پایان نامه ارشد: كنترل بيولوژيك كنه بالغ هيالوما مارجیناتوم توسط قارچ­ های انتوموپاتوژن متاریزیوم آنیزوپلیه در شرایط آزمایشگاهی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : انگل شناسی دامپزشکی

عنوان : كنترل بيولوژيك كنه بالغ هيالوما مارجیناتوم توسط قارچ­ های انتوموپاتوژن متاریزیوم آنیزوپلیه در شرایط آزمایشگاهی

دانشگاه شهرکرد

دانشکده دامپزشکی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­ انگل شناسی دامپزشکی

عنوان پايان نامه:

كنترل بيولوژيك كنه بالغ هيالوما مارجیناتوم توسط قارچ­های انتوموپاتوژن متاریزیوم آنیزوپلیه در شرایط آزمایشگاهی

استاد راهنما:

دکتر خداداد پيرعلي خیرآبادی

استاد مشاور:

دکتر محمد عبدی گودرزی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

برای مطالعه اثرات چهار جدایه قارچی متاریزیوم آنیزوپلیه به منظور کنترل بیولوژیک کنه بالغ هیالوما مارجیناتوم، تعداد 390 کنه درگروه های ده­تایی شامل  درمان و کنترل به صورت 3 بار تکرار مورد آزمایش قرار گرفتند. کنه­ها به صورت انفرادی به وسیله­ پنس استریل 5-3 ثانیه در سوسپانسیون قارچی حاوی 107×4/2، 9 10×4/2 و 1011×4/2 کنیدیوم در هر میلی لیتر و در گروه کنترل نیز کنه ­ها در آب مقطر استریل همراه با توئین 80 بدون اسپور غوطه ور شدند و به مدت 20 روز مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان داد قارچ­های مورد آزمایش حدت متفاوتی داشتند. متاریزیوم آنیزوپلیه جدایه های M14 و DEMI001 به ترتیب باعث 6/96 و 4/73 درصد مرگ و میر 20 روز پس از تلقیح کنه ها با 107×4/2 اسپور در هرمیلی لیتر گردیدند.  هم چنین متاریزیوم آنیزوپلیه جدایه DEMI001  باعث رشد میسلیوم­های قارچی روی 100 درصد و متاریزیوم آنیزوپلیه جدایه M14 روی 90 درصد از کنه­ ها شدند. از بین جدایه­های تحت مطالعه جدایه متاریزیوم آنیزوپلیه M14 حادترین جدایه بود، پس از آن DEMI001 سپس   IRAN437C و IRAN715C  قرار گرفتند.

فصل اول

مقدمه:

بيشترگونه هاي آكارين نه تنها براي انسان تاثير زيان آوري ندارند، بلكه بسياري از آنها به عنوان شكارچي و تجزيه كننده به مديريت اكوسيستم كمك مي كنند. به هر حال هنوز گونه هاي زيادي از آكارين ها هستند كه هم به صورت مستقيم و هم از طريق آسيب زدن به محصولات كشاورزي و دام ها تاثير منفي براي انسان دارند. برخي از آنها از ديدگاه پزشكي، دامپزشكي و كشاورزي به عنوان آفت مطرح مي باشند[5].

در گروه بند پایان، کنه ها مهم ترین ناقل اجرام بیماری زا محسوب می شوند.  دارای دوره زندگی طولانی بوده و مقدار زیادی از میزبان خون خواری نموده و قادرند با شرایط محیطی خود را  وفق دهند. از طریق نقل و انتقال دام به مسافت های طولانی انتشار می یابند. پاره ای از اجرام بیماری زا قادرند از طریق تخم کنه به نسل بعدی انتقال یابند.  از طرفی استراتژی های کنترل کنه ها تا حد زیادی بر اساس استفاده مکرر از سموم شیمیایی مثل سموم ارگانوفسفره و کاربامات ها است. مشكلات كنترل بند پايان انگلي حيوانات از طریق سموم شیمیائی شامل مقاومت در برابر سموم،  بقاياي سموم در توليدات دام و خطرات بهداشتي آن براي انسان و هم چنين اثرات مخرب زيست محيطي سموم شیميائي و تداخل آنها با سموم گياهي و صرف هزينه هاي ريالي و ارزي براي واردات سموم و تهيه مواد اوليه سموم می باشد كه روش كنترل زيستي را داراي جايگاهي خاص و ممتاز نموده است[1]. در سالهاي اخير كنترل زيستي انگها از جمله بند پايان به عنوان يكي از روش هاي جايگزين استفاده از سموم مورد استقبال تعداد كثيري از محققان انگل شناسي قرار گرفته است. مرور تحقيقات انجام شده از شروع قرن بيستم تا سال 1999 در مورد مقايسه اثر باكتري ها، قارچ ها، عنكبوت ها،  مورچه ها، سوسك ها، جوندگان ، پرندگان و ساير عوامل كنترل بيولوژيك بر كاهش جمعيت كنه ها نشان مي دهد كه مهم ترين این عوامل کنترل کننده،  برخي از قارچ ها از جمله جنس Metarhizium  مي باشند[12،6]. در اين راستا دسته اي از موجودات حائز اهميت در كنترل زيستي بندپايان،  قارچ ها هستند و استفاده از قارچ ها در کنترل کنه ها در دهه هاي اخير شدت بيشتري گرفته است. تا كنون در سطح جهان اثرات انتوموپاتوژنيك قارچ ها ازجمله متاريزيوم آنيزوپليه بررسي گرديده است و تاثير برخي از سويه هاي آنها بر مراحل سير تكاملي از جمله تخم، نوزاد و بالغ برخی کنه ها تائيد گرديده است] 12[.

کنترل بیولوژیک دارای برخی مزایا نسبت به دیگر روشهای کنترل آفات به ویژه آفت کش های شیمیائی است. این روش  برای کاربر و محیط ایمن است، پس ماند ندارد و به مراتب مقرون به صرفه تر است.  معمولا پایدار است، نیاز به اقدام مجدد و مداوم مثل چیزی که در مورد استفاده از آفت کش ها لازم است ندارد و در بسیاری موارد به راحتی اجرا می شود. مزیت دیگر این که عوامل بیولوژیکی اغلب میزبان بسیار اختصاصی دارند[14].

 بزرگترین عیب کنترل بیولوژیک این است که اغلب کند است. اگر جمعیت یک آفت در حال حاضر در سطح ضرر اقتصادی باشد، آفت کش های شیمیائی پاسخ خیلی بهتری می دهند و برنامه دقیق برای موفقیت کنترل بیولوژیک ضروری است. عیب دیگر این که عوامل کنترل بیولوژیکی انگل را کاملا ریشه کن نمی کنند زیرا حیات خودشان به میزبان وابسته است. به هر حال کنترل بیولوژیکی ممکن است با دیگر روشهای کنترل آفات همراه شود. عیب دیگر این که ممکن است تداخل با سموم  به وجود آید. یعنی این که عامل کنترل بیولوژیک روی گیاه یا حشره مطلوب تغذیه کند. دقت در انتخاب عامل کنترل می تواند این مشکل را به حداقل برساند[14].

قارچ های پاتوژن بندپایان به طور کلی در یک گروه بزرگ به نام قارچ های انتوموپاتوژن طبقه بندی می شوند. 750 گونه قارچ در 56 جنس شناخته شده اند که برای بندپایان پاتوژن یا انگل هستند[15]. برخی از قارچ های انتوموپاتوژن  و نیز برخی ویروسهای انتوموپاتوژن به دلیل ایجاد مرگ و میر بالا، به عنوان تنظیم کننده های طبیعی در جمعیت میزبان عمل می کنند.[16].

قارچ های انتوموپاتوژن معمولا میزبان خود را از طریق اسپورهای اختصاصی آلوده می کنند. به کوتیکول حمله کرده، تکثیر شده و با ترشح آنزیم هایی نظیر پروتئاز و لیپاز، در آن نفوذ می کنند. نفوذ قارچ در هموسل و بافت های نرم میزبان توسعه می یابد و معمولا مرگ در سه تا ده روز بعد از آلودگی به دلیل دهیدراسیون، محرومیت غذائی، آسیب های مکانیکی و عمل سموم رخ می دهد. در شرایط مطلوب اسپورزائی قارچ روی لاشه توسعه می یابد و عفونت را در جمعیت میزبان تسهیل می کند و سیکل بیماری ادامه می یابد[17].

قارچ های انتوموفتورال (Entomophthoral) سازگاری بیشتری به سیکل زندگی میزبان نشان می دهند، در حالی که قارچ های میتوسپوریک (Mitosporic) بیشتر تمایل دارند به صورت فرصت طلب عمل کنند[18]. اعضای قارچ های انتوموفتورال و میتوسپوریک می توانند برای کنترل حشرات و جرب های آفت از طریق تلقیح در محیط استفاده شوند[19]. قارچ های میتوسپوریک برای استفاده به عنوان آفت کش مناسب ترند زیرا تولید انبوه آنها راحت تر از قارچ های انتوموفتورال است[20].

 كنه هاي هيالوما (Hyalomma) در مناطق گرمسيري، مرطوب و آب و هواي خشك در ناحيه گرمسيري آفريقا و نواحي جغرافيائي مناطق قطبي دنياي قديم و نواحي شرقي يافت مي شوند. اين كنه ها به محيط هاي خشك و نواحي داراي رويش گياهي كم، عادت دارند. در اطراف آشيانه پستانداران يا جايگاه دامها زندگي مي كنند. بر روي طيف وسيعي از پستانداران شامل گاو، شتر، گوسفند و بز  خون خواري مي كنند[2]. مراحل نابالغ بر روي جوندگان كوچك مثل موشهاي ژربيل و خرگوش هاي صحرائي خون خواري مي نمايند. كنه هاي هيالوما سير تكاملي، دو و سه ميزبانه دارند و بعضي از گونه هاي آنها بسته به نوع ميزبان بين حالت دو و سه ميزباني متغير هستند، طول مراحل سير تكاملي ، به ويژه پوست انداز ي نوچه ها آن قدر به طول مي انجامد كه كنه بتواند در طول زمستان هاي خشك و سرد زنده بماند. در انسان چندين گونه از اين كنه ها ويروس تب خونريزي دهنده كريمه –  كنگو را منتقل مي كنند و چندين گونه آنها عامل تيفوس كنه اي يعني ريكتزيا كونوري (Rickettsia conorii ) را انتقال مي دهند. عامل تب كيو يعني كوكسيلا برونتي (Coxiella burneti) نيز ممكن است به وسيله كنه هاي هيالوما منتقل شود. در دام هاي اهلي خون خواري اين كنه ها بر روي پا يا نواحي اطراف مقعدي ميزبان به ناتواني دام منجر مي شود. ريكتزيا ارلیشيا بويس (Rickettsia ehrlichia bovis) كه عامل ارلیشيوز گاو مي باشد به وسيله كنه هيالوما منتقل مي شود. چندين گونه هيالوما، گونه هاي مختلف بابزيا را كه بيماري بابزيوز را در سگ ها و اسب ها ايجاد مي نمايد، منتقل مي كنند. بسياري از گونه هاي هيالوما قادرند گونه هائي از انگل تيلريا (Theileria) را منتقل كنند. براي مثال انگل تيلريا آنولاتا (Theileria annulata) كه عامل تيلريوز گرمسيري گاوان مي باشد توسط اين كنه منتقل مي شود [2]. بررسي حاضر مي تواند براي اولين بار در كشور اثرات استفاده از سويه هاي بومي قارچ هاي فوق را بر روي كنه بالغ هيالوما مارجیناتوم كه معضل بزرگي در آلودگی دام است و  باعث انتقال بيماري هاي تك ياخته اي، باکتریائی و ريكتزيائي در مناطق زیادی از كشور است را مورد ارزيابي قرار دهد.

فصل دوم: کلیات

1-2- کنه ها

1-1-2- تاریخچه

کنه­ ها انگل اجباری و خون خوار مهره داران به ویژه پستانداران و پرندگان می­باشند و در رده آراکنیدا  (Arachnida) یا شبه ­عنکبوتیان، راسته آکارینا (Acarina)، زیر راسته متااستیگماتا (Metastigmata) و  فوق خانواده ایکسودیده‏آ(Ixodidea)  قرار دارند. شامل دو خانواده کنه­ های سخت یا ایکسودیده  (Ixodidae)بالغ بر 241 گونه در 11 جنس و کنه ­های نرم یا آرگازیده  (Argasidae)دارای 183 گونه در 4 جنس می­باشند. خانواده آرگازیده بیشتر شامل کنه ­های طیور است. کنه‏ های سخت روی تگومنت دارای یک اسکوتوم سخت و براق از جنس کیتین هستند که مانند سپری بر روی سطح پشتی کشیده شده است. کنه ­های نرم فاقد این اسکوتوم سخت هستند ولی جلد آن ­ها آن ­چنان­که تصور می­شود نرم نیست، این جلد  بافت ناهمواری دارد. این بندپایان قرابت نزدیکی با جرب ­ها دارند ولی معمولا از جرب­ ها بزرگتر هستند و طول عمر بیشتری دارند. بیش از چندین سال زنده می­مانند و در طول این مدت به طور متناوب و با فواصل متغیر مقادیر زیادی خون می‏خورند ]6[.

اولین کسی که در طی مسافرت ­هایی که در سال­های 1890-1807 به ایران نمود و راجع به کنه ­های ایران و عوارض ناشی از گزش آن ها در انسان بحث نمود محققی به نام Dopreh است. در ادامه بین سال­های 1949- 1936 مطالعه وسیعی روی کنه­ های ناقل تب راجعه توسط Baltazar، Delpi، رفیعی و بهمنیار انجام پذیرفت. Delpi در سال‏های 1969 با همکاری رفیعی کنه ­های دامی ایران را شناسایی و کلید تشخیص ریخت شناسی کنه ‏های هیالوما (Hyaloma) و همافیزالیس (Haemaphysalis) را مورد توجه قرار داد. عباسیان در سال 1961 تنوع گونه­ای و گسترش کنه ­های سخت را در جنوب کشور مورد مطالعه قرار داد. مقامی در سال 1946 لیستی از کنه ­های ایران را منتشر نمود و مظلوم در سال 1971 انتشار جغرافیایی کنه ­های دامی را مورد بررسی قرار داد. Filipova در سال 1976 کنه­های سخت جوندگان ایران را مطالعه کرد. رهبری در سال 1995 کنه ­های سخت آذربایجان غربی را مورد بررسی قرار داد. هاشمی فشارکی و عبدی گودرزی در سال 1378 گونه ­های خانواده ایکسودیده در ایران را مورد شناسایی قرار دادند. رهبری و همکاران در سال 1384 به بررسی گونه ­های ریپی سفالوس در ایران پرداختند]34[.

تعداد صفحه : 60

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --