­هاي پرشيب مي­باشد. اين منطقه داراي آب و هواي سردسيري، زمستان­هاي طولاني و سرد و تابستان­هاي ملايم است. دي ماه سردترين ماه سال با دماي 20- تا 2- درجه سانتي­گراد است و گاه بارش سنگين برف باعث مسدود شدن راههاي ارتباطي مناطق روستايي مي­­شود. تير ماه گرمترين ماه سال است که حداکثر دما به 36 درجه سانتي گراد مي­رسد.

گويش بيشتر مردم منطقه کردي مي­باشد و به دليل دشت­هاي حاصل­خيز و مراتع مناسب، کشاورزي و دامپروري در اين مناطق رونق دارد. با توجه به غني بودن منطقه از معادن يکي از منابع کسب درآمد اهالي اين شهرستان معادن آن مي­باشد.

6-1- پيشينه مطالعات زمين شناسي

– عميدي (1345) در رساله کارشناسي ارشد خود سنگ شناسي سنگ­هاي آذرين جنوب قروه را مورد بررسي قرار داده است.

– زاهدي از سال 1345 تا 1369 اقدام به تهيه نقشه زمين شناسي250000/1  وچهار گوش قروه همراه  شرح نموده است.

– (1975)  Bellon and Broud سن مطلق توده نفوذي گابرو – ديوريت خرزهره در روستاي شيروانه (جنوب قروه) را به روش K – Ar، 38 تا 40 ميليون سال  (اوايل اليگوسن) تعيين کرده­اند.

– سنگ قلعه (1374) در رساله کارشناسي ارشد خود پترولوژي سنگهاي آذرين جنوب قروه را مورد مطالعه قرار داده است.

– حسيني (1376) نقشه زمين شناسي 100000/1 چهارگوش قروه با شرح را تهيه نموده است که سنگ­هاي آذرين گابرو، ديوريت، مونزوديوريت و گرانيت را در مجموعه پلوتونيک قروه شناسايي کرده است.

– ترکيان (1387) ماگماتيسم مجموعه پلوتونيک جنوب قروه را در پايان نامه دکتري خود مورد مطالعه قرار داده است.

– ترکيان (1388) در پژوهشي تحت عنوان استفاده از عناصر کمياب و نادر خاکي در تعيين منشاء ماگماي سازنده توده­هاي نفوذي گرانوديوريتي-گرانيتي و ديوريتي مجموعه پلوتونيک قروه به مطالعه اين مجموعه پرداخته است.      

– شعباني (1390) در پايان نامه کارشناسي ارشد خود پتروگرافي و پترولوژي آنکلاوهاي توده نفوذي گرانيتوئيد­ي جنوب قروه-کردستان را مورد بررسي قرار داده است.

– ميري (1390) در پايان نامه  کارشناسي ارشد  خود به برررسي پترولوژيکي و ژئوشيميايي توده­هاي آذرين منطقه تکيه­بالا در جنوب قروه با نگرشي ويژه به کانسار سازي آهن پرداخته است.

Mahmoudi et al., (2011) – سن جايگيري نفوذي­هاي شمال زون سنندج – سيرجان را به روش U-Pb تعيين نموده که سن جايگيري توده پلوتونيک قروه را ( Ma157-149) ژوراسيک پسين و سن توده گابرويي شمال ميهم بالا را 153 تا 157 ميليون سال تعيين نموده­اند.

-Torkian (2011)  توده پلوتونيک پريشان را به عنوان نمونه­اي از پديده اختلاط ماگمايي مورد مطالعه قرار داده است.

با توجه به قرارگيري منطقه مورد مطالعه درپهنه سنندج- سيرجان در ابتدا به شرح مختصري از زمين­شناسي اين پهنه مي­پردازيم  و در ادامه زمين­شناسي منطقه مورد مطالعه بررسي خواهد شد.

7-1- زمين شناسي عمومي پهنه سنندج – سيرجان و منطقه مورد مطالعه

بر اساس مطالعات زمين­شناختي، ايران از لحاظ تکتونيکي همواره فعال بوده است و تمامي مراحل چرخه ويلسون از کافت درون قاره تا فرورانش پوسته اقيانوسي و در نهايت بسته شدن اقيانوس­ها در نقاط مختلفي از ايران قابل مشاهده است.

 زون­هاي مختلف ساختماني-رسوبي ايران عبارتند از: زون زاگرس، زون سنندج- سيرجان، زون ايران مرکزي، زون مشرق و جنوب شرق ايران و زون البرز (آقا­نباتي، 1383، درويش­زاده، 1385).

1-7-1- زون سنندج سيرجان

زون سنندج – سيرجان از غرب درياچه اروميه آغاز مي­شود و با يک روند شمال غرب – جنوب شرق تا گسل ميناب، در شمال بندر عباس ادامه دارد. طول اين زون حدود 1500 کيلومتر و پهناي آن 150 تا 250 کيلومتر است. همخواني ساختاري، يکساني الگوي ساختاري، چيرگي راندگي­ها به ويژه پذيرش الگوي استاندارد مناطق کوهزايي در زون­هاي برخوردي، سبب شده تا برخي از زمين­شناسان مانند علوي (1994) و فرهودي (1978) سنندج – سيرجان را زير زوني از زاگرس بدانند ولي ترتيب رسوبات، چهار چوب زمين ساختي و به ويژه رويدادهاي زمين ساختي  و فعاليت­هاي ماگمايي- دگرگوني سبب شده تا گروه بزرگي از زمين­شناسان، ويژگي­هاي سنندج – سيرجان را با مناطق پر تحرک مرکز و شمال ايران مقايسه کنند و آن را زير زوني از ايران مرکزي بدانند. با اين حال تفاوت­هايي مانند پيروي از روند ساختماني زاگرس، نبود نسبي سنگهاي آتشفشاني دوره ترشياري، محدوديت گسترش سنگهاي ترشيري، فراواني نفوذي­هاي گرانيتي – ديوريتي مزوزوئيک و سنوزوئيک، فراواني نسبي آذرين بيروني پالئوزوئيک (سيلورين – دونين – پرمين) عملکرد احتمالي رويدادهاي زمين ساختي پيش از پرمين و سرانجام دگرگوني به نسبت پيشرفته­ي جنبش­هاي سيميرين پيشين از ويژگي­هاي بارز سنندج – سيرجان است که وابستگي آن را با زون­هاي مجاور پرسش آميز و مستقل دانستن آن را پيشنهاد مي کند (آقا­نباتي 1383).

ويژگي­هاي بارز سنندج – سيرجان به ويژه فرايند­هاي دگرگوني آن در همه­جا يکسان نيست. در نيمه جنوب شرقي اين زون، پديده­هاي دگرگوني به طور عمده، حاصل عملکرد کوهزايي سيميرين پيشين و در نيمه شمالي آن رويدادهاي سيميرين مياني به ويژه کوهزايي لاراميد از عوامل پلوتونيسم و دگرگوني هستند به همين  دليل افتخار نژاد (1359) زون سنندج –سيرجان را به دو بخش همدان – سنندج و همدان – سيرجان تقسيم مي­کند.

محجل (1997) و محجل و سهندي (1378) زون سنندج سيرجان را از جنوب غرب به شمال شرق به 5 زير زون تقسيم مي کند که عبارتند از:

1- زير زون راديولاريتي

2- زير زون بيستون

3- زير زون افيوليتي

4- زير زون حاشيه­اي

5- زير زون با دگرشکلي پيچيده

منطقه قروه بر اساس اين تقسيم­بندي بخشي از زير زون با دگر­شکلي پيچيده است. از ويژگي­هاي مهم اين زون وجود سنگهاي شديداً دگر شکل يافته و فراواني واحد­هاي شيستي، فيليتي و متاولکانيک است. به عقيده ايشان اين زير زون با داشتن دو دگرشکلي ناحيه­اي عمده، اولي با فرورانش پوسته اقيانوسي نئوتتيس جوان و ايجاد کمربند آتشفشاني به سن ژوراسيک پسين – کرتاسه آغازين و ديگري با برخورد سکوي عربي به صفحه ايران در کرتاسه پسين همراه با نفوذ توده­هاي  پلوتونيک متنوع، از زير زونهاي فوق متمايز مي­گردد.

در شمال غرب زون سنندج سيرجان در محل زير زون با دگرشکلي پيچيده، دو گروه توده­هاي نفوذي وجود دارد، گروهي سن ژوراسيک مياني دارند (احمدي خلجي و همکاران 2007، شهبازي و همکاران 2010) و گروهي ديگر به سن کرتاسه پسين تا پالئوسن هستند، توده­ هاي اخير در منطقه­ بين بروجرد و همدان نفوذ کرده ­اند.

تعداد صفحه : 121

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --