پایان نامه ارشد: مجتمع مسکونی با رویکرد اقلیمی در شهرکرد

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری

گرایش : معماری

عنوان :مجتمع مسکونی با رویکرد اقلیمی در شهرکرد

 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد اردستان

دانشكده معماری

 

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی معماری

گرايش معماری

عنوان

مجتمع مسکونی با رویکرد اقلیمی در شهرکرد

استاد راهنما

دكترهوتن ایروانی 

استاد مشاور

دکترمسعود نصری

 

خرداد 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
با انقلاب صنعتي و پیش فت تكنولوژي دستیابي آسان به سوختهاي فسیلي امكان پذي شد و نیازهاي
س مايشي وگ مايشي و … به راحتي والیته بدون توجه به كالید معماري دردست س اف اد ق ارگ فت . معماري
مدرن كه شاخصه بارزآن، تاثی پذي ي معماري از تكنولوژي است ، تحولات اساسي در معماري به دنیال
داشت كه مهمت ين آنها ف اموش شدن الگوهاي معماري منطیق ب اقلیم ) بود)زركش وشاك ي ، 0391 .
موضوع اقلیم در بحث توسعه پايدار، از میاحث اساسي و تعیین كننده مي باشد . چ ا كه موضوع
توسعه پايدار،ص فه جويي در مص ف ان ژي، خصوصاً ان ژي هاي فسیلي و تجديد ناپذي بوده و لذا، ط احي
اقلیمي بناها و كالیدشه ها و روستاها، نقش به سزايي در كاهش مص ف سوخت و در نتیجه حفظ آن ب اي
نسل هاي آينده خواهد داشت . با مطالعه ساختمان هاي بومي در ه اقلیم، به روشني اين نكته حاصل مي
شود كه ساختمان هاي بومي، ب اساس اصول اقلیمي و در جهت استفاده حداكث از ان ژي هاي طییعي و
مقابله با س ما و گ ماي آزار دهنده، ط احي وساختمان شده اند كه اين ام به طور كامل با ف هنگ م دم ه
منطقه همسو بوده .) است)شقاقي و مفیدي ، 0331
3
1 1 بیان مسئله – –
موضوع توسعه پايدار چند دهه اي است كه در علوم و ح فه هاي مختلف از جمله معماري و شه سازي
مط ح شده و ريشه آن در بح ان هاي زيست محیطي و نیز مص ف بي رويه ان ژي هاي فسیلي در جهان مي
باشد . موضوعاتي چون گ مايش عمومي ك ه زمین، رشد فزاينده گازهاي گلخانه اي در جو زمین كه خود
عامل گ مايش جهاني است، آلودگي آب و هوا و خاک همه و همه به تشديد فعالیت هاي جدي علیه تخ يب
روزافزون محیط زيست و استفاده بي رويه از ان ژي هاي محدود فسیلي منج شده است . ب اين اساس،
بحث ط احي صحیح ساختمان ها و كالید شه ها ب اساس اقلیم پی امون خود موضوع روز بوده و تیديل به
گل س سید محافل و همايش هاي علمي جهاني در زمینه معماري و شه سازي شده است)همان(.
اين نكته نیز حائز اهمیت است كه ام وزه ساخت مجتمع هاي مسكوني بیشت از آنكه به جنیه هاي
ط احي ،كیفیت ، پايداري و ش ايط اقلیمي آنها توجه شود بیشت به سمت و سوي تجاري شدن ح كت مي
كند و اين ام علاوه ب پايین آوردن كیفیت مجتمع ها ي مسكوني ، ساي ويژگي هاي ط احي آنها را نیز زي
سوال مي ب د.معماري ساختمان با تناسب اقلیمي ، تنوع آب و هوايي منطقه ، ص فه جويي در مص ف ان ژي
هاي به میاحث بسیار مهم و راي در سطح بین المللي تیديل شده است، به طوريكه رعايت و اج اي
صحیح آن ها با راهكار هاي كم هزينه و پايدار )معمارانه( و هم زيستي با ش ايط طییعي و اقلیمي میدل به
يكي از مهمت ين تدابی در معماري و شه سازي شده و معماران و شه سازان را ملزم به رعايت اصول و
) قواعد خاصي در زمینه ساخت و ساز مي كند كند )زنديه و پ وري نژاد ، 0339 .
عدم رعايت اصول معماري متناسب با ش ايط خاص اقلیمي علاوه ب افزايش شديد مص ف ان ژي ها
باعث افزايش مخارج خانواده و همین طور از بین رفتن ذخاي غی قابل ب گشت فسیلي و نابودي زندگي
. ) آيندگان خواهد شد)حیدري ، 0391
همچنین هدف ي ساختمان اقلیمي استفاده خ دمندانه از زمین ، به حد اقل رساندن به ه ب داري از
منابع تجديد ناشدني ،ارتقا كیفیت محیط زيست طییعي ، ت وي زندگي سالم ،به كار گی ي ان ژي هاي
.) طییعیه داراري چ خه زيستي وهماهنگ سازي بنا با محیط مي باشد )هاشمي و حیدري ، 0391
لذا نگارنده در اين ط ح به دنیال ط احي وايجاد تنوع در معماري مسكوني اقلیم س د شه ك د با راه
حل هاي مناسب و تكیه ب ايده هاي معمارانه به منظور استفاده صحیح از ش ايط اقلیمي ،ان ژي خورشید ،
جلوگی ي از اتلاف ان ژي ،كم ك دن هزينه هاي ساكنین ،جلوگی ي از آلوده ك دن محیط زيست و همخواني
و همسازي با اقلیم است .
4
2 1 اهمیت و ضرورت طرح – –
به دنیال رشد ف آيند شه ي در دهه هاي اخی در اي ان به ويژه شه هاي بزرگ ،تامین مسكن به يكي از
بزرگت ين مشكلات كشورتیديل شده است .نگ ش كمي به مسكن وتوجه به رفع كمیود ها و از ط في محور
ق ار دادن سود آوري منج به ناديده گ فتن بسیاري از نیاز ها ي انساني و ض ورتهاي معمارانه انجامیده
است.بي توجهي ب اصول و مفاهیم انساني و میدل شدن مسكن به كالاي سود آور،تولید آن را به ع صه
وسوسه انگیز همگاني ب اي انیاشتن ث وت میدل ك ده است به طوري كه بسیاري از واحد هاي مسكوني
ع ضه شده فاقد ارزشهاي معمارانه و ويژگي هاي لازم ب اي ب آوردن نیاز هاي ساكنین مي باشند)مسییي،
.)0332
از ط في ام وزه منابع ان ژي به عنوان يكي از مهمت ين چالش هاي دولت ها ، به دلیل پايان پذي
بودن اين منابع و همین طور به دلیل نگ ان بودن به منظور جايگزين ك دن آنها و احت ام به زندگي آيندگان
همواره مورد ب رسي ق ار گ فته است .استفاده از اقلیم در مناطق مختلف يكي از روشهاي موث جهت
استفاده بهت از محیط پی امون مي باشد چ اكه رعايت مسائل فني و اقلیمي بهت ين راهكار به منظور حفظ و
. ) ماندگار بودن منابع ان ژي در صورت اج اي صحیح مي باشد)اي واني و همكاران، 0391
از ط في ايجاد مجتمع هاي مسكوني ، با ق ار دادن اهداف اقلیمي علاوه ب شكل گی ي بنا ب اساس
الگوي محیط ، موجب ص فه هاي اقتصادي موث ي هم ب اي ساكنین و هم ب اي دولت خواهد داشت چ اكه
از اتلاف ان ژي نسیت به مسكن هاي مشابه و از ايجاد زي ساخت هاي پ هزينه نیز جلوگی ي مي شود و
از همه مهمت علاوه ب سازگاري با محیط پی امون هیچ گونه لطمه و آسیب جدي نیز به محیط زيست وارد
نمي كند.
3 1 میزان نیاز به موضوع – –
ام وزه بیشت ين مشكلات زيست محیطي كشور ما به دلیل استفاده بي رويه از ان ژيهاي فسیلي مي باشد .
توسعۀ بي رويه و نامحدود شه ها به صورت افقي و عمودي، تولید بي سابقه ي مواد زايد، پديدار شدن
تاثی ات گلخانه اي و جزاي ح ارتي، افزايش دماي ك ه زمین، تغیی ات آب وهوايي و بالا آمدن سطح درياها،
تنها بخشي از نتاي عمومي اين مشكلات ) است)ف اهاني و همكاران ، 0391 .
معماري ق ن بیستم به واسطه اهمیت بیش از حدي كه به تكنولوژي داده است عامل از بین ب دن بسیاري از
دقت نظ هايي است كه به عامل اقلیم در معماري سنتي شده است ام وزه به ويژگیهاي آب و هوايي و
5
اقلیمي و مصالح بومي ه محل در معماري ) كه كمت ين تأثی نامطلوب ب محیط را دارند ( توجه كمي مي
شود و به همین دلیل ما شاهد ي سی بین المللي در س اس جهان ) هستیم)خالدي و همكاران ، 0391 .
از ط في ايجاد هماهنگي بین ساختمان با ش ايط محیطي پی امون آن ام وزه بسیارمهم تلقي مي شود
وبهت ين راه حل،توجه به اصول ط احي اقلیمي است . ط احي اقلیمي در زم ه اهداف پايداري محیطي است
. با توجه به پايداري محیطي ضمن استفاده صحیح از زمین و منابع موجود طییعت به بهت ين شكل ،آنهارا
ب اي نسل آينده نیز باقي مي گذاريم . بناب اين حداقل مص ف سوختهاي فسیلي وآلاينده ها وحداكث استفاده
از ان ژي هاي تجديد پذي مارادر اين ام ياري مي ) كند)شمس وخداك مي ، 0339 .
شه ك د به دلیل ق ار گی ي در اقلیم س د و كوهستاني و عدم رعايت اصول اقلیمي در ط احي مجتمع
هاي مسكوني و به دلیل ديد تمام اقتصادي به اين نوع مجتمع ها، همواره مستعد ي تلاش كافي به منظور
اقلیمي نمودن اين سكونتگاه ها وتجديد نظ ك دن در مورد نگاه به نوع ساخت آن ها وهمینطور به منظور
كاهش اتلاف ان ژي ،كم ك دن هزينه ي خانوار ها ،توجه به حق زندگي آيندگان و از همه مهمت استفاده از
ان ژي هاي رايگان طییعي بوده است.لذا نگارنده در اين ط ح با نگاهي اقلیمي به مجتمع مسكوني سعي در
اقلیمي ت نمودن اين مجتمع ها به منظور رسیدن به پايداري بیشت ،ك ده است.
4 1 اهداف تحقیق – –
0 تلاش به منظور اقلیمي نمودن مجتمع هاي مسكوني با استفاده صحیح از الگوها و منسجم نمودن منابع –
محیطي)فضاي سیز، آب ، خورشید ، ان ژي و بارش ( .
2 تدوين راهكارهاي معمارانه ب اي ط احي مجموعه هاي مسكوني در اقلیم س د و كوهستاني. –
3 ارتقا كیفیت زندگي ساكنان مجتمع مسكوني از ط يق همسازي با اقلیم س د و كوهستاني –
5 1 سوال آغازین تحقیق – –
0 چگونه مي توان با به ه گی ي از اصول ومعیارهاي معماري اقلیمي )خورشید، نور، باد، رطوبت( ب شكل –
گی ي مجتمع هاي مسكوني در اقلیم س د و كوهستاني شه ك د تاثی گذاشت وموجب بهیود كیفیت كالیدي
آنها شد؟
2 در راستاي ص فه جويي ان ژي در ساختمان چه راهكارهاي معمارانه اي مي توان ارائه نمود؟ –
3 چگونه مي توان ب كیفیت زندگي ساكنان از ط يق همسازي با اقلیم تاثی گذاشت؟ –
6 1 فرضیه های تحقیق – –
6
0 استفاده از ف م مناسب و منطیق با منطقه كوهستاني در مجتمع مسكوني شه ك د، موجب كاهش اتلاف –
ان ژي و به ه گی ي بهینه از تابش روزانه مي شود .
2 توجه به ويژگي هاي منطقه اي و اقلیمي شه ك د علاوه ب اينكه جز اصلي ت ين اصول ط احي مجتمع –
هاي زيستي مي باشد ، مي تواند ش ايط آسايش ساكنین را نیز بوجود بیاورد .
3 بین كیفیت كالیدي مجتمع مسكوني و استفاده از شاخص هاي معماري اقلیمي)تابش ،ف م و پلان ،باد ، –
نوع مصالح ،بارش و میزان نوسانات دمايي ( به عنوان عوامل موث منطقه كوهستاني شه ك د، رابطه وجود
دارد.
2 رعايت اصول اقلیمي در مناطق س د و كوهستاني ب ص فه جويي ان ژي تاثی گذار است. –

تعداد صفحه :158

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --