پایان نامه ارشد مدیریت مالی: رابطه خبرگی کارشناسان با عملکرد صندوق ­های سرمایه گذاری مشترک

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده مدیریت و حسابداری

پايان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی

عنوان:

رابطه خبرگی کارشناسان با عملکرد صندوق ­های سرمایه گذاری مشترک

استاد راهنما:

دکتر محمد حسن ابراهیمی سروعلیا

استاد مشاور:

دکتر قاسم بولو

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول – طرح و کلیات تحقیق

فصل اول…………………………… 1

1-1 ) مقدمه………………………….. 1

2-1 ) بیان مساله………………………….. 2

3-1 ) اهمیت و ضرورت موضوع………………………….. 3

4-1 ) فرضيات و سوالات تحقيق………………………….. 5

1-4-1 ) پرسش های اصلی و فرعی…………………………. 5

2-4-1 ) فرضیه های تحقیق…………………………. 5

5-1 ) اهداف تحقیق یا نتایج مورد انتظار…………………………. 6

6-1 ) روش کلی تحقیق………………………….. 6

7-1 ) قلمرو مکانی جامعه تحقیق………………………….. 7

8-1 ) روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن………………… 7

9-1 ) کلید واژه ها…………………………. 8

10-1 ) خلاصه فصل اول………………………….. 9

فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق

1-2 ) مقدمه………………………….. 10

2-2 ) سرمایه گذاری………………………….. 11

1-2-2 ) روش های سرمایه گذاری در بورس…………………………. 11

1-1-2-2 )روش مستقیم ………………………….  12

2-1-2-2 )روش غیرمستقیم ………………………….  12

2-2-2 ) مشکلات سرمایه گذاری در بورس ………………………….12

3-2 ) تعریف صندوقهای سرمایه گذاری مشترک…………………………… 13

1-3-2 ) تاریخچه تشکیل صندوق های سرمایه گذاری…………………………. 14

1-1-3-2 ) تاریخچه تشکیل صندوق سرمایه گذاری در جهان………………..14

2-1-3-2 ) تاریخچه تشکیل صندوق در ایران …………………………. 14

2-3-2 ) ويژگي هاي صندوق هاي سرمايه گذاري…………………………. 15

ویژگی های صندوق های سرمایه گذاری مشترك به قرار زير می باشند:………………. 15

3-3-2 ) مزایای صندوق های سرمایه گذاری…………………………. 16

1-3-3-2 ) مدیریت حرفه ای  ………………………….  16

2-3-3-2 ) تنوع بخشی و کاهش ریسک …………………………. 16

3-3-3-2 ) نقد شوندگی  ………………………….  16

4-3-3-2 ) صرفه جویی در مقیاس ………………………….17

5-3-3-2 ) سهولت و آسانی ………………………….17

4-3-2 ) معایب صندوق های سرمایه گذاری…………………………. 17

1-4-3-2 ) رقیق شدن سرمایه………………………….  17

2-4-3-2 ) هزینه های مختلف  ………………………….  17

3-4-3-2 ) مدیریت حرفه ای ………………………….   18

4-4-3-2 ) عدم امکان بازخرید واحدها سرمایه گذاری در ساعات اداری  ………………  18

5-3-2 ) ارکان صندوق های سرمایه گذاری مشترک…………………………. 18

1-5-3-2 ) مجمع صندوق   ………………………….18

2-5-3-2 ) مدیر صندوق ………………………….  18

3-5-3-2 ) متولی صندوق  …………………………. 19

4-5-3-2 ) ضامن صندوق ………………………….  19

5-5-3-2 ) حسابرس صندوق  …………………………. 19

6-5-3-2 ) کارگزار صندوق  …………………………. 19

6-3-2 ) مدیر سرمایه گذاری صندوق ………………………….19

4-2 ) ارزش خالص دارایی ها …………………………. 20

NAV ( 2-4-1 صدور…………………………. 20

NAV ( 2-4-2 ابطال…………………………. 21

NAV ( 2-4-3 آماري…………………………. 21

5-2 ) بازده ………………………….21

1-5-2 ) بازده صندوق ………………………….22

6-2 ) ریسک.. ………………………….22

1-6-2 ) ریسک صندوق…………………………. 23

7-2 ) خبرگی………………………….. 24

8-2 ) ارزیابی عملکرد صندوق………………………….. 24

9-2 ) گواهینامه بورس…………………………… 24

1-9-2 ) مزایای دریافت گواهینامه های حرفه ای بورس ………….25

10-2 ) پیشینه پژوهش…………………………… 26

1-10-2 ) تحقیقات خارجی…………………………. 26

2-10-2 ) تحقیقات داخلی…………………………. 29

11-2 ) خلاصه فصل دوم………………………….. 32

فصل سوم : روش شناسي تحقيق

1-3 ) مقدمه………………………….. 30

2-3 ) روش تحقیق………………………….. 30

3-3 ) جامعه آماری تحقیق. ………………………….31

4-3 ) نمونه گیری………………………….. 31

5-3 ) ابزارها و روشهای گردآوری داده ها…………………………. 34

6-3 ) فرضیه………………………….. 34

7-3 ) متغیرهای تحقیق………………………….. 35

1-7-3 ) متغیرهای مستقل…………………………. 36

1-1-7-3 ) سطح تحصیلات   …………………………. 36

2-1-7-3 ) رشته تحصیلی…………………………. 36

3-1-7-3 ) میزان تجربه کاری …………………………. 36

4-1-7-3 ) گواهینامه های بورس………………………….37

2-7-3 ) متغیرهای وابسته…………………………. 37

1-2-7-3 ) بازده…………………………. 37

1-1-2-7-3 ) بازده هر فصل ………………………….37

2-2-7-3 ) ریسک…………………………. 38

1-2-2-7-3) انحراف معیار………………………….  38

3-2-7-3 ) نسبت شارپ   …………………………. 39

8-3 ) تحقیق همبستگی………………………….. 40

1-8-3 ) تحقيقات همبستگى مثبت ………………………….41

2-8-3 ) تحقيقات همبستگى منفى…………………………. 41

9-3 ) ضریب همبستگی پیرسون………………………….. 42

11-3 ) آزمون کلموگوروف – اسمیرانف…………………………… 43

12-3 ) خلاصه فصل سوم………………………….. 45

فصل چهارم : تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق

1-4 ) مقدمه………………………….. 47

2-4 ) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق………………………….. 47

نمودار (8-4) وضعیت ریسک صندوق های سرمایه گذاری……………… 56

3-4 ) نتایج آزمون کلموگروف- اسمیرنوف………………………….. 57

4-4 ) تحلیل اطلاعات ( آمار تحلیلی)…………………………. 58

5-4 ) نتیجه آزمون فرضیه………………………….. 59

6-4 ) خلاصه فصل چهارم………………………….. 85

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات تحقيق

1-5 ) مقدمه………………………….. 86

2-5 ) جمع بندی و خلاصه تحقیق………………………….. 86

3-5 ) نتایج تحقیق………………………….. 87

4-5 ) موانع و محدودیتهای تحقیق………………………….. 93

5-5)پیشنهادات مبتنی بر پژوهش…………………………… 93

6-5 ) پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………….. 94

7-5 ) خلاصه فصل پنجم………………………….. 95

چکیده:

این پژوهش به بررسی رابطه خبرگی مدیران سرمایه گذاری صندوق­های سرمایه گذاری با بازده، ریسک و عملکرد (نسبت شارپ) آن ها می پردازد. در این پژوهش خبرگی را بر مبنای معیارهای مبتنی بر رشته تحصیلی، میزان تحصیلات، تجربه کاری مرتبط با بازار سرمایه و گواهینامه های اعطایی سازمان بورس در نظر گرفته­ایم. به منظور یافتن پاسخ سولات مطرح شده در پژوهش، 24 صندوق سرمایه گذاری که از ابتدای سال 1389 تا انتهای سال 1391 در بازار سرمایه ایران حضور فعال داشتند انتخاب و پس از استخراج اطلاعات مورد نياز، با استفاده از نرم افزار excel بازده، ريسك و نسبت شارپ آن ها محاسبه شده است. سپسس آزمون و تحلیل فرضیات با استفاده از نرم افزار spss انجام پذیرفت. با توجه به نتایج آزمون های همبستگی بین رشته تحصیلی مدیران و ریسک رابطه معناداری وجود دارد. نتایج نشان می دهد صندوق هایی که مدیرانشان در رشته تحصیلی مدیریت مالی تحصیل کرده اند ریسک کمتری نسبت به سایر صندوق ها می پذیرند. همچنین وجود ارتباط غیرخطی میان تجربه مدیران و ریسک صندوق ها نیز تایید شد. مدیران در سال های ابتدایی از فعالیت خود به تدریج از میزان ریسک صندوق می کاهند اما از سال 5 تا سال 12 فعالیت کاریشان بر میزان ریسک صندوق خود می افزایند و در نهایت مدیران با سابقه بیشتر از 12 سال، ریسک گریزتر از سایر مدیران عمل می کنند. همچنین نتایج آزمون همبستگی وجود رابطه غیر خطی و معنادار بین میزان تحصیلات مدیران و ریسک صندوق را تایید می نماید. مدیران با میزان تحصیلات دکتری نسبت به سایر مدیران ریسک گریزتر می باشند و صندوق هایی که مدیرانشان مدرک کارشناسی ارشد دارند ریسک بیشتری نسبت به سایر صندوق ها می پذیرند. نتایج همچنین نشان می دهد مدیرانی که موفق به اخذ گواهینامه معامله گری ابزار مشتقه شده اند ریسک بیشتری را متوجه صندوق می­نمایند ولی میان مدرک تحلیلگری مدیران با ریسک صندوق ارتباط معناداری یافت نشد. در نهایت بین هیچ یک از ویژگی های مدیر سرمایه گذاری که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت با بازده و نسبت شارپ رابطه معنادار ی مشاهده نگردید.

فصل اول: طرح و کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

یکی از راه های موثر و با اهمیت برای توسعه کشور سرمایه گذاری کارا در فرصت های سرمایه گذاری و جمع آوری وجوه سرگردان و مازاد خانواده ها در فعالیت های تولیدی و مولد کشور می باشد. وجود تنوع در ابزارهای مالی از جمله عوامل موثر در ایجاد انگیزه برای مشارکت سرمایه‌گذاران در بازارهای متشکل سرمایه است، از همین رو است که ابداعات و نوآوری های بسیاری در چند دهه گذشته در این بازارها صورت گرفته است ثبات‌ بخشی و توسعه بازارهای مالی نیازمند به‌کارگیری ابزارها و نهادهای مالی نوین است. نهادهایی که نقش واسطه مالی را در بازار سرمایه ایفا می کنند از اهمیت ویژه و بالایی برخوردار می باشند؛ زیرا بسیاری از سرمایه گذاران و مردم از بازار سرمایه و نحوه سرمایه گذاری در آن اطلاعات چندانی ندارند، در اینجاست که وجود یک نهاد واسطه که سرمایه گذاری مستقیم سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری غیرمستقیم تبدیل می کند حائز اهمیت می باشد.

اشتراک یا ادغام مجموعه‌ای از ثروت و بهره برداری از منافع مشترک آن، روش مطلوب برای برخی از سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه‌ گذاران مبتدی و تازه وارد است. با استفاده از یک کاسه کردن و مدیریت تخصصی دارایی‌ها، کارآیی پورتفولیوها و بازدهی آن می‌تواند افزایش یابد.

از جمله ابزارهای مالی که با هدف جمع آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران و کسب سود ابداع شده صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک است(پورزمانی، روحی و صفدری، 1389). سرمایه‌گذارانی که آشنایی کافی با فرآیند سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار ندارند و از ریسک‌های آن مطلع نیستند و یا زمان لازم برای پیگیری سرمایه‌گذاری خود ندارند، می‌توانند با مشارکت در این صندوق‌ها از مزایای آن نظیر: مدیریت حرفه‌ای وجوه، قانونمند بودن، ریسک اندک به‌دلیل تنوع‌بخشی، قابلیت نقدشوندگی بالا و نیز نظارت مناسب و در نتیجه امنیت سرمایه‌گذاری بهره‌مند شوند.

1-2- بیان مسئله

هم اكنون، در كشورهاي توسعه يافته، صندوق هاي سرمايه گذاري، به عنوان هسته مركزي بازار سرمايه محسوب مي­شوند و ماهانه مبالغ هنگفتي از سرمایه هاي سرگردان را به بخش هاي مولد و فعال جامعه هدايت مي كنند. اين صندوق ها با اتخاذ سياست هاي مناسب می توانند در كاهش تورم، افزايش توليد، رشد اقتصاد و بهبود كارايي مديران نقش اساسي ايفا نمايند. (روشنگرزاده و احمدي، 1390).

صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك به عنوان يكي از مهمترين واسطه هاي مالي نقش انتقال سرمايه را از سوي دارندگان منابع (آحاد جامعه) به سمت مصرف كنندگان ( شركت هاي توليدي و خدماتي و ساير ) بر عهده دارند (سعیدی و مقدسیان، 1389). در ايران براي اولين بار در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 اين صندوق ها مورد توجه قرار گرفت و اولین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت در سال 1386 تاسیس شد و صندوق­هاي سرمايه گذاري در سهام از ابتداي سال 1387 به عرصه بازار سرمايه قدم نهادند.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک به عنوان یک واسطه مالی وجوه مردم و سرمایه گذاران را جمع آوری کرده و سبد اوراق بهادار تشکیل می دهد و بدین شکل مکان امنی را برای سرمایه گذاران نا آشنا با بازار سرمایه ایجاد می­کند(محمد ویمتاژ، 1391). صندوق های سرمایه گذاری با دارا بودن نیروی متخصص به مدیریت دارائی های موجود می پردازد. عمده عملکرد صندوق سرمایه گذاری به عملکرد اوراق بهادار و دارائی های موجود در سبدی که مدیران صندوق در آن سرمایه گذاری کرده است، بستگی دارد؛ از این جهت است که این صندوق ها معمولا مدیرانی کارآزموده و ماهر در بازار سرمایه دارند که تنوع‌بخشی صحیح سبد اوراق بهادار را برای سرمایه‌گذاران خود انجام می‌دهند.

یکی از راه های جذب سرمایه گذاران و کمک به اقتصاد بهبود عملکرد صندوق های سرمایه گذاری می باشد تصمیمات مدیران و دیگر کادر عملیاتی صندوق اثر مستقیم بر روی عملکرد آن می گذارد مدیران با انتخاب درست و به موقع در خرید و فروش سهام و دیگر اوراق دارائی موجبات کسب بازده مناسب را فراهم می نمایند(چیوالیر، الیسون، 1999). سوالی که در ذهن تداعی می شود این است که، آیا خبرگی مدیران سرمایه گذاری صندوق ها (خبرگی در این تحقیق منظور میزان تحصیلات ،رشته تحصیلی، مدارک بورسی و نیز تجربه می باشد) از ابتدای سال 89 تا انتهای سال 91 با عملکرد صندوق رابطه دارد؟ اگر مدیران سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری موفق به اخذ گواهینامه های تحلیلگری و معامله گری ابزار مشتقه شده باشند بازده و ریسک صندوق و در نهایت عملکرد صندوق تغییری خواهد کرد؟ و آیا تحصیلات و تجربه مدیران سرمایه گذاری مشغول به کار در صندوق ها با ریسک، بازده و عملکرد صندوق ها رابطه دارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت موضوع

برای توسعه کشور و کاهش مشکلات اقتصادی باید منابع و سرمایه های کشور به سمت فعالیت های تولیدی و مولد سوق داده شوند. سرمایه گذاری موثر و کارا یکی از عوامل توسعه و پیشرفت پایدار در کشور است و به همین دلیل است که باید وجوه مازاد در دست مردم و سرمایه های سرگردان موجود در دست خانواده ها به سمت سرمایه گذاری هدایت گردند(حسین صالحی، 1391). سرمایه گذاری یا در دارائی های فیزیکی و یا در دارائی های مالی نظیر اوراق بهادار صورت می پذیرد در ایران سرمایه گذاری در دارائی های مالی خود به دو روش انجام می گیرد یک روش، سرمایه گذاری مستقیم می باشد که فرد خود مستقیم به خرید و فروش اوراق می پردازد و روش دیگر آن، روش غیر مستقیم می باشد در این روش افرادی که خود تخصص و یا زمان کافی برای بررسی اوراق بهادار و تغییرات بازار را ندارند با کمک گرفتن از یک واسطه به سرمایه گذاری در بازار سرمایه می پردازند. در سال‌های اخیر صنعت واسطه‌گری مالی در سراسر جهان رشد و گسترش چشمگیری را شاهد بوده است و این واسطه ها متنوعند و سرمایه گذاران باید قبل از سرمایه گذاری در بازار سرمایه از مزایا و کارکردهی آنها مطلع شوند. در حال حاضر معروفترین واسطه مالی در بازار سرمایه صندوق های سرمایه گذاری می باشند؛ صندوق های سرمایه گذاری یکی از کلیدی ترین ابزارهای سرمایه گذاری در بازارهای پیشرفته سرمایه دنیا هستند.

كاركردهاي بازار سرمايه به عنوان بخشي از نيمرخ مالي اقتصاد ملي، علاوه بر تامين مالي و سازوكارهايي كه به تضمين ايمني و افزايش نقدينگي ابزارهاي تامين مالي مي‌انجامد در بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته، مديريت خطر و به كارگيري ابزارهايي براي كاهش خطر نوسان‌هاي قيمتي، احتمال بازده منفي و بي‌اطميناني بازار را نيز دربرمي‌گيرد. هدف اصلی بازارهی مالی تقابل میان دو گروه دارندگان سرمایه و متقاضیان سرمایه است بدین منظور و برای افزایش این تقابل یکی از راه های که وجود دارد استفاده از صندوق های سرمایه گذاری مشترک می باشد. کارکرد این صندوق ها بدین صورت است که آن ها با جذب سرمایه های خرد افراد به تشکیل سبد دارایی اقدام می کنند و از این راه منافع متعددی را متوجه سرمایه گذاران و کشور می کنند.

صندوق سرمايه گذاري مشترك شركتي است كه منابع مالي خود را از محل سرمايه گذاري تعداد زيادي سرمايه گذار تأمين كرده و آن ها را در سهام، اوراق قرضه، ابزارهاي بازار پول يا ديگر اوراق بهادار سرمايه گذاري مي كند(کردبچه و مالمیر ،1391). این صندوق‌ها در چارچوب مقررات و براساس اساس‌نامه و امیدنامه خود فعالیت خواهند کرد و از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس مستقل نظارت و کنترل می‌شوند که این مسأله موجب افزایش شفافیت اطلاعات می‌گردد. در حال حاضر در بازار سرمایه ایران تعداد زیادی از این صندوق ها مشغول فعالیت هستند.

متوسط خريداران سهام صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، افراد معمولي جامعه هستند كه فرصتي براي مطالعه و چگونگي انجام سرمايه‌گذاري در بازارها را ندارند و به همين دليل ترجيح مي‌دهند به تجارب و تخصص مديران اين صندوق‌ها تكيه كنند.

با عنايت به نقش بي بديل صندوق های سرمایه گذاری در تخصيص بهينه منابع مالي در بازار سرمايه، بررسی اين واسطه هاي مالي مي تواند، اطلاعات ارزشمندي را در اختيار مدیران صندوق ها و سرمايه گذاران قرار دهد تا با استفاده از نتایج این تحقیقات بتوان در بهبود عملکرد صندوق ها گامی برداشت و در نتیجه موجبات استقبال بیشتر سرمایه گذاران به صندوق ها را فراهم گرداند، که این خود سبب رونق اقتصاد و تولید کشور خواهد شد. با توجه به حضور بسیار کوتاه صندوق های سرمایه گذاری در کشور و مطالعات اندک در این زمینه نیاز به تحقیقات بیشتر الزامی می نماید زیرا بسیاری از جنبه های این صندوق ها هنوز ناشناخته مانده و نیاز به بررسی بیشتر دارد.

در این تحقیق ما به بررسی اثر تحصیلات، گواهینامه های اعطایی از سازمان بورس و تجربه مدیران سرمایه گذاری بر روی بازده، ریسک و عملکرد صندوق ها خواهیم پرداخت نتیجه این تحقیق می تواند هم برای مدیران صندوق ها برای به کارگیری افراد حرفه­ای تر، هم برای سازمان بورس و اوراق بهادار برای برقراری قوانین در این زمینه و هم برای سرمایه گذاران برای انتخاب صندوق کارا مفید باشد. شاید با انجام این کار بتوان بازده پایینی را که تعدادی از صندوق ها درچند سال اخیر کسب کرده اند که برای تعداد زیادی از آن ها پایین تر از بازده شاخص کل می باشد را بهبود بخشد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 135

14700 تومان

 

پشتیبانی سایت :        ------        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --